TULAKONZYA KUKONDWA MULI LEZA

Cimwi ciindi Jimu wakabuzya uutakondwi muli Leza kuti naa kuli naakazukauzyizye, nakuba kwa kaindi kaasyoonto buyo, a muzeezo wakuti antela Leza nkwali.

"Calusinizyo!" wakaamba muntu utakondwi muli Leza, ca ka kankamika Jimu. "Kwakaceede buyo asyoonto kuti ndikondwe muli Leza myaka yakainda kuciindi mwaneesu wa kusaanguna nakazyalwa.
Nindakalanga mwana muvwanda kalede akalo, a zyizo zya buntu zyizulide a kubona tunwe tusyoonto katu vwunga alimwi acinkozya mutwiso tusyoonto, cakanditolela ciindi ca myezi ili mboibede kakuceede buyo asyoonto kuti nditalike kukoondwa muli Leza. Bube bwa mwana bwakatiindilamye kuti kuleelede kuti Leza kaliko."

1. COONSE CAKAANZWA CIJISI WA KACAANZA

Bwaanze bwa mubili wa muntu buloompolola kuti kuli mwaanzi. Hena kuli nookazukauzyizye kuti ncinzi cicitika kutegwa kube kubona antela kulanga? Bahyabupampu balatwaambila kuti ibongo bulayobola alimwi a kwibaluka zyuulu zya zyazikozyano, ikuswanganya akubamba twambo, kulumba kububotu. Kuli teelelesya akuyandisya kuleta lusumpuko luzwide kumuntu one. Inguzu mbuli zya magesi zizwa bu bongo zilleendelezya zizo zyoonse izyambubili.

Mincini mbuli ma komputa (computer) ilabeleka kwiinda mukubelesya magesi. Pele mbusongo bwamuntu ibwakabamba komputa alimwi akui ambila cakucita.

Nke kaambo kaako sikwimba wakaamba kuti mubili wamuntu waamba icaantangalala kuti mulengi ulakankamasisya.

"Ndakulumbaizya nkambo ndakabumbwa munzila lyoosya alimwi ikankamaisya, ndilizyi calusinizyo kuti milimo yako ila kankamanisya." - Ntembanzyo 139:14.

Kunyina pompi (pump) wakabambwa a muntu unga waelanizigwa a moyo wamuntu. Kunyina komputa inga yabeleka mbuli bongo bwa muntu. Kunyina bwaanze bwa cipeku peku bunga bwaindila ijwi lya muntu, kutwi, niliba liso. Kunyina bubambe bwa muwo mubotu bunga bwaindila mpemo, mafufwa. alimwi a lukanda. Bu mpangaliko bwa bubumbe bwa mubili wa muntu butondezya kuti kuli mwaanzi, wakaanza alimwi ooyo mwaanzi ngu Leza.

Mubili wamuntu ubamdidwe kabotu icakuswangana cakuti zizo zyonse zileendelana. Mafufwa alimwi a moyo, insinga amilambi zilabeleka mulimo ukankamanisya.

Kuti naa ulabweza ma dibilisi aali kkumi, akwaalemba: " komwe" kusikila ku "kkumi,"elyo wamana waabikka munkomwe, wamana buyo wiizungaanya nkomwe alimwi akubweza dibilisi lyomwe-lyomwe a kulijosya munkomwe yako, hena cikonzyeka buti kuti inga waabweza madibilisi mbuli mbwa tobalene: "lyomwe," "lyabili," "lyatatu," kuya kusikila kuli lya kkumi?

Kwiinda mu mulawo wa namba (mathematical law) , eci
cilakonzyeka kucitika "komwe" muzyiindi zyili kkumi lya zyuulu zyili zyuulu zyili zyuulu (10,000,000,000).

Lino koyeeyela kuti cikonzyeka buti kuti ida, bongo, moyo, mafwufwe, insinga, insa, matwi, a-meso alimwi a menyo zyoonse zyili bumbe-bumbe ciindi comwe akutalika kubeleka muciindi comwe.

Mbusanduzi nzi buteeleheheka kuti mubili wa muntu wa kaanzwa buti?

"Elyo Mwami Leza wakati, "Atubumbe muntu mucinkozya cesu, mucifwanikiso cesu,"... ABOOBO LEZA WAKA MULENGA MUNTU MUCINKOZYA CAKWE,.. mucinkozya ca leza wakamulenga muntu, mulombwana alimwi a mukaintu waka balenga." - Matalikilo 1:26, 27.

Mulombwana a mukaintu bagusana tibakalija buyo. Bbaibbele lilasinizya ikuti Leza nguwakatwanza mucimo cakwe. Wakaba amuzeezo wakutulenga mpoona watulenga.

2. COONSE CIBAMBIDWE CIJISI MUBAMBI

Pele bumboni bwa Leza tabujaniki buyo mukwaanza kwa mibili yesu; kuliyalidwe majulu mbwaazulwa.

Kosiya dolopo a kumunika kwalyo elyo unke kumunzi. Masiku ulungumane mu Julu. Eliya kkumbi litubatuba lili kunze aa nyenyezi liitwa kuti mulalabungu (Milky Way) nku pilingana kwa zyilengwa Leza zyili mujulu (galaxy), antela kansumbu (island) kali mujulu, a zyuulu zyili zyuulu zyili zyuulu zya mazuba aabala mbubona mbuli zuba lyesu. Mubwini nkuti izuba a manyika (planets) ayo ndubazu lwa mulalabungu (Milky Way).
Lino kolanga kabunga ka nyenyezi zyitegwa "Andromeda". Ulange a mumuni uvwumbidwe luubilizi-lubizi. Kuti na wabelesya muncini utegwa "telescope" ulakonzya kubona zyilengwa Leza zyandeene-andeene, elyo mbubuli mulalabungu wesu, zyili bambidwe a zyuulu zyili zyuulu zyili zyuulu zya mazuba mapati kapati. "Andromeda" njeimwi ya tunsumbu tuli myaanda ili zyuulu zyili zyuulu zyili zyuulu (100,000,000,000) zyikonzyeka kubonwa kwiinda mukubelesya "telescope". Bahyabupampu mukwiya nyenyezi alimwi a zyintu zyili mujulu ("Astronauts") batwaambila kuti otu tunsumbu tuli mukati kajulu tulabalika a lubilo lukankamanisya katuzingulukana pesi kakunyina kupwayana. Akamwi kaleenda aciindi cako mukazila kako kakunyina kupambuka (kuzwa).

Tacikankamanisyi kuti Mwiimbi ulamaninizya kuti nyenyezi zyibandika bulemu bwa Mulengi wazyo:

"Majulu azubulula bulemu bwa Leza; majulu-julu aloompolola mulimo wa maanza aKwe. Buzuba-a-buzuba zyisukumuna mubandi; busiku a busiku zyitondezya luzyibo lwakwe. Kunyina mubandi antela mulaka kwalo ijwi lyazyo nkolitamvwugwa." - Ntembauzyo 19:1-3.

Notulanga bumpiyo-mpiyo mbwakaanza abupati bwazintu zyili mujulu, hena inga twaba alusinizyo lulibuti?

"Kumatalikilo Leza wakalenga ijulu a nyika." - Matalikilo 1:1.

"(Leza) nga matalikilo a zyintu zyoonse, alimwi ncecisyiko ca zyintu zyoonse." - Bakolose 1:17.

Zyilengwa zyonse zyipa bumboni wakuti Leza ngumwanzi mupati alimwi ngumulengi uuteeli. Mubufwafwi, "Kumatalikilo Leza," tulajana bwinguzi bwamaseseke abuumi. Nkwali Leza wakalenga zintu zyonse.

Ba habupampu mangi sunu balasyoma muli Leza. Dr. Arthur Campton usilika bantu cimwi ciindi wakamba kuti akampango aka:

"Kuli ndime, ilusyomo lutalikila akuziba kuti inyika alimwi amuntu zyakalengwa kumaseseke abusongo bupati. Tacili ciyumu kulindime ikuba alusyomo oolu, ambo cili antangalala ikuti alibubambe bwacintu kuli busongo bwamaseseke bwamuzeezo wabuLeza. Nzila iluleme nyika ibanzeme ipa bubonic wakambo kapati kamba kuti - "kumatalikilo Leza."

Bbaibbele taisoli kutondezya kuti Leza kwali, lyabilizya kuti Leza ulabona. Dr. Arthur Conklin, wakali mwiyi uyiisya zyizo zyizo zya zyinyama (biologist) kucikolo cipati (University) ca ku Princeton mboobu mbwaakalemba: "Manjezya njezya a kuti buumi bwakatalika kwiinda muntenda (accident) inga kwa kozyanihigwa akuti bbuku lipati lijisi a
kusandulula mabala (dictionary) lyakaba kwiinda mukubboloka (explosion) mung'anda musimbilwa mapepa."

Tulizyi kuti muntu takonzyi kubamba cintu kakunyina ciliko. Tulakonzya kuyaka zyintu, kupanga zyintu, kubika zyintu antoomwe, kucita kuti zyintu zyibeleke, pele a busongo boonse mbotujisi, tatukonzyi kupunga na kulenga tuvu labuugwa antela kamvube (toad) nakaba ka dubaluba kasyoonto.

Zyilengwa zyoonse zyilapa bumboni ca antangalala kuti "Leza Wakaanza, Leza Wakalenga. Bwinguzi bulike bwini bwini bwamatalikilo a nyika a julu alimwi a Bantu - nguLeza.

Kuciindi bahyabupampu mukwiiya bantu mbubakali kukala a miyaluluko njobakali kucita (authropologist), kahya mumusenga ku "New Mexico",
najana bbwe lili mbuli lubemba lwa keembe (Triangle), ulalilangihihya ca bunkutwe. Kuti wajana kuli tukwabbu kwabbu mu lyakafwalwa eliya bbwe, ula konzya kuba alusinizyo kuti lyakafwalwa a Bamweenya baku Amelika (American Indians). Ula konzya a kusola kuyeyela buzuba mbulyakafwalwa alimwi a mukowa wa Bamwenya bakalifwala. Kunyina anthropologist ulampemo zyiyoya unga wakazyanya akwaamba kuti ibbwe liya lifwalidwe
lya kacitika buyo kwiinda muntenda. Kunyina uninga solede kwamba kuti ibbwe lya kafwalwa a lulabo antela muwo naaba meenda. Woonse muntu ulacibona caantangalala kuti ibbwe lyeelede kuti lya kafwalwa amuntu.

Pele bahyaabupampu banjibanji nobahya akujana mafuwa, buli mbumboni bwa zyinyama zyakali kupona kaindi, bapa bukosozi bwandeene. Tabaliboni janza lya Mulengi, bayeeya kuti ezyi zyinyama zyakaima kwiinda mukusandaulwa-sandaulwa kwa ciindi cilafwu (evolved). Mafuwa a banyama aasyihigwa kunsi lyanyika, aiminina zyinyama zyakalikupona zyijisi bubambe bunyongene a kukankamanisya kwiinda mulumbe wabbwe. Aboobo nkaambonzi kutaba abukosozi bwaantangalala: kuti kuli wakazyilenga? I Bbaibbele lilapa busanduluzi bwaantangalala ku mubuzyo wa matalikilo aa zyintu:

"Kumatalikilo Leza wakalenga majulu alimwi a nyika." - Matalikilo 1:1.

Mumajwi aya maubauba: "Kumatalikilo Leza" tulajana bwiinguzi bwa maseseke a buumi. Musemo walukondo wakusaanguna uulembedwe mu Bbaibbele ngwa kuti Leza nkwali; kwambihya nkwakuti impango yakusaanguna mu Bbaibbele itwaambila nguzu zya Leza zyipati a mulimo wakwe wa kulenga. Kapa busanduluzi a mpango njiyona eyi, Dr. Arthur
Compton, walo iwa katambula bulumbu bwakulumbaizyigwa (Nobel Prize)
bwa kuba physicist, wakaamba boobu: "Ndakondwa calusinizyo kuti lusyomo lulatalika kwiinda mukuzumina kuti kuli busongo butasandululiki bwakacita kuti zyilengwa zyibe alimwi a kulenga muntu. Tacili ciyumu kuli ndime kuba a lusyomo luli boobu, nkaambo kunyina unga wacikazya cakuti oko kuli bwaanzike (plan) kuli busongo alimwi zyintu zyila tobelana kabotu kabotu, ijulu a zyili muli ndilyo zyilapa bumboni bwa masimpe aajanika mu majwi akuti "ku matalikilo Leza."

Sunu ba hyaabupampu banji balakondwa muli Leza. I bbuku litegwa "Behind The Dim Unknown" ilakalembululwa a ba John Clover Monsma (New York: G. P. Putnam's Sons), lijisi mpango zyipati (Chapters) zyili makumi obilo alimwi a cisambomwi (26), yomwe yomwe ya mpango ezyi zyipati yakalembwa a hyaabupampu ujisi luzyibo lwa kuzukauzya kwa zyilengwa Leza (Scientific Research) alimwi ujisi luzyibo lupati kapati (Specialist), atala oonse ukondwa muli Jesu Kilisitu. Omwe omwe wa balembi aba ulakulwaizya musemo nguona wakasimpe wakuti - Leza nkwali.

Mumajwi akuti: "Kumatalikilo Leza" tulajana matalikilo a zyintu zyoonse.
I Bbaibbele talisoli kupa kupandulula Leza, pele lilati Leza nkwali. Luzyibo lwakuti Leza nkwali lulatondezyegwa mukuti swebo nkotuli tulapona alimwi a muzyintu zyoonse nzyotubona zyituzingulukide. Cintu coonse cijisi cihiko (matalikilo). Kuli kwaanza (design) munyika, aboobo kweelede kuti kakuli Mwaanzi (designer). Mukati kajulu zyintu zyili bambindwe kabotu kabotu ca kuyalana, elyo kuleelede kakuli wakazyibamba a kuzyiyala. Aboobo zyintu zyoonse zyeleelede kuti zyakalengwa a muntu umwi, elyo oyu ngu Leza.

Hena, ono nguni wakababa zyintu zyoonse? Nguni wa kazyilenga kumatalikilo? Nguni wakazyitalika? Kuli buyo bwiinguzi bomwe buzulide: Ngu Leza.

Zyintu zyoonse zyituzingulukide zyiloompolola kuti Leza wakaanza, Leza wakalenga, Leza ulapa buumi a kweembela zyilengwa zyakwe. Bwalikke buumi antela Mwiinzo wabuumi, nguupanga buumi. Bwiinguzi bwalikke bupa kukkuta kumakani a matalikilo a julu a nyika, a bantu - ngu Leza.

3. LEZA UBAMBA CILONGWE CA CIGAMININA A BANTU BAKWE

Leza wakaanza julu lizwide nyenyezi, wakalenga julu a zyili mumo, ubamba bulongwe bwa cigaminina a bantu bakwe. Wakalibujisi bulongwe obu bwacigaminina a Mosi: "Leza wakali kukanana kuli Mosi... mbuli muntu mbwakanana amwenzyinyina" (Kulonga 33:11). Alimwi Leza uyanda kunjila mubulongwe bwacigaminina andiwealimwi akuba mwenzinyoko. Jesu wakasyomezya baabo bakali kumucilila wakati: "Muli beenzuma" (Johane 15:14).

Tonse tulalwana a muzeezo wa Leza, nkambo bube bwamuntu mbwa lukondo. Taku munyama wakayaka kale cipaililo. Pesi konse-konse nkotujana basankwa a bamakaintu, tulajana kabakomba. Mukati kamoyo onse mwamuntu kuli kuyandisisya kukomba, kuzyiba Leza, kuyandisyisya kuba mwenzyinyina a Leza. Nitucilila kuyandisyisya oku tula mujana Leza, kucinyina kudonaika kuti Leza kwali.

Mu myaka ya muma 1990s zyuulu zyuulu (Millions) zya bantu batakondwi bakakuzangila kutakondwa alimwi a kucengulukila kuli Leza. Mbobu mbwa kaamba mwiyi mupati (professor) wa kucikolo cipata (University) caku St. Petersburg, walo wakali hyaabupampu mulwiiyo lwa nyenyezi a majulu julu (astronomy), mu kwiiminina kulimva kwa banji-banji batakali kukondwa mu cisi cakali kwiitwa kuti Soviet Union:

"Ndakasola kuyandaula kuti ndijane musemo wabuumi mu kuzukauzya lwiiyo lusumpukide (scientific research). Pele kunyina nindakajana cintu cindipa camba. Ba hyaabupampu boonse bandizingulukide bajisi kulimvwa komwe kwa kubulilwa. Nindakalanga julu mbuli mbolikwazeme mulwiiyo lwangu lwa nyenyezi a majulu julu (astronomy), alimwi a kuzyingwa mukubulilwa kwa mumoza, ndakalimva kuti kweelede kuti kakuli busanduluzi bumwi. Elyo ciindi nindakatambula Bbaibbele ndi mwakandipa a kutalika kulibala, kubulilwa mu buumi bwangu kwakamana, ndakalimvwa kuzulizya. Ndajana kuti Bbaibbele lyalikke ngu mwiinzo undipa camba. Ndamutambula Jesu mbuli Mufutuli wangu alimwi ndajana luumuno lwa kasimpe, kupegwa camba, alimwi a kukkuta kwa kuzulizya mu buumi bwangu."

Mu klistu ula kondwa muli Leza nkaambo ka kuswaangana a Leza alimwi a kujana kuti Leza ulamupa kukkuta mukuyandisyisya kwa moyo wakwe. Leza ngu bakkomanina ba klistu nibamujana kuti nkwali, ulatupa kuti tubone zyintu mubupya, kulimvwa kupya, kulombozya kupya alimwi a kukkomana kupya.

Leza tatusyomezyi buumi bunyina mapenzi alimwi a kuzwangana, pele Leza ulatupa lusinizyo lwa kutusololela alimwi a kutubamba kuti twaba a bulongwe bwa cigaminina a nguwe. Zyuulu zyuulu zya bakondwa zyilakonzya kupa bumboni kuti balakonzya kuzyisowa zyintu zyoonse kwiinda kupona kakunyina Leza mu maumi abo.

Oku nkokugambya kupati, kuti Leza Singuzu zyoonse, wa kaanza zyilegwa zyoonse akuzyipanga alimwi a kukwabilila majulu julu (galaxies) ulayandisyisya kuba abulongwe bwa cigaminina kuli oonse mulombwana a mukaintu, musankwa a musimbi. Davida caka mukankamanisya, ncakalemba kuti:

"Na ndalanga mujulu lyako, milimo ya minwe yako, mwezi alimwi a nyenyezi, nzyookaanzika, muntu ani nguni cakuti inga wamubikkila muzeezo?" - Ntembauzyo 18:3, 4.

Mulengi wesu "ulabikka muzeezo" kuli omwe-omwe wesu. Ulaba a kuyandisyisya kuli omwe-omwe wesu mbuli kuti ndiswe tolikke Leza mbaakalenga. Aboobo tulakonzya kukondwa muli leza:

(1) Nkaambo ka bwaanze bunyongenene (intricate design) bwa zyintu zyoonse nzyakalenga zyituzigulukide. (2) Nkaambo kakulimvwa kwa kuyandisyisya Leza kuli muli ndiswe kutupa kutakkalikana kusikila twajana kulyookezya muli Leza. (3) Nkaambo notumuyandaula akumujana, Leza ulatupa kukkuta mukuyandisyisya a kulombozya kwesu koonse - kwakuzulila.

4. NGU LEZA UULI BUTI?

Ncamaanu ikuti Leza uyanda kuli zubulula kubantu mbaakalenga icacigaminina mbubwena mbuli Taata mbwayanda kuti bana bakwe bamuzyi.be. Mu Bbaibbele Leza ulatwambila kuti nguni alimwi a mbuli mbwabede.

Ncikombolenzi Leza ncakabelesya ciindi nakalenga balombwana alimwi a bakaintu?

"Aboobo Leza wakamulenga mulombwana mucinkozya cakwe, mucinkozya ca Leza wakamulenga mulombwana; mulombwana a mukaintu wakabalenga." - Matalikilo 1:27.

Kwedelana a Mangwalo, tulibambidwe mu cinkozya ca Leza. Nkakaambo aka nco tweelede kuba a bulongwe bwa cigamininna a Leza. Micito yesu ya kutondezya alimwi a kulimvwa, kwiibaluka alimwi a bulangizi, kuzukauzya alimwi a kusalankumya-zyoonse tulazyijana kuzwa kuli Leza.
Nakuba kuti Leza uli mumoza, Leza ulijisi bube bwa mubili (kobala kulonga 31:18 alimwi a 33:11).

Mbwali Leza ulijisi ciwa hena nciimo cili buti cizwidilila kuli zyoose?

"Leza nduyando." - 1 John 4:8.

Leza ulalikumbatizya kubantu kwiinda mumoyo wakwe wa luyando.
Kunyina ncaacita alimwi kunyina ncaya kucita citakwelelezyigwi a kulisungula kwakwe, a luyando lwa kulyaaba.

5. JESU MBWA ZUBULULA LEZA MBWABEDE

Mubbaibbele Leza ulainduluka kwamba kuti ngu Taata.
Nguni mukati ka mukwasyi utupa muzezo wa mbuli mbwabede Leza?

"Hena toonse tatujisi Taata omwe? Hena tali Leza omwe wakatulenga?" - Malakai 2:10.

Bunji bwa zyinkozya izya bu Taata nzyotubona mazuba aano tazyiyandiki. Kuli bamatata batabikili maanu, bamatata ba zakede, bamatata bajisi lunya. Leza tali boobo. Pele Leza ulakwabilila alimwi ujisi kulimvwa kubotu. Ngu Taata uyandisyisya kumwaya ciindi a mwana wakwe musankwa antela musimbi, ngu Taata ukwelelezya twana twakwe a kutwaanina twaano ciindi ca koona. Leza, uli ngu Taata utuyanda, wakali kuyanda kuti acite kunji atala akulizubulula kwiinda mu majwi a Mangwalo.

Wakalizyi kuti muntu ngotupona limwi ujisi munyinsu wa bwini kwiinda muntu ngotumvwa buyo antela ngotubala mu bbuku. Elyo wakaboola ansi ano muciimo cabuntu mubuntu bwa Jesu.

Leza wakaseluka a kuzyi kweelena andiswe a kuba mbuli ndiswe- kutegwa a tuyiisye mbotweelede kupona a kukkomana, alimwi a kuti tukonzye kumubona Leza mbuli mbwabede.

Hena Leza wakaiswaya buti nyika mubuntu?

"(Jesu) ncinkozya ca Leza utalibonyi." - Bakolose 1:15.

Elyo na wabona Jesu,wabona Leza. Leza wakaboola munyika yaansi ano mubuntu bwa Jesu. Kutegwa atuiisye mbuli mbotweelede kupona cakukomana,kuti tumubone Leza mbuli mbwabede. Jesu nguleza iwalizubulula.Walo mwini wakati,"Kufumbwa wandibona wamubona Taata" (Johane 14:9).

Mbuli mbobala makani a Jesu mu mabbuku a Mateyo, Maako, Luka alimwi a Johane, mu Cizuminano cipya, uya kulivumbuda cifwanikiso cipati ca Taata wesu uli kujulu. Bazezyi banswi bagalangene bakasowa tunyandi twabo a ku muccilila Klistu, a balo bana basyoonto bakali ku mu bunganina kuti batambule zyileleko kuzwa kuli Nguwe. Jesu wakali kukonzya kupa camba ku mubisyi utyompokedwe kapati alimwi a kootobeka muntu ulisalazya ca kuupaupa. Jesu wakaponya malwazi oonse kutalikila kukuponya boofweede kusikila kuli bahicinanta. Mukati kamicito yakwe yoonse, Jesu waka tondezya kuti Leza ngu luyando. Wakacikonzya kupa lugwasyo munzila yatakaninga citidwe alimwi itana citidwe kuzwa kuciindi cakwe.

Kuzubulula kuzwide bulemu Jesu nkwaakatondezya kuti Leza uli buti kwaka citika a ciciingano.

"Nkambo Leza mbobu mbwakaiyanda nyika cakuti wakapa mwana wakwe omwe kutegwa boonse basyoma mulinguwe batafwidilili, pele babe a buumi bwa moongole." - Johane 3:16.

Jesu tana akafwida buyo kuti atupe buumi buzwide kukkomana lino, pele alimwi a kutupa buumi bwa butamani.
Kwa myaka minji-minji bantu bali kugambwa, kulombozya, alimwi a kulota zya Leza. Bakali kwiibona milimo ya maanza akwe mujulu alimwi a mu bubotu bwa zyilengwa-Leza.

Banji bakali kulizukauzya "Ina kuti kaka Leza naali boobu!" antela. "Ina kuti kaka Leza naali bobuya!" Pele buumi bubotu, bwa kulyaaba kwa Jesu alimwi a lufu lwakwe a ciciingano lulamuzubula Leza ca antangalala kwiinda kusaanguna. Bantu bakalijana kaba lungumana mubusyu bwa Leza, a kumubona mbuli mbwali luyando, luyando lutagoli alimwi lutamani. Ulakonzya kumuzyiba Leza ndilyona lino mbuli Jesu mbwa muzubulula. Oku kuzubulula inga kwakusololela mukubamba kumusala cacigaminina akwaamba kuti: "Taata, nda Kuyanda!"


copyright © 2003 by the Voice of Prophecy