Cebuan DISCOVER Bible Guides

PAGSUSI GIYA 1
ATONG TO-UHAN ANGDIOS

PAGSUSI GIYA 2
ATONG TOUHAN ANG BIBLIYA

PAGSUSI GIYA 3
ANG AKO BA NGA KINABUHI TAKUS BA NGADTO SA DIOS?

PAGSUSI GIYA 4
ANG PLANO SA IMONG KINABUHI

PAGSUSI GIYA 5
TULAY NGADTO SA KINABUHI NGA KABUHONG

PAGSUSI GIYA 6
IKADUHANG KAHIGAYONAN SA KINABUHI

PAGSUSI GIYA 7
MAHITUNGOD SA IMONG KAUGMAON

PAGSUSI GIYA 8
SA DIHA NGA SI JESUS MOANHI ALANG KANIMO

PAGSUSI GIYA 9
ANG IMONG POLOY-ANAN SA LANGIT

PAGSUSI GIYA 10
UNSA KADUOL ANG PAGBALIK NI JESUS?

PAGSUSI GIYA 11
MISTERYOSO NGA GAHUM SA AKONG KINABUHI

PAGSUSI GIYA 12
BISAN ASANG PRISENSYA SA MANLULUWAS

PAGSUSI GIYA 13
GIKAN SA SAD-AN NGA MAKASASALA NGADTO SA PINASAYLO NGA BALAAN

PAGSUSI GIYA 14
ANG SEKRETO SA GITUBAG NGA PAGAMPO

PAGSUSI GIYA 15
ANG SEKRETO SA PAGKAMALIPAYON

PAGSUSI GIYA 16
ANG SEKRETO SA LANGITNONG PAHULAY

PAGSUSI GIYA 17
ANG SEKRETO SA PAGTUBO PINAAGI SA PAG-INAMBITAY

PAGSUSI GIYA 18
ANG SEKRETO SA MAHIMSOG NGA PANGLA-WAS

PAGSUSI GIYA 19
ANG PAGSULOD SA KRISTOHANONG KINABUHI

PAGSUSI GIYA 20
ANG SECRETO SA PAGTUBO PINAAGI SA PANAGHUGOY-HUGOY

PAGSUSI GIYA 21
ANG KADAG-HANAN BA MASAYOP

PAGSUSI GIYA 22
ANG DIOS BA MANGGI-ANGAYON?

PAGSUSI GIYA 23
UNSA UG ASA ANG IMPERNO?

PAGSUSI GIYA 24
KON ANG TAWO MAMATAY UNSAY DANGATAN?

 

© 2003 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.