KUPEZA
(DISCOVER Bible Guides in Chichewa)

PHUNZIRO 1
TINGATHE KUKHULUPIRIRA MWA MULUNGU

PHUNZIRO 2
TITHA KUKHULUPIRIRA BUKHU LOPATULIKA

PHUNZIRO 3
KODI MOYO WANGA NGOFUNIKA PAMASO PA MULUNGU

PHUNZIRO 4
CHIKONZERO CHA MOYO WANU

PHUNZIRO 5
ULALO WA KU MOYO WOKWANITSIDWA

PHUNZIRO 6
MWAYI WOKHALA MOYO WA CHIWIRI

PHUNZIRO 7
ZA TSOGOLO LANU

PHUNZIRO 8
YESU AKADZABWERERA INU

PHUNZIRO 9
KUMWAMBA NDIKO KWANU

PHUNZIRO 10
KODI KUBWERA KWA YESU KWAYANDIKIRA BWANJI?

PHUNZIRO 11
MPHAMVU YODABWITSA M'MOYO WANGA

PHUNZIRO 12
MPULUMUTSI WOPEZEKERATU NTHAWI IRI YONSE

PHUNZIRO 13
KUCHOKERA KU KUTSUTSIKA NDI CHIMO KUFIKIRA KU WOYERA WOKHULULUKIDWA

PHUNZIRO 14
CHINSINSI CHA PEMPHERO LOYANKHIDWA

PHUNZIRO 15
CHINSINSI CHA CHIMWEMWE

PHUNZIRO 16
CHINSINSI CHA MPUMULO WA KUMWAMBA

PHUNZIRO 17
CHINSINSI CHAKUKULA KUPYOLERA MUKUGAWANA

PHUNZIRO 18
CHINSINSI CHA MOYO WA THANZI

PHUNZIRO 19
KULOWA MMOYO WACHIKHRISTU

PHUNZIRO 20
CHINSINSI CHA KUKULA KUPYOLERA MU CHIYANJANO

PHUNZIRO 21
KODI GULU LINGAKHALE LOLAKWA

PHUNZIRO 22
KODI MULUNGU NDI WACHILUNGAMO

PHUNZIRO 23
KODI GEHENA NDI CHIYANI NANGA ALI KUTI

PHUNZIRO 24
KODI MUNTHU AKAFA CHIMATSATIRAPO NDI CHIYANI

PHUNZIRO 25
KODI NDINGAPEZE MPINGO WA MULUNGU LERO

PHUNZIRO 26
KODI MULUNGU ALI NAWO UTHENGA WAPADERA WA NTHAWI YATHU INO

 

© 2003 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.