UKUBA NO BUMI NAKABILI

Panuma yakwikala umweo uutali ngo mu Buddist, shibantu umo uwa ku Singapore uwa ishile ba umwina Kristu bamwipushi ati, "Shikulu Lim, kanshi bupusano nshi bwaba mu kuba umu Budi elyo namukuba umwina Kristu. Ayaswike ati ico cintu cintu cayanguka ukwasuka. Ukufumafye ilyo nasangile Yesu ngo mupushushi wandi nalisanga umutende nokutusha mumutima wandi."

Ici ecicitika lyonse ilyo twabika ubumi bwesu muli Yesu Kristu.

"Abo bonse imitima yabo yashintilila kuli imwe Lesa, mubalinda mumutende, pantu bali micetekela (pantu ba cetekela muli imwe)." - Esaya 26:3.

Ukwikala umweo wa ci Kristu kuleta umutende uwafikapo no ku cingililwa ukwa cine no kwikala bwino kabili mucibote. Abo abasanga ubusokololo nangu ayamano balisanga inshila iyaba fye imo mpoo kubumi umuku walenga bubili - Yesu!

1. IFYO CIPILIBULA UKUPUSUSHIWA KWA MUNTU UWALUBA MU
MPULUMUSHI

Ala tecipapo ukusanga umuntu uwabumi uulekwata ne nshita nsuma mumalila ya calo lelo untu wafwa kumupashi.

"Imwe mwali abafwa mumampulu na mu membu, umo mwaenda kale umwabelo bwikashi bwa calo cino, umwabela kateka wabufumu nangu bucibinda bwa mulwelele, imipashi iyabipa iya fibanda iyo ilebomba na mubana ba bucintomfwa." - Abena Efese 2:1, 2.

Satana cibanda atungulula abafwa kumupashi ukutwalilila mukucito bupulumushi no ku kana nakila. Lelo icine icawamisha icelandwe lisuma cakuti Lesa alitemwisha aba Bantu abalebela pamulandu wakucito ulubembu nempulumushi. Lesa alibatemwa nelyo bacili abafwa mu membu nangu mubupulumushi bwabo. Kabili Lesa alabapela ubupususho ubwamupwilapo kabili abapusushya ukubafumya mu bwafya bwamfwa. Lelo pamulandu wakuti Lesa alitutemwisha, Lesa uwakwatisha uluse ne cikuku nokutemwakwakwe ukwingi uko atututemwa nako ilyo twalifye abafwa mu mampulu na mubupulumushi bwesu, ena a tulengele abamweo pamo na Kristu (nangu atututubwile muli Kristu Yesu)… mukulanga ukupitila muluse lwakwe ulukalamba kuli ifwe muli Kristu Yesu (abene Efese 2:4-7).

Lesa atutemenwe ilyo twalifye ababula nangu cimo cinga lenga uku tutemwa. Icikuku cakwe caletele muli ifwe ubumi bupya muli Kristu. Teti tuipilibule nokuiwamya fwebene fweka nakalya. Lelo Lesa wena kuti atu wamya nokutupilibula. Ilyo twaisa kuli wene nokuichefya nokunakilila kuli wene mubusumino, alatupela ishuko ilya muku wacibili ilya bumi nomweo ukubafye icabupe icapelwa fye kuli ifwe.

2. BUSHE KUFUMA KUNSHI TUFWILE UKUPUSUSHIWA?

1) Tu fwile ukupusushiwa ukufuma ku lubembu, nangu ubupulumushi. Pantu bonse nababembuka, kabili bapelebela ku bukata bwakwa Lesa, nangu pantu bonse bali bembuka noku pelebela ku lulumbi lwakwa Lesa (Abena Roma 3:23). Mukulanda ukwa ku kana pita mumbali, tatwikala umweo mumulinganya no bwishibilo bwesu. Umufyashi uwatitikishiwa, muchipyu kuti abomfya amashiwi ayashilingile ku mwana. Umuntu kuti akalipa nokuba nechipyu pamulandu wa kwa namutekenya munankwe icingalenga nokuti akalipa nangu afulwa no kula landa landa amashiwi yamiponto kumunankwe. Shimakwebo kuti atontonkanya no kupingauku "laba"; panshita ya kulipila umusonko. "Bonse twalibembuka," ifi efyo akabelo kamuntu kaba.

UKULINGANA NE CIPINGO BUSHE ULUBEMBU NANGU UBUPULUMUSHI CHINSHI?

"Ukulungana konse lubembu." - 1 Yohane 5:17.

Tulekabila ukupokololwa no kupusushiwa ukufuma kumisango yonse iyabipa na kumaka yonse aya tutwala kuku cita ifyabipa: ukubepa ubufi, ubukali ubwa busobololo, ulunkumbwa, icipyu, ekulumbulapofye tunono.

"Uyo onse ubembuka alapulefunde no kutobe funde, nakuba ulubembu nobupulumushi kushisunga no kushikwata amafunde." - 1 Yohane 3:4.

Eicho tulekabila ukupusushiwa ukufuma ku membu nobupulumushi bonse - uko kuli kutoba amafunde yakwa Lesa.

2) Tufwile nangu tulekabila ukupusushiwa ukufuma kukutoba nangula ukuputula kwa kwikatana kwesu na Lesa. Lelo "amampulu no lubembu lwenu e yamipatukanya pakati kenu na Lesa wenu, imembu nobupulushi bwenu e fyafisa icinso cakwe ukufuma kuli imwe." - Esaya 59:2.

Ubupulumushi nangu imembu ishi shaelelwa no kufumyapo ukwikatana kwesu na Lesa. Kristu aishile mukubwekeshapo ubucetekelo Lesa akwete kale mubantuse ubo Satana a sushishe nokonaula.

3) Tufwile uku pusushiwa ukufuma kumfwa ya mu yayaya - iyo ecilambu chabupulumushi "Ubupulumushi nangu ulubembu lwaingile mucalo ukupitila mumuntu umo, nemfwa ukupitila mu lubembu, na munshila iyi ine imfwa yaishile kumuntu onse, pantu bonse balibembuka." - Abena Roma 5:12.

4) Tufwile ukupusushiwa ukufuma kumu sango wabubi no walubembu, ukushikwata ubuseko, no mweo uwabulamo nangu kamo. Pantu kumubembu, umweo teti ausange kuli ena chilikwati ninshila iya chipelesha iyishinga twala muntu nelyo kumo.

5) Tufwile uku pusushiwa ukufuma mu calo ca mpulumushi pamopene nokufuma kubupulumushi bwamu calo. Tufwile ukupokololwa ukufuma kucalo ica isulamo ulubembu no bupulumushi na kumalipilo ayo ayali, bulanda, ukulwala kwa mutima, ukuba uwankumba bulili, nobulanda, inkondo, amalwele ne mfwa!

3. BUSHE NANI ENGA TUPUSUSHA?

Yesu fye eka ewinga tupususha ifwe.

1) Yesu kuti atupokolola nokutupususha ku lubembu nangu ubu pulumushi.
"Ukamwinika ishina lyakwe Yesu; pantu wene akapusha abantu bakwe ukufuma kumembu shabo." - Mateyo 1:21.

Umu Hindu ayebele umu nankwe umwina Kristu ati, "Ine nsanga ifuntu ifingi mu buhindu ifishi sangwa mu bu Kristu, lelo kuli icintu cimo ico ubu Kristu bwa kwata ico ubu Hindu tabwa kwata - umupusushi." Ubu Kristu eci sumino fye ceka mu calo icipela abantu umupusushi.

2) Yesu kuti atupususha ukufuma kukwikatana kwesu na Lesa uko Satana aputwile.
"Imwe mwali apa patuka ukufuma kuli Kristu… ukwabula icichetekelo nakabili ukwabula Lesa mu calo. Lelo nomba muli Kristu Yesu, imwe mwebali ukutali bamileta apepi ukupitila mumulopa wakwa Kristu." - Abena Efese 2:12, 13.

Yesu e chibusa uwapwililika uwakusansamuka nankwe muli buchibusa. Alitemwisha ukusokolola no kufumya ifya wamisha mukati kesu. "Ukupitila mumulopa wakwa Kristu" ubumi bwesu ubwakale kabili ubwalubembu nempumushi ala twelela, kabili a latupokelela ubushiku nobushiku no kutupa amaka ayakwansha imembu nobupulumushi kabili atufwika nobololoke bwakwe. Twalishiba ukuti abafye mupepi naifwe kukutwimya lyonse ilyo twawila mumatunko yakwa ciwa. Ukumutemwa kuntu twa mutemwa kuleta muli ifwe ubufwayo ubwa kwikala munshila iyisuma intu yesu afwaya kabili iyi musekesha.

3) Yesu kuti atupususha ukufuma kumfwa yamuyayaya, amalipilo nangu icilambu ca lubembu. Pantu icilambu calubembu nimfwa; lelo icabupe icapelwafye icakwe Lesa mweo wamuyayaya muli Yesu Kristu shikulwi fwe (nangu imfumu Yesu) (Abena Roma 6:23). Tuli bakatoba wamafunde aba pingilwa ukuya kumfwa (nangu ukufwa). Amalipilo ne cilambu ca membu nimfwa. Yesu alitupususha ukufuma kumfwa no kutupela umweo wa muyayaya.

"Lelo Lesa asokolola ukututemwa kwakwe ukwa cine, pakuti ilyo twali tucili ababembu Kristu atufwilile." - Abena Roma 5:8.

Pa mulandu wa citemwiko chakwe, Yesu a "tufwilile." Na pakuti alitufwilile no kucula ama cusho yonse aya lubembu. Lesa nomba alatwelele no kupokelela uwampulumushi ukwabula ukulolekesha pa membu shakwe.

4) Yesu alatupususha ukufuma ku mweo wa lubembu, nakabili ushakwata insansa.
"Eico ngo muntu ali muli Kristu, abe cibumbwa cipya. Ifyakale nafiya; moneni fyayalulwa ifipya." - 2 Abena Korinto 5:17.

Teti tuyalule fwebene nangula ukuipanga cipya cipya fwebene fweka ukufuma kumembu nelyo ukupilibula imibele yesu fwebene fweka pamongefyo inkalamo teti iipilibule iine yeka ukuba impanga (aneba Roma 7:18). Ulubembu lwa likosa ukucila amaka yabufwayo bwa muntu. Lelo Kristu aliba namaka a "yakutukosha no kutupa maka ukupitila mumupashi uyo apela (mukati kesu) muli ifwe (Abena efeso 3:16). Alafumyamo imibele yesu iyi tonaula nokubikamo imikalile yakwe iyisuma iyabumi: ukutemwa, umutende no mutekatima, insansa, icitemweko no luse, ukuyikanya (Abena Ngalatiya 5:22, 23). Kristu abika ubumi bwakwe muli ifwe elyo tupokelela ubumi ubwamupashi ukufyalwa cipya cipya mu mweo uupya.

Harold Hughes alyeseshe pamiku iyingi ukuleka ukunwa ubwalwa lelo alifiliwe asuka anaka asulanako. Lelo icatwalilile ukumu cusha cakuti alishibe ifyo umukashi na bana bakwe babili abakashana tabale fwaya nelyo panono imisango yabwalwa. Ici camulengele ubushikubumo ilyo aingile mumuputule wakusambilamo abulile imfuti no kusonta umusoli mukanya kakwe. Ilyo talati alishe atontonkenye ukulondolwela Lesa mwipepo. Na Lesa alyaswike ipepolyakwe ico calengele Harod Hughes ukuipela kuli Yesu no kusanga amaka yamupashi. Alekele nokunwa ubwalwa mumweo wakwe onse nokuba uwakwafwa, katungulula kuba nganda yakwe, elyo ici calengele wena ukusalwa munganda yamafunde (Senate) mulya mu America. Hughes, muli Yesu asangile amaka yakumupilibula.

5) Yesu kuti atupusha ukufuma mu calo ca lubembu. Ifisambililo fine, ifyakonkapo filelondolola ifyo Yesu engatupususha.

4. TWAPUSUSHIWA MUKUBULE INTAMPULO SHITATU ISHA YANGUKA

Icakubalilapo, ipusha Kristu ukubombela palubembu lwaba mu mweo obe. Lubalinshi tubulamo mukufumya ulubembu lwa mu myeo yesu?

"Lapila no kuyebelela, elyo pilibukila kuli Lesa, ukuti imembu shobe shifumishwe." - Imilimo yabatumwa 3:19.

Bushe chinshi citwala umuntu kukulapila?

"ULUSE LWAKWE LUTWALA UMUNTU KUKULAPILA," - Abena Roma 2:4.

"UBULANDA EBUKUTWALA KUKULAPILA." - 2 Korinto 7:9.

Ukulapila mubwipi kuyumfwila ubulanda pamibele yobe iyakale, cena icilenga ukuti upilibuke nokutaluka kumembu, elyo nokukana bwelanuma kumicitile nemisango nakabili nemibele yakale. Tekumfwa ubulanda pamulandu wakutina ukupanikwa iyoo. Lelo bwasuko bwesu kuluse lwa kwa Lesa, ulo lwatwele Yesu kukutufwila. Tulakana ulubembu pantu elwatanike Yesu kabili lulakalifya Lesa. Ilyo twapokelela umweo upya muli Yesu Kristu tufwile namaka yonse ukuleka imembu nokolola imibele yesu iyabipa iyakale (Esekiele 33:14-16).

Bushe lubalinshi luntu Lesa abulamo mukufumya nokupwisha umweo wesu uwa lubembu? Fyonse fibili, ukuyebelela no kwelelwa kwesu bupe ukufuma kuli Lesa.

"Lesa asumbwile Yesu nokumubika kukuboko ukwakukulyo, inga Mulopwe nakabili katula mukutila ena apele ukuyebelela, elyo nobwelelo bwa membu shesu." - Imilimo yabatumwa 5:31.

Kabili ilyo twalapila, umupusushi wesu uwatutemwa alatwelela imembu shesu, ukutusangulula kukulungana kwesu konse, nokuposa imembu shesu shonse panshi muli bemba.

"Nga cakuti twayebelela imembu shesu wene wa cishinka kabili umulungami kukutulekelela imembu, nokutusangulula ukufuma ku kulungana kwesu konse." - 1 Yohane 1:9 (moneni na muli Mika 7:18, 19).

Takwaba ulubembu ulwabipisha ulo Umupusushi wesu uwafwilile imembu shesu palya palupanda lwa Kalifale enga filwa ukwelela. Pamo ngo mwana wakwa Lesa, na mukwata "insambu" isha kupokelela umweo uupya ukufuma kuli Yesu. Pamo ngefyo tusosele kale teti mukumanishe ukucita ici imwe mweka mumaka yenu - cabupefye ukufuma kuli Shifwe uwamumulu! Yesu alipela amalayo aya cishinka ukuti enga fumya umwenso nokutwishika kwesu konse.

Ishiwi lyafikile ku mbutushi, cilumendo ukutila banyina nimfwa fye. Ili ishiwi lyaletele amatontonkanyo mu bwikashi bwakwe nabanyina. Mukwangufyanya, abutukile kunganda nokuiposa ba busanshi bwabanyina. Nefilamba filelukuta, alombele ubwelelo kulibanyina. Mukuipalamika kuli wene, mukantepe ntepe banyina batile, "We mwana wandi umwaume, awipusha fye, Ine nga kale nakwelela."

Inga cakuti walifuma kucinso cakwa lesa-nangula taulamwishiba bwino ingo mupusushi obe, tontonkanyeni efyo ena akutemwa elyo nefyo alepekanisha ukukusengele ku mwenu. Ala alefwaisha iwe ukupokelela ubwelelo bwakwe. Yesu alikutemwa. Afwilile iwe. Inshita iyili yonse, ena alepekanya ukukwelela. Kanshi mune, asuka kubwite na kucikuku cakwe. Uyebelele imembu shobe. Iwe, cetekela fye ukuti Lesa nakwelela, ala calaba ifyofine. Mu cetekele! Cetekela no bulayo bwakwe.

Icacibili: Pokelela ubumi bupya kuli Yesu.
Ulubali lobe ku pokelela umweo upya muli Yesu, nokusumina ukuti icine cine, Yesu ekapususha obe. Sumina ukwabula ukwipusha ukutila ena alikwelela nokukuwamya elyo nokusenda imikalile yobe iyamulubembu nokukupela umweo upya.

"Abo bonse… abasumina pe shina lyakwe, ena abapela amaka, ayakuba ba mwana Lesa." - John 1:12.

Bushe lubalinshi Lesa abulamo mukutupela umweo uupya?

"Yesu atile, nde mweba icine cine nati takuli nangu umo uwinga mona nokwingila mubufumu bakwa Lesa kanofye afyalwa cipaya cipya." - Yohane 3:3.

Ukulingana nokulanda kwakwa Yesu, umubi onse uwasumina nokuleka ifibi ninshi nafyalwa mumweo uupya. Ici cipeshamano ico Lesa fye eka ewinga cicita. Alilaya ukuti:

"Nkapela kuli imwe umutima upya nokubika mu nda shenu umupashi upya, nkafumya umutima webwe mumibili yenu no kupela kuli imwe umtima wa munofu." - Esekiele 36:26.

Yesu alapilibula imitima yesu, ukumfwa kwesu nemibele yesu kabili esa mukwikala muli ifwe (Abene Kolose 1:27). Ububumi no mweo upya, tekumfwa fye nangu ukukwata amatontonkanya ayasuma capwa iyoo, ici cikomo icituntulu kabili icakosa, bututubuko ukufuma kumfya yakumupashi nokupelwa umweo umbi uupya nemikalile yabumi bupya.

Ulutampulo lwa citatu: Ukuba nomweo muli Yesu cilabushiku. Ubumi no mweo bwa ci Kristu kufuma kulibukaitemwe nokwampana na Yesu nga chibusa wesu uwatemwikwa. Ukukula muli uyu mweo uupya kukosha bucibusa no kwikatana na Yesu. Ici cipilibula, ukwikala nankwe inshita iyi suma iyalinga nokuyana, ukukuula buchishinka no kulanda nankwe umwipwilapo. Lesa alitupela ifya kutwafwilisha ifyabu Lesa fisano mukukula kwesu ukwa kumupashi: Ukusambilila kwa cipingo - amashiwi yakwa Lesa; Amapepo - ukupepa, kuli Lesa; Ukutontonkanya nokupituluka mufya bu Lesa; Ukulongana noku sansamushanya na bena Kristu banensu; elyo no kupela bukamboni pafintu Lesa alemicitila mubumi bwenu u bupya.

Ukwikala muli Yesu tacipilibula ukuti teti tupangepo icilubo, iyo, lelo ilyo twa ipununa nokuwa mulubembu, tulalomba ubwelelo kuli Yesu, nokutwalilila ubulendo bwesu nankwe.

5. INSANSA SHA KUPELWA ISHUKO LYA CHIBILI

Harold Hughes balimupele umucinshi wakufukwa imendulo pamiku iyingi munshita ya milimo yakwe iyabu shimu cindikwa munganda yamafunde kulya ku calo ca America (U.S Senator). Lelo icintu cimofye icamuchinshi uwa pulamo kuli wene cacitike panumafye ilyo aipeleshe ukuba na Kristu.

Harold, ubushikubumo mucungulo bushiku ilyo alesambilila icpingo eka mumuputule wa kutushishamo aumfwile cimo camwikata pa cipeya. Ilyo aloleshe, amwene abana bakwe babili abakashana nabeminina mupepi balimufyakufwala fya bushiku ifya kusendamanafyo. Elyo aloleshe pali bene tondolo pakashita akalinga, balipilibwike nganshi mumibele yabo, ici tacabalile acicitika nakalya pamyaka iyingi iyo Harold aposele mubwalwa. Elyo Carol uwalipo umwaice, atile "Batata twaisa ukuti tumitomone nokumikumbatila." Ici calisekeshe bawishi apakalamba pantu ta cabalile acicitika panshita iyitali. Abana nomba tabakwete umwenso nge lyo baletina bawishi ilyo bali mu misango ya kunwa ubwalwa. Mumenso yabo tamwali umwenso nakalya. Batata mucine nababwela munganda nakabili. Yesu ala cacine ala pele shuko lya cibili. Ena asenda abasuulwa no kubalengulula cipya cipya nakabili.

Umupusushi aletupapatila nokufwaisha umo naumo uwamulifwe ukubwelela munganda yakwe pakulekelesha.

Bushe iwe nausumina nokupokelela ubwite ubwakwisa kuli Yesu, ubwite bwakwe ubwa luse nokutemwa? Bushe na upokelela Yesu ngo mupusushi obe? Ukupokelela ubwelelo nokusambwa kuli Lesa cintu icayanguka nganshi kwati kufungulula amaboko yenu nokukumbata umwana muma boko yenu. Nga chakuti taulati upokelele nokusumina muli Kristu ngo mupusushi obe, kuti wacite fyo nombaline nangu ililinefye. Mwipepo pamo ngeli:

"Mwe Lesa tata napapata mumbelele uluse pamulundu wa bumi ne mikalile ya mweo wandi uwa lubembu munshita yonse iyi iya pita nangu iyakale. Na mutasha noku mutotela pantu mwatumine umwana wenu Yesu muli cino calo ukwisafwa muchifulo chandi. Mwe Yesu namupapata mbeleleni uluse kumembu shandi, kabili iseni mwingile mu mweo na mubumi bwandi ilelo no kumpususha. Ndekabila nokufwaisha ukupelwa ishuko ilya muku wacibili no kumpususha. Ndekabila nokufwaisha ukupelwa ishuko ilya muku wabubili ku mweo nakubumi - ndefwaisha ukufyalwa cipya. No kuchila mwe mfumu, ndefwaya ukutampa ukwenda nokwikala naimwe ubushiku no bushiku nokwikatana naimwe ukufume lelo. Namutotela nokumutasha pakupanga ici chisungusho muli ine. Nalomba ukupitila mwishina lyakwa Yesu umupusushi wandi, Ameni."

Ala lenga ukuti uku ukufwailisha ukusuma kupelwe kuli iwe: Iwe nga wa bwela, Yesu alapele ipusukilo.


IFYO TUPOKELELA UMWEO UPYA UKUFUMA KULI KRISTU

1. Tusumina muli wene no kumupokelela nge mfumu nomupusushi wesu.
2. Tukula buchibusa mukwikatana nankwe. (Amapepo nokubelenga kwa cipingo ukwanshita nenshita kulafwaikwa kabili cikankala ngashi.)
3. Kristu abombela ukupitila mu mupashi wakwe, ukufumya imibele nemi sango yesu iya bipa nokubikamo imbele yakwe iyisuma.


 

copyright © 2002 The Voice of Prophecy