Tswana DISCOVER Bible Guides

KAELO 1
RE KA DUMELA MO MODIMONG

KAELO 2
RE KA DUMELA MO BAEBELENG

KAELO 3
A TOTA MODIMO O A TLHOKOMELA KA BOTSHELO JWA ME?

KAELO 4
LEANO LA BOTSHELO JWA GAGO

KAELO 5
MOTSHELAKGABO GO YA KWA
BOTSHELONG JO BO KGOTSOFATSANG

KAELO 6
SEBAKA SA BOBEDI SA BOTSHELO

KAELO 7
KA GA ISAGO YA GAGO

KAELO 8
FA JESO A TLA GO GO TSAYA

KAELO 9
LEGAE LA GAGO KWA LEGODIMONG

KAELO 10
JESO O TLAA TLA KA BOFEFO JO BO KAE?

KAELO 11
NONOFO E E SA ITSIWENG MO BOTSHELONG JA ME

KAELO 12
MMOLOKI YO O LENG TENG KA DINAKO TSOTLHE

KAELO 13
GO TSWA MOLEOFING YOO MOLATO GO YA MOITSHEPING YO O ITSHWARETSWENG

KAELO 14
SEPHIRI SA THAPELO E E ARABILWENG

KAELO 15
SEPHIRI SA BOITUMELO

KAELO 16
SEPHIRI SA BOIKHUTSO JWA SELEGODIMO

KAELO 17
SEPHIRI SA GO GOLA KA GO ABALANA

KAELO 18
SEPHIRI SA BOTSHELO JO BO ITEKANETSENG

KAELO 19
GO TSENA MO BOTSHELONG JA SEKERESETE

KAELO 20
SEPHIRI SA GO GOLA KA BOTSALANO

KAELO 21
A BONTSI BO KA NNA PHOSO?

KAELO 22
A MODIMO O TSHIAMO?

KAELO 23
BOBIPO KE ENG EBILE BO KAE?

KAELO 24
FA MOTHO A SWA… GO LATELA ENG?

KAELO 25
A KE KA BONA PHUTHEGO YA MODIMO GOMPIENO?

KAELO 26
A MODIMO O NALE MOLAETSA O O FAPHEGILENG WA MOTLHA WA RONA?

 

copyright © 2002 The Voice of Prophecy