TULAKONZYA KUSYOMA BBAIBBELE

Basikalumamba bazangi ibakajisi nmpuwo alimwi bakanyikizya bwato bwa Bakuwa butegwa "Bounty" bakayaka zyidumba akukkala antoomwe abamakaintu a kansumbu kategwa Pitikaini kali akati kalwizyi lupati lwa Pasifiki nkwali kumusanza (South Pacific). Mweelwe wabo wakali boobu: Bakuwa bakwasula mato bakali huka (9), balombwana bali cisambomwi (6) bakali baku Tahiti (Tahitian), a bamakaintu bali kkumi (10) bakali ba ku Tahiti, alimwi a kasimbi kakajisi myaka ili kkumi a isanu (15).

Umwi sikalumamba wabakwasuzi ba mato wakavumbula mbobuunzwa bukoko, elyo cakufwambaana bukolwi bwakakomena mukansumbu koonse. Kulwana akati kabalombwana abamakaintu kwakakomena kapati.

Nikwakainda ciindi cili mbocibede kwakacaala buyo mulombwana omwe akati kabakwasuzi ba mato. Pele oyu mulombwana, wazyina lya Alekizanda Simiti, wakajana Bbaibbele mukanzuma nkakabweza kuzwa mubwato. Wakatalika kulibala Bbaibbele alimwi akuisya bantu makani ali mu Bbaibbele. Eci cakacita kuti buumi bwakwe busanduke, elyo kumamanino aalo maumi a bantu boonse mu kansumbu akasanduka.

Bantu bakali kupona mukansumbu aka kunyina wakali kubaswaya pe kuzwa kumasi akunze kusikila kuciindi bwato bupati butegwa Topaazi nibwakasika kuzwa ku Amelika mu mwaka wa 1808. Bakwasuzi ba bwato obu bakajana bantu balapona kabotu, kabasumpukide, kakunyina a bukoko, naiba ntolongo, alimwi kakunyina bantu batyola mulawo. Bbaibbele lakasandula bantu kukansumbu aka kuzwa mu buumi bwa kupyopyongana kutaambiki akuba citondezyo cibotu cabaabo Leza mbwayanda kuti bantu kabapona munyika. Mbobacipona obu kusikila sunu.

Hena Leza ucikanana kubantu kwiinda mu Bbaibbele? Masimpe Leza ulabandika kwiinda mu Bbaibbele. Mbuli mbondilemba makani aya, ndilabala pepa lya bwiinguzi lyakatumwa kulindiswe kuzwa kuli sicikolo omwe ubweza lwiiyo lwa Bbaibbele. Kumamanino a pepa lya bwiinguzi bwakwe walemba majwi apakamika aya, "Ndili muntolongo, ndilindila kujaigwa, akaambo kamulandu ngundakacita. Kanditana talika lwiiyo olu lwa Bbaibbele, ndakali sowekede, pele lino nkocili ncondilangila kumbele, alimwi ndajana luyando lupya."

Bbaibbele lilijisi nguzu zyikonzya kusandula maumi a bantu. Kuti bantu batalika kulibala Bbaibbele ca bunkutwe, maumi abo alasanduka ca kumaninina.

1. LEZA MBWAKANANA KULI NDISWE KWIINDA MU BBAIBBELE

Naakamana kulenga Adamu alimwi a Eva, mulombwana alimwi a mukaintu bakusaanguna ano a nyika, Leza wakabandika kulimbabo busyu a busyu. Pele Leza naa kaboola kubaswaya nibakamana ku bisya, hena bana-bukwetene ncinzi ncobakacita?

"Mulombwana a mukaintu wakwe bakamumvwa mwami Leza kaenda mu muunda kakucitontola elyo bakamuyuba mwami Leza akati kazyisamu zya mu muunda." - Matalikilo 3:8.

Cinyonyoono cakalesya mubandi wa busyu a busyu a Leza alimwi amuntu.Nicakamana kunjila cibi munyika yesu eyi, mbuti Leza mbwakakanana kubantu?

"Ca masimpe Leza muleli taaciti cintu naciba comwe kakunyina kuzubulula muzeezo wakwe ku batwanga bakwe basyinsyimi." - Amosi 3:7.

Mwami Leza takwe naatusiya mumusinze kumakani a buumi alimwi a ncobwaamba. Kwiinda mu basyinsyimi-bantu bakwe Leza mbakaita kuti babandike alimwi a kumulembela walo, Leza wa zubulula kwiingula kwakwe ku mibuzyo mipati ya buumi.

2. NGUNI WAKALEMBA BBAIBBELE?

Basyinsyimi bakaupa mulumbe wa Leza kwiinda mujwi alimwi a ndembyo kabacipona, elyo nibakafwa, nzyobakalemba zyakazumanana. Aya majwi a cisyinsyimi a kabungikwa antoomwe, kwiinda mu kusololelwa a Leza, mu Bbuku liitwa kuti Bbaibbele.

Hena inga twakusyoma buti kulemba kwabo?

"Muleelede ku teelelesya kuti kunyina cisyinsyimi ca Mangwalo cakaboola kwiinda mu kulimvwa abusanduluzi bwa musyinsyimi. Nkaambo busyinsyimi taku nibwakatalikila mu kuyanda kwa muntu,pele bantu bakakanana kuzwa kuli Leza mbuli mbubakayoyelwa a Moza Usalala." - 2 Petro 1:20, 21.

Balembi ba Bbaibbele baka lemba kutali kwiinda mukuyeeya antela kuyandisyisya kwabo, pele kwiinda mbuli mbubaka sololelwa, antela kuyoyelwa, a Moza Wa Leza. Bbaibbele ndi Bbuku lya Leza mwini! Mu Bbaibbele Leza ulatwaambila bube bwakwe alimwi a kuzubulula muzeezo ngwajisi ku mukowa wa bantu.

Lilatondezya muzeezo wa Leza kuli zyakainda, alimwi a kujalula zyiya kucitika mazuba aboola, a kutwaambila mbuli penzi lya cibi mboliya kumanizyigwa kumasimpilo alimwi a mbuli luumuno mboluya kuboola ku nyika yesu.

Hena Bbaibbele lyoonse mbolibede mulumbe kuzwa kuli Leza?

"Mangwalo oonse alayoyelwa a Leza alimwi ajisi bulumbu bwa kuyiisya, kukalalila, koolola alimwi a kulaya mubululami, kucita kuti muntu wa Leza alibambile ca kumaninina ku milimo yoonse mibotu." - 2 Timoti 3:16, 17.

Bbaibbele lilaguma myoyo ya bantu ca nguzu nkaambo "Lyoonse" Bbaibbele "lya kayoyelwa a Leza," mbulembo bwa Moza, ndi Bbuku Lya Leza. Basyinsyimi baka zubulula mu mulaka wa buntu ezyo nzyobakabona alimwi a kumvwa, pele mulumbe wabo wakali tonkomene kuzwa kuli Leza . A boobo naa koyanda kuzyiba zyoonse zyigama buumi, kobala Mangwalo a Setekene. Kubala Bbaibbele kulasandula buumi bwako. Mboya kuzumanana kulibala akupailisyisya, uya kuba a luumuno lwa mizeezo lumaninide.

Nguwena Moza usalala wakayoyela basyinsyimi kuti balembe Bbaibbele, Moza uya kucita kuti kuyiisya kwa Bbaibbele a mulumbe mubotu walyo, ulijisi nguzu zya kusandula buumi bwako kuti wautamba Moza Usalala kuba andiwe ciindi nobala Bbaibbele.

3. LUKAMANTANO LWA BBAIBBELE

Kwaamba bwini, Bbaibbele nciyobwedo ca mabbuku (library) ali makumi cisambomwi a mabbuku cisambomwi (66). Mabbuku ali makumi otatwe a mabbuku huka (39) a mu Cizuminano Cakaindi (Old Testament) akalembwa akati-kati ka myaka B.C. 1450 a myaka B.C. 400, Jesu katana zyalwa. Mabbuku ali makumi obilo a ciloba (27) a Cizuminano Cipya (New Testament) akalembwa akati-kati ka myaka A.D. 50 a myaka mwaanda A.D.100.

Jesu kazyedwe kale. Musyinsyimi Mosi wakatalika kulemba mabbuku osanwe aa kusaanguna a mu Bbaibbele kaitaninga sika myaka B.C. 1400 Jesu katana zyalwa. Mutumwa wa Mwami Johane wakalemba bbuku lya mamanino mu Bbaibbele, lya Cizubuluzyo, mu mwaka wa A.D. 95 Jesu kazyedwe kale.Kuciindi ca myaka ili 1,500 bbuku lya kusaanguna a bbuku lya mamanino mu Bbaibbele naa kalembwa, basyinsyimi bali makumi otatwe a lusele (38),balo bakalemba mabbuku kwiinda mukuyoyelwa a moza. Bamwi bakali basimakwebo (businessmen), bamwi bakali beembezi, bazezyi banswi, bahikalumamba, basilisi, bakambausi, bami, bantu susu(common men) baandeene a ndeene kuzwa mu miyaluluko yandeene ya buumi. Kanji-kanji bakali kupona mu tunsiya-nsiya a ziyanza zyaandeene.

Pele nkooku kugambya kwazigambya zyoonse:Mabbuku a mu Bbaibbbele ali makumi cisambomwi a cisambomwi (66) a jisi mpango zipati (Chapters) zili cuulu comwe a mwaanda alimwi a makumi lusele a huka (1,189) a jisi mpango zyisyoonto (verses) zyili 31,173 naa abikwa antoomwe, tulajana mulumbe uzwide lukamantano alimwi utakazyanyi.

Atwaambe umwi muntu waboola a kukonkomona a mulyango wako, wamana kwaamba kuti njila, wanjila a kubikka cipaanzi ca musune mupati wa bulongo mung'anda moshite, amana wazwa kakunyina a kwaamba jwi naliba lyomwe. Kwamana kwaboola bambi bantu bali makumi one (40) omwe omwe wabo kaasiya cipaanzi ca musune wabulango cilembedwe a namba mucilao caco.

Muntu wa masimpilo amana kubikka cipaanzi akuunka, wakankamana a kubona kuti musune mupati mubotu wa bulongo waima kumbele lyako. Elyo wamana wateelela kuti aba babumbi ba zibumbwa zya bulongo taku nibakaswaangene pe nkaambo bazwa ku zyisi zyisiyene-siyene, bamwi bazwa kucisi ca Amelika nkwali kumusanza (South Amrica), Chaina, Lwasya (Russia), Afilika alimwi a zyisi zyimbi zya munyika ino. Hena inga waba a kusinizya kuli buti? Inga waba akusinizya kuti kuli muntu wakabikka muzeezo wa kubumba zibumbwa zya bulongo a kumutendaula zyipaanzi-paanzi zyili makumi one a cipaanzi comwe akupa cipaanzi comwe kuli omwe omwe wabo.

Bbaibbele mbuli mbolibede lilapa mulumbe omwe ukamantene - mbubona mbuli cibumbwa ca bulongo. Muzeezo ngumwi wakabamba bwaanzike bonse, muzeezo wa Leza. Lukamantano lugambya lwa Mangwalo lupa bumboni bwakuti nakuba kuti bantu bakalemba mizeezo, bakayoyelwa a Moza wa Leza.

4. ULAKONZYA KUSYOMA BBAIBBELE

(1) Bukwabililwe bwa Bbaibbele bula kankamanisya. Oonse mapepa akalembwa kusaanguna a Bbaibbele akali kulembululwa a maanza kakutaninga ba mincini isimba (printing press). Balembi bakali kulembulula kuzwa kupepa litaanzi alimwi a kumwaiShya mapepa.

Zyuulu zyuulu zya mapepa ngubaka lembulula antela zyibeela zyangawo zyiciliko. Malembo a muci Hebulayo a Cizuminano Cakaindi akalembwa myaka 150 kusikila 200 Jesu katanazyalwa akajanika kumbali a lwizyi lutegwa "Dead Sea" mu 1947. Cilagambya kuti mapepa akalembwa myaka ili zyuulu zyobilo zyainda ajisi masimpe ajanika aasimbwa sunu. Obu mbumboni bujisi nguzu zyizukide a kutondezya mbuli jwi lya Mwami Leza mbolili lya masimpe.

Batumwa ba Jesu (apostles) bakalemba Cizuminano Cipya mbuli magwalo ngu bakatuma ku Zyikombelo zya bakondwa Jesu naakamana kufwa alimwi a kubuka. Mapepa a bulembe boonse antela cibeela ca Cizuminano Cipya ainda ku 4,500 alatondezyegwa mu maanda a tondezyelwa zyintu zyakaindi (museums) alimwi a mumaanda muyobwedwa ma bbuku (libraries) akubukuwa alimwi a ku Amelika. Amwi akalembwa myaka myaanda yobilo kazyedwe kale Jesu. Kwiinda mu kukozyanisya mapepa a malembo a kaindi (manuscripts) a Bbaibbele lya sunu, tulakonzya kubona kuti Cizuminano Cipya ciliimvi njci kakunyina a kucinca kuzwa ni lya kalembwa ciindi ca kusanguna.

Sunu Bbaibbele antela zyibeela zya ndilyo lya kasandululwa mu milaka a myaambo (dialects) iyinda ku 2,060. Ndelimwi lya mabbuku aulwa kapati munyika yoonse: Ma Bbaibbele antela zyibeela zya Bbaibbele zyiinda ku zyuulu zyuulu zyili mwaanda a makumi cisanu (150,000,000) alaulisyigwa mwaka omwe omwe.

(2) Kwendelana kwa twaambo twa kaindi alimwi a Bbaibbele kulakankamanisya.
Bunji bwazintu zimvumbulwa a bantu bashya a kuyandaula zintu zyakazikkwa kaindi ansi (archaeological discoveries) zila zubulula munzila igambya kutonkomana a kululama kwa makani ali mu Bbaibbele. Basyaabupampu mu kwiiya zintu zya kaindi (historians)ba vumbula zyipaanzi zya bulongo zilembedwe twaambo (clay tablets) alimwi a zintu zakafwalwa kumabwe (stone monuments) zizuzikizya a kuleta antangalala muzyina,zyilawo alimwi a zyintu zyakacitika zizyibidwe buyo kwinda mu Bbaibbele.

Kupa mukozyanyo, kweendelana a Matalikilo 11:31, Abbulahamu a mukwasyi wakwe "bakanyamuka kuzwa ku Uli (Ur) kulubazu lwa ku Chalundiani kwiinda ku (nyika ya cisyomyo) Kenaani." Nkambo kakuti Bbaibbele lyalikke ndeli kanana munzi wa Uli (Ur), bamwi basyaabupampu (scholars) bakati munzi oyu kunyina niwakaliko. Pele bahyaabupampu mukusya mabwe (archaelogists) baka vwukkula musemo wa Tempele ku Ilakki (Irag) nkwali kumusanza alimwi a mabwe abulongo a kalebedwe zyina lya Uli (Ur). Kuvwukkaula kwaka tobela kwaka zubulula kuti munzi wa Uli (Ur) lyakali Dolopo(city) lyaka sumpukide kapati. Eli Dolopo lyakali lubidwe kusikila bashya mabwe nobakau vumbula oyu Munzi. Oyu munzi wa Ul i(Ur) ngoumwi wa zitondezyo zyinji zyipa bumboni bwa kutonkomana a kululama kwa Bbaibbele.

(3) Kuzuzikizyiga kwa zi syinsyimi zya mu Bbaibbele mbubona mbuli mbu zyaka syinsyimwa zicita kuti tulisyome Bbaibbele. Mangwalo alijisi zisyinsyimi zinji zya zintu zi zuzikizyika mu meso esu munzila igambya. Tuyakuzyi salankunya zisyinsyimi ezi mu ziiyo zili kumbele.

5. MBOTUKONZYA KULITEELELA BBAIBBELE

Nobala IBbaibbele , kobikka aya malyatilo mu muzeezo:

(1) Koiya Bbaibbele a moyo uuwide mupailo. Kuti koobala Mangwalo a moyo alimwi a muzeezo ukwazeme kwiinda mu mupailo, Bbaibbele liya kuba ciligankizyo cako muli Jesu ca cigaminina (Johane 16:13-14).

(2) Kolibala Bbaibbele buzuba a buzuba. Kwiiya Bbaibbele buzuba a buzuba ncijuzyo cipa nguzu mu maumi esu, kuswaangana antoomwe a muzeezo wa Leza (Balooma 1:16).

(3) Ciindi noobala, kolizumizya Bbaibbele kuti likanane kulindiwe. Kolibuzya: Hena ncinzi mulembi wa Bbaibbele ncakali kuyanda kwaamba? Kwiinda mukuzyiba mpango ncoyaamba tulakonzya kulibelesya Bbaibbele cabusongo mu buumi bwesu sunu.

(4) Koiya mu Bbaibbele kwiinda mukubelesya mitwe ya twaambo. Kokozyanisya mpango yomwe yomwe ya Mangwalo. Jesu waka belesya muzeezo oyu kulizubulula kuti ngu Mesiya (Messiah):

"Elyo kutalikila kuli Mosi alimwi a basyinsyimi boonse, wakasandulula kuli mbabo cakakananwa mu Mangwalo oonse kugama nguwe." - Luka 24:27.

Kwiinda mu kubikka antoomwe zyoonse Bbaibbele nco lyaamba a mutwe wa makani, tulajana luzyibo lumaninide.

(5) Koiya Bbaibbele kutegwa utambule nguzu zyakupona muli Klistu. Ijwi lya Leza lila zubululwa mu Hebulayo 4:12 kuti ndi cceba, litenda koonse-koonse. Lilijisi busanduluzi bwiinda mabala buyo, nintobo iipona mu maanza esu ya kulwanya masunko ku cinyonyoono.

(6) Koswiilisisya mbuli Leza mbwakanana kulindiwe kwiinda Mujwi Lyakwe. Kuti muntu kayanda kuzyiba kasimpe kajanwa mu Bbaibbele ku mutwe wa makani umwi, uyelede kuti atobele ncoliisya Bbaibbele (Johane 7:17), kutali ncayeeya umwi muntu antela kuyiisya kumwi kwa Cikombelo.

6. BBAIBBELE LILAKONZYA KUSANDULA BUUMI BWAKO

"Kunjila kwa majwi a (Mwami Leza) kupa mumuni; kupa kuti Bantu-susu (common men) babe a kuteelesyesya." - Ntembauzyo 119:130.

Ijwi lya Mwami Leza talili bbuku lya mukowa omwe, musela omwe, cisi comwe, antela kansiya-nsiya (culture) komwe. Nakuba kuti lyakalembelwa ku zisi zya kujwe (Far East), lilakulwaizya balombwana a bakaintu bakumbo Lilanjila mu maanda a Bantu-susu alimwi a mu madanda abavubi.

Bana basyoonto balatuyanda twaano tutekunya tulimumo. Makani a bantu bazwidilila mulindilyo apa ku kulwaizya ku bakubusyi, Baciswa, bazwide bundike, alimwi a bamacembele balavwmbula (discover) mulindilyo kupegwa camba alimwi a bulangizi bwa buumi bubotu.

Nkaambo Leza ulabeleka kwiinda mu Bbaibbele, lilijisi nguzu zipati kapati. Lilapwayaula a myoyo yakayuma nta kulunya, kwiibombya bombya a kwiizuzya luyando. Twalibona Bbaibbele kalisandula cakali cigebenga alimwi a mufwebi wa lubanje kuba mukambausi munkutwe. Twalibona Bbaibbele kalisandula muntu uukkomanina kubeja kaasanduka akuba mwiiyi usyomeka. Alimwi twalibona Bbaibbele kalikwempa bantu kuzwa kukulisina a kubapa bulangizi bwa kutalika buumi bupya.

Ibbaibbele ileta kuvwana abasinkondonyoko. Lilacita kuti bantu balisumpula balitole ansi alimwi a bantu baunyu kuti babe baabi. Bbaibbele lilatupa nguzu notuli bateteete, a kutupa camba notu tyompokelwa, kutukasaazya notuli mubuumba, a kutusololela notutazyi kwakutozya, a kutuumbaumba notuli mu kuusa, lilatutondezya mbotweelede kupona ca busicamba alimwi a mbotukonzya kulutambula lufu kakunyina kuyoowa.

Bbuku lya Mwami Leza, Bbaibbele lilakonzya kusandula buumi bwako! Uya kucibona eci caantangalala mbuli mbo zumanana kwiiya kuvumbula kusololela (Discover Guides). Nkaambo nzi Bbaibbele ncolya kalembelwa ndiswe?

Bwiinguzi bwa Jesu mbobu:

"Pele aya (masimpe a Bbaibbele) akalembelwa kuti swebo tusyome kuti Jesu ngu Klistu, Mwana a Leza; alimwi a kuti kwiinda mukukondwa muli nguwe, tulakonzya kuba a buumi muzina Lyakwe." - Johane 20:31.

Kaambo kapati bunene ncotweelede kwazyiba Mangwalo a Setekene nkakuti Bbaibbele lilijisi zifwanikiso zi zubulula Jesu Klistu alimwi a kutusyomezya buumi bwa moongole. Kwiinda mukulanga kuli Klistu kwiinda mu Bbaibbele, tulasandulwa akuba mbuli mbwabede. Aboobo nkaambo nzi ncotutataliki lino kuvumbula nguzu zyili mujwi lya Leza likonzya kutubamba kuti tube mbuli Jesu?


copyright © 2002 by the Voice of Prophecy