HENA A BUUMI BWANGU LEZA ULAAMAKANIAMBUBO?

 

Amwi mafumofumo, nyika ilangika mbuli Paladaisi (Paradise). Wabuka, waima a mpulungwido (window) a kukwela muya mumpemo ciindi cilamfu, alimwi walanga kumweka mweka kwa zuba kuli mbuli golide nolibala zuba a zisamu, tuvu a tuvu. ciimwi ciindi zyicita kuti buumi bube buyandisi (precious): busyu bwa mweenzinyoko uyandika nomwaambila kuti kocaala ndaunka, lwiimbo lulweela luzwide minjeya mibotu, kalweendelana akulimvwa kwako, mwana musyonto wakudebbuda luyando.

Pele amwi mafumo-fumo, nyika ilangika kuba cilawo ciyoosya. Wabuka akujana mitwe ya twaambo mu muteende (newspaper) ubandika bazangi babbolohya mabbomba alo aalemeka mwana antela kumofwaazya, muntu ujaya bantu kakunyina kaambo kateeleleka (serial killer) wajaya umbi muntu waba wa kkumi, bwaambilizi bwanzala, antela kumwaya kwa meenda a muyoba, antela nkondo antela muzunzumina wa nyika (earthquake). Eecii nci ciindi zyintu nozyitateeleleki, kazyinyina munyinsu.

Hena zyoonse ezyi zyaamba nzi? Hena inga twazabula kaambo kaya koo-Moonga ikakankamanisya alimwi kagambya? Nkaambo nzi ncotuli waano? Hena Leza ulaamakani a buumi bwangu antela ndili cintu nkumunya buyo cinyina munyinsu kuli nguwe?

1. LEZA WAKALENGA NYIKA ILONDOKEDE

Leza mulengi, waanzika alimwi mwaanzi wa zyintu zyoonse kuzyintu zyipati kampatila kusikila ku mababa a nkonkolekwa (butterfly).

"Kwiinda mu jwi lya Mwami Leza majulu akabambwa - a mulalabungu kwiinda mukuyoya kwa mulomo wakwe...Nkaambo wakakanana, elyo zyakaba, wakaamba ca kukulwaizya elyo zyakaima nci." - Ntembauzyo 33:6-9.

Mwami Leza ukanana buyo elyo zyilengwa zyakwe zyilacita kuyanda kwakwe.

2. MAZUBA CISAMBOMWI KULENGA NYIKA

"Mu mazuba cisambomwi Mwami Leza wakalenga majulu alimwi a nyika, lwizyi, alimwi a zyoonse zyili muli nzyinzyo, pele wakalyookezya mu buzuba bwa ciloba (7). Aboobo Mwami waka buleleka buzuba bwa Nsabata a kubusetekanya." - Kulonga 20:11.

Leza upona kukabe kutamani, Mulengi ujisi nguzu zyoonse naakailenga nyika mukulaba kwa liso "kwiinda mukuyoya kwa mulomo wakwe." Pele Leza wakasala kuti atole mazuba ali cisambomwi (6) kulenga nyika - Leza na kakonzya kwiilenga nyika alimwi a julu mu mamineti (minutes) aali cisambomwi antela minzunzumo (seconds) ili cisambomwi. Mpango mpati yakusaanguna mu Bbaibbele, Matalikilo 1, ila zubulula zyintu mwami Leza nzyaakalenga buzuba a buzuba mu mvwiki ya kulenga.

Ncilengwa nzi cisumpukide alimwi cijisi mpuwo ncaakalenga Mwami Leza mu buzuba bwa cisambomwi?

"Leza wakalenga muntu mucinkozya cakwe mwini, mu cinkozya cakwe Leza waka mulenga muntu; mulombwana - alimwi a mukaintu wakabalenga." - Matalikilo 1:27.

Leza wakasala kulenga bantu bakozyanya a nguwe bajisi mizeezo kulimvwa alimwi a kuyanda. Muntu oonse uli bambidwe mu "cinkozya ca Leza."

