SEPHIRI SA GO GOLA KA BOTSALANO

Ka dingwaga tsa bo 1960 di simologa, mokwaulengwe Andrew, rre yo o tswang Holland, a tsenya thoto ya di Baebele e se ka fa molaong mo koloing ya gagwe ya VW, fa a tlolela mo lefatsheng la Romania, mme a feta badisa ba makomanisi. O ne a gorogela mo lefelong la bogorogela baeng mme a simolola go rapela gore Modimo a mo kaele kwa ditlhopheng tsa Bakeresete tse di neng di ka dirisa dibaebele tse. Ka mafelo a beke, Andrew a ya go botsa mokwaledi wa lefelo le a gorogetseng mo go lone kwa a ka bonang phuthego/kereke. Mokwaledi a moleba ka kgakgamalo, mme a a raba a re ga re na dilo tseo mono waitse, gape ga o kake wa tlhaloganya puo ya rona."

Andrew a fetola ka gore "A ga o itse? Bakeresete ba na le puo e e tshwanang."

"A o! ke efe e o?"

"Ke puo e e bidiwang "Agape."

Mokwaledi one a ise a ke a utlwalele ka se, mme Andrew a mo tlhomamisetsa fa ele puo e ntle thata mo lefatsheng."

Andrew o ne a kgona go bona diphuthego di le mokawana mo kgaolong e o mme a kgona go buisa diphuthego le Mookamedi le mokwaledi ba phuthego nngwe. Ka go tlhoka lesego Andrew le borre bao ba ne ba itse diteme dingwe tsa se Europa, mme ba fitlhela e le gore ga go ope wa bone yo o neng a tlhaloganya puo e e neng e buiwa ke yo mongwe. Ka jalo, ba nna ba lebagane ba sa kgone go buisana. Andrew o ne a tsamaile maeto a a diphatsa ka morwalo o wa gagwe, mme ga bo go se tsela epe e a neng a ka bolela fa bo rre ba, e le Bakeresete ba nnete kgotsa e le babueledi ba molao.

Kgabagare o ne a bona Baebele ya puo ya se Romania mo tafoleng mo nngweng ya matlwana a bodirelo. O ne a ntsha Baebele ya puo ya se Dutch mo pateng ya gagwe. O ne a bula lekwalo la 1 Bakorinta 16:20 mme a thapholola letsogo go supa Baebele, a supa leina la buka, e bakaulengwe ba kgonneng go e lemoga. Ka ponyo ya leitlho difatlhego tsa bone tsa supa boitumelo. Ba ne ba senka kgaolo e e tshwanang le temana mo Dibaebeleng tsa bone tsa se Romania mme ba bala."

Borre ba, ba nyenya le Andrew. Mme mongwe wa bone a batla mo Baebeleng ya gagwe, a bona lokwalo lwa Diane 25:25. Andrew a bona temana e mme a bala: "Borre ba, ba nna metsotso e e sephatlo sa oura ba abelana ba bo ba bua - mme ba buisana ka lekwalo le le boitshepho. Ba ne ba itumeletse bokopano jo jwa botsalano jo bo tlodileng makoma a ngwao, mo ba neng ba tshega ba bo ba gelola dikeledi. Andrew o ne a itse fa a bonye bakaulengwe ba gagwe. E rile a ba bontsha morwalo wa gagwe wa Dibaebele, bo rre ba Romania ba ne ba itumetse mo ba neng ba mo atla gangwe le gape.

Phirimaneng e o kwa ntlong ya bogorogelo, mokwaledi a tla kwa go Andrew mme a akgela a re "Ke lebile lefoko le la 'Agape' mo sebalamakgolong, mme ke fitlhetse go sena puo ya leina leo. Ke lefoko la puo ya segerika le le rayang lorato." Andrew a fetola ka gore "Ke gone! Ke ne ka bua ka puo eo tshokologo yotlhe."

A o setse o bonye puo e ntle e? Mo kaelong e, o tla ithuta ka fa Modimo A ka re tlisang rotlhe mo lorakong lwa gagwe lo lo golo lwa Lorato.

1. PHUTHEGO E TLHOLETSWE BOTSALANO

Jesu o tlhomamisitse phuthego go re e tle e thuse motho mo letlhokong la gagwe la go gola le thuso. Rotlhe re na le letlhoko. Ke sone se phuthego e leng botlhokwa. Ke lefelo le re tlang go obama re bo re thusana. Dikwalo di supa phuthego e e nonofileng ya Seaposetoloi e e biditseng banna le basadi go tla kobamong ya botsalano e e neng ya goroga le kwa go Mogodimodimo.

"Re lo tlhomamisetsa ka se re se bonyeng le se re se utlwileng, go re le lona le nne le botsalano le rona. Botsalano jwa rona bo nale Rara le Morwawe Jesu Keresete. Re kwala se go konatelela boitumelo jwa rona." - 1 Johane 1:3, 4.

Bontsi jwa dipelo dikopantswe ka kamano le Jesu Keresete le mongwe ka yo mongwe go itemogela 'boitumelo' jo bo feletseng! Ba bua teme e le nngwe, teme ya lorato.

Bakeresete e nna karolo ya lelwapa le le golo. E nna bakaulengwe mo go Keresete ka botlhe ba na le moya o le mongwe ka bokaulengwe. Fa kutlwano e e nna kgolo, le popagano e nna kgolo mo Bakereseteng.

Maloko a diphuthego tse di tlhomilweng ke ba posetoloi ba ga Jesu a ne a pataganetse ditumelo tse di tshwanang jaaka:- go rata Modimo ga o ne, le keletso ya one go mo direla le go abelana tshegofatso ya gagwe le lefatshe ka bophara. Botsalano jo bo nitameng jo, ke lengwe la mabaka a a dirileng gore setlhopha se, se senang nonofo se le bonnye jo, jo bo kgobilweng marapo se pitikolole lefatshe ka molaetsa.

2. PHUTHEGO E KERESETE A E TLHOMILENG

A Keresete o na le phuthego, kgotsa kakanyo e ya sedumedi ke se se itiretsweng ke motho? Jesu o a araba:

"Mo lefikeng je ke tla aga phuthego ya me, mme dikgoro tsa bobipo ga di ketla di e fenya." - Mathaio 16:18.

Jesu ke lefika le le tshegetsang, Motheo wa phuthego ya gagwe.

Ke setlhopha sefe se se dirang motheo?

"E agilwe mo motheong wa baaposetoloi le baperofeti, Keresete Jesu ka bo ene e le motheo o o nitemeng." - Baefesia 2:20.

Morena o robile eng fa moletsa o sena go rerwa?

"Mme Morena a okeletsa phuthego ka malatsi otlhe seo se se ka bolokwang." - Ditiro 2:47.

Fa Jesu a tlhoma phuthego, o ne a solofetsa gore dikgoro tsa bobipo ga di ketla di e fenya, "Mme phuthego ya Bakeresete e santse e tshwere jalo. E nnile le baba ba ba nonofileng, go tswa go bagogi ba mafatshe go ya go baeteledi-pele ba mebuso, mme madi a mofenyi yo mogolo a e nonotshitse gore e gole e nonofile. Fa mokaulengwe a le mongwe a a sha mo bobipong kgotsa a le mo mongobong wa ditau, ba bangwe ba tabogela go tsaya maemo a gagwe. Diingaudi di dirile bojotlhe jwa tsone go kgoreletsa phuthego ya ga Keresete. Mme phuthego ya ga Keresete e gaisanya ka boitseanape jo bo golo jwa dingwaga tsa gompieno. Ngwe ya dikgwetlho tse dikgolo tsa phuthego e tsile morago fela fa go sena go amogelwa semmuso ga tumelo ya ba lefatshe la Roma. Kereke e ne ya huma mo go feteletseng, mme ya tloga ya senyega. Mo dingwageng tseo, e ne e lebega e sule semoya. Mme Modimo o ne a tshegeditse badumedi bangwe ba ba pelokgale, ba ba ikanyegang, ba erileng fa go le thata, ba phatsima jaaka dinaledi mo bosigong jo bo senang ngwedi.

Paulo o tshwantsha botsalano jwa ga Keresete le phuthego, le monna yo o lorato yo o sireletsang mosadi wa gagwe (Baefesia 5:23-25). Kereke ke lelwapa, fa mongwe le mongwe a nnang le botsalano le mongwe lelapeng ebile ba nna le seabe mo boleng jwa lelwapa (Baefesia 2:19).

O boa a tshwantsha phuthego le mmele o o tshelang, Keresete ka sebele e le tlhogo (Bakolosa 1:18).

Fa re kolobediwa, re supa tumelo ya rona mo go Jesu re bo re na dikarolo tsa "mmele" o e leng Keresete.

"Go nne rotlhe re KOLOBEDITSWE ka Moya o le mongwe mo MMELENG O LE MONGWE." - 1 Bakorinta 12:13.

Lokwalo lwa ga Tshenolo lo re bontsha Keresete a tsamaya mo diphuthegong, a supa tlhokomelo ya gagwe mo go tsone (Tshenolo 20, 12, 13). Keresete ga a ise a latlhe batho ba gagwe e bile ga a kitla a ba latlha.

3. PHUTHEGO E E NANG LE MAIKAELELO

Go ya kerekeng go a tlhokega mo Mokereseteng. Re tlhoka thotloetso ya ba bangwe go tshegetsa tumelo ya rona le gore e gole. Kereke e na le ditshetla tse tharo tse e thusang ka tsone.

(1) Kereke e tshegetsa tumelo.
Jaaka pilara ya motheo wa boammaaruri (1 Timotheo 3:15) kereke e tshegetsa e bo e sireletsa boammaaruri jwa Modimo fa pele ga lefatshe. Re tlhoka botlhale jwa ba bangwe go re thusa go lebagana le boamaaruri jo bo tlhokegang jwa dikwalo.

(2) Kereke ke sekai sa se tshegofatso ya Modimo e ka se direlang baleofi. Diphetogo tse Keresete a di dirileng mo matshelong a badumedi, di fa bosupedi mo Modimong yo o re biletsang mo leseding la gaGwe (1 Petere 2:9).

(3) Batho ba Modimo ke basupi ba gaGwe mo lefatsheng le le tlhokang. Pele fela fa a tlhatlogela (boela) kwa legodimong, Jesu o ne a solofetsa barutwa ba gagwe gore:

"Mme lo tla amogela nonofo fa Moya o Boitshepo o tla mo go lona, lo tla nna bosupedi ba Me kwa Jerusalema le mo Judea yotlhe le Samaria le kwa bokhutlong jwa lefatshe." - Ditiro 1:8.

Ke lesego je kgolo ja phuthego go tsaya molaetsa wa lorato lo logolo lwa Modimo mo lefatsheng lotlhe.

4. GO RULAGANYETSA NONOFO

Phuthego e Keresete a e tlhomileng e ne e na le motheo o o nonofileng. Motho o ka itlhophela go tsena mo teng kgotsa go nna kwa ntle ga boloko. (Mathaio 18:15-18). Phuthego ya ga Keresete e tlhomile baeteledi-pele e bo e nna le ntlo kgolo kgoboka le mafelo mangwe a bokopanelo (Ditiro 8:14;14:23;15:2;1 Timoteo 3:1-13) Fa ba kolobediwa, badumedi ba ne ba tsenelela ditlhopha tse di rulagantsweng (Ditiro 2:41 le 47). Kereke e teng go kgothatsa setho.

"Mme are boneng ka fa re ka kgothatsanang mo loratong le mo ditirong tse di molemo. A re se itsapeleng go kopana, jaaka bangwe ba tlwaetse go dira, mme a re ROTLOETSANENG go fitlhela re bona letsatsi (ja go tla ga ga Keresete) le atamela." - Bahebera 10:24, 25.

Se ka bokhutshwane, ke se kereke e e itekanetseng e se dirang. Maloko a yone a godisanya mo tumelong, ba a rotloetsana. Modimo o ne a rulaganya phuthego ya gagwe go nonotsha batho ba One le go direla lefatshe. Re ka dira go le gogolo fa re bopaganye go nale fa re kgaoganye. A re tseye sekai se le sengwe: - Phuthego ya Masala. Re tshwere tiro e kgolo ya kalafi mo lefatsheng - go tswa mo dikokelwaneng tsa dikoloi go ya go tse di agilweng mo mafelong a a mo ditlhaketlhakeng tsa South Pacific. Dikolo tsa rona tse dikgolwane di tlisitse diketekete tsa basha mo kitsong e e botoka ya botshelo mo go Keresete - go tswa kwa Mmadikolo Loma Linda, kwa go tlwaelesegileng ka loaro lwa pelo, go ya go dikolo tse di potlana tsa makgotlana tse di gasameng mo Aferika. Re na le thulaganyo ya go thusa ba ba wetsweng ke leuba le dibetso tsa tlholego ka lenaneo ADRA. Diphuthego tsa magae, kgotsa tse di mo dikgaolong, di thusa ka go apesa le go fepa batlhoki le ba ba senang magae ko mafelong a thuso batho a a a nameng le lefatshe ka bophara. Ditlhopha tsa badumedi ba sesala di abelana molaetsa wa poloko mo mafatsheng a feta makgolo a mabedi 200. Setlhophanyana se se rulagantsweng sa badumedi ba ba tlhoafetseng se ka nna le bosupi jo bo papametseng mo lefatsheng lotlhe.

Keresete le baaposetoloi ba ne ba tshwantsha phuthego le mmele, mme ba supa fa dikarolo tsotlhe tsa mmele di le botlhokwa e bile di tlhokega (1 Bakorinta 12:21-28). Dikarolo tsotlhe tsa mmele ga di tshwane, etswa di le botlhokwa e bile ditshwanelwa ke go dira mmogo ka kutlwano. Leitlho fa le kgaogantswe le mmele, ga le kake la bona. Lebogo fa le kgaotswe, ga le na mosola. A ke leitlho, lebogo kgotsa monwana. Ga re kake ra nna lebokgoni jo bofeletseng kwa ntle gaga Keresete. Fa re le ba phuthego, go golagana le bakaulengwe ba bangwe ba mmele go re nonotsha jaaka Bakeresete.

5. BOITUMELO JWA KOBAMO

Mo botennyeng jwa dipelo tsa rona, go na le keletso ya go obamela Modimo, mme keletso eo e ka nyelela, kwa ntle ga fa e nna le bokao jo bo feletseng. Mopesalema o ne a ikutlwa jang fa a akanya ka go ya kwa ntlong ya kobamelo?

"KE ITUMETSE le bao ba ba neng ba nthaya bare 'A re ye kwa ntlong ya MORENA.'" - Paselema 122:1.

Ke karolo efe e e tsewang ke moopelo mo kobamong?

"Obamelang Modimo ka boitumelo, lo tle fa pele ga gaGwe ka meopelo ya boiopelo." - Pesalema 100:2.

Baebele e re bolelela gore go ntsha dineo kgotsa dimpho ke tshetla e e lolameng ya go obama mo go boitshepo.

"Lereng dikabelo mo dikagong tsa ona. Obamelang Modimo ka bogolo jwa boitshepo jwa gaGwe." - Pesalema 96:8-9.

Thapelo ke nngwe ya ditshetla tse di botlhokwa tsa kobamo.

"Tlang re obeng ditlhogo mo kobamong, a re khubameng fa pele ga Modimo Moretlhodi." - Pesalema 95:6.

Go ithutuntsha Baebele le go rera lefoko, ke pinagare ya kgolagano e Ntsha ya kobamelo. Go simolola ka thero ya ga Petere ka letsatsi la Pentekosete, mo lokwalong lwa ditiro 2, le go tswa ka nako ya baganetsi ba sedumedi ba bafetofileng go tla mo letsatsing la rona, tsoseletso nngwe le nngwe ya sekeresete e ntse e ikaegile ka boreri jwa Baebele. Ka go reng? Ka gonne lefoko la Modimo le a tshela e bile le matlhagatlhaga. Le bogale go gaisa chaka e e magale mabedi (Bahebera 4:12-13).

6. KE ENG SE SE SIAMENG KA PHUTHEGO?

Bangwe ba ganetsa gore phuthego e tletse ka batho ba ba seng phepa. Se Henry Ward Beecher a reng se boammaaruri: "Kereke ga se motlobo wa go supa Bakeresete ba ba feletseng, mme ke sekolo sa ba ba leofileng. Ka go se ope wa rona yo o sa leofang kereke ga e kitla e nna phepa. Mo nngweng ya dipolelo tsa gagwe, Keresete o re gakolotse gore mhero o gola mo mabeleng (Mathaio 13:24-30). Fa re bala kgolagano e Ntsha; ya dikwalo tsa ga Paulo, re fitlhela gore Kereke ya baposteloi e ne e na le mathata a magolo. Le gompieno phuthego e na le mathata a magolo. Gakologelwang se: ga gona phuthego e e phoso e e ka senyang kgotsa ya itaa tsebe motheo o o nonofileng wa phuthego e bong Jesu Keresete ka bo Ene. Jalo he, mo diphuthegong tse di leofileng re tshwanetse ra tsepa matlho a rona mo Morekoloding yo O re tlhokomelang. Kwa ntle ga diphoso tsa yone, phuthego ke ya Gagwe. Jalo he, lebang kwa go Keresete.

"KERESETE O RATILE PHUTHEGO MME A E INEELA go e dira boitshepo, a e ntlafatsa ka go e tlhatswa mo metsing ka lefoko le go e ineela a sena selabe, fa e se A le boitshepo A sena molato." - Baefesia 5:25-27.

Kereke e botlhokwa mo go Jesu mo a iineetseng fa a swela mongwe le mongwe wa rona le phuthego ka kakaretso. Jalo he, boloko bo tshwanetse jwa nna botlhokwa mo go wena. A o leloko la mmele wa ga Keresete?

7. GO BONA KEREKE

Go na le maammaruri a le kae a Jesu A nang nao mo lefatsheng?

"Go na le mmele o le mongwe, Moya…, Modimo o le mongwe, tumelo e le nngwe, le kolobetso e le nngwe." - Baefesia 4:4, 5.

Ere ka Jesu a na le tumelo e le nngwe" re ka itse jang gore ke efe? Jesu o a re kaela:

"fa motho lefa e le mang a itlhophela go dira ditaolo tsa Modimo, o tla bona fa dithoto tsa Me di tswa kwa go Rara kgotsa ke ipuela fela." - Johane 7:17. (bona gape Johane 8:31, 32.)

Fa re dira maitlamo a go dira thato ya Modimo, o tla re thusa go bona dithuto tse di tswang kwa go ene kgotsa e le tsa ngwao ya batho. Tshetla ya konokono ya go bona phuthego ke go kanoka seriti sa yone sa bodiredi mo lefokong la Modimo. Botsalano jwa boammaaruri bo thaetswe mo dikwalong, eseng fela mo mogoging yo o itsegeng kgotsa makgotla a magolo.

Tswelela ka go dira ditlhotlhomiso mo dikaelong tse, tsamaya mo leseding jaaka fa Modimo a go itshenolela go tswa mo Baebeleng, mme o tla dira molao wa gagwe motlhofo le thato ya Gagwe. Mokeresete yo o golang ke motho yo o bulang pelo le tlhaloganyo go amogela boammaaruri jaaka Modimo a bo senola go tswa mo lefokong la Gagwe.

 

copyright © 2002 The Voice of Prophecy