CINZI ALIMWI CILIKULI CISUBWIDO
CAMULILO CABASIZIBI

Umwi sicikolo mbabukila nkubweza ntobolo watalika kudubula cakutasalaula akujaya bamwi basicikilo mbakali kwiiya aabo. Umwi muntu nakatandwa ancito, mpakali kubeleka kutondezya kutabotelwa mukutandwa ncito, wakabweza ntobolo akudubula mupati wa ncito akumujaya mpoona. Umwi mukaintu waka bika bana bakwe bobilo mucimbayambaya cakwe akucitonkela mulwizi akujaya bana.

Mumasi ataleli ku abili munyika muno, kuli kujayana kutola cilawo, nkaambo kakwandaana misyobo na ziinga. Kwimpana kwa myaka minji akati ka misyobo nkekaambo nke balwanina. Balombwana, bakaintu, bakubusi alimwi abana bavwanda balajaigwa calunya akucitwa azimwi zintu ziteelede kucitwa kumuntu.

Kupa cisubulo calufu kubantu basilunya mbuli baaba, bantu banji baamba kuti cililubide. Kuli bantu baamba cantangalala kuti, kujaya muntu mujayi cililubide alimwi ndunya "Ntu nsiya-nsiya twabatakondwi." Balabuzyanya kuti, sena bajayi mbuli baaba tabakonzyi kufutulwa?

Ninzilanzi iluleme yakujaya zigwebenga? Bamwi baamba kuti kubelesya cuuno camalaiti (electric chair) na indonga ya ncefu (poison). Bamwi baamba kuti kwaanzikwa (hanging) muntu ulafwambaana kufwa.

Pele kukukazyanya kwa kumvwida luse kucisubulo ca lufu, kulinzila yomwe banji njobatalanganyi. Taakwe uupa muzeezo wakuti zigwebenga ezi zijaya, ezyo zi kosola maumi aabenzinyina, kaba abbadelela kwinda muku penzegwa aku tundululwa kusika ku lufu. Kunyina naaba omwe, waamba kuti zigwebenga ezi kazi umpwa mumulilo kusikila kulufu.

Bunji bwaba syoma muli Klistu bayeyela kuti Taata wesu wa kujulu uya kupa cisubulo cicisa kwiinda ceeci.

Basizibi, baamba kuti, kabapezyegwa kutegwa babbadelele zibi zyabo. Bamana baamba kuti cisubulo ca mwami Leza taceeli. na nkupya mulilo caamba kuti muntu uya kupya mulilo utazimi kukabe kutamani. Ncizi cicitika kubabisyi? Hena bulumbu bwabo bunjilana buti aluyando lwa Leza, mubetesi siluse? Atulange bwinguzi bwa Bbaibbele.

1. KUTYOMPOKEZEGWA KWA JESU KWAMAMANINO

Kwamyaka yainda ili zyuulu zyosanwe a cuulu comwe (6000 years) Leza ulakombelezya balombwana a bakaintu:
"Mbubonya mbundi muumi, mbwaamba MWAMI, Nsiyandi abuniini kuti sizibi afwe pe, ndayanda kuti aleke bubi bwanzila zyakwe akulijanina buumi." - Ezekieli 33:11.

Cicinkano citutondezya Leza mbwayanda kufutula sizibi. Ciindi Jesu nakalila acicingano, "Taata, ubajatile, nkaambo tabezi ncobacita," Wakatondezya makanze aakucisa kwa moyo wakwe (Luka 23:34). Muciindi buyo cisyoonto Jesu wakakosoka alimwi, bamwi bakasyoma kuti, wakafwa akambo kakutyompwa (Johane 19:30, 34).

Nokuba kuti luyando lupati lwa Leza lwakatondezegwa, bantu banji takabooli kuli Jesu.

Kuti cinyonyono cizumanane kulela munyika, mapenzi a muntu ana kuya kuvula. Cinyonyono cileelede kujaigwa.
Ino Leza ujisi muzeezo nzi wakugusya cinyonyoono munyika?

"Buzuba bwa Jehova bulasika... ijulu liyooindilila acamuzuzumina mupati; azintu zyoonse ziyaku jaigwa amulilo, ayalo NYIKA AZINTU ZYOONSE ZILI MULINJIYO ZIYOOPYA." - 2 Pita 3:10.

Leza kumamanino uya ku isalazya nyika kuzwa ku bubi aku manizya cinyonyono. Kuli baabo bazumanana kujatilila ku cinyonyoono baya kufwidilila ciindi Mwami akujaya cinyonyoono a mulilo. Mulilo wakabambilwa Diabulosi (Devil), abangele bakwe, a cinyonyoono, munyika yesu. Nkuusa kupati buti ciindi Jesu nabona bantu mbaakafwida aciciinkano kabapya mulilo.

2. NKULI ALIMWI NDILILI CISUBWIDO CABASIZIBI NO CIYA KUPYA?

Kwimpana amizeezo ya Bantu banji, Leza tajisi cilawo camulilo uuyaka citegwa "gehena" ooko babisyi nko baunka ni bafwa. Cisubwido cabasizibi ciya kuba anyika aano ciindi inyika neyiyakusandulwa kuba iziba lya mulilo. Leza ucilindila kuti ape cisubulo kuli basizibi kusika kulubeta lwamamanino myaka ili cuulu comwe (1000 years) yakumana (Cizubuluzyo 20:9-15).

"Leza ulizi kuvuna bamukomba kumasunko, akulindila ciindi cakusubula basizibi KUBUZUBA BWALUBETA." - 2 Pita 2:9.

Alimwi uya kwisalazya nyika eyi amulilo.

"Eno ijulu anyika zyayobwedwa mulilo, ZILINDILILA BUZUBA BWA LUBETA, aku nyonyoonwa kwa bantu batakondwi." - 2 Pita 3:7.

Tabuli bubambe bwa Leza kuti muntu akajaigwe a mulilo. Pesi nakuti bantu bakakilwa kuli tantamuna kuzwa kuli satani kwiinda mukujatilila kuzinyonyoono zyabo, baya kutambula cisubulo nkaambo kakulisalila kwabo.

"Lino uzoo ambila abo bali kulumwensi cakwe kuti, "Amuzwe kulindime, inywe nomutukidwe, munjile mumulilo uutamani WAKABAMBILWA DIABOLOSI A BANGELO BAKWE." - Mateyo 25:41.

Kwendelana a Jesu, ndilili gehena noyiya kupya?

"Mbuli insaku mbuzibungwa akutentwa mumulilo, mbubonya obo mbukuzooba KUMAMANINO ACIINDI. Mwana a-muntu uzootuma baangelo bakwe, kuti bazoobunge zintu zyoonse zyamu - Bwami bwakwe zilebya, abalo bacita ziteelede, NKABELA BA ZOOBASOWELA MUBBIBI LYA MULILO, OKO KUZOOBA KULILA AKULUMA TWINO" - MATEYO 13:40-42.

Insaku, basimucita zibi, taba umpwi mumulilo kusikila kumamanino a nyika.
Eci cisubulo kacitana pegwa, nyika yonse ilelede ku syomezegwa kuti Leza ulapa bulumbu bweelede kumuntu oonse. Mbuli mnbo ca pandululwa muciiyo 22, mukulwana kupati kuliko akati ka Klistu a Satani, Satani wali kusola kutondezya kuti inzila ya cinyoonyono ne nzila mbotu; Klistu wali kutondezya kuti inzila ya kuteelela nje nzila iipa bunkutwe mubuumi.

Kumamanino a myaka iili cuulu comwe, ooku kutondezegwa kuya kumana mukusubulwa kwa Satani, bangele bakwe, alimwi aba sizibi. Mabbuku aabumboni akujulwa ayo aatondezya milimo yamuntu omwe-omwe njaakacita, Leza uya kuwala Satani, lufu, alimwi a cuumbwe, ababo boonse abo mazina abo "aatakajanika mubbuku lya buumi... mumulilo" (Cizubuluzyo 20:14-15). Kwendelana a vesi iitobela, Cizubuluzyo 21:1, Leza akumana kusalazya nyika ya cinyonyoono amulilo, Uyo lenga "julu lipya a nyika mpya."

3. CISUBWIDO CABASIZI CIYA KUPYA CIINDI CILAMFU BUTI?

Bunji bwabakondwa balazumina busanduluzi bwaamba kuti cisubwido cabasizibi ciya kupya kukabe kutamani eeci caamba kuti bayakusubulwa kukabe kutamani. Atualangisisye mangwalo asandulula Leza mbwaya kweendelezya cinyonyoono a sicinyonyoono.

"Nkabela uyoosubula aabo batamuzi Leza akutaswiilila makani Mabotu aa-Mwami wesu Jesu. Aba BAYOOBETEKELWA LUNYONYOOKO LUTAMANI kuzwa kubusyu bwa-mwami akubulemu bwanguzu zyakwe." - 2 Ba Tesalonika 1:8, 9.

Atubone kwamba kuti: "Kujaigwa kutamani" taceelene a "Kutundululwa kutamani" caamba lufu lutamani. Bulumbu ndufu lutamani. Petro wakaamba buzuba bwalubeta alimwi "akujaigwa kwabasizibi" (2 Pita 3:7).
Mumajwi a Jesu, "Muuya alimwi a mubili" ziyoojailwa mu Gehena (Matayo 10:28). Mumulumbe wakwe atala a cilundu, Jesu wakaamba akumanikila kwa mulyango "utola ku buumi," alimwi nzila impati iitola kukunyonyooka" (Mateyo 7:13, 14).

Muli Johane 3:16 Jesu usandulula Leza "mbwakapa mwanaakwe simuzyalwa alike," kuti kuli baabo basyoma mulinguwe, "batafwidilili pele babe abuumi butamani." Jesu ulapa kwaandaanya kwa bulumbu bobilo: buumi butamani na kunyonyooka - kutali kupya kutamani. Atumanizye akwaamba kuti gehena uyakumana; ciindi basizibi bakumaniina kufwa boonse.

Cantangalala mangwalo alatwambila kuti basizibi baya kufwa. "Basizibi bayonyonyooka" (Intembauzyo 37:28). "Bayakufwidilila" (2 Petro 2:12), "Bayomana mbuli busi" (Intembauzyo 37:20). Mulilo uyoobacita mulota (Malaki 4:1-3). "Nkaambo cakuvola cazibi ndufu," kutali buumi buteeli mu cisubwido camulilo; "pele caabilo ca Leza mbuumi butamani" (Ba-Roma 6:23).

Kaambo kenikeni kacisubulo camamanino mu cisubwido camulilo, nkugusya cinyonyoono munyika yoonse, kutali ku kwabilila cibi kukabe kutamani.

Tacili cubauba kuyeeya kuti Klistu siluse wakalila ciindi nakalanga munzi wa Jerusalemu mbuwakali kuzoonyonyaulwa, wakalekela bantu bakamujaya kakunyina a mulandu. Inga ulacikonzya kulangilizya basizibi kabapengana mucisubwido kukabe kutamani.

Bwini bwini cisubwido cabasizibi cilaamamanino. Kumamanino amyaka icuulu comwe (1000 years), Leza uya kwaangula mulilo kuzwa kujulu mbuli imvula kuzoojaya Diabulosi, bangele bakwe, alimwi abasizibi bajatilide kuzinyonyoono zyabo. "Mulilo" wakaseluka "kuzwa kujulu," wakabaumpa (Cizubuluzyo 20:9).

Mumajwi a Jesu, ooyu mulilo "tuuzimiki" (Mateyo 3:12). Taaku nobaba bantu bakaiisigwa kuzima mulilo baya kukonzya kuzima mulilo ooyu, kusikila ukamanizye kuumpa zyoonse zyelede kupya. Leza usyomenzya kuti, mulilo ooyu wakumana kuumpa akusalazya, nceciindi naya kulenga "Nyika Impya," mwalo omo "mapenzi mwaya kulubwa;" alimwi "amajwi akulila na akupenga takamvugwi limbi" (Isaya 65:16-19).

Buyakuba buzuba bulibuti sena! Kufumbwa ceeco cileta kupenga mumoyo ciyomana. Leza naya kugusya zilonda zya cinyonyoono mumoyo omwe - omwe, alimwi lukomano lwesu luno maninide.

4. "KUTAMANI" MU MANGWALO

Muli Mateyo 25:41 Jesu waamba "Mumulilo uutamani ngwa bambilide Diabolosi abaangelo bakwe." Sena "uutamani na uuteeli" caamba kuti mulilo wamu cisubwido uya kuumpa lyoonse lyoonse?

Juda 7 Sodoma a-Gomora yakabikwa kuti ibe "citondezyo cakupenga kwa baabo bati kasubulwe mulilo uutamani." Bwini bwini tulizi kuti minzi eeyi taicipyi. Pesi mulilo WAKALI uutamani nkambo wakajaya cakumanizya.
Muli 2 Petro 2:6 amwalo tulabala a mulilo uutamani. Pesi mangwalo aalo alasandulula kuti Leza "wakasinganya minzi ya Sodoma a Gomora akwiumpa kusika lyaba itwe, akwiicita kuti cibe citondezyo kuli baabo batakondwi."Batakondwi ba mu Sodoma a Gomora tabacimvwi kucisa; nkaambo boonse lyakaba itwe. Pesi mulilo waka baumpa waambwa kuti mulilo "uutamani" bulumbu- abujayi bumanide. Kutamani camba cisubulo citamani, kutali kusubulwa kutamani.

Nkambo bbuku lya cizubuluzyo libelesya canguzu, mulaka wa zitondezyo, tumwi tu mpango tatuteelelwi. Mbuli, cipati ca Cizubuluzyo 14:11 caamba abasweekede kuti, "Lino busi bwamapenzi aabo bulasuka lyoonse kukabe kutamani." Eci cimvwika aabe nkupenga kutamani. Ono atulange mangwalo mbwaamba.

Mu Kulonga 21:6 mutwanga ujisi kutwi kudonkwedwe caamba kuti mutwanga ooyu uuyo sebenzela simatwanga aakwe kukabe "kutamani." Mukambo aka "kutamani" kupandulula kuti mutwanga ooyu uuyo sebenzela simatwanga akwe nacipona.

Jona, wakakala mwida lya zenimutende (inswi) kwa mazuba otatwe (Mateyo 12:40), waamba kuti wakali mwida lyanswi "kutamani" (forever) (Jona 2:6). Cakutadonaika mazuba otatwe aa musinze akalibonya nga nkutamani.

Tulangisye notubala mangwalo kuti cimwi ciindi mangwalo abelesya mabala na twaambyo tujisi busanduluzi busisidwe. Busi busuka kuzwa mu bbibi lya mulilo ncitondezyo ca lunyonyooko lutamani. Cizubuluzyo 21:8 caamba kuti Bbibi liyaka mulilo "ndufu lwa bili." Gehena ili amamanino. Basizibi bamaninina kupya; bajaigwa.

5. NKAAMBO NZI NCOKULI CILAWO CACISUBWIDO?

Kumatalikilo Leza wakalenga inyika iisalala. Kumane kwakanjila cinyonyoono munyika icakaleta kupyopyongana, kusumpwa alimwi alufu. Atwaambe wali mukweendeenda eelyo nojoka mukweendeenda wajana babbi babba banyonyoona lubono lwako mung'anda akusiya zintu zyaalabene buyo ng'anda yoonse. Sena ayebo ola ng'anda ingaulazileka buyo zintu kazyalabene buyo? Peepe inga tonocita boobo. Ulatalika kubambulula kuti zintu zilulame, kulila zyabbigwa, kubambulula zyatyolaulwa, kugusya akusowa nzyotakonzyi kubambulula,kukukula nganda kuti ibe mbuli mboyakabede.

Awalo Leza mbwanga wacita oobo. Ulabambulula zyoonse zyanyonyoonwa akugusya cinyonyoono munyika, akulenga inyika impya.

Muzeezo wa Leza wakusalazya nyika amulilo nkubamb nzila yanyika isalala kuti basalala ba kakale. Pesi Leza ulaapenzi lipati nkambo cibi taci nyonganyi buyo bube bwa nyika cakayambukila a Bantu.

Cinyonyoono cakaleta buyumu yumu akati ka Leza a bantu alimwi akati ka muntu a muntunyina. Muntu wazumanana kuba apenzi lya kupenzegwa kwa bana, kujayana, mamambe, aamwi malwazi aa mumuuya. Leza uleelede bumwi buzuba kujaya cibi, nkambo cibi cijaya Bantu. Ipenzi lya Leza ndeli: Mbwanga ula mana bulwazi bwa cibi kuzwa munyika pesi katajayi Bantu boonse bakayambukilwa ancico. Inzila buyo yakali nkulibika cibi amubili Wakwe; Waka zumizya bulwazi bwa cibi kuti bumu jaye acicingano. Nkambo kaako:

"Kuti twalyaamba zibi zyesu, walo ulasyomeka akululama, ulatulekelela zibi zyesu AKUTUSALAZIZYA ZITALULEME ZYOONSE." - 1 Johane 1:9

Leza watamba muntu oonse uuyanda kuti aboole ajane lufutuko kuzwa kucinyonyoono. Pesi cityompya buyo nkuti bunji bwa bantu bacijatilide kubulwazi bwa cinyonyoono. Alimwi Leza tasinikizyi bantu kuti basale nzila yabuumi buteeli.

Kuli baabo bakaka nzila yakwe yalufutuko, kumamanino baya kuligwa abulwazi. Kaambo kenikeni ka cisubwido cabasizibi nkaaka:

"Nindakaita mwakabula kuvuwa, nindakaamba mwakakaka kuswiilila. Mwakacita zintu zibi mumeso aangu akusala zintu zitandibotezyi." - Isaya 65:12.

Kwiinda mukulisalila basizibi baya kulijana kulubazu lwa lufu lutamani.

6. MUULO NZI WAKUSOWEKELWA BUUMI?

Nokuba kuti mangwalo taatuyiisyi kuti mulilo wa mucisubwido cabasizibi
uleta penzi litamani, pesi tulijisi luzibo lusyoonto akusowekelwa buumi ncintu cibyaabi. Basizibi baya kusowekelwa buumi butamani. Baya kusowekelwa coolwe cakuba a Leza kwa ciindi citeeli. Taaku nobaya kuziba bubotu bwa kuyandwa akuyandana kukabe kutamani.

Ciindi Klistu naakaanzikidwe aaciingano nkaambo kazinyonyoono zyanyika wakatantamunwa kuli Leza nkaambo kazinyonyoono, wakabona bubi bwa kwandanyizigwa a cinyonyoono. Ciyakuba buti kuli basizibi nkaambo balo tabajisi bulangizi bumbi, pele buyo kujaigwa alufu luteeli.

Baya kufwa alufu lunyina bubuke bwabili. Baya kwibaluka ziindi nibakakaka lwiito lwa Klistu lwa luyando. Kumamanino baya kufugama a mazwi akwaamba kuti Leza mubetesi siluse alimwi aluyando, (Ba-Filipo 2:10, 11).
Calibonya ncobeni balembi ba mangwalo ncobatusinikizizya kuti tusale nzila ya Klistu. "Tulamukumbila, kuti luzyalo lwa-Leza ndumutambwide lutabi lwabuyo. Nkaambo wati:
"kuciindi ceelede ndakakuswiilila, akubuzuba bwalufutuko ndakakugwasya." Ndamwaambila, ONO nci ciindi caluse lwa Leza, ONO mbuzuba bwa lufutuko." - 2 Ba-Kolinto 6:1-2.

Taaku kusowekelwa kwiinda, kwa muntu usala nzila itola kulufu. Kusala kulikumbele a muntu oonse nkooku: Lufu luteeli - caamba kutantamunwa kubusyu bwa Leza, na bweenzinyina buteeli a Klistu eeci cikutya kulaka laka kwa muntu uyanda lufutuko. Sena kusala kwako kulaali? Cilibuti kulindiwe, na wasala kuba a Klistu?copyright © 2003 by the Voice of Prophecy