Kusika mu buzuba bwa cisambomwi, nyika yakazula zyisyango alimwi a banyama, elyo Mwami Leza wakazyi kulenga cintu ciyandisi alimwi ciinda zyoonse. Kweendelana a Matalikilo 2:7, Leza hinguzu zyoonse wakaubumba mubili wa Adamu kuzwa ku bulongo. Elyo Mwami Leza nakayoyela "Muuya wa buumi" mu mpemo zya muntu, wakaba "muntu upona" - oku nkokut, muntu wakaba abuumi. Leza wakamupa zyina muntu ngwakasaanguna kulenga mu cinkozya cakwe lya "Adamu" ilisandulula kuti "mulombwana," elyo mukaintu wakusanguna, "Eva" ilisandulula kuti "kupona" (Matalikilo 2:20; 3:20). Mulengi uzwide luyando wakacibona kuti muntu weelede kuba a mulongwe wakwe.

Nobakazwa mujanza lya Mulengi Leza, ba Adamu alimwi a Eva bakali kutondezya cinkozya ca Leza. Kuti Leza na kayanda, na kalenga muntu unyina mizeezo uli mbuli ci loboti (robot) ka ciingaila mu Muunda wa Edeni kacizulide a kwiimbila Leza nyimbo zya kumutembaula a kumulumbaizya.
Pele Leza wakali kuyandisyisya kunji kwiinda buyo kulumbaizyigwa: Leza wakali kuyanda bulongwe buzulide. Ma loboti alakonzya ku mweta-mweta, kukanana, alimwi a kusanzya mbale, pele taakonzyi kuyanda.

Leza wakatulenga mu cinkozya cakwe, katujisi nguzu zya kuzukauzya alimwi a kusala, kuyeeya (remember), kuteelesyesya, alimwi a kuyanda. Ba Adamu alimwi a Eva bakali bana ba Leza, alimwi Leza wakali kubayanda citaambiki.


MVWIKI YA KULENGA

BUZUBA BWAKUTAANGUNA: Mumuni, kwaandanya mahikati alimwi a masiku Buzuba
BWABILI: Muwo, uuli atala a nyika
BUZUBA BWATATU: Nyika njumu alimwi a zyisyango
BUZUBA BWANE: Izuba alimwi a Mwezi zyalibonya
BUZUBA BWASANU: Bayuni alimwi a nswi
BUZUBA BWACISAMBOMWI: Banyama bakalaba anyika alimwi a muntu
BUZUBA BWACILOBA: Nsabata


3. CIBI CABOOLA KUNYIKA ILONDOKEDE

Ba Adamu alimwi a Eva bakali jisi zyoonse zyakali kunga zyabapa kukkomana. Maumi abo akali zulide kabotu-kabotu kuzyizo alimwi a kuba a mizeezo mibotu, bakali kupona mu munzi wabo a muunda weebeka kapati mu nyika mwakanyina cakalubide (Matalikilo 2:8; 1:28-31). Leza wakabasyomezya kuba a bana a busongo bwa mizeezo ya kubamba, alimwi a kujana kukkuta ku milimo ya maanza abo (Matalikilo 1:28; 2:15). Bakali jisi bulongwe bwa kulya musalo a Mulengi wabo busyu a busyu. Kunyina kankwisyita ka kulipenzya, kuyoowa antela kuciswa kwaka nyonyoona mazuba a kupona kubotu.

Hena nyika yakafwambaana buti kusanduka a kuba cilawo cizwide kupenga alimwi a ntenda? Mpango mpati ya bili a yatatu ya Matalikilo zyila-zubulula kaambo koonse mbuli cinyonyoono mbu cakanjila mu nyika. Uzyibale mpango ezyi zyobilo mu ciindi ca kulikwaya.

Bukosozi bujanika mboobu. Nikwa kainda ciindi cili mbocibede kuzwa ciindi Leza naakabikka nyika ilondokede, Dyabooli wakaboola mu Muunda wa Edeni kuzyi kucenga Adamu alimwi a Eva kuti bamuzangile Mulengi wabo. Leza waka kufwinsya (limited) kuyambukizya kwa Dyabooli ku cisamu comwe ca mu muunda, "cisamu cakuzyibya kubotu a kubyaabi." Elyo wakaba cenjezya bana bukwetene ba kutaanguna kuti batakasweni- sweni munsi acisamu eeci alimwi a kutalya mucelo waco, kuti balya baya kufwa.

Pele bumwi buzuba Eva wakaingaila a kusika kucisamu ca kakasyigwa. Elyo kufwambaana Dyabooli wakafusa muzeezo wa kucenga. Dyabooli wakati, Leza waka mucenga Eva alimwi akuti nakuba kuti Eva walya mucelo waku cisamu tanaakali kukonzya kufwa, pele wakali kunga ulaba a busongo mbuli Leza lwakwe Mwini, kuzyiba kubotu a kubyaabi. Ca kugambya Eva, alimwi kumane awalo Adamu, ibakazyibide buyo kubotu, bakamuzumizya Dyabooli kuti a bacenge, bakalabila ku mucelo ngubakakahigwa - elyo bakatyola cizuminano cabo a Leza a kusyomana kwabo alimwi a kutamuteelela Leza.

Leza wakabikkide bwaanzike bwakuti ba Adamu a Eva "bayiendelezye" nyika yesu a kuyiishigwa milimo ya zyilengwa zya Mwami Leza (Matalikilo 1:26). Pele a kaambo kakuti bakacityola cisyomo cabo kuli Leza alimwi a kusala Dyabooli mbuli musololi wabo mupya, aba bana bukwetene baka sowekelwa coolwe ca bweendelezi. Sunu Dyabooli waamba kuti nyika njiyakwe alimwi ulasola a nguzu zyakwe zyoonse kubikka bantu bali munyika mubuzike.

Nkozyili zyiindi zyinji notulijana kucita zyintu zya kuliyanda antela kujatikizya a kucita zyintu ca munyono kakuli ncotuyanda kucita ncimbi. Nkaambo nzi? Nkaambo kakuti hinkondo wesu uutalibonyi, Dyabooli, ula beleka a nguzu kucita kuti bantu batabi a zyiimo zyibotu.

Mbubuli mbobala cipati ca Matalikilo 3, uya kuvwumbula masimpe a kuti cinyonyoono cakacita kuti ba Adamu a Eva bayoowe a kulisisa kuzwa mubusyu bwa Leza. Cinyonyoono cakayambukila zyilegwa zyoonse. Mamvwa akalibonya antoomwe a maluba-luba. Abwalo bulongo bwakapenga kuzwa ku ciyuma-yuma, akwalo kubeleka kwakaba kwa kukwelela antunda . Bulwazi bwakatalika kulwana cabuyamba a kutasala. Munyono, bukali, alimwi bulyato zyakaleta kupenga kutaambiki ku bantu. Elyo cisesemya kwiindilila atala a zyoonse, cinyonyoono cakaleta lufu!

4. NGUNI OYU DYABOOLI WAKA YAMBUKIZYA NYIKA YESU A CINYONYOONO?

"Wakali MUJAYI kuzwa kumatalikilo,... kunyina masimpe muli nguwe. Nabeja, ulali zubulula mu mulaka wakwabo, nkaambo mubeji alimwi NGUUSYI WA KUBEJA koonse" (Johane 8:44).

Kweendelana a mbwaamba Jesu, Dyabooli ncecihiko ca cinyonyoono munyika a julu, "ngo usyi" wa cinyonyoono alimwi a bujayi a kubeja.

Thomas Carlyle, hyaabupampu mumulaka wa cingisi (English Philosopher), lumwi lweendo wakabweza Ralph Waldo Emerson a ku mweenzyenzya mu migwagwa isofweede ya mu Landani (London) nkwali kumamanino lwa kujwe. Mbuubakali kuya bweenda, cakaumu umu kababona cisesemyo ca bubi bwakali kucitika kubazinguluka, kumamanino Carlyle waka buzya, "Hena lino wakondwa kuti Dyabooli nkwali?"

5.HENA LEZA WAKAMULENGA YABOOLI?

Peepe! Leza mubotu takonzyi kulenga Dyabooli. Nakuba boobo Bbaibbele lyaamba kuti Dyabooli, antoomwe a bangele mbaakacenga, bakasowekelwa cilawo cabo mujulu alimwi a kuboola kunyika yesu.

"Elyo lwakaima LUMAMBA (NKONDO) MUKATI KAJULU. Mikaele a bangele bakwe bakalwana cinyama (dragon) acalo CHINYAMA A BANGELE BACO bakaima a kulwana. Pele tiibakajisi nguzu zyinji, elyo BAKA SOWEKELWA CILAWO CABO MU JULU. Cinyama cipati caka sowelwa ansi - uuli ngu muzoka mukulu-kulu utegwa Dyabooli antela Saatani, ucenga a kusowa nyika yoonse. Waka fuswa ansi ano antoomwe abangele bakwe." - Cizubuluzyo 12:7-9.

Hena Dyabooli wakanjila buti kujulu kumatalikilo?

"Wakananikwa mbuli MUNGELE WEEMBELA, nkaambo obo mbundaka kunanika. Wakali a cilundu ca Leza cisetekene, WAKANYINA KAMPENDA MUNZILA ZYAKO ZYOONSE kuzwa ku buzuba MBOOKALENGWA kusikila KUSOFWAALA NIKWAKAJANWA MULI NDIWE." - Ezekiele 28:17-15.

Leza tanaakalenga Dyabooli, wakalenga Lusifa (Lucifer) mungele ulondokede, uumwi wa basololi akati ka bangele, wakali kwiima munsi-munsi a cuuno ca Mwami Leza. Pele wakabisya - "kusofwaala kwakajanika muli nguwe." Mbuli mbwakatandwa kuzwa kujulu, alimwi akulicengazya kuti mweenzinyina wa Adamu alimwi a Eva, wakaba hinkondonyina mubyaabi kapati a bantu.

6. NKAMBONZI LUSIFA OYU MUNGELE ULONDOKEDE, NCAAKABISYA?

"MBUTI MBOOWA KUZWA KUJULU, o ntanda ya cifumo-fumo, o mwana wa kubucedo! WASOWELWA ANSI.... Wakati mu moyo wako, "ndiya kusumpuka kuya kujulu; ndiya kukkwezyeka cuuno cangu ca bwami atala anyenyenzi zya Leza;... NDIYA KULIBAMBA NDIMWINI KUTI NDIBE MBULI YOOYO UUSUMPUKIDE KAPATI." - Isaya 14:12-14.

Mulengwa wakaba Dyabooli kumatalikilo wakali kwiitwa kuti Lusifa (Lucifer) cisandulula kuti "Nyenyenzi ya mahikati" antela "oyo umwekesya." Mu moyo wa mungele oyu, kulinaamuna (vanity) alimwi a kuyandisyisya (ambition) zyakabweza busena bwa kulyaaba kuli Leza. Nyungu ya kulisumpula yaka komena kusikila limwi wa nyonokela cuuno ca Leza.

Lusifa (Lucifer) uyelede kuti wakabeleka ca nguzu a kusungilizya bangele kulubazu lwakwe. Ncuubauba kuzukauzya mbuli Saatani mbwakali kukazyanya kuti kulielede kuti kaciliko cimwi Leza ncaakali kusisa kuzwa kuli mbabo, alimwi akuti mu mulawo ulondokede kuli zyakali kukazyigwa kucita, alimwi akuti Leza Muleli tabikkili maano (uncaring sovereign). Waka bejelezya yooyo uli a ciimo cizubulula luyando mbuli mbolubede.

Hena oku kuzwangana mukati kajulu kwakamanwa buti?

"Moyo wako wakazula kulisumpula, Aboobo ndaka kusowela ansi." - Ezekiele 28:17.

Kulisumpula kwakasandula mupati wa bangele kuba Dyabooli antela Saatani. Elyo kutegwa luumuno alimwi a kukwelela antoomwe kukwabililwe mukati ka julu, Dyabooli antoomwe a cibela comwe kuzwa ku zyibeela zyotatwe zya bangele bakamusangana mukuzanga, bakatandwa (Cizubuluzyo 12:4, 7-9).

7. NGUNI WAKA CITALIKA CINYONYOONO?

Nkaambo nzi Leza ncaatakalenga bantu batakonzyi kucita cinyonyoono? Kuti naaka kucita oku, nikwanyina mpenzi lya cibi mu nyika yesu. Pele Leza wakali kuyanda bantu bakonzya kuba abulogwe anguwe bwini-bwini. Aboobo "Leza wakalenga muntu mucinkonzya cakwe" (Matalikilo 1:27).

Eci caamba kuti tulaangulukide alimwi tulijisi lubazu lwa kucita. Tulakonzya kusala kumuyanda Leza antela kumufutatila Leza. Leza wakapa bangele alimwi a bantu ba misela yoonse, ciwa ca mumoza alimwi a nguzu zya kukonzya kulisalila.

"Amulisalile nobeni sunu oyo ngomuyanda kubelekela." - Joshuwa 24:15.

Leza ulaba tankanya (challenges) bantu mbaakalenga mucinkozya cakwe kusala kucita kubotu nkambo nguzu zyakuzukauzya (reasoning) a kuba ankuta ya mucamba zyila batondezya kuti "Nzila ya Leza njiili kabotu."alimwi a kucifutatila cintu cilubide nkaambo kakuti nguzu zyakulibeteka omwini zyilakulaya akukutondezya bulumbu bujanwa mukuzanga alimwi a cinyonyoono.

Zyalikke zyilengwa zyijisi nguzu zyakulibeteka mucamba (reasoning) alimwi a kulisalila zyezyikonzya kuba a kulimvwa kwa luyando lwini-lwini. Leza wakali kuyandisyisya kulenga bantu bakonzya kuteelesyesya alimwi a kukkomanina ciimo cakwe, baangulukidwe kuboola kuli nguwe muluyando, alimwi kabazwide luyando lwa kuyanda bamwi. Leza wakali kuyandisyisya kulwaabana luyando lwakwe boobo cakuti wakalisungula kubweza ntaamu mpati yakali kukonzya kulubila (enormous risk) yakulenga bangele alimwi a bantu bakajisi nguzu zya kulisalila. Leza wakalizyi kuti cakali kukonzyeka kuti bumwi buzuba umwi wazyilengwa zyakwe wakali kunga antela ulasala kukaka kubelekela Leza. Dyabooli wakali wakusaanguna akati ka zyilengwa mujulu a munyika kulisalila kuzanga a kukaka kubelekela Leza. Penzi lipati lya cinyonyoono lyaka talikwa a Dyabooli (Johane 8:44, 1 Johane 3:8).

8. CICIINGANO CAKONZYA KU CAANZIKA CINYONYOONO

Nkaambo nzi ncaataka munyonyoona Lusifa (Lucifer) bulwazi bwa cinyonyoono kabutaninga yandilila? Lusifa waka buteteetezya (challenge/Teteetete) bululami bwabukosozi bwa mfulumende ya Leza. Waka mubejelezya Leza. Kuti Leza naaka mujaya Lusifa cakufwambaana, bangele nibakatalika kumukomba Leza kwiinda muku muyoowa kutali kwiinda mu luyando. Eci nicakazunda muzeezo wa Leza wa kumatalikilo wakulenga zyilengwa zyijisi nguzu zya kulisalila.

Mbuti umwi mbwakali kukozya kuzyiba ca lusiinizyo kuti nzila ya Leza nimbotu kwiinda zyoonse? Leza wakamupa Saatani ciindi (chance) cakutondezya mbuli nzila zyakwe mbozyakabede. Nkakaambo aka ncaakapedwa coolwe (opportunity) ca kusunka Adamu alimwi a Eva.

Eyi nyika caba cilawo cakusunkila ciimo ca Saatani alimwi a bube bwa bulelo bwakwe a kuzikozyanisya a ciimo ca Leza a bube bwa bulelo bwakwe. Hena nguni ululeme? Kumamanino nguni ngotukonzya kusyoma? Bucengi bwa Lusifa bwakali boobo cakuti catola ciindi kuti zyilengwa zya mujulu a munyika zyilamwe (convinced) cakumaninina kuti nzila zya Saatani zyijisi cilijazyo cilibuti. Pele kumamanino omwe-omwe uya kulibonena kuti "bulumbu bwa cinyonyoono ndufu" alimwi akuti "cipego ca Leza mbuumi butamani kwiinda mu Mwami wesu Jesu Klistu" (Ba Roma 6:23).

Cilengwa comwe-comwe mukati kajulu a nyika ciya kuzumina kuti:

"Micito yako mipati alimwi ila kankamanisya, Mwami Leza singuzu zyoonse. Zyili luleme alimwi nzyakasimpe nzila zyako, o Mwami wa misela.... Masi oonse aya kuboola alimwi akukukomba, nkaambo micito yako ya bululami ya zubululwa ." - Cizubuluzyo 15:3-4.

Boonse baakumana kuzyibisyisya cilijazyo cili mu cinyonyoono alimwi a bujayi bujanika mu muzeezo (philosophy) wa Saatani, Leza uya kumunyonyauna Saatani alimwi a cinyonyoono. Leza alimwi uya kunyonyauna baabo balukaka luse Lwakwe ca nkazi a kunamatila kunzila zya Saatani.

Leza awalo ulayandisyisya kuti alimane penzi lya cinyonyoono alimwi a kupenga mbubwena mbuli mbotuyandisyisya kuti acite. Pele Leza ulalindila ciindi ceelede kutegwa cinyonyoono aci nyonyaude limwi a kuti atupe bukwabilizi mukulisalila kwesu alimwi a kubikka ntaamo yakuti cinyonyoono citakalibonyi kabili alimwi pe.

Leza wasyomezya kucijaila-jaila limwi cinyonyoono kukabe kutamaini kwiinda mukulisalazya julu alimwi a nyika a mulilo. "Kweendelana a cisyomyo cakwe" tulakonzya kulangila kuciindi ciboola julu lipya alimwi a nyika mpya, munzi waba setekene" (2 Petro 3:10, 13). Cinyonyoono tacika yambukizyi kabili julu a nyika. Bulumbu bubi bwa cinyonyoono buya kulibonya caantangalala boobo cakuti kuzangila Leza ciya kuba cisesemyo kukabe kutamani a kutamani.

Nguni ucita kuti kumamanino Dyabooli alimwi a cinyonyoono zyika nyonyoonwe?

"Nkaambo bana bajisi munyefu alimwi a bulowa, awalo Klistu waka bweza lubazu mubuntu bwabo kucita kuti kwiinda mulufu lwakwe akacikonzye kumunyonyoona oyo ujisilide ku nguzu zya lufwu - nkokuti Dyabooli - akuya kubaangulula abo bakali muntolongo ya buzike kumazuba a kupona kwabo nkaambo ka kuyoowa lufu." - Ba Hebulayo 2:14, 15.

Aciciingano bangele alimwi a manyika atakawa bakamubona Saatani mbuli mbwabede ncobeni - mucengi, hikubeja alimwi a mujayi. Aciciingano waka zubulula ciimo cakwe mbuli mbocibede kwiinda muku sungilizya bantu kujaya Mwana a Leza wakanyina mulandu. Boonse bakkala mujulu alimwi a nyika bakalibonena lunya lwa cinyonyoono mbolutajisi munyinsu (senseless). Ciciingano cakakusya "hyaama-nkwamu (unmasked) kuzwa ku busyu bwa Saatani a kuyandisyisya kwakwe, elyo Leza na mujaya Dyabooli abaabo banamatila ku cinyonyoono, boonse baya kuzumina kuti bukosozi bwa Leza buli luleme.

Lufu lwa Jesu lwakauyubulula muzeezo wini-wini wa Saatani kumbele a zyilengwa zyoonse (Johane 12:31, 32). Acalo ciciingano caka muzubulula Klistu mbuli mbwabede - Munununi wa nyika. A gologota (Golgotha) nguzu zya luyando zyakaima nci alimwi a kuzundana a kuyandisyisya nguzu (love of power). Ciciingano cakabikka antangalala kakunyina a mubuzyo, kuti luyando ndolusungilizya Leza ciindi nalanga Saatani, cinyonyoono alimwi balombwana a bakaintu babisyi. Aciciingano Klistu wakalutondezya caantangalala luyando Leza ndwapa akubatalweelede amboluzunda Dyabooli. Nkondo mpoyiimvwi mpakuti nguni uti yendelezye nyika, Klistu antela Dyabooli. Elyo ciciingano cakabupa bukosozi kukabe kutamani. Ngu Jesu Klistu usumpukide atala a zyoonse!

Hena walivwumbuda bulongwe a Munununi wakafwa kutegwa a zubulule luyando Lwakwe lunyina ceelekelo alimwi lutacinci? Nkulimvwa nzi nkojisi kuli yooyo wakaboola kunyika yesu muciimo ca buntu akufwa mubusena bwako kutegwa a kununune kuzwa kubulumbu bwa cinyonyoono? Hena ulakonzya kukotamika mutwe wako ndilyona lino alimwi akumulumba Jesu, akumulomba kweendelezya buumi bwako?


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy