MASESEKE ABUPONI BUBOTU

Bayandauzyi banji baindene basola kulemba kasimpe ako kalembedwe kusanguna mubbaibbele:
Bantu boonse bali pangidwe kabotu. Lino zibela zyamubili, maano amuuya kumuntu zili swangene alimwi kunyina mbotunga twa ziandanya. Munzila imwi, kufumbwa cinyonganya mizeezo, cinyonganya mubili. Bube bwesu bwa muuya bulajatikizya bube bwesu bwa mubili. Elyo tuli bantu bakwene Citondenzyo ncakuti, basyaabupampu mubuyandauzyi bakajana lwiiyo lugwasya kuti kukomana, aa kutangalala mukati mukukala kwa muntu, kucita kuti mubili ucikonze kulilwanina malwazi ulike. Elyo muntu inga waligwasya mumubili wakwe mukulwana malwazi mukukomana! Nkabela olu lwiiyo lulagwasya kutondezya mbuli mizeezo a mubili mbo ziswangene a kubelekela antoomwe.

Lino cuulu camyaka yaiinda, ijwi lya Leza lilazubula kuswangana kuliko akati ka maano amubili oko kwaatambulwa munkamu zyakulenga misamu:

"Moyo uukomana musamu mubotu, pele Muuya uutyokede ulayuminizya mubili." - Tusimpi 17:22.

Elyo kwendelana a Johani sikwiya wa Jesu, utwaambila nzi amakani akuswangana kwa mano amubili kubube bwesu mumuuya?

"Nobayandwa, ndakomba kuti MUPONE BUUMI BUBOTU alimwi zintu zyoonse zimuendele kabotu, mbubonya mbuuenda kabotu muuya wako." - 3 Johane 2.

Nkabela mulengi wesu uyanda kuti swebo tube "AMAUMI MABOTU." alimwi ijwi lya Leza lilabeleka mbuli kasensa ka buumi bubotu, alimwi mbuli kasensa ka buumi bu tamani. Mbubonya mbuli mubili amaano abube bwesu mumuuya zilaendelana antomwe. Aboobo Paulo utulomba kuti:

"Nkaambo kaako kufumbwa zintu nzimucita, nikuba kulya, nikuba kunywa niciba cimwi, amuzyicite zyoonse cakuti kube bulemu bwa Leza." - I ba Korinto 10:31.

Lino maakani mabotu a kristu alaswanganya antomwe kulengululwa kwa mubili alimwi akwa muuya. Elyo ikupona buumi bubotu inga kwatugwasya kuti tube abukale bubotu bwabuna Kristu. Njeyi milawo iili lusele (8) yelede kutobelwa kuti na uyanda kuba abuumi bubotu abukale bulampindu:

1. MUWO UUSALALA

Muwo mubotu ulayandika ku buumi bubotu. Muciindi ca sikati alimwi anoona masiku, manda esu, busena bwakubelekela, aleelede kuyakwa kabotu kajisi atusena kuti muuya kawiinda kutegwa bulowa bwabweza muuya muzibeela zyoonse zyamubili woonse. Elyo muciindi ca cifumofumo tweelede kweenda munzila kuti tujane muwo mubotu kumubili wesu. Nkabela musyobo wa muwo, ngotuyoya ncintu cipati. Amucenjele kuti mutabi muzilawo mujanika myuwo isofwede. Kufweba kulasofwazya muwo alimwi ncecintu cimwi ca jaya bantu banji mazuba ano. Bahabupampu bakajana kuti kuswaangana kuliwo akati katombwe akunsa, emhysema, bulwazi bwa moyo. Elyo mubili wakazibila kufweba ula komwa kucilengwa eci akukatazigwa kuleka. Aboobo kufweba kuya kujaya makamu abantu asika ku mwelwe wa 12 million munyika kusika kumwaka wa 2020, kuti na cilengwa eci ci zumanane.

2. MUMUNI WAZUBA

"bulumbu mbotujana ku mumuni wa zuba mbunji:
1. Ciindi cisyonto abuzuba tweelede kukala azuba cifumofumo asikati elyo tuyakujana Vitamini D oyo uunga watupa cilyo cibotu ca lukanda. Nkabeela mavitamini D alagwasya bulowa kuleta busani bubotu buyo aku mafuwa azibela zimwi mumubili.
2. Mumuni wazuba ubeleka mbuli musamu uulalwana akuzunda tuuka mumubili.
3. Izuba lilapa inguzu kumasamu kuti acince muuya ameenda kuti abe busani buyaka. Kuti kakunyina eeci banyama abantu iinga bafwa.
4. Awalo mumuni wazuba ulagwasya kwanguluka kwa kubeleka masiku akugusya kutyompwa mazuba ampeyo asika.
"Ijwi licejezya: Mumuni wazuba inga awalo waba unyonyona. Kuti na calampa ciindi cakukala azuba, nyama ilaumpwa kuleta bulwazi bwa kansa kumubili, kukosola kwa buponi akunyonyona meso, akuleta bulwazi bwa meso." (Otu tubeela twamu ciiyo eci tuzwa mumalembo ategwa, Kolanga Mujulu alimwi Upone (Look Up and Live): Ezi ziiyo zyabuumi bubotu aziiyo zyabapati mukota yakusanguna mu 1993, (Nampa, Idoho: wa Pacific Press Publishing Association).

3. KULYOKEZYA

Mubili weleede kuba akulyokezya kuti uli bambulule. Tweelede kuba aciindi ca kulikomanisya (recreation) akulyokezya kweelede kuzwa kumilimo ayeeyo imwi iguma mukwasyi. Kuti kakunyina kulyookezya kweleede, bantu bala katala mumizeezo, kutakomana a kunyema. Kukatala kwa mizeezo kwammusyobo oyu kulakozya kuletela kuciswa, eci cilapa kuciswa akupa kuti tulyokezye kweendalana amubili mbuyandisya kuti ulyokezye. Kucina ci kozya kubweza musena wacindi cakoona kubotu kwa masiku. Nkabela kubukulusyigwa mumuuya buzuba a buzuba akwalo kulayandika kapati mumaumi esu. Ciindi camuna Kristu ca kuyeeya, kuyiiya mangwalo, a kupaila kuponya mubili a muuya. Tweleede kulyokezya kuzwa kumilimo, buzuba bumwi a mwviki, a mumumwaka na akati kamwaka.

4. KUNYANYAALA

Kunyanyaala kubotu kubuponi bwesu:
1. Kunyanyala kulagwasya bulowa kuti bweende munzila imbotu.
2. Kunyanyala kulagwasya ku bulowa bunji kuti buunke kuzibela zyoonse mumubili, akupa kukasaala kwelede.
3. Kunyanyala kulagusya nguzu abukali, kugwasya kuliswilila kabotu mumakani abuumi. Kunyanyala ncintu cigwasya kupona kuzwa kumizeezo aku katala.
4. Kunyanyala kulapa inguzu zipati kuboongo ansinga mumubili. Calo cigwaasya mubili kulwana malwazi. Kuti kunyanyala kubotu kumubili kwajanika, kulaba kuyeeya kubotu akucita ceelede.
5. Inga cagwasya kuba a lukanda lubotu a kuba a mubili mubotu.
6. Kunyanyala kulapa kuti muntu abe anguzu zini, eci cilamusya kukatala kwa mubili a mizeezo.
7. Cilagwasya bongo kubamba mucelo uupa buumi bubotu akuyuungizya inguzu zyakutamvwa Kucisa.

Kuti naa tonyanyali, kotalika asyonto mane uyungizye kusika ciindi notikacikozye. Elyo cilabota kuti wabuzya musilisi kotana talika oobo. Imbakani ibe yakuti kukunyanyala kwako kube kwelane kweenda musinzo ukwana mailo omwe mu ciindi ca cisela lya cisela ca oola (15 mintues) kwazindi zyo ne akwindilila mumviiki yomwe.

5. MEENDA

Nkaambo meenda ayandika kusilika zyoonse mumubili. Elyo tweelede kunywa meenda manji.

1. 70 percent kulema kwamubili, meenda.
2. Mubili uyanda meenda manji aasika ku ka gumbuli komwe kuti ubeleke mulimo wayo. Umwi mulimo nkugwasya bulowa kuti bweende kabotu, kukugwiisya tombe, akwenzya cakulya cabusani bubotu akugaya zyakulya.
3. Elyo kubika antomwe muntu ulijisi isinga zinji kapati kuboongo. Akamwi kalilijisi 70-80 percent wameenda. Lino meenda alayandika mukugwasya kusalazya mizeezo akuti kotatyompwi aku nyema.
4. Taakuli buyo kunywa meenda kuyandika. Pele kusamba meenda aakasala cilagwasya nsinga kwenda kabotu, kupa nguzu kumubili amizeezo. Kusamba kupa kukatuluka kwa nsinga, oko kunga kulapa malwazi mumubili. Aboobo kusamba akwalo kulapa kuti tombe lizwe amubili akulesya mubili kupya.

6. KULYA KWELEEDE

Kumatalikilo, Leza wakaambila Adamu a Eva kulya nyemu, nsangu, a micelo (Matalikilo 1:29). Elyo Adam a Eva nibakabisya, cisyumani caka sanganyizyigwa kuzilyo zyabo (Matalikilo 3:18). Niwakamana muyoba, nkabela Leza wakayungizya banyama "basalala" kizilyo zyabokuti inga (Matalikilo 7:2-3, 9:1-6). Nkabela nyama yabanyama ilijisi mafuta, malwazi a moyo, kutijana kwa bulowa, kulebuka, kansa, kunenesya, syuka, amalwazi amwi. Ano mazuba basilisi balailila kuti abo balya nyama inyina mafuta , answii zijikwa kabotu, akuta zilya lyonse-lyonse.

Nkaambo abo balya busani bwa zisyu amisasa bapona buumi bubotu kapati akupona ciindi cilamfu. Elyo basikulanga makani abusani bubotu abuponi, baamba kuti kojekela kuli zyakulya Leza zyakaanza kumatalikilo (zisyu misasa).

Lino na koyanda kutalika zyisyu mani amisasa, weelede kuziba cakusanguna zilyo zilulide mucilawo ca nyama. Weelede kulya zyakulya zyandene micelo, nyemu, nsangu, misyobo yoonse yazimbwali azisyu. Zisyu zisiya a zisalala, ma lemoni a ma orange zilayandika. amisasa nkambo zyilayandika kapati. Alimwi ubelesye fulaulo, rice itatubi acilawo ca utuba.

Zyakulya zipa nguzu mumubili zyeelede kuligwa ziindi zili cisambomwi abuzuba. Nkabela mucilawo ca mafuta aanyama ubelesye mafuta azwa kuzisyu. Lino busani obu bulayandika kapati kakunyina zintu zizwa munyama. Aboobo kuli babo bayanda kulya nyama mbuli cakulya cabo, beleede kulya buyo nyama "isalala," mbuli Bbaibbele mbolyaamba obu. Leza nakazumizya kulya nyama niwakamana muyoba (Matalikilo 7:2-3, Ba Levi 11:47), wakapandulula banyama basalala, alimwi abatakali kusalala -batelede kuligwa.

Kobala ba Levi 11 alimwi a Ditolonomi 14 kulibayuni, banyama , inswi, Leza mwini wamba kuti zilatondwa. Kwendelana ampango ezi, banyama basalala balelede kwandanya, nsumba alimwi aku selula. Inswi zisalala zilelede kuba amamba atuyambyo. Bayuni balya zintu zi sofwede tabelede kuligwa pepe.

Akati kabanyama batasalali, ingulube ayalo ilatondwa (Ditolonomi 14:8). Mibili minji yabantu iipasulwa ijanika abulwazi bwa tuzoka (trichinae). Otu tuzoka tula janika kubantu balya ngulube ijisi bulwazi obu. Basyibusongo mazuba ano nci bazumanana kuzubulula Leza ncakambila kuti bamwi banyama bali sofwede. Kaambo kamwi nkuti bubi bwamalwazi, mbuli tuzoka twa ngulube. Alimwi kaambo nka buyumuyumu mukugaya cakulya cila mafuta mumubili wamuntu.

7. KULEKA ZINTU ZILETA NTENDA

Kucenjenzya kuli buti mangwalo nkwapa amakani a bukoko?

"Bukoko bulasampaula, zyakulya zikola zilapilinganya; Kufumbwa unywa kulinzizyo tali musongo." - Tusimpi 20:1.

"Nibaba babbi nababa basikulikumbuzya nibaba BAKOLWI nibaba basimatusi nibaba basilunyasyo tabako yookona bwami bwa Leza." - 1 Ba Kolinto 6:10.

Bukoko ncobucita kuzizo zyamubili wamuntu nzyezi:

1. Bukoko bulapa zibela zyamubili kutabeleka kabotu mukulwana malwazi
    munzila yeelede,abobo akupa kuti muntu kakonzya kuba maalwazi ali
    mbuli kasinga mucaamba, kukola (T.B.), amisyobo ya madonda mwaka
    andeene.
2. kunyongana kwa mubili wa bukaintu! Kunywa buyo mabbodela obilo
    aabukoko abuzuba cilapa madda kuzwa, bana baindilila akuzyala
    bana batasimpi.
3. Kweenda kwa bulowa-kunywa bukoko kuleta bulwazi bwa moyo,
    kucesya syuka mubulowa, kuvuzya mafuuta mubulowa aku yungizya
    kubalika kwa bulowa, eco cipa kuti moyo utabeleki kabotu.
4. Bweende bwacakulya mumubili- bulanyonganya mwida, zipa kuba
    azilonda mwida... cilengwa ca kunywa bukoko cileta malwazi a muni.

Bukoko bupa kuti Bantu banji kabalisina, lufu lwa ntenda zya myota, malwazi, kusofwazya bana, a kulwana mumaanda.

8. KUSYOMA MUNGUZU ZYA LEZA

Muntu upenzegwa abukandu a kuli senda ulaba a buyumu-yumkujana bulumbu bumaninide kucilila malailile a buponi bubotu ngotwapadulula omu. Pele muntu usyoma cakukomana muli Leza uya kujana intalisyo ya buumi mubotu.

"Omuuya wangu kolumba Leza akutaluba bubotu bwakwe... watujatila bubi boonse aakuponya malwazi oonse, alimwi watufutula kuzwa kuciindi camapenzi." - Intembauzyo 103:2-4.

David Larson, mulaizi wa cikolo ca bube bubotu bwa bongo ku Amerika (National Institute Of Mental Health) waka iiya a kuyandaula maakani aku swaangana kuliko akati a kukomba a buumi bubotu. Mu lwiiyo lwakwe, wakajana kuti kuli ku swangana kubunkutwe mubuKlistu a kupona buumi bubotu.

Wakagambwa kujana kuti: Bantu ba komba bala pona myaka minji kwinda ba ta kombi. Bunji bwa Bantu bakomba tabaciswi malwazi a myoyo, kusinka kwa nsinga zya moyo, kubalika kwa bulowa, amalwazi ambi. Abo basyoma muli Leza balapona buumi bulampindu nkambo zindi zinji tabatyompwi, kuba bacakolwa, Bantu baindululwa kwangwa, nanka kuba mulukwato lunyina kukomana. Kusyoma munguzu zyabuLeza nce cintu cipati cabube bubotu alimwi abuponi bwakukomana.

Munsi munsi wa mwelwe wabantu usika ku zyuulu makumi osanwe aa Bantu bana Nsabata bakali ku langilizigwa kwamyaka iinda ku makumi otatwe (30 years) mu dolopo lya Kalifoniya. Mukulangilizya ooku cakajanika kuti balombwana bana Nsabata balapona kusika ku myaka isika 8.9 kwiinda batali bana Nsabata kakuli bamakaintu bana Nsabata balakonzya kukala myaka 7.5 kwiinda bamakaintu batali bana Nsabata. Kulangilizigwa ooku kwa banaNsabata kwaka citwa a mu Holland, Norway aku Polland kwaka janika kuti ncimwi buyo. Aboobo aba bayandauzi bakajana kuti cipa bana Nsabata kuti kabapona myaka minji nku cilila imwi ya milawo eeyi na yoonse nji twajana mu ciiyo eeci. Abo batobela lulayo olu, tabakali buyo myaka minji, pesi alimwi balapona maumi ali kabotu.

Ku cilila Bbaibbele nci lyaamba mubukale bwesu cipa kwaandana mu nzila zyoonse mubukale bwesu, eci citondezya kuti lukondo lwa ci klistu lulike, ndo lukondo lulondokede munyila yoonse. Lula sandula Bantu - kuyeeya kwabo alimwi a micito yabo - alimwi cila lenga buumi bupya. Nkaambo ka kuswaangana kuliko akati ka mubili, amaano, abube bwamumuuya, banakristo bapona amalailile ajwi lya Leza balayanda kutobela milawo yabuponi bubotu ciindi nobalibambila kuti bakaswangane a Jesu naya kubola alimwi (1 Johani 3:1-3).

Klistu tayandi buyo kuti tuli bambile kuswaangana Anguwe aakuboola lwabili, pesi uyanda kusumpula bube bwa maumi ngo tupona lino. Inga twaswangana anguwe mukutobela milawo ya Leza yabuponi bubotu. Jesu Klistu wasyomezya kutunununa kuzwa kutumpenda tunyonyoona toonse kwiinda "munguzu Zyakwe zibeleka mukati muli ndiswe" (Ba Efeso 3:20). Na kosola kuleka kukkoma tumpenda - tu nyonyoona mubili mbuli kufweba tombwe, kunywa makoko, kusola kwako konse kulaba kwa buyo. Pesi kwinda muku jana nguzu mujwi lya Leza ezyo "zibeleka muli ndiwe," Leza ulakonzya kukupa nguzu kuti uzunde. Ijwi lya Leza lisyomezya kuti: "Inga ndacita zintu zyoonse kwiinda muli Kristo undipa nguzu" (Ba Filipi 4:13).


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy