UKUSANGA
(DISCOVER Bible Guides in Bemba)

ICISAMBILILO 1
KUTI TWA SUMINA MULI LESA

ICISAMBILILO 2
KUTI TWA CETEKELA ICIPINGO

ICISAMBILILO 3
BUSHE LESA ICINE CINE ALISAKAMANA UMWEO WANDI

ICISAMBILILO 4
UBUPEKANYO BWA MWEO OBE

ICISAMBILILO 5
UBULALO BWAKUMWEO USUMA

ICISAMBILILO 6
UKUBA NO BUMI NAKABILI

ICISAMBILILO 7
PALWANSHIKU SHOBE ISHAKUNTANSHI

ICISAMBILILO 8
ELYO YESU AKESA PAMULANDU OBE

ICISAMBILILO 9
KUMULU EKUMWENU

ICISAMBILILO 10
BUSHE UKWISA KWA KWA YESU KULI MUPEPI?

ICISAMBILILO 11
AMAKA AYAIBEELA MU BUMI BWANDI

ICISAMBILILO 12
UMUPUSUSHI USANGWA INSHITA YONSE

ICISAMBILILO 13
UKUFUMA KULI BUMPULA MAFUNDE NO KUBA UWAELELWA UMULUNGAMI

ICISAMBILILO 14
INKAMA YE PEPO ILYA SUKWA

ICISAMBILILO 15
INKAMA YA KUBA UWANSANSA

ICISAMBILILO 16
INKAMA IYI TWALA KUBUTUSHO BWAMUMULU

ICISAMBILILO 17
INKAMA YAKUKULA MULI BUKAMBONI

ICISAMBILILO 18
INKAMA YA MIBELE YABUMI

ICISAMBILILO 19
UKWINGILA MUBWIKASHI BWA BWINA KRISTU

ICISAMBILILO 20
INKAMA YAKUKULA UKUPITILA MUBWAMPANO

ICISAMBILILO 21
BUSHE ICINABWINGI KUTI CA LUBA?

ICISAMBILILO 22
BUSHE LESA WAMULINGANYA?

ICISAMBILILO 23
BUSHE INGEHENA CINSHI KABILI YABA KWI?

ICISAMBILILO 24
UMUNTU NGA AFWA, CINSHI CIKONKAPO?

ICISAMBILILO 25
BUSHE KUTI NASANGA ICILONGANINO CAKWA LESA ILELO?

ICISAMBILILO 26
BUSHE LESA NAKWATA IMBILA IYAIBELA MUNSHIKU SHESU SHINO?

 

copyright © 2002 The Voice of Prophecy