MALANDUKILO KUBUUMI BUKUTIZYA

Bakajana mafuwa akwaa munsimunsi acidumba cakali akasumbu akatikati ka lwenje lwa Atlantic. Muntu umwi wakali kukala kumulonga nguwakazubulula makani aya. Akacitika mumuteende ngakalemba mumyezi yone yakali kwaamba cakacitika kukansumbu aka. Oyu mulombwana wakabikwa kukansumbu aka abantu baku Holland mu 1725 akaambo kakuti wakacita mulandu walo nguba takazubulula pe. Oyu mulombwana wakaba cakolwa wakali kunwa bulowa bwabanyama bakali kukala mulweenje kuti amane nyota njaakajisi. Aboobo bukale bwakwe tibwakali kabotu pe, nkaambo wakaciswa kapati alimwi wakajanwa amulandu.

akalemba majwi aakupenga mbuli yaaya: "Ncinzyi cicitika kubantu batakondwi basiya nzila zyabululami bamana bakomanina kunyonyoonwa." Oyu mulombwana wakumulonga kaakala alikke mukansumbu wakabona kuti walo wakaandaanizyigwa a mwami Leza.

Eci cakaboneka kuti cakatazya kumamanino. Bantu balikulipenzya amakani aakwaandana kwa moyo kuzwa ciindi ba Adam a Eva "nibakayuba kubusyu bwa mwami, Leza muzyisamu omuya mumuunda" nibakamana kulya mucelo ngubakakasigwa. (Matalikilo 3:8). Cintu ceenzu cinyenaazya kujanwa mulandu akuyoowa kwacita kuti mukwashi wakutaanguna utije mwami Leza naakaita. Oku kulimvwa kuli boobu kulajanika amulindiswe cino ciindi.

Cinzyi cileta kwaandana akati kesu a mwami Leza?

"Pele milandu yanu njeyamwaandaanya a Leza wanu, azibi zyanu nzezyamusisila busyu bwakwe, aboobo taswiilili." - Isaya 59:2.

Ooku kwaandana kugusha bantu bacita zyinyonyoono ku Mwami Leza taasyi kuyanda kwa Mwami Leza pe. Mwami Leza tanaakatija kuli Adam a Eva pele balo mbibakatija kuzwa ku Mwami Leza.

1. KUMANA NZALA ISISIDWE ULINDISWE

Cinyonyoono kacitana nyonganya cifwanikiso, Adam a Eva bakalikukomana kuswaangana a mwami Leza mulengi mumuunda wa munzi wakalikweebeka wa Edeni. Mukubula coolwe, bakaula kuceengwa kuli satani kuti inga bacenjela mbuli mwami Leza aboobo bakatyola kuswaangana na kushomeka kwakali akati kabo a mwami Leza (Matalikilo 3).

Nibakamana kutandwa kuzwa mumuunda wa Edeni, Adam a Eva buumi bwakabayumina kunze a muunda wa Edeni. Kuzyala bana, kulima bulongo zyoonse zyakaboola abulowa ankasaalo, alimwi amisozi. Kuswaangana kwabo a mwami Leza kwakamana, bakalijana kuti ono kuyandisyisya kwabo tikwakali kumana pepe. Elyo bakajanika mubuumba bwa cinyonyoono.

Kuzwa ciindi ba Adam a Eva nibakazanga ciindi cakutaanguna, "bonse" (bantu na mukowa wabantu) wakawa mucinyonyoono comwe. "Aboobo, mbweena cinyonyoono mbucakanjila munyika kwiinda mumuntu omwe, alufu kwiinda mucinyonyoono, elyo munzila eeyi njeena LUFU LWAKABOOLA KU BANTU BOONSE, KAAMBO KAKUTI BOONSE BAKABISHYA" (ba Roma 5:12).

Toonse tulayandisya mukati kamyoyo yesu kujana ceeco ncotwakasowekelwa, kuyandisisya kukwabilila kwalo kujanwa buyo mu mwami Leza nkaambo nguupa. Zyiindi zyinji tulasola kulikomanishya kusola kumana nzala kwiinda mukuula akunywa, akulya zyintu zyinji; na kusumpulwa a mulimo na kunywa bukoko, akufweba lubanje, a bwamu.

Pele kuyandisisya kwesu koonse zyitondezyo zya buumba bwa kubula mwami Leza. Aboobo kunyina musamu pele kupiluka buyo kuluyando lwa mwami Leza mu buumi bwesu.

"Wandizyibya inzila yabuumi, kubusyu bwako kulizwide kukondwa' kujanza lyako lyalulyo kulabotezya lyoonse." - Intembauzyo 16:11.

Kukuta kwinikwini kujanika buyo kuti okuya kwaandaana kuli akati kesu a mwami Leza kwamana alimwi kutengwa tweende antomwe anguwe.

2. KUSWAANGANYA LWAANZI LWACINYONYOONO A LUFU

Bantu tabashi buyo balike bakala mu buumba bwa cinyonyoono. Moyo wa Mwami Leza awalo waakkala mubuumba ciindi Adam a Eva nibakamufutaila. Asunu uluuside akaambo kamapenzi abantu. Mwami Leza ulayandisya kutukomanisya mukuyanda kwesu kusisidwe alimwi akutusilika muzilonda zyesu zyakuyeeya. Tanakomana aku bonesya buumba bwa lwaanzi lwalo lwakatwaandaanya akaambo kacinyonyoono a lufu.

"Kaambo obuya Leza mbwaakayandisya nyika wakapa mwanaakwe simuzyalwa alike, kuti umwi umwi uumushoma atafwidilili, pele abe abuumi ubutamani. Kaambo Leza taakwe naakatuma mwanaakwe munyika kuti akkibeteke nyika, pele kuti nyika ikafutulwe nguwe." - Johane 3:16-17.

Mwami Leza wakapa mwana, ono Jesu walo wakapa buumi bwakwe kuba muyasilo wa cinyonyoono. Buumi bwakwe, lufu alimwi abubuke bwakwe bwakacita kuti Atulekelele alimwi akufutula basizyibi alimwi wakatondezya nyika yoonse ciimo cakwe Jesu a ciimo ca Satana. Bwaalo na bbiliki lya mubili wa Jesu wakatyokooka, mubili wakazwa bulowa weeta bantu kuti bazwe mukooye kacinyonyoono. Luyando luleta bantu boonse akubabika mulusomo lwa Jesu mwami alimwi mufutuli wa buumi butamani.

3. TWAAMBO TULI CILOBA (7) NTOWELEEDE KUZYIBA

Ootu twaambo tujatikizya buuyo Jesu alike:

(1) JESU WAKABOOLA KUZWA KUJULU KUBOOLA ANSI ANO
Ino Jesu waamba kuti wapona ciindi cilibuti?

"Abraham katana zyalwa, Mebo mpendi!" - Johane 8:58).

Jesu wakazyibya nyika kuti lyoonse: Mebo Mpendi!" Nakuba kuti wakazyalwa mubuntu kuli banyina (Mateyo 1:22, 23), Walo ngu Leza.

Alimwi ngu Leza munyama ya buntu. Dwight L. Moody, wali mbuli Billy Graham wa mu 19th century cimwi ciindi wakamba kujatizizya kusanduka kwa Jesu kuzwa mubu Leza akuba muntu. "Nikwakaba kulyaaba kupati kuli Jesu nakaboola akuvumbwa mubulo bwa siliva, akulangwa a bangele, akusaninwa a mungo wagolide. Pele mulengi wajulu a nyika wakabweza mubili wabuntu, wakazyalilwa muciba ca Ng'ombe kuba zyali ba ceete abusena busofwede."

Mugeli wakaambila Josefa ciindi Jesu na kazyalwa:

"Bakati Mary uyakuzyala mwana musankwa elyo muyakumuulika kuti ngu Jesu kaambo kakuti UYA KUNUNUNA BANTU KUZWA KUCINYONYOONO." - Mateyo 1:21.

"Jesu, mulengi wanyika wakaboola munyika kuzyi kutunununa kuzwa ku cinyonyoono a lufu." - Johane 1:1-3, 14.

(2) JESU WAKAPONA BUUMI BUNYINA CINYONYOONO

"Jesu mwana a Leza, wakasunkwa munzila zyoonse, mbubweena mbuli mbotusunkwa - pele tanakabisya." - Ba Hebulayo 4:14, 15.

Leza wakasoleka icanguzu kutuguzya ku mubumi bwacinyonyoono kuya ku buumi bu botu. Kubona kwakwe mubuntu, Jesu wakacita kuti ikkupona buumi butakwe cinyonyoono bulombozyegwe kwiinda mulumbe onse unga wakambaukwa.

Satani, mulwani wa Jesu, wakasola kuti ajane cibi muli Jesu kwiinda mukumusunka pele Jesu kunyina anakabisya pepe. Mulukula Dyaboli wakalwana ciimo ca Jesu canguzu. (Mateyo 4:1-11). Mumuunda wa Gethsemane katana gagayilwa acicingano masunko akuvula limwi Jesu wakatalika kuzwa nkasaalo ya bulowa (Luka 22:44).

Pele Jesu wakaima mukasimpe "kakucina cibi." Aboobo Jesu wakabona mapenzi amuntu aakusunkwa, ula teelela kulila kwesu walo "uuletela buteteete bwesu" (Hebulayo 4:15).

Kaambo nzi Jesu ncakeelede kupona kakunyina cinyonyoono?

"Leza wakamubamba Jesu, wakanyina cibi, kuti abe cibi mucilawo cesu kuti tubambululwe muli nguwe." - Ba 2 Kolinto 5:21, mubufwafwi.

Jesu wakazunda masunko akupona buumi bucina cibi ukuti atupe buumi bupya mucilawo ca buumi bwakaiindi bwacinyonyoono.

(3) JESU WAKAFWA KUTI AKUSYE CINYONYOONO
Bongaye bantu bakabisya?

"Boonse bakabisya akulela kubulemu bwa Leza." - Ba Roma 3:23.

Ina bulumbu bwa cinyonyoono cinzyi?

"Bulumbu bwa cinyonyoono ndufu; pele cipego ca Leza mbuumi butamani muli Jesu Kilisito mwami wesu." - Ba Roma 6:23.

Ina Jesu wakafwida nzyi?

"Langa, kabelele wa Leza, uugusya cinyonyoono munyika!" (Johane 1:29).
Toonse twakabisya aboobo tweelede kufwa, pele Jesu wakafwa mucilawo cesu. Wakaba "cinyonyoono akaambo kandiswe." Wakatu badelele bulumbu bwalufu. Lufu lwakwe cipego, alimwi "Cipego ca Leza mbuumi butamani muli Jesu Klistu mwami wesu" (Ba Roma 6:23).

Jesu wakatula buumi mwakwe busalala mbuli cipego ca luyando kulindiswe. Luyando mbuli loolu tatukonzyi kulutelela. Akaambo kalufu lwakwe "tulijisi luumuno a Leza" (Ba Roma 5:1).

(4) JESU WAKABUKA KUZWA KUBAFU
Kufwa kwa Jesu aciciingano tanakali ngamamanino a buumi bwakwe. tanakali kukonzya kuti afwidilile amana abe mufutuli wesu pepe.

"Pele anoli Klistu tabukide, elyo musyomo lwamu ndwabuy; mucilimukati ka zibi zyanu. Alimwi abo bafwide muli Klistu balifwidilide." - 1 Kolinto 15:17-18.

Mohammed a Buddha bakapa twaambo tubotu munyika. Bakakwelelezya bantu banji mumaumi abo, pele banyina nguzu zyabu Leza yakupa buumi aboobo cino ciindi bacilli muzyuumbwe zyabo.

Ono akambo kakuti Jesu wakabuka kulufu buzuba bwatatu, ina utupa cisyomyo nzyi swebo?

"Akaambo kakuti mebo ndapona, anwebo mulapona." - Johane 14:19.

Jesu ulapona! akaambo kakuti ulaanguzu kwiinda lufu, walo ulatusomezya kuti ulatunununa kuwza kulufu alimwi ulatupa ibuumi bunji alimwi bwamoongole. Uya kupona mumyoyo yesu na twamulomba kuti anjile. Jesu wa kabuka kwaali ikutupa zyezyo zye tubulide.

"Masimpe ndili a ndinywe lyoonse, kusika kumamanino aciindi." - Mateyo 28:20.

Balombwana a bamakaintu cuundu coonse baambilana imakani mbuli Klistu bwabanununa kuzwa muziyanza zya buubi amuku penga kwabo konse.

Umwi wa basicikolo wakalemba majwi aya aakulumba acipepa cakwingula misunko: "Ndakali cakolwa. Bumwi buzuba kandi koledwe, ndaka bone cipepa ca kalikwambilizya ziyo zya Bbaibbele. Ndakacibweza, akulemba, alimwi nda katambula luzibo lwa Klistu. Ciindi cisyonto buyo nindakamana kwiiya Bbaibbele, ndakapa moyo wangu kkuli Leza alimwi ndakasowekelwa bubotu bwa bukoko."

Jesus naka njila mubuumi bwa musankwa oyu, inguzu zipya zyakamupa ikuzunda bucakolwa. Kaambo Jesus wakabuka, ulakonzya kugwasya bonse baboola kuli nguwe.

(5) JESU WAKAUNKA KU JULU
Katana unka kuli baUshi ciindi nakabuka (Ncito 1:9), Jesu wakasyomezya kuli basiciiya bakwe kuiti:

"Mutapengi mumyoyo yanu. Amusome muli Leza; mushome amulindime, mung'anda mwataata kwaali maanda manji;... Ndaunka kuya kumubambila masena. Elyo… ndiyakuboola alimwi ndizyikumubwezye kuti kondiya kuba... anwebo mukabe nkuko." - Johane 14:1-3.

(6) JESU ULATWIIMININA MBULI MUPAIZI WAKUJULU

"Jesu ciindi coonse ulatubambila kuti tube a busena mukati kajulu. Akaambo kakuti walo wakasunkwa ciindi naakali ansi ano, walo ulacikonzya kutugwasya abaabo basunkwa." - Ba Hebulayo 2:17-18.

Jesu wakaboola kuti "atile bulowa bwakwe akaambo ka zinyonyoono zyabantu aku tunununa kuzwa kubuzike." Jesu mbuli mupaizyi wesu mupati wakengwa mbuli "mukwesu munzila zyoonse." Elyo ono ciindi coonse ulatwiiminina kumbele lya Taata. Ngweena Jesu wakaleleka bana wakagwasha mukaintu wakali mubumambe alimwi wakalekelela mubbi aciciingano, ulabeleka cino cindi mukati kajulu, "kutwiiminina mumasunko eesu."

(7) JESU UYA KUBOOLA
Jesu Kaatana Unka Kujulu Ncisyomyonzi Cakasyomezya?

"Na ndaunka kuyomubambila masena, NDIYOBOOLA ALIMWI ndikamubweze ikutu oko kwebede andiwe mukabe nkuko." - Johane 14:3.

Jesu akuboola, uya kutufutula kuzwa kucinyonyoono, kukuciswa, mukulila, muntenda amapenzi manji ali mukati kanyika ino. Aboobo uya kututambula munyikampya yakukkomana kutamani abuumi butamani.

4. LUYANDO LUTAKAKILWI

U Long waku Taiwani wakakwata musimbi utegwa "Golden Flower." Elyo nibwakamana bwiinga, U Long wakavumbula mukaintu wakwe kumeso, pele wakajana kuti tanakali kabotu, wakali antomba kumeso. Mukaintu wakwe wakasola munzila zyoose kumukomanisya, wakali kubeleka anguzu kung'anda, kalangila kuti mulumi wakwe inga wamutambula alimwi.

Elyo kuzwa ciindi eci tanakamuyanda mukaintu wakwe. Kwiinde myaka ili kumi amyaka yobilo U Long wakaciswa meso. Elyo musilisi wakamwaambila kuti ulabaya cita kuti ajane cibeela cimwi ca liso.

Oku kupandulwa kwakalikuyandika mali manji alimwi wakali Bantu manji wakalikulindila kuti bapandulwe. Ono mukaintu wakwe, Golden Flower, wakabeleka canguzu kuluka heete izya malala kuti ajane mali akusilisya mulumi wakwe.

Bumwi buzuba U Long waakambilwa kuti cibeela caliso cajalika kuzwa kumuntu uumwi wakajanika muntenda. Wakalundukila kucibadela kuti akaakupandulwe. Na kapona, wakayandisyisya kumubona mukaintu wakwe kuti akaakumulumbe kaambo kamali ngakayandaula. U Long nakacengulula mutwe wamukaintu wakwe kuti alange, U Long icakweetela wakalifusa ansi kumatende aamukaintu wakwe akutalika kulila. Alimwi ciindi cakusaanguna wakapetekezya izina lyamukaintu wakwe wati: Golden Flower.

Jesu ulalombozya ikwaampana ababo bamusulaikide kwa mwaka minji. Ulayanda kupetekezya zyina lyakwe kuti walo munununi wesu.

Walo wakaba kutali buyo liso pele mubili wakwe oonse kutondezya luyando lutakakilwi. Luyando lwakwe lulaanguzu cakuti Klistu "wakabola munyika kuzyi kunununa Bantu kuzwa ku zyinyonyoono" (1 Timoti 1:15).

Ikulyaaba kupati kwa Jesu kwakaswanganya kuteendelana kwesu. Hena kukugama wajana kuti Uyanda kukukwelela kumanza akwe? Hena inga wazumina kupaila kuti Jesu ndakuyanda, boola mumoyo wangu undifutule ono cakumaninina alimwi kukabe kutamani? Jesu wakaboola mubuntu, wakapona buumi bunyina cinyonyoono, wakafinda zyinyonyoono zyesu, wakabuka kuti atununune kuzwa kulufu, wakaunka kujulu kuya kutubambila masena ulatwiiminina buzuba abuzuba mbuli mupaizyi wesu mupati. Elyo ulaboola kufwambana kututola nkwabende tukapone lyoonse.


JESU
WAKABOOLA mbuli Leza mubili wa muntu.
WAKAPONA buumi munyina ciibi abusena bwesu.
WAKAFWIDA zyiibi zyesu.
WAKABUKA kubafu, kutunununa kuzwa kulufu.
WAKAUNKA kujulu kutubambila munzi


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy