MWATI BANJI INGA KABALUBIZYIDE?

Muciiyo 16 twakazyiba kuti kulyookezya kwa Nsabata mucelo sunu munyika yabuumi bukatazya. Akaambo kakuti Leza ulateelela nzyotuyanda zyoonse, wakabikka buzuba bwa ciloba kuti bube bwakulyookezya mumimimo yesu akutukatalusya mumuuya. Naakamana kulenga nyika yesu mumazuba aali cisambomwi (six) wa "kalyookezya" mubuzuba bwa ciloba wabu "leleka" alimwi "wabu setekanya" (Matalikilo 2:1-3).

Leza nakapa milawo iili kkumi kubantu bakwe, bana Iziraeli, wakabika mulawo wakubamba nsabata ya buzuba bwaciloba akati kati a mulawo wakwe (Kulonga 20:8-11).

Kweendelana a mulawo ooyu, Insabata nciibalusyo ca nguzu zyakulenga kwa Leza. Buzuba bwa kulizinza akuyeeya bubotu amaleele a malenge akwe. Buzuba bwa kukkalikana akuboola munsi a mulengi wesu. Mbobuzuba bwakubona bupati bwa mbotucitene a nguwe.

Mumazuba a Jesu mubuumi bwa buntu muno munyika, a walo wakaibamba InSabata (Luka 4:16) akuyaamba kuti mbuzuba bujisi mpindu kumuntu uukondwa (Marko 2:27-28). Twaambo tunji mubbuku lya incito twaamba kuti basiciiya ba Jesu bakakomba munsabata Jesu naakamana kubuka (Incito 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4, 11).

1. MUBUZYO UUGAMBYA

Eeci citusisya a ciiyo cigambya bantu banji. Bana Klistu banji munyika babamba mazuba obile aandene kwaciindi cilamfu. Ooku, ba Klistu banji babamba amoyo omwe buzuba bwa nsondo, buzuba butaanzi mumvwiki, bwalo mboba syoma kuti nciyeeyezyo cakubuka kwa Klistu. Kakuli kulubazu lumwi inkamu mpati yaba kondwa, abalo calusinizyo basyoma kuti ibbaibbele lilemeka buyo buzuba bwa ciloba bulike kuti mbobwa nSabata akuti kunyina mpoizuminide kusetekana insondo pe.

Mwati kuli makani mapati kulangilizya kuti mbuzuba nzi mbondibamba kuti mbwa nSabata? Mbuli bantu basinizyide a kusyomeka kabayanda kuzyiba kasimpe, tweelede kulibuzya lyoonse ikuti: ino Jesu uyanda nzi? Ino Jesu ninzi ncayanda kuti ndicite?"

Notuyanda kusala awa, kuli twaambo tupati-pati tweelede kusalazigwa:
Nguni wakacinca Nsabata kuzwa muli bwasanu mwaabili, buzuba bwa ciloba, akubuleta mu nsondo, buzuba bwakutaanguna mumvwiki? Mwati Bbaibbele lilazumina ooku kulonzya? Kuti kakuli boobu, hena Leza, Klisto naa batumwa mbabakailozya insabata? Pe, tulazumanana atwaambo tulangilwa kuti ntutwaka letelezya.

2. HENA LEZA WAKAILONZYA NSABATA?

Hena kuli kaambo kazyila kuli Leza kaamba kulonzyegwa kwa Nsabata kuzwa mubuzuba bwaciloba kuletwa mubuzuba butaanzi mumvwiki?

Ba Klisto banji balazumina kuti milawo iili kkumi ilayandika kapati mubuumi. Ngamakani alikke buyo Leza ngaakalembela muntu uulya maila. Aaya makani mapati kapati. Wakaaalembela abbwe amunwe wakwe mwini alikke (Kulonga 31:18).

Mumulawo wane Leza ulatulailila:
"Yeeya buzuba bwa nSabata kwiinda mukubusetekanya - mumazuba aali cisambomwi uyakubeleka akucita milimo yako yoonse, pele BUZUBA BWA CILOBA MBWAKULYOOKEZYA KULI LEZA WANU. Mubuzuba oobu tokaciti mulimo nouceya... nkaambo Leza wakalenga julu a nyika mumazuba aali cisambomwi, lwizyi a zyoonse zili muli nzizyo, nkabela WAKALYOOKEZYA mubuzuba bwamusanu mwaabili. Aboobo MWAMI WAKALELEKA buzuba bwa Nsabata AKUBUSETEKANYA." - Kulonga 20:8-11.

Leza naakapa milawo iili kkumi kubantu bakwe, wakacisalazya akuti kunyina muntu uulya maila weelede kuulembulula akubalulula cakuyandaula kulubila imalailile aazyila kumulomo wakwe.

"MUTAYUNGIZIZYI cintu nekuba KUZWISYA cintu, kumakani ngendamulailila, kuti mubambe mailile aa-Jehova Leza wanu ngeemulailila." - Ditolonomi 4:2.

Leza lwakwe wasyomezya kutacinculula malailile Aakwe:
"NSIKOOYOOJAYA cizuminano cangu, NSIKOOYOOTYOLA makani aazwa mumilomo yangu." - Intembauzyo 89:34 .

Ibbaibbele lilacisalazya kuti Leza tanaakalonzya Insabata kuzwa kubuzuba bwa ciloba kuleta kubuzuba butaanzi mumvwiki pe.

3. HENA JESU WAKALONZYA NSABATA?

Kweendelana a Jesu, imilawo iili kkumi taikonzeki kucincululwa pe:

"Mutayeeyi kuti ndeza kuzoojaya mulawo naaba basinsimi, teesi kujaya nkunzidide pe, ndizide kukulondola nkaambo ndamwaambila calusinizyo kuti, ijulu anyika zyoonse zilakonzya kumana, pele tacikonzyeki kuti kamane kabala nikaba komwe, nikaba kazila komwe kamu-mulawo mane limwi zintu zyoonse zikacitwe." - Mateyo 5:17-18.

Muciiyo 16 twakabona kuti cakali cilengwa ca Jesu kukombela musinagogo mu Nsabata (Luka 4:16). Twakabona alimwi kuti Jesu waka likuyanda kuti basiciiya bakwe bazumanane kukondwa nobakomba mubuzuba bwini bwa NSabata (Mateyo 24:20).

Cilalibonya aatuba kuzwa kuziiyo zya Jesu alimwi azikonzyanyo insabata tuciiyanda kutegwa tulyookezye, tulitakate akukkala antoomwe a Leza.

4. HENA BASICIIYA BAKAILONZYA INSABATA?

Jakobo, musololi mutaanzi wacikombelo caba kondwa nicakacili kutalika, wakati kugamika milawo iili kkumi:

"Kufumbwa muntu uutobela milawo yoonse, pele alubya cintu comwe, ulijisi mulandu kuli yoonse nkaambo ooyo uwakaamba kuti utabi simamambe, ngonguwe wakaamba alyalo ijwi lyakuti, utabi nojaya. Eno wataba simamambe pele wajaya, nkokuti wasotoka mulawo." - Jakobo 2:10, 11.

Luka, musilisi ngweena kali mukambausi mucikombelo kacicili ciniini wakati:

"Munsabata twakainda amilyango yamunzi katuya kumulonga katuyandaula busena bwakupailila. Twaka kkala ansi akutalika kwaambaula abanakazi bakabungene ookuya." - Incito 16:13.

Mucizuminano cipya, mubbuku lya Incito zyabatumwa lilaamba twaambo twaandene tuli 84 baccilili bakwe nibaka bamba Nsabata. Zyoonse ezi zyakacitika kakwiindide myaka 14 Jesu kabukide kale: Nsabata zyobile (2) mu Antioch. (Incito 13:14, 42, 44); yomwe (1) ku Philippi (Incito 16:13); zyotatwe (3) Mutesolonika (Incito 17:2, 3); 78 ku Kolinto (Incito 18:4-11).

Johane, wakacaalizya kufwa kuli basiciiya boonse, wakabamba Insabata, wakalemba kuti

"Mubuzuba bwa Mwami ndakali mumuuya." - Cizubuluzyo 1:10.

kweendelana a Jesu, buzuba bwa mwami ni Nsabata:

"Nkaambo mwana-amuntu ngumwami wa Nsabata." - Mateyo 12:8.

Twayandaula mumangwalo tulalibonena kuti batumwa ba Jesu tiibakasola naaceya kucinca buzuba bwakulyookezya bwa Leza kuzwa muli bwaciloba kuzya mubutaanzi mumvwiki. Buzuba butaanzi mumvwiki bwaambidwe buyo ziindi lusele (8) mucizuminano cipya. Kunyina ampobwaambidwe oobu buzuba kuti buli setekene pe muzibalo zyoonse zili musanu muzitatu. Nokuba buyo kusyamudwa kuti tububikke ambali kuti mbuzuba bwakukomba pe. Twabala kabotu twaambo ootu tuli lusele, twaamba buzuba butaanzi mumvwiki tujana kuti:

(1) Banakazi bakasika kucuumbwe mubuzuba butaanzi bwamviki (Mateyo 28:1).
(2) "Nsabata niyakamana" banakazi bakajokela kumilimo yabo mubuzuba butaanzi bwamwiki (Marko 16:1, 2).
(3) Jesu wakalibonya kuli Maria Magadalena kubucedo bwa buzuba butaanzi mumvwiki (Marko 16:9).
(4) Basiciiya ba Jesu bakajokela kumilimo yabo mubuzuba butaanzi bwa mvwiki (Luka 24:1).
(5) Maria wakaunka kucuumbwe ca Jesu akuyoojana cilibukwazi mubuzuba butaanzi bwa mvwiki (Johane 20:1).
(6) Basiciiya bakabungana antoomwe "kabayoowa bama Juda" (kutali kubunganina kukomba pe) mubuzuba butaanzi bwa mvwiki (Johane 20:19).
(7) Paulu wakalomba basicikombelo kuti babale mali abo mubuzuba butaanzi bwamvwiki, alimwi "akubikka ambali mali amwi" aabacete ku Jerusalemu (1 Bakolinto 16:1, 2). Cibalo eeci tacaambi muswaangano wakukomba Leza pe.
(8) Mu Incito 20:7 Luka waamba kuti Paulu wakakambauka mulumbe wakulayana mubuzuba butaanzi bwamvwiki. Inzya Paulu wakakambauka buzuba abuzuba, alimwi abatumwa bakakomauna cakulya buzuba-abuzuba (Incito 2:46).

Kunyina akaambo nokaceya kapa muzeezo wakuti basiciiya bakayanda kuleka kukomba mu nSabata ya buzuba bwa ciloba mumvwiki. Batumwa tabaambi kulonzya nSabata kuzwa kubuzuba bwaciloba kuileta mubuzuba butaanzi bwamvwiki pe. Aboobo mu cizuminano cipya kunyina mpocibikkidwe antangalala kuti kwakaba kulonzya Insabata kuzwa mubuzuba bwaciloba mumvwiki kubuleta mubuzuba butaanzi mumvwiki pe buzuba bwa nsondo. Ooku kulonzya kwakaba mazuba aa Jesu abatumwa bakwe kaaindide kale. Nkokuti atulange kubukkale bwa muntu ndiza tulajana mbukwa kaboola-boola ooku kucinca.

5. INO NSONDO YAKAZYILA KULI?

Batumwa balatubikkila aatuba kuti bamwi bakondwa baya kuyaamuka kuzwa kunjiisyo zya mucizuminano cipya. "Aboobo amucenjele" (Incito 20:29-31). Ncicona eeci ncica kazoocitika. Babubwene kabotu bukkale bwa muntu munyika balacibikka atuba kuti bakondwa bakatalika buti kuleya kuzwa mu kulondoka kwabatumwa. Tunsiya-nsiya alimwi a njiisyo Paulu, Petulo, alimwi abamwi bakatalisya cikombelo ca bana Klistu nzyobata kaiisya zyakanjila mucikombelo.

Kulonzya nSabata iibambwa akwiileta mu nsondo kwakacitika cizuminano cipya kacili camana kale kulembwa abatumwa kabamanide kale kufwa. Bantu baamba kuti ba Klistu bakaide kuleka buyo kukomba akulyookezya mu buzuba bwa ciloba batalika kukomba akulyookezya mubuzuba butaanzi mumvwiki. Nokuba boobo, bakondwa tiibakaleka mpoona buyo kumamanino aamvwiki imwi kubamba Insabata ya buzuba bwaciloba akutalika mpoona awo kubamba bwa nsondo kuti mbobuzuba bwa Mwami. Kubamba buzuba bwansondo aba kondwa kwakapegwa nguzu mpoona-mpoona alimwi akubungana mpoona buyo mu Italy, akati-kati ka mwaanda wamyaka wabili Jesu kaunkide kale kujulu. Kwaciindi cilamfu kuzwa waawo, bakondwa banji bakabamba mazuba oonse obile, kakuli bamwi bakabamba buyo buzuba bwa Nsabata bulikke.

Mubuzuba bwa ciloba (7), mumwaka wa 321 Jesu kafwide kale, Consitatino mupati wakapa mulawo mutaanzi wakubamba buzuba bwansondo. Ikuti bantu boonse, kuzwisya buyo balimi, mubulelo bwaci Rooma kuti kabalyookezya munsondo. Ooyu antomwe amilawo yosanwe (5) imbi yakapegwa a Constatino iilangilizya nsondo yakapa nguzu kumilawo yoonse ipa muzeezo wakukomba akulemenezya buzuba bwa nsondo kuzwa ciindi eeco kusikila sunu. Mumwaanda wamyaka wane ikabunga kaku Laodecea kakakasya bakondwa kuti kabata lovwi kumilimo mu Nsabata. Kabakulwaizyigwa kuti balemenezye buzuba bwa nsondo kwiinda mukutacita mulimo mubuzuba oobu cakonzeka.

Kaano kabukkale bwamuntu kalatondezya kuti kukomba munsondo alimwi akulomya nsondo ncilengwa cakabambwa amuntu. Bbaibbele talipi nguzu naaceya zyakuleka buzuba bwa ciloba bwaambwa mumulawo wane. Musinsimi Danieli wakacaamba kuti muciindi bukkilisto bulanooya bukomena, bulelo bwa luuni-uni buyakusola kucinca mulawo wa Leza (Danieli 7:25).

6. NGUNI WAKACINCA?

Nguni wakalonzya Insabata kuzwa mubuzuba bwa ciloba akubutola mubuzuba butaanzi mumvwiki? Icikombelo ca Katolika cilalyaamba kuti ncicakacita boobo. Mukusola kuti bulelo bwaci Rooma butamaninini basololi balaampuwo mu cikombelo bakamvwana kuti basole kucinca buzuba bwa kukomba kubuzwisya mu buzuba bwaciloba akubuleta mubuzuba bwa nsondo butaanzi mumvwiki.

Iziiyo zyacikombelo ca Katolika zyaamba kuti:
"Mubuzyo: Ino mbubuli buzuba bwa nSabata?
"Bwiinguzi: Satade nje nSabata
"Mubuzyo: Nkaambonzi tubamba nsondo mucilawo ca Satade?
"Bwiinguzi: Tubamba nsondo mubusena bwa Satade nkaambo cikombelo ca Katolika... cakalonzya kulemenezya kuzwa kuNsabata akukuleta mu buzuba bwa nsondo.
"Munjiisyo zya Peter Gerermann, wakasandukila kucikombelo ca Katolika (1957 edition), pp. 50.

Icikombelo ca Katolika cilalidunda akuti bantu basololela cikombelo mbabakacinca.

"Buzuba busetekene, bwa Nsabata, bwakacincwa kuzwa kubuzuba bwa Satade kuya ku buzuba bwa nsondo... tacizwi kumuzeezo uulembedwe mumabbuku pe, pesi kuzwa kumuzeezo wacikombelo munguzu zyaco.... Bantu ibayeeye kuti malembe alikke buyo ngaayelede kupa nguzu beelede kuti kabali ba S.D.A. Church bamana kababamba akusetekanya buzuba bwaciloba." - Cardinal Maida, Archbishop Naku, Detroit, St. Cathreen Catholic Church Sentinel, Algonal, Michgan, May 21, 1995.

7. INO NSANGANO ZIMWI ZIKANZYANYA A KATOLIKA ZITYANI?

Malembe azyizyilwe apandulula kusyoma kwansangano zyinji zyaandeene alazuminana kuti Bbaibbele talizumizyi kuti nsondo kiilemekwa akubambwa pe.

Martin Luther, wakatalika lusangano lwa Lutheren, wakalemba mu kulila kwa Augsburg, kaambo 28, kabeela ka 9:

"Balo, (bacikombelo ca Katolika)" balazumina kucinca Nsabata kuya ku nsondo kabati mbuzuba bwa Leza kabakazyanya amilawo iili kkumi... kunyina alimwi citondezyo cimbi ncobalidundila kwiinda kucinca kwa nSabata. Nguzu zyacikombelo nzipati nkaambo zyakapa kucinca kwa mulawo omwi wa milawo iili kkumi."

Bayiide bobile ba mu Lusangano lwa Methodist, Amosi Binney alimwi a Danieli Steele nibakalangisisya bakati:
"Masimpe, kunyina malailile aamba kubbizigwa kwabana bavwanda... nokuba buyo mulawo waamba kuti mulemenezye buzuba butaanzi bwamvwiki" - Theological Comp end (New York: Methodist Book concern, 1902), pp 180, 181.

Doctor N. Summerbell, siciiya wa buumi abukkale bwabantu abu Klistu wakalemba:
"Imbungano yacikombelo ca Katolika yakalizangide cakumaninina.... yakapilusya munsi mulawo wane kwiinda mukusowa nSabata ya jwi lya Leza, akuleta nsondo kuti mbuzuba busetekene." - A true History of the Christian and the Christian Church, pp 417, 418.

8. INO MAPENZI MAPATI NGALI AWA?

Eeci cilatuleta ku busyu-abusyu amubuzyo wakuti nkaambo nzi bakondwa banji ncobabamba nsondo pesi kakuli taaku nguzu zizwa mu Bbaibbele? Naa mubuzyo mupati kwiinda, ndilabamba buzubanzi? Hena ndiccilile baabo bati, "Kunyina makani bube buzuba nzi mbondibamba, kufumbwa buyo kuti kandibamba buzuba bomwe bwamazuba aali ciloba?" naa ndilemenezye buzuba Jesu, mulengi wesu, mbwakaabamba naakalenga nyika esu, alimwi abuzuba Leza mbwaakasala mumulawo wamwami, milawo iili kkumi: "Buzuba bwaciloba mbobuzuba bwa nSabata"?

Aawa tulalangana abantu batalangili buyo alamfu-lamfu pe, ino mbuzuba nzi bweelede kweendelana abbaibbele? Kaambo kapati nkuteelela Jesu Klisto. Mulengi wesu wakabubikka ambali buzuba bwa nSabata kuti mbuzuba bu "setekene", nceciindi cesu amikwasyi yesu cakuboola munsi lyakwe kukuyumyayumizigwa a kubukulusigwa. Ino ndila teelelani? Ndi kateelele Klisto mwana a Leza naa tunsiya-nsiya twa muntu nendilanganya twaambo twa buzuba mbondeelede kubamba? Kusala kulasalala: Injiisyo zyabantu naa lulayo lwa Leza, ijwi lya bantu naa ijwi lya Leza ndelikkala mucilawo ca muntu naa bulayo bwa Leza.

Danieli musyinsyimi, ulacenjezya aabo baya "kusola kucinca zyiindi zisalidwe antoomwe amilawo" (Danieli 7:25). Leza Uita bantu bakwe kuti bamu teelele. Ulabaita kuti babambe nSabata kutondezya kulicesya akulemeka alimwi aluyando kuli nguwe. Jesu wakati, "Mwanoondiyanda, kamubamba milawo yangu" (Johane 14:15).

Alimwi wakasyomezya luyando lumaninide kulibaabo bamuyanda cakukonzya kubamba milawo yakwe (Johane 15:9-11). Tulijisi mufutuli uukankamanisya. Uuyandisisya kuti tubone luyando lwakwe mubunji bwalo.

Moyo uteelela ujalula mulyango kuluyando oolu. Mumuunda wa Getesimane, Jesu wakalyaaba cakumaninina kuluyando lwa Ushi - nokuba kuti wakaanzikwa aciingano alimwi a zinyonyoono zyanyika zyaka tyambilila buumi bwakwe. Wakalila kuli Leza, "Kondiindilizya cinywido eeci," wakacililyaabide mukukombelezya kwakwe, akuyungizya, "Nekuba boobo kutali mbuli mbwe njanda mebo, pele mboyanda webo" (Marko 14:36).

Klistu uyanda kuti swebo tubone kukkutya a bubotu bwa buumi bu maninide kulyaaba, alimwi uyanda kuti tubone lutangalo lwakulyookezya mubuzuba bwa nSabata. Uyanda kuti tumusyome kapati cakukonzya kumuteelela mutwaambo toonse twa buumi bwesu. Kuti wamvwa lwiito loonse lwa Leza akuteelela milawo yakwe yoonse, uyakubona cisyomyo ca Jesu kuti lutangalo lwakwe luni "kuli mulinduwe" mpoona "lutangalo lwako" "luya kumaninina" (Johane 15:11).


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy