BUBE BWAKO MUCIINDI CHIBOOLA

Basilisi bobile Patricia a David Mrazek bakakatazigwa mumizeezo yabo kwiinda mubusilisi bwabana baciswa. Cakaba kankamanisya kuti akati kabana aba bamwi bakali kuzwidilila pele bamwi bakali kukakilwa mumapenzi abo. Nkaambo nzi? mbuli citondezyo bamwi bana banywa misamu iikola bayiiya muzikolo zipati? Nkaambo nzi bamwi bana ncobanyonyona maumi abo ciindi nobakomena kakuli bamwi baba bazyali babotu?

Bana bakwetene aba bakabweza ntaamu yakujana bwinguzi kumibuzyo eyi. Cintu comwe cipati, caka bakankamanisya ncakupona kwabana kuzwa kubulwazi bwamizeezo alimwi bakazumanana kupona maumi mabotu. Maseseke? "Ndusyomo a bulangizi mukupona. Bulangizi bwaleta kwandana. Bulangizi, kwinda cintu cones, citugwasya kukoma zyintu zitulwana.

Bulangizi bulayandika kumuntu oonse. Hena inga twabujana buti? Tula bujana kwiinda mukubala ijwi lya cisyinsyimi mu Bbaibbele. Kujanwa kwaciiyo eci capa cizubuluszyo mukuyoyelwa Moza kubantu bajisi bulangizi.

1. CISYINSYIMI CIKANKAMANISYA

Mumyaka ili myanda ayosanwe Jesu katana zyalwa, Leza wakatondezya citondezyo cikankamanisha muciindi ciboola kwiinda musyinsyimi Danyeli. Leza wakatondezya twambo twansiku mumazuba a Danyeli, kwa myaka ili zyuulu zyobile acisela kusikila muciindi cino.

Eci cisyinsyimi cakatalikila kuciloto, Leza ncakatondezya Nabukadineza mwami wa bbabbuloni, mu myaka ili zyuulu zyobile acisela. Eci ciloto cakamupenzya mwami Nebukadineza nkaambo kunyina nakaciyeya ciindi nakabuka mutul! Bahabupapbu bamu Bbabbuloni nobakakakilwa kupandulula ciloto, Danyeli mubusyoonto bwakwe wakaamba kuti Leza wakujulu nguukozya kupandulula maseseke oonse.

Kaimvwi munsimunsi amwami Daniyeli wakaamba kuti:
"Nookalanga, O mwami, kumbele kwako kwakaivwi cibumbwa cimweka-mweka ciyoosy, "Mutwe wacibumbwa wali wa golide, camba amaboko zyakali zya siliva, ida kusikila mumagondo zyali mbuli mukuba, maulu ali alubulo, matende alubulo aliswangene abulongo." "Koocilangilila, ibwe lyakakomonwa kutali a janza lyamuntu. Lyakapwaya cibumbwa kumatende alubulo luswangene a bulongo, mpoona eci cibumbwa ca lubulo lwandeene cakakomoka mu tubeela tunini, muciindi comwe, mpoona muwo watubweza kakunyina kacaala. Nkabela ELI IBWE LYAKAPWAYA CIBUMWA lyakakomena mbuli cilundu cipati AKUZUZYA NYIKA." - Danyeli 2:31-35.

Eci cibumbwa, wacilanga buyo citondezya anka kuba a bulangizi kushyoonto mumazuba ansiku, pele atubone citobela.

2. BUPANDULUZI BWACISYINSYIMI

Danyeli naakamana ku mwaambila Nebukadineza ncakabona muciloto waka mupandulwida:

"Eci cali ciloto, ino tulacipandulula ku mwami." - Danyeli 2:36.

MUTWE WA GOLIDE: Ino mbulelo nzi bwa nyika yoonse Danyeli mbwakambila mwami kuti bu imininwa a golide?

"Yebo, O Mwami, ndiwe mwami wabami. Leza wakujulu wakupa bulelo, a nguzu, a bulemu... NDIWE MUTWE WA GOLIDE." - Cisyoonto 37-38.

Danyeli wakali kwaambila muleli iwabulelo bupati bwa nyika yonse: "Nebukadineza," Leza ukwambila kuti bulelo, bwako bwa Bbabbiloni, bwimininwa a mutwe wa ngolide mucibumbwa."

CAMBA, AMABOKO, A SILIVA:
Mukuyeeya kwamuntu, bulelo bwa Bbabbiloni bwakali kuboneka kuti inga bwazumanana kukabe kutamani. Hena cisyinsyimi cinzi cicakaamba kuti ciya kutobela?

"Wakuzwa, abulelo bwako kuya kuboola bulelo butajisi bulemu mbuli bwako." - Cisyoonto 39.

Kuzuzukizya mbuli Leza mbwakaamba, bulelo bwa Nebukadineza bwakakomwa a sikalumamba Sailasi wacisi ca Persia, mumwaka wa 53B.C. Camba a maboko a siliva ayiminina cisi ca Medo-Persia. Obu bulelo abwalo bwakali bupati.

IDA KUSIKILA MUMAGONDO:Sena obu bulelo buli mulubulo lwa mukuba buyiminina nzi?

"Icicilila mwami watatu ulaba ngomuleli wanyika yoonse." - Cisyoonto 39.

Ida kusikila mumagondo ziiminina bulelo bwa Greece. Alexander sikalumamba mupati wakakkoma cisi ca Medo-Persia, mpamunya cisi ca Greece cakaba catatu munyika yoonse mubuleli. Greece wakalela
kuzwa mu 331-168 B.C.

MAULU AA LUBULO:
"Kumamanino, kuya kuba bulelo bwane, (bwakaamba musyinsyimi) buti kabe a nguzu mbuli lubulo lutyola zyoonse mutubela tunini. Aboobo buya kukkoma malelo oonse," - Cisyoonto ca 40.

Alexander nakafwa, bulelo bwakwe bwakandaana munkamu zyobile aboobo obu bulelo bwakakkomwa a bulelo bwa ku Rome mumwaka wa 168B.C. mukondo ya Pydna, mulelo "bwalubulo" bwa ci Roma bwakazunda Gilisi.

Muleli wa Rome ciindi Jesu nakazyalwa wakali Ceasar Augustus kwainda myaka ili zyuulu zyobile a cisela, kuzwa muciindi eci (Luka 2:1). Jesu abasiiciya bakwe bakapona mubulelo bwa maulu a swangene a bulongo mucibumbwa. Gibbon, mulembi wa twaambo twansiku mucisyinsyimi ca Danyeli wakazubulula kuti: "Bulelo bwa golide, siliva a mukuba kwiminina bamami, aya oonse malelo akazundwa na kukomwa abulelo bwa Rome." Aya malembe alajanwa mu bbuku lya Edward Gibbon cibela cane pepa lya 89.

Koyeya kwa kayiindi kasyonto ikuzuzikizigwa kwacisyinsyimi eci mukuyeya kwabuntu. Mubuzyo ngwakuti mbuti Danyeli mbwaakali kukozya kuziba malelo aya mbwakali kulela a kukomwa myanda ya myaka ciindi kacitana sika? Tatuzi mbobunga bwaba buvubi bwesu mumazuba ali kumbele. Pele aya malelo a Bbabiloni, Medo-Pesia, Greece, a Roma akacililana mbubwena bwa kasisimide mbuli bana ba cikolo mbobatobelana mu mulongo.

Hena Leza nguu kwendelezya ciboola? Hena inga twaba abulangizi ku muzezo wakwe? Bwinguzi mbwakuti mbokubede.
Matende a minwe iswangene abulongo: Hena kuli bulelo bwa sanu bucilila bwa Roma?

"Mbuli mbuwakabona kuti matende a minwe taziswangene a lubulo a bulongo, obu bulelo abwalo tabukaswaangani; pele bunakujisi inguzu zya lubulo muli mbubo, mbuli mbuwakabona lubulo kaluswangene a bulongo. Tutwe mbuli butwakali twalubulo kumwi katuli twabulongo, aboobo obu bulelo buya kuba anguzu zisoonto." - Danyeli 2:41-42.

Danyeli wakazubulula kuti taakwe nokuya kuba bulelo bwa sanu pele Roma uya kwandana kwabulelo bwalubulo bwaci Roma. Roma uya kwandana kumalelo ali kkumi, mbuli mbucakatondezegwa kumatende atuwe twacibumbwa.

Hena eci cakacitika? Mbombubo cakacitika. Kumyaka ya century wa ne a wasanu muciindi cabana Klistu balwani bakazwa kunyika bakalwana Roma ico ciindi wakanyina inguzu. Kumamanino misyobo ili kkumi yakabweza cibaka ca Roma kwali kumbo, azibeela kkumi a zisi zyakalipa lwanguluko zyini munyika ya Europe. Nkokwamba kuti tunwe twiiminina masi ajanwa mu Europe sunu.

3. BUZUBA BWESU MUCISYINSYIMI

Hena Danyeli kuli mbwaamba mucishishimi a kuswangana kwa malelo aaba makuwa kuti kube muleli omwe?

"Mbubona mbuli lubulo mbolusangene a bulongo, AYALO MISYOBO YABANTU inovwelengene PELE TABAKASWANGANI, mbubona mbuli lubulo mbulu taswangani a bulongo." - Denyeli 2:43.

Kwaziindi zinjanji baleli basola kuti nyika ya makuwa iswangane pele eci caala. Nepoleon wakali solede kuti aswanganye malelo, pele kulanganya mbuli cisyinsyimi, mbuli bwakatija kunkondo yaku Waterloo, wakalila, "Sekonzi kulwana Leza singuzu!" Kaisu Wihelm wabili a Adolf Hitler bakaswaangana antoomwe akubamba basilumamba bajisene. Pele bakakakilwa kuswaanganya nyika yabukkuwa mukulela kwabo. Nkaambo nzi?

Bwinguzi mbwakuti ijwi lya Leza lyakati ubulwe: "Misyobo ya Bantu inovwelengene pele tabakaswangani." Inkondo zyacitika zyobile zijatikizya nyika yoonse zitondezya Leza mbuli mbwaalanganya ciboola mumanza akwe; Alikke nguuendelezya. Eci citupa nguzu mubulangizi, luumuno, akuba acamba ku mizezo ya Leza mumaumi esu.

4. KULANGA KULI CIBOOLA

Kuli buyo cibeela comwe cisyinsyimi ca Danyeli nkocitana zuzikizigwa. Hena ibwe lipwaya chibumbwa nkocili kumatende, akupwaigwa kuba busu, akuba cilundu cipati cizuzya nyika camba nzi?

"Mumazuba aabaleli aba (aba balela lino munyika ya bukuwa), LEZA WAKUJULU UYA KUBIKKA BULELO bwakwe butakwe kuya kukkomwa, na kusiilwa kuli bambi bantu ano anyika. Bulelo bwa Leza buya kunyonyoona malelo oonse, AKUKKALILILA KUKABE KUTAMANI." - Danyeli 2:44.

"Aba bami" bali mubulelo bwa matende a minwe yacibumbwa-baleli bamasi abukuwa a tondeka kumazuba esu. Eli ibwe likomonwa kutali ajanza lya muntu, liya kupwaya cibumbwa mutubela tunini, lyamana liya kuzuzya nyika yoonse. Cisyoonto ca (34, 35, 45). Calinolino Jesu ulaseluka "akubikka bulelo bwakwe," Bulelo bwakwe buya kuba bwa lutangalo a luumuno. Nkabela Jesu, uuli ndi libwe lyansiku, Mwami wa bami, uyakulela kukkabe kutamani!

Zyoonse zyacisyinsyimi zilembedwe mu bbuku lya Danyeli cipati ca 2 zyakacitika kuceede buyo kuti ibwe lipwaye cibumbwa. Mbuli Leza mbwacibambide, tuli muciindi camamanino motulindila kuboola kwa Jesu kwabili. Jesu, mwana wa Leza, ulafwaafwi kulesya kutika kwa bulowa bwa muntu kwiinda mukuleta bulelo bwakwe bwa luyando a luse.

5. CHILOTO CHAMWAMI ANDIWE

Eci cisyinsyimi cisandulula janza lya Leza mbolisolela mukunanika ba mami aku banyanga malelo. Leza ulizi zyakainda, alimwi eci cisyinsyimi cisalazya kuti Leza ulizi ciboola. Kuti Leza kakonzya kweendelezya misyobo, ncubauba kuli nguwe kweendelezya buumi bwamuntu. Jesu wakatusyomezya kuti: "Naaba masusu eesu alibalidwe.

Pele mutayowi (Mateyo 10:30-31). Cipego ca lusyomo cizwa kuli Leza cigwasya kumana makatazyo a boofu bwesu. Bulangizi bwa yoyela ncikwabilizyo kuli ndiswe (Ba Hebulayo 6:19). Erasmus sicikolo wakali kupona myaka minji yainda wakazubulula cakamucitikila mu buumi bwakwe mbwakapona mulweendo akatika lwizi. Bwato mwakabede bwazungulisingwa aguwo. Nkabela maiwe akauma bwato akupanduka, eci cakayoosya bakali kwenzya bwato. Bantu bakali mukati bakayowa bunji bwambabo bakita baleza babo mbubasyoma, bakaimba nyimbo akulomba mumupailo.

Erasmus wakabona umwi wambabo iwakacita caandene. "Swebo toonse," Erusmus wakalemba kuti, "omwe wakaboneka kuba acamba wakali mukaintu mukubusyi wakajisi mwana mumaanza. Alike nguwataka ongolola, kulila, naka kuloba kujulu. Pele taku cakacita kunze a kupaila mumuyo wakwe kajisi mwanakwe amubili wakwe."

Kuzwa ku mupailo wamukaintu oyu, Eramus wakazyiba kuti, wakali mupailo ngwazibide kulomba kuli Leza wakwe lyonse. Wakaboneka kuti wakabikide lusyomo lwakwe muli Leza. Ciindi bwato nobwatalika kubbila, oyu mukaintu wakala atala a pulanga, bakamupa cisamu ca kukwasuzya, akunjila mumayuwe. Wakajisi mwana wakwe kukwaanza komwe, kumwi kwaanza kasola kukwasula. Bantu buyo syonto bakayeyela kuti ulakonzya kufutuka.

Pele lusyomo abusicamba bwakwe cakamupa kutayowa. Oyu mukaintu amwanakwe bakasika mukomwe. Bulangizi muli Leza usyomeka bupa kwandaana ciindi nyika noitunjizya mumapenzi. Taaku notukwasula bwato tolike. Janza lipati lilatusololela aku tujatilila.

Kuti waboola kuli Jesu, lipe cakumaninina, Ulakupa lusyomo ndotikazunde andulo ciindi ca mapenzi. Lubone luumuno lwandeene Jesu ndwa syomezya:

"Luumuno ndalusiya andinwe; luumuno lwangu ndamupa..., myoyo yenu itatyompwi alimwi mutayowi." - Johane 14:27.

Sena ulilujisi olu luumuno? Na kolujisi, lumba Jesu, Mufutuli wako. Na tolujisi, nkaambo nzi ncoota mwiiti Jesu kuti abe andiwe mubuumi bwako sunu?copyright © 2003 by the Voice of Prophecy