MASESEKE AA MIPAILO IIVUGWA

Antoli Levitin, mulembi sikuziba zyakale mu Russia, wakakala myaka minji mu Gulag mudolopo ya Siberian omo wakalikulibonya abe mipailo tiyakali ku vungwa. Pele wakajokela kaazwide Muuya. "Malele mapati a zyoonse mupailo," wakalemba obo. "Ndelede kuboola kuli Leza mu miyeeyo mponya ndamvwa nguzu ziboola mulindime kuzwa kumwi, mubuumi bwangu, abube bwangu boonse.

Ncizi eci? Nkukuli, ndemuntu buyo mucebele ukatede, nkwenga ndajana inguzu zyindi yumya-yumya akundinununa, akundisumpula atala a nyika? Inguzu eezi tazyizwi muli ndime alimwi kunyina inguzu zyonse munyika zikozya kukasya."

Mukati muciiyo eci tuyakubona mupailo mbougwasya kuba anguzu alukamantano a Leza, akuleta kuyumisyigwa mubu Klistu.

1. KWAAMBAULA A LEZA

Ino inga twaziba buti kuti Leza wateelela netupaila?

"Lino muyondiita, akuboola AKUZI KUNDIKOMBA, nkabela NJOOMUSWIILILA. Muyoondi yandaula Nkabela muyondijana, nkokuti namwandiyandaula camoyo woonse." - Jeremiya 29:12, 13.

Ndusinizyo nzi Jesu Klistu mdwapa kuti wateelela akumvwila mipailo yesu?

"Aboobondamwaambila: Amukumbile muzoopegwa; amuyandaule muzoojana; amukankomone muzoojulilwa." - Luka 11:9.

Mupailo ninzila, zyobilo zyakukanana. Nceeco Jesu ncaka syomezya;.

"Ndiwano! Ndiivwi kumulyango, ndakonkomona. Na kuli muntu uuswilila ijwi lyangu akundijulila mulyango, nzoojila mulinguwe, nkalalile awe, alakwe ambebo." - cizubuluzyo 3:20.

Ncifwafwi buti kukkala ansi akulya cakulya katukanana anguwe Klistu? Cakusaanguna, nkumwaambila zyoonse zili mumoyo wesu mumupailo. Cabili; nkuswiililisya. Ciindi notuyeeya mumupailo, Leza inga wakanana kulindiswe, Alimwi kuti katubala mangwalo a Leza lyoonse. Nkabela Leza uyakwaambaula nkulindiswe mulingao. Mupailo waba ngo buumi bwa muKlistu.

"AMUKOMBE CAKUTALEKA; Amube amyoyo iilumba kuzintu zyoonse, nkaambo nciconya eco bukanze bwa-Leza mbwaamukanzila muli-Jesu Klistu." - 1 Ba-tesolonika 5:16-18.

Sena inga twa "paila buti cakutalekezya? Sa tweelede kuti katufugama coonse ciindi notupaila? Peepe. Pele tweelede kuswaangana a Klistu akumvwa kwaanguluka coonse ciindi notupaila.

"Mumakamu a bantu munzila, mukati kamakwebo, tupe mipailo yesu kuli Leza akulomba lukwabililo... tweelede kujula milyango ya myoyo yesu akumutamba kuti aboole Jesu akkale andiswe mbuli muntu uzwa kujulu." - Malyatilo kuli klistu pepa ngu 99.

Imwi nzila mbotu yakuba akuswaangana oku nkuyiiya akuyeeya mbotwelede Kupaila.

"Mizeezo yangu imubotele,mbuli mbondisekelela muli Jehova." - intembauzyo 104:34.

Utatijaani kubandauka zintu nzyotuyanda mumupailo. Lindila. Teelela. Kuba bapaila lyoonse cilaleta kuswaangana kubotu a Leza.

"Koboola munsi a-Leza elyo uyoboola munsi andiwe." - Jakobe 4:8.

Kokanana a Jesu alwaanguluko alimwi a lusyomo. Kokanana zyoonse. Nkabela wakainda mumapezi aalufu kuti abe mweezuma mwini.

2. MBOKUPAILWA

Notuyanda kunjila mukupaila, tuyandisya kutobela mupailo wa-Mwami mbuubele, ibube bwamupailo Jesu ngwakaiisya basikwiiya bakwe nibakati "kotwiisya mbotwelede kupaila:

"Taata wasu uli kujulu, alilemekwe izina lyako, abuze bwaami bwako, alucitike luyando lwako ansi ano a kujulu. Mutupe zyotubula. Mutulekelele milandu yesu mbonya mbotu-lekalela bali a milandu yesu. Utatwenzyi mukutempaulwa,pele utuvune kuzwa kubabi, nkaambo bwami mbwako anguzu abulemu. Amen." - Mateyo 6:9-13.

Tweelede kuboola kuli Taata wesu ulikujulu mbubonya mbuli kupaila kwa Jesu mbokubede. Lomba kuti luyando lwakwe lucitike mumoyo wako mbubonya mbwayanda kuti kube kulibali kujulu. Tuyandaule kuli nguwe zyootuyanda kubuntu, kulekelelwa, akuba aciiyanza cakulekelela. Ingasila kuti inguzu zyakukaka cinyonyoono zizwa kuliLeza. Klistu wakasimpa majwi akulumbaizya. Cimwi ciindi Jesu wakaambila basikwiiya Kupaila kuli Taata muzina lyakwe (Johane 16:23) nkokuti nkupaila mukwendelana a mulawo wa Jesu, twelede kuboola kuli Leza mbuli Taata wesu Uuli kujulu. Kolomba kuti kuyanda kwakwe kweendelezye mumyoyo yesu mbuli kuyanda kwakwe mbukwendelezya ijulu lyonse.

Tulamuyandaula kuti atupe nzyotuyanda ,kulekelelwa, alimwi akuba amuuya wakulekelela. Amuyeye kuti inguzu zyakuleka kubisya zizwa kwa Leza. Mupailo wa Jesu umana amjwi aakutembaula. Cimwi ciindi Jesu waka ambila basiciiya bakwe kupaila mu "Zina lyangu" (Johane 16:23) - nkokuti, nkupaila kwendelana a mulawo wa Jesu. Nke kaambo ba klistu balasimpa muKupaila amajwi aya: "muzina lya Jesu Amen." Amen mumulaka waci Hebulayo caamba "kuti akube boobo." Nikuba kuti mupailo wa Mwami ulapa malailile akuccilila bwakupaila, pele kuswanaana a Leza kupati mbuli mbokubola mumoyo.

Tulakonzya kupailila zyoonse. Nkabela Leza ulatutamba kuti tulombe kulekelelwa kwazi nyonyoono zyesu (1Johane 1:9), kuyungizilwa lusyomo (Mako 9:24), zintu ziyandika mu buumi (Mateyo 6:11), kuponyezyegwa kuzwa kumalwazi a mapenzi (Jakobe 5:15), akutililwa Muuya Usalala (Zakaliya 10:1). Jesu ulasyomezya kuti tubikke zyoonse kuli nguwe nkaambo kunyina cintu nachiba cisyonto citapaililwa.

"Makatazyo aanu oonse mwasowele kumanza aakwe, nkaambo nguumucebuka lyoonse." - 1 Pita 5:7.

Mufutuli wesu ulayanda kuti azibe zyoonse zicitika mubuumi bwesu. Moyo wakwe ulakasaala kuti myoyo yesu yasika kulinguwe mululyando a lusyomo.

3. MUPAILO WAMASESEKE

Tobanji tulijisi zintu zimwi zyootwaalilwa kwaamba abeenzuma. Nkabela Leza ulandisya kuti tutole mikuli yesu mukupaila mumaseseke umwi aumwi-aguwe, takuli kuti Leza kunyina ncazyi. Mwami singuzu uzi kwamumaseseke kuyoowa eesu amizeezo isisindwe kumbali kwiinda mbotulizi swebo tubeni. Pele tweelede kujula myoyo kuli nguwe oyo utuzi kabotu akutuyanda icakumanina. Zilonda zyesu zila pona kuti naa Jesu wazijata.

Notupaila Jesu mupaizi mupati ulafwaafwi akutugwasya.

"Pele ngonguwe oyo uwakasunkwa mbubonya mbuli ndiswe, nekuboobo taakwe naakacita cibi. Nkaambo kaako, atuswene cakutayoowa kucuno caluzyalo kuti tukatambule lweetelelo akujana luzyalo lutugwasya muciindi ncotubula." - Ba-Hebulayo 4:15-16.

Sa ulimvwa kupenga, kukatala mumizeezo, na kulisenda? Kozitola ku Mwami. Uyakumupa zyoonse zyomupengede. Sa tweelede kuba acilawo cakupaila camaseseke?

"Webo ciindi nopaila, njila mucimpetu cako, ulijalile kumulyango upaile kuli-Uso uuli kumbali, lino Uso uubonena kumbali uzookulumbula." - Mateyo 6:6.

Mukuyungizya kukupaila ciindi notweenda munzila, notubeleka, notukkomana mukuswaangana, oonse muklistu weelede kuba aciindi cakupaila akwiya mangwalo. Koba aciindi cakukanana a Leza buzuba-a-buzuba ciindi mizeezo yako noikalikene.

4. KUPAILA KWAANTANGALALA

Notuswaangana abamwi mukupaila tulabamba busena bubotu akulomba nguzu kuli Leza munzila mbotu.

"Nkaambo bobile na botawe baswaangana muzina lyangu, andime ndili abo." - Mateyo 18:20.

Ncintu comwe cotunga twacita mbuli mukwasyi kuba abuumi bwakupaila atoomwe. Amutondezye bana banu kuti tula konzya kutola mapenzi eesu kuli-Leza cacigaminina. Bayakkukoma bakubona Leza mbuli Mbwamvwiila mupailo mumaumi abo. Kocita kuti cindi cakupaila mumukwasi cibe cindi calwanguluko akukkomana.

5. MASESEKE CILOBA AMIPAILO IIVWUGWA

Mosi nakapaila, lwiizi lusalala lwakaandana. Elija nakapaila, mulilo waka loka kuzwa kujulu. Mangwalo alatutondezya mipailo yakavuwigwa. Elyo ilatugwasya, kuti mipailo ibikkwe amunguzu zya Leza.

Jesu wasyomezya: "amulombe kuli ndime muzina lyangu, ndiyakucita obo." - Johane 14:14.

Mipailo imwi taitambulwi. Ino? Ngaaya malailile a aali ciloba ayakumugwasya kupaila canguzu:
(1) Amube munsi a Klistu.
"MWAZOKKALILILA MULINDIME amajwi angu anookkalilila mulindinywe, mwakukumbila kufumbwa ncomuyanda ciyooba mpawo." - Johane 15:7.

Kuti natwasaanguna kuba acilongwe a Leza a kuswaangana Awe, tuya kuteelela a kulangila kwiingulwa kwamipailo yesu yalo inga taikonzyi kuvugwa.

(2) Kozumanana kusyoma Leza.
"KUTI WASYOMA, uyakutambula kufumbwa coyakulomba mukupaila." - Mateyo 21:22.

Kusyoma, naa kuba a lusyomo, caamba kulangila kuli Taata wesu ulikujulu kutupa nzitubula. Kuti nakojisi kupenga nkaambo kakubula lusyomo koyeeya kuti Mufutuli wakacita maleele kumuntu uulomba mukupenga:

"Ndasyoma; ndigwasye kuzunda kutasyoma kwangu!" - Mako 9:24.

Kobikila mano kulusyomo ndojisi; utapengi akaambo kakubula lusyomo ndotajisi.

(3) Kolyaaba kuluyando lwaLeza.
"Lino mbobu busicamba mbotujisi nituboola kuli Leza: kuti, na twakumbila kufumbwa CINTU CILI BUTI, kwinda muluyando lwakwe ulatumvwa." - 1 Johane 5:14.

Koyeeya kuti Leza ulatwiisya, akutupa zintu mukupaila, pesi cimwi ciindi ulati, "pe"; Cimwi ciindi watutola munzila imbi.
Kupaila ninzila imwi itola mukuswaangana a luyando lwa Leza. Tweelede kulangisya kuti kumvwiila kwa Leza kube kuiya kwesu. Kucilizya twaambo ntotulomba mumipailo kwa cigaminina a cicitika ciyotugwasya. "Muuya Usalala ulatugwasya kwenda munzila iiluleme: "Muuya uyiminina basale baLeza kwendalana aluyando lwa Leza" (Ba-Roma 8:27). Koyeeya kuti luyando lwesu na lwaswaangana a luyando lwa Leza tuya kuziba mbubonya mbuli nguwe.

(4) Kolindila cakubikilila kuli Leza.
"KULINDILA NDAKALINDILA Jehova; lino kacenjekede kutwi, waswiilila kukwiila kwangu." - Intembauzyo 40:1.

Kaambo kapati nkulangila buyo kuli Leza, akulangila kuli ncati cite. Tutakumbili kuli Leza kwakaindi kasyoonto twamana twaakusola kulikkomanisya zyamunyika. Kulindilila kuli Leza; nkambo oku kulayilila kulayandika kapati.

(5) Utakakatili kucinyonyoono.
"NINDAKAYUBIKA BUBI BWANGU MUMOYO WANGU, Mwami naatakamvwa." - Intembauzyo 66:18.

Cinyonyoono ncozyi cilasinkila nguzu zya Leza mumaumi esu; cilatwaandaanya kuli Leza (Isaya 59:1-2). Kunyina mbonga wakakatila kucita cinyonyoono a janza limwi alimwi janza kali tandabidwe kuti lijane lugwasyo kuli Leza. Kulyaambilila cakumaninina a kusanduka kulabambulula mapenzi aya. Kuti naa tatuzuminzyi Leza kutwaangulula kuzwa kububi bwa miyeeyo, micito, amajwi, Kupaila kwesu nkwabuyo.

"Mulakumbila zimwi, pele tamupegwi, nkaambo kukumbila kwenu takusyi kwamuciyanza cibotu. Mulakumbila zintu muzisowe ku misalo yanu," - Jakobo 4:3.

Leza takamvwiili kuti "inzya" kumipailo yakuliyandakwa. Nkabela a mujosye matwi anu ku mulawo wa Leza, Kuyanda kwakwe, kuti kulomba kwenu akuteelele.

"Na muntu wasinka matwi aakwe kukumvwa mulawo, amupailo yakwe ilaba cisesemyo," - Tusimpi 28:9.

(6) Kulimvwa kwa kuyandisyisya Leza.
Nkabela Leza ulamvwa aabo balomba buumi a nguzu zya Leza kuti zibe mumaumi aabo.

"Bali acoolwe abo bafa nizala yabululami a nyota yambubo nkaambo bazo kkuta" - Mateyo 5:6.

(7) Kuzumanana mukupaila.
Jesu wakapa bupanduluzi buyandika mukuzumanana kulomba kwesu kwinda mu kaano kamukaintu wakali kuboola kumu betesi akulomba kwakwe. Pele kumamanino mubetesi wakati kacimidwe, "nkaambo oyu muka mufu wakakatila kulindime, ndiya kuyanda kuti ndibone kuti wajana bululami." Jesu wakasimpa akuti: "Hena Leza takaleti bululami kubasale bakwe, abo bakwiila kuli nguwe masiku a masikati? Hena uyo bakaka naa?" (Luka 18:5-7).

Amwaambaule kubula kwenu konse, bulangizi, a ziloto zyenu a Leza. Amulombe zileleko zyacigaminina, kugwasigwa muciindi ceelede. Amuyandaule, akuswiilila, mane mube akwiiya kuvwuwa kwa Leza.

6. BANGELE BALAKUTAUKILA KUKUBULA KWABAABO BAPAILA

Mwiimbi wakakkomana kuti kwiinda mumilimo ya mungele mwaMwami mipailo yakwe yakamvugwa:
"Ndakayandaula Jehova, nkabela wakandivwiila; wandivuna kukuyoowa kwangu koonse.... Bangele ba-Jehova balibazyungulukide bamuyoowa, kuti babavune." - Intembauzyo 34:4-7.

"Ciindi notupaila, Leza ulatuma baangele kuti bavwiile kupaila kwesu," (Ba-Hebulayo 1:4). Aumwi mu Klistu ulijisi mungele umukwabilila:
"Amucenjele. Mutasampauli umwi aumwi akati kabaniini aba. Nkaambo ndamwaambila kuti kujulu BANGELE BABO baleebela lyoonse busyu bwa Taata uuli kujulu." - Mateyo 18:10.

Kaambo kamipailo yesu:
"Mwami uli afwafwi. Mutalibiliki cintu niciba comwe, pele muzintu zyoonse, amupangike myoyo yanu kukupaila, akukukombelezya cakulumba, kuti inkumbizyo zyanu zizibisigwe kuli Leza. Elyo luumuno lwa Leza, lwiinda miyeeyo yoonse yabantu, luyooyamika myoyo yanu muli Klistu Jesu." - Ba Filipo 4:5-7.

7. BUKKALE BWA MU KLISTU

Mangwalo alatwaambila ibukkale bwa muna Klistu mbobweelede. Kutobela Ba-Efeso 4:22-24, mu Klistu weelede "kusiya" bukkale bwakaindi "bwakulombozya zibi" alimwi "akubikka" bukkale bupya bwa "bwakalengululwa kuti bube mbuli Leza." Mumangwalo aya aa muciiyo cacisambomwi tujana kuti mukuzyalwa kupya tula "lengululwa" kuba muntu wandeene muli Klistu. Muciiyo eci a ziiyo cisambomwi zitobela, zizubulula maseseke aabumi bukomanisya bwamu Klistu; azubulula maseseke aakukomana kwabumi bwa muklistu. Aya malailile ayokugwasya kubamba cilongwe cimaninide a Klistu, eco citi lete kuzubulula kwabukale bwabuna Klistu. Kolungumika meso aako kuli Jesu sunu alimwi uya kutola lubazu mukusekelela ikuzunda kwamamanino Jesu aakulela mulumuno kakunyina uumulwana.


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy