MASESEKE A KULYOOKEZYA KUZWA KU JULU

Myaka misyoonto yainda, bamwi bakeezyeezya kuti tuyooba aciindi cakulikkomanisya cakuti tatukazyibi cakuta muliceco ciindi. Kwali mizeezo mibotu akweezyeezya oku. Mumadolopo mapati ya munyika kwali mincini iitwa kuti ma Komputa (Computers) akali kubeleka milimo mupati mukaindi kasyonto. Ma Robots akali kucikonzya kubeleka milimo mipati mukaindi kasyoonto, eyo milimo inga yatola myezi alimwi aciindi cilamfu.
Lino nakuba kuti mincini eyi yakasika bantu tabajani ciindi ca kulyookezya mumilimo yaandeene.

Bantu balabula ciindi mazuba ano. Alimwi mikwasyi minji ilabula ciindi. Ba kwetene abalo "balabula ciindi" cakuswaangana antoomwe nakuba kukkala abana babo. Kuvuntauzya kumwi kwakacitwa mumunzi umwi musyonto wakatodezya kuti, ciindi cini wisyi ncajana cakukala abana ngu 37 seconds a buzuba. Mikwasyi inyina ciindi cakuba antomwee nakuba ciindi cakubandika.

Sena inga twacitanzi kuti tube a ciindi cakuswaangana?

1. IMUSAMU KU PENZI ELI NGOYU

Jesu ulatelela mapenzi ngotujana mumikwasyi nkaambo kako ulayanda kuti tuteelele kuti kujana kulyookezya kumoza kuli jisi lubazu mu kuswaangana a mukupona buumi bubotu:
"AMUBOOLE KULI NDIME, nyoonse nomukatede, nomulemedwe, ndime enti kamulemunune... MWIIYE KWANGU nkaambo ndilimubombe, ndimutete moyo, lino MULAKATALUKWA MUMYOYO Yanu." - Mateyo 11:28-29.

Ibbaibbele lyaamba kuti, inga twaba akulyookezya oku munzila zyobile: Kuboola kuli Jesu abuzuba-abuzuba mu mumvwiki-amvwiki.

2. KUSWAANGANA A JESU BUZUBA-A-BUZUBA

Makamu aa bantu alikulwanina kuti Jesu a babone. Pele wakabapa bantu boonse muuya wa luumuno. Sena mbuti mbwakabapa? Wakalijisi ciindi ca kwaambaula aUsyi wakujulu abuzuba. Wakalikuyaamina kuli Usyi kuti ajane inguzu zyakuzunda mu buumi bwakwe (Johane 6:57).

Na tuyanda kupona buumi bubotu, buumi bululeme mbuli mbwakapona, tuleelede kuyaama ciindi coonse kuli Jesu- kozumizya ijwi a muuya kuti uzule a kutubambulula.

Inzila mbotu yakulwana zintu zitukatazya akutwandanya mumikwasyi nkuba acindi cibotu aKlistu. Utwambila kuti

"Amukkalilile mulindime, ambebo mulindinywe... NKAAMBO MWAANZAANA AMBEBO TAMUKONZYI KUCITA CINTU." - Johane 15:4, 5.

Cintu comwe cipati ciyandika ciindi cino mbantu banga bajana inguzu zyamuuya zijanwa muku swaana a Jesu. Cimwi cintu ncotweelede kuyeeya notuswaana anguwe mulimo mupati oyo wakamana a ciingano.
Kulyookezya kwini, akukwabililwa kwini, inga kwaba, nkaambo kamulimo oyo Jesu ngwaakamaniizya aciingano ciindi nakakwila nakalikufwa: "kwamana" (Johane 19:30). Mubufwaafwi, milimo yakufutula muntu yamana.

"Nkaambo walo (Klistu) wakalibonya... KUKUSYA CINYONYONO kwinda ku kulyaaba kwakwe." - Ba-Hebulayo 9:26.

Elyo Jesu nakafwa, "wagusya cibi." Nkokuti oyo usyoma akulilekelela bubi, inga wajana "kulyookezya" mumulimo oyo Klistu ngwakamana. Tula tambulwa.

Ikuzulwa akwalo kulajanwa mu buumi mbotupona sunu. Pesi Jesu wakazunda ipenzi eli lyakuzulwa ciindi comwe alya; aciingano. Jesu wakalila kuti, "kwamana," kwasikilizya bulayo obo bwa kuti "Njoo mupa kulyookezya" mbuli kasimpe keni-keni. Jesu wakamana mulimo wakufutula bantu alya a kalivali (Tito 2:14), mpoona wapumuna mu cuumbwe mubuzuba bwa Nsabata, akubuka kuzwa mu cuumbwe mubuzuba bwa Nsondo ciindi ca mafumo-fumo, akuzunda lufu, a cibi. Mu Klistu takozyi kujana cisyomyo cipati kwinda kubona kuti mu ulakozya mumilimo wa Mwami wamana.

"Atuswaane afwaafwi aLeza a myoyo yesu yonse MULUSINIZYO LWALUSYOMO Alimwi atujatisye buzumino bwabulangizi bwesu kuti kutabi notuzungaana nkaambo WALO OOYO WAKASYOMEZYA ULASYOMEKA." - Ba-Hebulayo 10:22, 23.

Nkaambo "walo ulasyomeka" inga twajila mulufutuko lwakulyokezya olo Jesu ndwakasyomezya.

Lumuno alimwi akulyookezya kujanwa muli Jesu mazuba oonse kulajanwa kutali kuzwa kuzintu nzyetucita pele nkaambo kalufu lwa Jesu alya a ciingano.

Inga twalyokezya muli Klistu nkambo lufutuko lwesu ndwalusizyo.Lusinizyo oolu lutupa kuti katuba aciindi cakuba a Klistu mazuba oonse, akusaninwa ijwi lyakwe alimwi akuyoya muuya uzwa kujulu kwiinda mumipailo. Ikuswaana a Klistu kulagwasya kugusya kukatala akuleta luumuno a buumi bubotu.

3. IKUSWANGANA A KLISTU MVWIKI- AMVWIKI

Lino Klistu nakamana kubamba nyika mu mazuba aali musanu abumwi (6) (Kolose 1:16-17), Wakapa kulyookezya kwa Nsabata. Eeci ncoolwe cesu cibotu ncitukujana cakuswaangana anguwe mvwiki-amvwiki.

"Leza wakabona zintu zyoonse nzyaakabamba, wabona kuti zyoonse zyibotu loko. Aboobo kwakaba kumazuba, alimwi kwakaba cifumofumo buzuba bwa musanu abumwi. Aboobo ijulu anyika zyakamana kubambwa. Mubuzuba bwa musanu mwmwaabili (7) Leza wakamanizya milimo wakwe yonse; aboobo mubuzuba bwa musanu mwmwaabili WAKALYOOKEZYA. Elyo Leza WAKALELEKA buzuba bwa musanu mwmwaabili AKUBUSALAZYA, nkambo muli mbubo wakalyookezya kuzwa kumilimo yakwe njakacita." - Matalikilo 1:31; 2:3.

Mbuli mulengi, Jesu "wakalyookezya" mu Nsabata ya kutaanguna a Adamu a Eva, elyo "WAKABULELEKA" buzuba bwa Nsabata "AKUBUSALAZYA."
Leza waka talisya mvwiki ya mazuba kutali kuti ali Janine mpindu mukamwini, pele kuti ba Adamu a Eva a bantu bonse bajane mpindu. Nkambo wakalikubayanda Bantu bakwe bakalenga, wakabamba kuti kufumbwa buzuba bwa Nsabata mukupona kwabo konse beelede kuyandaula busyu bwakwe.

Fumbwa Nsabata bwakali buzuba bwakulyookezya alimwi aku kulwaizigwa kwa Muuya. Kunjila kwa cibi munyika kwalo kwakapa kulyookezya kwa muNsabata kuti kuyandike kapati ku muntu. Nguwena Mufutuli wakasyomezya Adamu a Eva "kulyookezya," nikwakamana zyuulu zyobilo zya myaka nguwena ngu wakapa Mosi milawo acilundu ca Sinai (1 Kolinto 10:1-4). Jesu wakasala kubikka mulawo wa Nsabata akati ka milawo ili kkumi. Mulawo wane waamba kuti:

"KOYEEYA BUZUBA BWA NSABATA UBUSETEKANYE. Mazuba aali musanu abumwi uleelede kubeleka akumana milimo yako yoonse, pele buzuba bwa musanu mwaabili mbobuzuba bwa Nsabata bwa Jehova Leza wako. Muli mbubo utabi nocita mulimo noba nduwe, naba mwanaako mulombe naba mwanaako mwanakazi, naba mubelesiwako mulombe naba mwanakazi, neziba ing'ombe zyako, naba imweenzu ukkede kuli nduwe.
Nkaambo mumazuba aali musanu abumwi Jehova wakalenga ijulu a nyika, alwizi, azintu zyoonse zili mumo, pele mubuzuba bwa musanu mwaabili WAKALYOOKEZYA. Nkaambo kako Jehova WAKA LONGEZYA buzuba bwa Nsabata WABUSALAZYA." - Kulonga 20:8-11.

Leza wakabikka Nsabata mbuli buzuba bwa "kuyeeya" Mwami "waka lenga julu a nyika. Kulyookezya kwa mu Nsabata kulatuyaanya a mulengi oyo wakaleleka buzuba oobu akubulongezya.

Elyo Jesu nakali kupona anyika aano, wakajana kuswaana abaUsyi. Wakajana mpindu ya kubamba Nsabata, mbuli Luka mbwaamba:

"Wakasika ku Nazareta nkwaakakomenena, MUBUZUBA BWA NSABATA wakanjila mucikombelo MBULI MBWAKAZIBIDE." - Luka 4:16.

Na bu Leza - alimwi a buntu bwa Jesu bwakayanda kulyookezya mubuzuba bwa Nsabata, swebo tobantu tula yandika kulyookezya kapati. Elyo Jesu naka zwisya eezyo zintu zyakali kusofwaazya buzuba bwa Nsabata ezyo bama Juda nzibakabikkide (Mateyo l2:1-12), wakaamba kuti, buzuba bwa Nsabata bwabikkilwa kuti muntu ajane mpindu:
"Lino waka baambila kuti, "Nsabata Yakaanzilwa muntu, muntu taakaanzilwa Nsabata pe." Nkaambo kaako Mwanaa-Muntu ngo mwami nikuba ku Nsabata." - Maako 2:27, 28.

Jesu wakatondezya ibupati bwa Nsabata ciindi calufu lwakwe. Wakafwa mubuzuba bwa musanu abumwi (Friday), "Ibuzuba bwakulibambila, bwa Nsabata kabuyanda ku talika" (Luka 23:54). Wakwiila kuti, "kwamana," Nkokuti, MULIMO ngwaakaboolela munyika wakufwida bantu wamana (Johane19:39; 4:34; 5:30).

Mukusekelela mulimo ngwakamana, Jesu wakalyokezya mu cuumbwe mubuzuba bwa Nsabata. Mbuli Jesu bwakamana kulenga nyika mumazuba ali musanu abumwi (6) akulyookezya mubuzuba bwa Nsabata, mbubona kwiinda mu lufu lwakwe wakamana mulimo wakufutula Bantu mu buzuba bwamusanu abumwi almwi wakalyookezya mubuzuba bwa musanu mwmwaabili, aboobo kwinda mulufu aciciingano wakamanizya mulimo wakwe wakunununa mubuzuba bwa musanu abumwi, akulyookezya mubuzuba bwa musanu mwaabili. Mpona mubuzuba bwa Nsondo (Sunday) cifumofumo wakabuka kuzwa mucuumbwe, mbuli mufutuli waka zunda (Luka 24:1-7).

Wakali baambilide kale basiciiya bakwe kuti bazumanane kuswangana aguwe mukubamba Nsabata nibwakaida bubuke Bwakwe. Kukanana aku nyonyononwa kwa Jerusalema, kwakacitika nikwakayinda myaka ma kkumi one munsi abubuke bwakwe, wakabaambila kuti:

"Amukombe kuti lutijo lwanu lutabi ku ciindi ca mpeyo nimuba mu Nsabata." - Mateyo 24:20.

Walo Mufutuli wakali kuyanda kuti basiciiya, abalo basanduke kuti bazumanane mulu yiisyo lwakwe (Johane 15:15, 16). Wakali kuyanda kuti ba jane kufutuka kwa kulyookezya alimwi akulyookezya kwa Nsabata. Tibakamutyompya peepe. Basiciiya bazumanana kubamba Nsabata kuzwa ciindi Klistu nakafwa (Amulange Luka 23:54-56; Incito 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4).

Muyandwa siciiya Johane awalo wakaibamba Nsabata. Muciindi cakwe camamanino wakalemba kuti, "Mubuzuba bwa Mwami ndakali mu Muuya" (Cizubuluzyo 1:10).

Kwendelana a Jesu, "buzuba bwa mwami" nje Nsabata, "nkambo mwana a muntu ngo mwami wa Nsabata" (Mateyo 12:8).

Mu Nsabata tulasekelela milimo mipati yobilo Lezanjakatucitila: Kutulenga a kutufutula.

Alimwi Nsabata iya kubako kujulu: "Nkaambo mbubonya mbuli julu lipya anyika impya nze ndiyo lenga ziyokalilila kumbele lyangu," mbwaamba MWAMI,... "Nkabela kuzwa ku mwezi mupya akusikila kuli umwi mupya, akuzwa kubuzuba bwa Nsabata akusikila kuli bumwi bwa Nsabata, bantu boonse bayoosika kuzyokomba kubusyu bwangu, mbwaamba Mwami." - Isaya 66:22, 23.

4. MPINDU YA KULYOOKEZYA MU NSABATA

Sunu bantu balalwana nkambo kamapenzi ali mumaumi abo. Bamwi bakatala. Mikwasyi yaandana akambo kakutamvwana. Leza ulapa Nsabata mbuli nzila mbotu imwi iya kupona buumi bubotu. Atulange a mpindu zimwi zyotujana akaambo ka kulyookezya mu Nsabata:

(1) Nsabata itu yeyezya malengelo. Nkabela mu kwiibamba, tuyeeya Leza kuti ngo Mulengi wesu. Ma oola anjiyo aasetekene alaleta ciindi cibotu cakutuswaanganya a Leza munyika njakalenga. Sena ndilili yebo amukwasyi wako nimwaatola ciindi kulanga, akuyeeya, zintu Leza nzyakalenga mbuli sokwe, atulonga tilaamabwe? Nsabata ilatupa ciindi cakuba a Jesu alimwi akulanga zintu zikankamanisya nzya kalenga.

(2) Mu Nsabata tulaba akukkomana kwakupaila alimwi aku swaangana abeenzuma ba Klistu. Kuli bulumbu mukutembaula Leza abawi mbuli kamu yaba kondwa. Nsabata itupa ciindi candeene cakuswaana antoomwe mbuli cikombelo aku kulaisyigwa mu Muuya.

(3) Nsabata ilatupa ciindi cakucita micito a milimo mibotu. Hena kuli ciindi simukobonyoko na kaciswide mu kati amwviki kwamana wabula ciindi cakumuswaya? Ciindi mwenzinyoko nakalikuyanda muntu wakubandika akwe ciindi nakasowekelwa mulumi, sena mulimo yako yakacita kuti utabi acciindi cakuba aguwe? Jesu wakalailila kuti: "Cili mumulawo kucita milimo mibotu mubuzuba bwa Nsabata" (Mateyo 12:12).

(4) Nsabata mbuzuba bwakuyumya mikwasyi. Jesu nakamba kuti, "Mubuzuba bwa (Nsabata) tamweelede kubeleka pe" (Kulonga 20:10). Kuyina nzila imbi kwinda yeyi njakalikuzya kulailila kuba ma taata a bama maama banyina ciindi cakulyokezya. Nsabata ncikwankwani cipati caamba kuti leka kumikwasyi. Koleka kuti zintu ziyadika kucitwa kufwambana zisinkile zintu ziyandika kapati. Nsabata mbuzuba mbomwelede kuguzya zintu zitukatazya mumizezo kwinda mukupaila, milimo a kuseka, kujata bubi akuba aciindi cakulyokezya caluumuno. Kulyokezya kwa muNsabata kulapa mukwasyi onse ciindi ca kwaampana Klistu akujana inguzu zyaMuuya kuzwa kulinguwe.

(5) Mu Nsabata nce ciindi Jesu na boola afwaafwi andiswe. Zyonse zilongwe ziyanda ciindi cibotu-botu, alimwi bulongwe bwesu a Klistu abwalo buyanda ciindi cibotu-botu. Nsabata ilatupa ciindi candeene cakwiiya Bbaibbele a kupaila, a ciindi ca kuba a Klistu mulumuno a kuswilila ijwi lwakwe.

Jesu "wakaleleka buzuba bwa Nsabata akubusetekanya" Acisyomyo cakubako (Matalikilo 2:3). Inga watelela Nsabata ncoyeelede kubamwa, mubuzuba bwa musanu mwmwaabili mumwviki nkambo mbo buzuba Klistu mbwa kabika ambali kumalengelo kuti akanane andiswe munzila yandeene.

Jesu nakalenga Nsabata caboneka anka Wakaligisi lunyungu lwesu mumizeezo. Cecintu ciyandika mubukale bwesu bujisi mapakasyo: Buzuba bwini bwakutwimya kuzwa kuzintu zyonse. Buzuba bwakukomba Leza, kulanga zilengwa, alimwi akuba aciindi cakuyumya zilongwe kwinda zintu buyo.

5. KULABILA KWA KULYOOKEZYA KWA KUJULU

Mubufwaafwi mpindu nzyo tujana mukuswaangana a Jesu abuzuba alimwi amu mvwiki inga twakumfwiinsya mu bbala lyomwe ilya "kulyookezya."
Ibbala lya "Nsabata" lizwa ku bbala lya ci Hebulayo (Hebrew) elyo lyaamba kuti kulyookezya, elyo tacigambyi kwamba kuti mangwalo aiita buzuba bwa musanu mwaabili kuti "Nsabata ya kulyookezya" (Levi 23:3). "(Leza) wakaamba kujatikizya buzuba bwa ciloba mu majwi aya:

"Leza wakalyookezya ku milimo yakwe yoonse mubuzuba bwa musanu mwaabili"... KWABACALILA, ENO, KULYOKEZYA KWAMU NSABATA KWA BANTU BALEZA;.... Nkaambo kaako atusungwaale kunjila mukulyokezya oko." - Ba Hebulayo 4:4-11.

"Kulyookezya mu Nsabata" kutupa kulabila kwamwviki-amwviki kwaku kukkomana oko kutii kabe kukulyookezya kwa kujulu kulondokede. Oku kulyokezya takuli kwakutabeleka, cakamba kwabililwa,lumuno abukale bubotu kwalo kujanika kucisiko cabuumi bunji. Oyu musyobo wakulyokezya muMuuya ukozya kuzibwa kwiinda mukwiya (kucita). Bumboni bwabaabo bakajanakale kulyokezya kwa lufutuko alimwi akulyokezya kwamu Nsabata mbwa nyika yonse: "na wanjila mukulyokezya kwa Jesu kwinda mukwaampana kwa buzuba-abuzuba alimwi mwviki-amwviki anguwe,ulajana kukkomana kupati mu buumi."

Hena ulayanda kumulumba Jesu nkambo kacipego cakulyokezya? Hena ulayanda kumulumba nkambo ka cisyomyo ca kulyokezya kwa lufutuko buzuba-a-buzuba kuti uzinde makatazyo a buumi, alimwi a cisyomyo ca ku lyokezya kwa muNsabata mwviki a mwviki kuti uyumye cilongwe cako anguwe? Na toninga kucita oku, hena ulayanda kutambula lufutuko ndwapa? Hena ulayanda kumwabila kuti ula lombozya kubamba Nsabata yakwe mwviki-amwviki

Sena uyanda kwaamba kuti, "Inzya o Mwami! ndayanda kujana kukkomana mubuzuba mbo wakabika." Nkambo nzi ncotakonzi kusala ono? (Inga ko kankamana:Nugni wakasandula Nsabata, buzuba bwaciloba mu mwviki, akubutola mu Nsondo,buzuba bwakusanguna mu mwviki? Oku kusandulwa kwa Nsabata kwaka citwa lili? Hena Leza wakakuzumizya? Eyi mibuzyo iyakwingulwa muciiyo 21.)


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy