Tagalog DISCOVER Bible Guides

TUKLASIN 1
MAAARI TAYONG SUMAMPALATAYA SA DIYOS

TUKLASIN 2
MAARI NATING PANIWALAAN ANG BIBLIA

TUKLASIN 3
TUNAY BANG MAY HALAGA ANG BUHAY KO SA DIOS?

TUKLASIN 4
ISANG PANUKALA PARA SA IYONG BUHAY

TUKLASIN 5
ANG TULAY SA ISANG KASIYA-SIYANG BUHAY

TUKLASIN 6
ANG PANGALAWANG PAGKAKATAON SA BUHAY

TUKLASIN 7
TUNGKOL SA IYONG KINABUKASAN

TUKLASIN 8
KAPAG SI JESUS AY DUMATING PARA SA IYO

TUKLASIN 9
ANG IYONG TAHANAN SA LANGIT

TUKLASIN 10
GAANO KALAPIT ANG PAGBABALIK NI JESUS?

TUKLASIN 11
MAHIWAGANG KAPANGYARIHAN SA AKING BUHAY

TUKLASIN 12
ISANG KAILANMA'Y KAHARAP NA TAGAPAGLIGTAS

TUKLASIN 13
MULA SA NAGKASALANG MAKASALANAN HANGGANG SA PINATAWAD NA BANAL

TUKLASIN 14
ANG LIHIM NG TINUGONG PANALANGIN

TUKLASIN 15
ANG LIHIM NG KALIGAYAHAN

TUKLASIN 16
LIHIM SA MAKALANGIT NA KAPAHINGAHAN

TUKLASIN 17
ANG LIHIM NG PAGLAGO SA PAMAMAGITAN NG PAGBABAHAGI

TUKLASIN 18
ANG LIHIM NG MALUSOG NA PARAAN NG BUHAY

TUKLASIN 19
PAGPASOK SA BUHAY KRISTIYANO

TUKLASIN 20
ANG LIHIM NG PAGLAGO SA PAMAMAGITAN NG SAMAHAN

TUKLASIN 21
MAAARI BANG MAGKAMALI ANG NAKARARAMI?

TUKLASIN 22
ANG DIOS BA'Y MAKATARUNGAN?

TUKLASIN 23
ANO AT NASAAN ANG IMPEYERNO?

TUKLASIN 24
KAPAG ANG TAO'Y NAMATAY, ANO ANG KASUNOD?

TUKLASIN 25
MATATAGPUAN KO BA ANG IGLESYA NG DIOS SA KASALUKUYAN?

TUKLASIN 26
ANG DIOS BA AY MAY NATATANGING PABALITA PARA SA ATING KAARAWAN?

 

© 2003 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.