MASESEKE AAKUKKOMANA

Mu 1943, Basikalumamba baku Japan bakaambila myaanda ya bantu baku America aku Europe "Manyika abalwani" kuntolongo iili mu China cilawo citegwa Shantung. Bakeelede kuliyumya myeenzi yaku, kuumuninwa kupenzegwa, kuvulisya akukuyoowa. Kuyeeya kwabantu kwakaimpana, bukali bwalibonya. Bunjaka bunyina a mpindu bwakavula.

Pesi umwi muntu wakapandululwa akayili kuti "Unyina akweezeezya ngu muntu uyandika kapati akulemekwa akuyandwa mubusena obo" - Eric Liddell, mukambausi kuzwa ku Scotland.

Muhuule waku Russia munkambe wakayeeya kuti Liddell wali buyo muntu alikke ukonzya kucita cimwi cintu kuli nguwe kakunyina kuyanda kubbadelwa. Ciindi nakaboola kusanguna munkabe eyi, alikke akugwasya, wamubikkila masyelufu.

Nkabela umwi kayili wakayeeya, "walijisi kulibombya, kajisi nzila yakubona bapenga mumyoyo.' Amuswangano umwi wabakayili banyemede, boonse bakali kuyanda kuti umwi muntu acite cintu cimwi ku bakubusyi aabo banjila mumapenzi. Elyo Liddel wakaboola antaamu imwi. Wakabamba zisobano, milimo yaandeene acikolo cabana, akutalika kuba aabo kumazuba.

Nkabela Liddel wakajana bulemu akuzunda kubotu kuzisobano zya mu 1924, wakabweza kabulo ka golide mukuzuza kwaku zunguluka cilawo. Pele mucilawo camapenzi omo, wakalitondezya lwakwe mwini muku wina mukuzundana kwa ba Klistu amwalo, elyo waka yandwa mu nyika abantu baindene. Ino ncinzi cakapa kuti ayandwe kubakayili munyika yoonse?

Aboobo inga waziba maseseke akwe aciindi ca 6:00 am abuzuba cifumo-fumo. Elyo nimuyoomubona kaenda cakuumuna wainda beenzinyina balede, akukkala ansi kutebula, akuyasya lampi syoonto kuti abone bbuku lyakwe a Bbaibbele. Nkabela Eric Liddell wakayandaula luzyalo anguzu abuzuba mujwi lya Leza.

1. BBUKU LITONDEZYA BUPONI BWA MU KLISTU

I Bbaibbele lyakalembwa kuti libe citondezyo kumuna Klistu. Nkabela lizwide zyaano zyabantu beni mbuli ndiswe abo bakainda mu makatazyo ali mbuli ali kumbele lyesu abuzuba. Lino ikuziba aba Bantu bamu Bbaibele akukkomana kwabo, kupenga amapenzi abo inga kwatugwasya swebo kuti tu komene mu bu Klistu.

Nkabela mwiimbi Davida ulatondezya swebo kuyaamina buyo kujwi lya Leza mu kukonzyana mbuli lampi liyaka.

"Ijwi lyako ndilampi kuzituta zyangu a lampi munzila yangu." - Intembauzyo 119:105.

Nkabela kumunikilwa nkotujana abuzuba kuzwa ku Bbaibele, kulabikka kabotu - kabotu zintu zyeelede mbuli mumaumi esu amilawo yakukomena mumuuya. Elyo ali zyoonse, Bbaibbele lilatutondezya Jesu, mumuni wa nyika. Nkabela buumi bulaba kabotu kuti Jesu kaa munikila kuli mbubo.

2. CILONGWE CISANDULA

Nkabela Klistu uyanda kuti Bbaibbele libe lini kuli ndiwe mbuli lugwalo lwako kuzwa kumweenzinyoko.

"Ndamwaambila kuti muli beenzuma, nkaambo zintu zyoonse zindakamvwa kuli Taata, ndamuzibya nzizyo." - Johane 15:15.

Jesu uyanda ceeco cibotu kuli ndiswe. Elyo ijwi lyakwe lileta ndiswe mubukkale bwa Leza: Aabo bali mulinguwe ulabalailila,

"Ncendamwaambila zintu ezi, nkuti muli ndime mube aluumuno." - Johane 16:33.

Kuti tube aluumuno oolu, eci cibamba kuswaangana anguwe Klistu, tweelede kubala magwalo ngatuma kuli ndiswe. Obu mbolibele Bbaibbele: Kuswaana kuzwa kujulu. Utasiyi magwalo ayo kaata julidwe. Mulumbe uusandula ngoyanda uli mu Bbaibbele.

Lino umwi musyobo wabumboni amakani anguzu ku Bbaibbele: "Ndayanda kugwasigwa, elyo ndakujana muli Jesu. Nzyeyanda zyakapegwa, anzala ya muuya wangu yakamana, Bbaibbele kuli ndime cizubuluzyo ca Klistu. Ndasyoma muli Jesu nkaambo ngo Mufutuli wangu. Ndasyoma mu Jesu nkaambo ndajana kuti ndijwi lya - Leza ku muuya wangu." - Ministry of Healing, p. 461.

3. ZIKWABILIZYO KU BUPONI MUBBAIbBELE AMILAWO IILI KKUMI

Elyo kulanga kusyoonto aali milawo ili kkumi kula tugwasya kutelela kaambo baibebbele a milawo ili kkumi ncizi yandika kutalisya buponi bubotu.

Nkabela milawo ili kkumi ilabikwa muzi beela zyobilo. Yakusaanguna yone yaamba kuswaana kuli ndiswe a Leza, imwi iili cisambomwe (6) yasyaala yaamba kuswaana kwesu amuntu ma. Elyo tulaijana mu Kulonga 20:3-17. Itaanzi yobilo yiizubulula kuswaana kwesu kuli Leza akukomba nguwe.
I. "Utabi amizimu imbi kunembo lyangu."
II. "Utalicitili cikozyano cibezedwe... utazikotamini nekuba kuzimanina mulimo..."

Aboobo mulawo watatu (3) awane (4) itondezya kuswana kweni kuli mu zina lya Leza abuzuba bwakwe busalala.
III. "Utasampauli izina lya Jehova Leza wako..."
IV. "Ingasila buzuba bwa Nsabata akubusalazya. Mazuba aali musanu abumwi uleelede kubeleka akumana milimo yako yoonse. Pele buzuba bwa musanu aabili mbuzuba bwa Nsabata ya Jehova Leza wako..."

Mualwo 5 alimwi a 7 ikwabilila mikwasyi yesu.
V. "Lemeka uso abanyoko..."
VII. "Utaciti bumambe."

Milawo, ya 6, 8, 9 a 10, eeyi ikwabilila ndiswe mubukkale bwesu abeenzuma.
VI. "Utajayi."
VIII. "Utabbi."
IX. "Utalengeleli mweenzinyoko kaambo."
X. "Utaeemuzyi ing'anda ya mweenzinyoko. uteemuzyi muka mweenzinyoko... naaba mulelwa wakwe... neciba cintu cili buti ncajisi."

Lino milawo iili kkumi yatutondezya koonse kuswaana kuli Leza a
kubantuma boonse yalo yatutondezya bukkale bwesu mbo bweelede.

4. JESU MBWAKAAMBA A MILAWO ILI KKUMI

Bumwi buzuba Jesu nakali kuyiisya, elyo kwaka musikila muntu uyandisisya akuti "Mufundisi, ncintunzi cibotu nciti cite kuti mbe abuumi butamani?" (Mateyo 19:16). Elyo Klistu wakabona kuti kuli kulwana akati kakwe amapenzi amali. Awalo Klistu wa mwaambila kuti asiye lubono lwakwe aku "teelela milawo yakwe" (V 17).

Lino oyo muntu wakasola kutobela Jesu kupenzi kuku buzya kuti mulawo uli ngowamba. Jesu wakaamba milawo minji ijanika aali ili kkumi (V. 18, 19).

Elyo kumamanino "oyo mukubusyi simalelo" wakapiluka cakuusa (V. 20-22). Wakapa kuyeeya kubotu kuli mu milawo kkumi, pele taakaswiilila muuya wa milawo mukuleka kuliyanda munzila ya buumi bwakwe.

Milawo kkumi ilatutondezya mbaakani yalo iswaana abuponi, akati kesu abamwi a Leza kuti kukkomene. Elyo Jesu wakatondezya kuti kuteelela ninzila yakukkomana kwini:

"MWANOOBAMBA MILAWO YANGU, muyo kkalilila muluyando lwangu, mbubona mbwebamba milawo ya Taata, akukkalilila muluyando lwakwe." "NDAMWAAMBILA EECI KUTENGWA kukkomana kwangu kube muli ndinywe AKUTI KUKKOMANA KWENU KUZULILE." - Johane 15:10, 11.

5. NZILA YA BUUMI BWAKUKOMANA

I bbuku lya Mukambausi lilatupa ciimo ca Solomoni mukuyandaula lukkomano. Ula tutondezya kuyanda kuli komanisya mu buvubi bwa nyika: manda mabotu,myunda iila miceelo, myunda yamalubaluba mabotu, myunda iila miceelo iina. Aboobo waliyungizya babelesi. Elyo wali bona kuti zyoonse muntu zyayanda ulizijisi. Pele lukkomano kwali kunyina kuli nguwe. Waalemba kuti:

"Nindakalanga milimo yoonse ya maanza angu, abukutausyi bwangu boonse aakwiicita, ndakabona kuti zintu zyoonse nzyabuyo, tazigwasyi pe, taakwe mpindu zijanika ansi ano." - Mukambausi 2:11.

Solomoni mukusola kuyandaula kukkomanisya mu nyika kayeeya kuti ulajana kukomana. Elyo wakacengwa mubukuko, mukuvuula, a munyimbo. Kumamanino wati:

"Nzyabuyo! Nzyabuyo!... Zyoonse nzyabuyo!" - Mukambausi 12:8.

Solomoni cimwi ciindi wakalisolede kubona kuti Leza mubotu. Mbuli mbwaakali kulanga akuyeeya buumi bwakusanguna bwaku teelela Leza abwa kuli kkomanisya muzintu zya cinyonyoono, wasindinganya kuti:

"Ngaaya mamanino aamakani: Lemeka Leza akubamba milawo yakwe, nkaambo kucita oobo nceelelo coonse ca muntu." - Mukambausi 12:13.

Solomoni wakalimvwa kuti ulakonzya kujana nzila mfwaafwi ya kulikkomanisya. Kumamanino a buumi bwakwe, wakakuzumina kulubizya kwakwe. Kuti afutule bamwi kuzwa ku bulubizi obo wati,

"Uli acoolwe kufumbwa uubamba mulawo," - Tusimpi 29:18.

6. MILAWO KKUMI ITACINCI MU CIZUMINANO CIPYA

Mucizuminano cipya, Jakobo ulati:
"Kufumbwa muntu uutobela milawo yoonse, pele walubya cintu comwe, ulijisi mulandu kuli yoonse. Nkaambo oyo uwakaamba kuti, "Utabi simamambe," alimwi wakati, "Uta jayi." Eno wataba simamambe pele wajaya, nkokuti wasotoka mulawo." Kanana akucita mbuli baabo baya kubetekwa a mulawo uupa lwaanguluko." - Jakobo 2:10-12.

Charles Spuirgeon, mukambausi mupati wa Baptist ku myaaka yainda iili mwaanda, wakati: "Mulawo wa Leza ngwa bu Leza, uliluleme, ngwakujulu, ulilondokele.... Kunyina mulawo mupati kwinda umwi; kunyina mulawo musyonto kwinda umwi, pele ileelene, kulondoka kwanjiyo kutondezya bululami bwa Leza."

John Wesley, umwi wabaabo ba katalika cikombelo ca Methodist waalemba obu amakani akuliyumya kwa bube bwa mulawo: "Milawo ya ciimo cibotu ijanika mimilawo iili kkumi.... Walo (Klistu) taakaizimanya.... Zyoonse zibeela zya mulawo zilikkalikide mu nguzu kubantu boonse ciindi conse. - Sermons, Vol.1 pp. 221, 222.

Bill Graham, muvangeli ulemekwa mu lukondo lwa ci vangeliko mu nyika yonse, ulemeka milawo ili kkumi cakuti wakalemba ibbuku mpati mbuli milawo iili kkumi mboiyandika kapati kuba Klistu.

7. INGUZU ZYAKU TEELELA

Ibbaibbele a milawo iili kkumi tazyicinci, tazyiadani, nkusolelwa kwa bululami wakukomana mubuponi. Pele myoyo ili nyongene. Mukaintu umwi wakaamba kuti: "Ndasyoma kuti milawo ili kkumi nkoili, ndilizi kuti kwiibamba kulapa kukkomana. Elyo ndasola acanguzu kubamba pele, ndaalilwa kucita obo. Lino ndatalika kusyoma kuti kunyina unga wacita pe."
Cilengwa ca bube bwa muntu nkuyanda kusola kopona buumi bwa kuteelela ncaamba Leza. Pele kumvuwa mukusola buyo, alimwi kuzwa mukuba a moyo mubisyi wabuntu, kuti "tandikonzyi kuteelela!" Ino?

Nkaambo kakuti: "Miyeeyo yanyama ngusinkondo nyina a Leza. Taili ceesyi ku mulawo wa Leza, nikuba kucita boobo." - Ba Roma 8:7.

Ino milawo kkumi mulimo wanjiyo ninzi?

"Nkaambo ku mulawo nkocizibika cibi." - Ba Roma 3:20.

Elyo mulimo wa mulawo ngwakutugwasya kuziba kuti tuli basoweki bayanda Mufutuli.

"Mulawo wakabikwa kuti utusololele kuli Klistu kuti tululamikwe kwinda mulusyomo." - Ba-Galatiya 3:24.

Jesu mbubwinguzi! Na twaboola kumatende a Jesu akupenga kwesu, kwinda mukusyoma inga twatambula lulekelelo kuzinyonyoono zyesu a nguzu kuzwa kuli nguwe kuti tubambe milawo yakwe.

8. KUTEELELA KUYANDIKA KU MILAWO ILI KKUMI

Jesu utwaambila kuti kuteelela kulaba nkaambo ka luyando:

" Mwanoondiyanda, kamubamba milawo yangu." - Johane 14:15.


Kuti katumuyanda Leza, tuyakubamba milawo yakusaanguna yone yalo yaamba kuswaana a Leza; alimwi kuti katuyanda bantu, tuyakubamba milawo yasyaala yalo yaamba kuswaana kwesu abantma.

Muntu utyola milawo ulabisya.

"Umwi aumwi uucita cibi ulasotoka mulawo, nkaambo zibi nkokusotoka mulawo," - 1 Johane 3:4.

Pele aalumbwe Mwami Leza, tulijisi Mufutuli wakaliko mu nyika akufwa, wakabuka, alimwi ulapona kukaambo aka:
"Mulizi kuti walo WAKAYUBUNUNWA KUTI AMANINZYE ZIBI ZYESU, nkabela mulinguwe tamukwe zibi" (V. 5). "Mufutuli wesu ulalekelela akugusya zibi zyesu zyoonse (1Johane 1:9). Elyo wasyomenzya kuti ulatupa luyando ilwakuyandisya - nci cintu citayandiki mubuumi nkuliyanda acinyonyono:

"LEZA WATILA LUYANDO LWAKWE MU MYOYO YESU kwinda mu Muuya Uusalala, walo gwakatupa." - Ba Roma 5:5.

Tatujisi nguzu lwesu tobeni kuti tubambe milawo ya Leza. Luyando lwa Leza "lwakatilwa... mu myoyo yesu" mbobulangizi bwesu.

9. LUZYALO LWA LEZA AKU BAMBA MULAWO

Lufutuko ncipego. Tatukonzyi kulubelekela. Tukozya buyo kulutambula a lusyomo. Tulatambula bululami (kuba aciimo cibotu a Leza) mbuli cipego, mulusyomo nkaambo ka luzyalo lwa Leza.

"Nkaambo kakuti LUZYALO NDOLUMUFUTUSIZYE, kwinda mu LUSYOMO - alimwi eeci tacizwi kulindinywe nobeni, NCIPEGO BUYO CIZWA KULI LEZA-kutaamba kumilimo, kutegwa kubule uulidunda." - Ba-Efeso 2:8.

Swebo tatukonzyi kubamba milawo mumilimo yesu yakusola. Tatukonzyi kubamba milawo kuti tu kufutuke. Pele twaboola kuli Jesu mulusyomo amukulibombya akufutuka, uya kuzuzya myoyo yesu. Nkaambo kaluzyalo lwa Leza akutambulwa, tulayanda kumutobela akumulemeka munguzu zyakwe zili mu myoyo yesu (Ba Roma 5:5).

Paulo ulazubulula inguzu zya muntu mukucita a kutondezya kuti tatufutulwi ku mulawo mbuli nzila ya lufutuko, "pele ku luzyalo."

"Hena tucite zibi, nkaambo kakuti tatuli kunsi ku mulawo anu kuti tuli kunsi kuluzyalo? Ne!" - Ba Roma 6:15.

Ino? Nkaambo moyo weendelezyegwa a luyando ulaleta buumi bwa kuteleela bwaluyando (Ba-Roma 13:10). Kuyanda Klistu nkutelela nguwe:

"Oyo ujisi milawo yangu, akwiibamba nguundiyanda" - Johani 14:21.

Eric Liddell wakatondezya kuti, nakuba mumakatazyo ali buti, uusyoma uli munguzu zya Leza inga wabupona buumi bwa kuteelela. Liddel wakatondezya luzyalo luyandika muciindi camapenzi akuyoowa. Luyando lwa kuswaana a Klistu lwaka muyumya a muuya uusalala, akuti ajane "bululami buyandika ku mulawo" (Ba Roma 8:1-4). Kuba a luyando kukuswaana anguwe wakabambulwa akubuka mufutuli, inga watupa buumi bweelede.

Hena yebo wajana maseseke aya omwini? Luyando lwa Jesu kuli ndiwe lwapa kuti atole buumi bwakwe nkaambo kacibi cako. Ulalyaaba ikuyumya-yumya zilongwe zyako a luyando lwakwe alimwi a "musakatizye azintu zyoonse zibotu kambo kakucita luyando" (Ba-Hebulayo 13:21). Ino wingula buti?


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy