MOŻEMY WIERZYĆ BIBLII

 

Słynni buntownicy, którzy zatopili brytyjski okręt „Bounty”, osiedlili się razem z kobietami na samotnej wyspie Pitcairn. W grupie tej było dziewięciu brytyjskich marynarzy, sześciu mężczyzn i dziewięć kobiet z Tahiti oraz jedna szesnastoletnia dziewczyna. Jeden z żeglarzy zajął się produkcją alkoholu, toteż wkrótce cała wyspa wpadła w nałóg pijaństwa. Nieporozumienia wśród mężczyzn i kobiet przerodziły się w krwawe porachunki.

Po pewnym czasie z tych, którzy wylądowali na wyspie, pozostał tylko jeden mężczyzna. To on - Aleksander Smith - w jednej ze skrzyń zabranych z okrętu znalazł Biblię. Zaczął ją czytać i uczyć innych tego, czego sam się dowiedział. W jego życiu nastąpiła zmiana i wkrótce takie samo doświadczenie przeżyli wszyscy mieszkańcy wyspy.

Mieszkańcy Pitcairn byli zupełnie odcięci od świata aż do roku 1808. W roku tym przypłyną) do nich statek amerykański „Topaz”. Załoga statku stwierdziła, że wyspiarze to społeczność ludzi inteligentnych, bogatych, nie pijących alkoholu. Na wyspie nie popełniano przestępstw, nie było więzienia. Biblia zamieniła tę wyspę z piekła na ziemi na krainę pokoju i radości, jaką Bóg zaplanował dla całego świata.

I tak jest do dnia dzisiejszego. Wiemy o tym, gdyż jedna z naszych Korespondencyjnych Szkół Biblijnych „The Voice of Prophecy” w Stanach Zjednoczonych jest w stałym kontakcie radiowym z wyspą Pitcairn. Tom Christian, potomek buntownika z „Bounty”, Fletchera Christiana, jest operatorem radiowym na tej wyspie i regularnie, co tydzień, utrzymuje z tą szkołą łączność radiową.

Czy Bóg nadal przemawia do ludzi z kart Pisma Świętego? Oczywiście, że tak. Jeden ze studentów, biorących udział w podobnym kursie biblijnym, napisał: „Piszę do was z więzienia. Zostałem skazany na karę śmierci. Teraz oczekuję na wykonanie wyroku, ale nie boję się. Moje życie powierzyłem Bogu. Przedtem, zanim sięgnąłem po ten biblijny kurs, byłem człowiekiem zagubionym, ale teraz mam nadzieję. Znalazłem nową miłość”.

Biblia posiada moc zdolną rzeczywiście zmienić ludzkie życie. Gdziekolwiek ludzie naprawdę rozpoczynają studiować Pismo Święte, tam zachodzą dramatyczne zmiany w ich życiu.

1. JAK BÓG PRZEMAWIA DO NAS ZA POŚREDNICTWEM BIBLII?

Po stworzeniu Adama i Ewy - naszych pierwszych rodziców - Bóg rozmawiał z nimi twarzą w twarz. A jak się zachowali, gdy Bóg przybył do nich po upadku w grzech?

„A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu” (I Mojż. 3,8).

Grzech zakłócił bezpośredni kontakt Boga z człowiekiem.

Jak wobec tego Bóg kontaktuje się z ludźmi od chwili zaistnienia grzechu?

„Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom” (Amos 3,7).

Jeżeli chodzi o życie i jego sens, Bóg nie pozostawi) nas w ciemności. Poprzez proroków - ludzi, których powołał, by przemawiali i pisali w Jego imieniu - Bóg daje nam odpowiedzi na istotne pytania i kwestie życiowe.

2. KTO NAPISAŁ BIBLIĘ?

Prorocy, w czasie swego życia, dostarczali ludziom Boże poselstwa, zarówno ustnie, jak i na piśmie. Gdy prorok umierał, pozostawały jego pisma. Potem te poselstwa proroków zostały zebrane razem i tak, pod kierownictwem Bożym, powstała księga, którą nazywamy Biblią.

Jak dalece wiarygodne są te pisma?

„Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (II Piotra 1,20-21).

Duch Święty objawił prorokom poselstwa biblijne. Pisarze biblijni nie pisali dlatego, że tak chcieli, nie był to ich kaprys. Pisali dokładnie wtedy i zgodnie z tym, jak prowadził i kontrolował ich Duch Święty Biblia jest księgą samego Boga!

W Piśmie Świętym Bóg mówi nam o sobie i objawia cele, jakie ma względem rodzaju ludzkiego. Biblia jest księgą historii, proroctw i obietnic, ukazujących cały Boży plan zbawienia. Nie tylko mamy w niej ukazane Boże spojrzenie na przeszłość, ale także otwarta jest przed nami przyszłość. Jest w niej powiedziane, w jaki sposób zostanie w końcu rozwiązany problem zła i jak wreszcie na naszej ziemi, już na stałe, zapanuje dawno upragniony pokój.

Czy wszystkie poselstwa biblijne pochodzą od Boga?

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (II Tym. 3,16-17).

Pismo Święte dlatego tak dogłębnie i skutecznie zajmuje się sprawami ludzkimi, ponieważ jest w całości natchnione przez Boga. Jest czymś więcej niż tylko zbiorem moralnych zasad; czymś więcej niż wspaniałą książką; jest natchnionym dokumentem, księgą Boga. Prorocy w swoim własnym, ludzkim języku przekazywali to, co widzieli i słyszeli, ale poselstwo pochodziło bezpośrednio od Boga.

Jeżeli rzeczywiście chcesz poznać, o co tak naprawdę chodzi w życiu i czym ono jest, to szczerze i z modlitwą rozpocznij czytanie Pisma Świętego. Zobaczysz, jak stopniowo zmieniać się będzie twoje nastawienie i spojrzenie na życie oraz jego sprawy. Im więcej będziesz badał i w ten sposób otwierał się na działanie Ducha Bożego, rzeczywistego autora Biblii, tym większy pokój gościć będzie w twoim umyśle.

3. JEDNOŚĆ I SPOISTOŚĆ BIBLII

Biblia jest właściwie księgozbiorem, składającym się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg. Trzydzieści dziewięć ksiąg Starego Testamentu zostało napisanych pomiędzy 1400 a 400 rokiem przed Chrystusem; natomiast dwadzieścia siedem ksiąg Nowego Testamentu spisano w latach 50-100 po Chrystusie.

Prorok Mojżesz rozpoczął spisywać pierwsze pięć ksiąg Biblii jeszcze przed rokiem 1400 przed Chrystusem, a apostoł Jan napisał ostatnią księgę Biblii - Objawienie - około 95 roku po Chrystusie. Na przestrzeni tysiąca pięciuset lat, jakie upłynęły pomiędzy napisaniem pierwszej i ostatniej księgi Biblii, jeszcze przynajmniej trzydziestu ośmiu innych proroków miało swój udział w pisaniu Pisma Świętego.

Pisarze Biblii żyli w różnych okresach, nieraz w kilkuwiekowych odstępach czasu. W wielu przypadkach byli to ludzie zupełnie sobie obcy Niektórzy byli ludźmi interesu i handlu, inni pasterzami, rybakami, żołnierzami, lekarzami, kaznodziejami, królami - ludźmi licznych zawodów. Służyli pod różnymi władcami i rządami, żyjąc w zróżnicowanych warunkach kulturowych i odmiennych systemach filozoficznych. I w związku z tym niesamowity wręcz cudowny jest fakt, że te sześćdziesiąt sześć ksiąg Biblii z tysiącem stu osiemdziesięcioma dziewięcioma rozdziałami, składającymi się z trzydziestu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu trzech wersetów, zebranych razem, tworzą wspaniałą harmonijną całość pod względem przekazywanego poselstwa. Wielki uczony, F. F. Bruce, zauważył to i napisał: „Biblia nie jest jakąś antologią; jest w niej owa spoistość, która wszystko utrzymuje w jedności”.

Wyobraź sobie, że pewien artysta puka do twych drzwi i po zaproszeniu go do środka, wnosi jakiś dziwnie ukształtowany kawałek marmuru, który kładzie na podłodze twego pokoju, po czym bez słowa wychodzi. Kolejno przychodzi do ciebie sześćdziesięciu pięciu takich osobników, z których każdy przynosi inny kawałek marmuru.

Po wyjściu ostatniego, stwierdzasz ze zdziwieniem, że przed tobą stoi wspaniała rzeźba. Następnie dowiadujesz się, że większość owych „rzeźbiarzy” nigdy się ze sobą nie spotkała, a przyszli do ciebie z różnych stron świata. Jakie wnioski wyciągnąłbyś z tej całej historii? Prawdopodobnie pomyślałbyś, że ktoś zaplanował tę statuę i każdemu mężczyźnie wysłał dokładny opis tego, co miał wyrzeźbić w marmurze.

Biblia jako całość przekazuje jedno spoiste, logiczne poselstwo - dokładnie takie samo, jakie jawi się w związku z tą doskonałą rzeźbą z marmuru. To wszystko zaplanował jeden umysł, umysł Boży Niesamowita jedność istniejąca w Piśmie Świętym dowodzi tego, że nie jest to jedynie zwykła literatura, ale rzeczywiste Słowo naszego Boga. Ludzie spisywali myśli i słowa, ale czynili to „z natchnienia Bożego” - sam Bóg ich do tego inspirował.

4. BIBLII MOŻESZ ZAUFAĆ

1. Znamienne jest to, w jaki sposób Biblia została zachowana. Wszystkie pierwsze manuskrypty Pisma Świętego były spisywane ręcznie, ponieważ działo się to na długo przed wynalezieniem prasy drukarskiej. Skrybowie robili kopie oryginałów i rozprowadzali je. W muzeach zachowały się tysiące takich manuskryptów lub ich części.

W 1947 roku nad Morzem Martwym znaleziono hebrajskie rękopisy Starego Testamentu, pochodzące z 200-150 roku przed Chrystusem. Zdumiewająca jest absolutna zgodność treści owych rękopisów zapisanych przed dwoma tysiącami lat z treścią ksiąg biblijnych Starego Testamentu, które są drukowane obecnie. Jest to potężne świadectwo zachowania aż do naszych czasów wiarygodnego przekazu Słowa Bożego!

Większość ksiąg Nowego Testamentu to listy, które apostołowie posyłali do zborów chrześcijańskich, założonych po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (patrz Kol. 4,16). Ponad cztery tysiące pięćset manuskryptów całego, albo poszczególnych części, Nowego Testamentu jest wystawionych w wielkich muzeach oraz bibliotekach Europy i Ameryki. Niektóre z nich pochodzą z drugiego wieku. Porównując te wczesne rękopisy z treścią naszych egzemplarzy Biblii, wyraźnie widzimy, że Nowy Testament jest w niezmienionym stanie od czasów jego napisania. Charakterystyczne jest to, że możemy być bardziej pewni oryginalnej treści Biblii niż oryginalnego tekstu sztuk Szekspira.

Sir Frederic Kenyon, były dyrektor Muzeum Brytyjskiego, w swojej książce pod tytułem „Nasza Biblia w świetle starożytnych manuskryptów”, zapewnia: „Chrześcijanin biorąc do swoich rąk całą Biblię, może bez żadnych obaw i wahania stwierdzić, że trzyma prawdziwe Słowo Boże, które bez znaczącego uszczerbku było nam przekazywane przez wszystkie mijające stulecia”.

Dzisiaj Biblia w całości, lub części, jest tłumaczona na dwa tysiące sześćdziesiąt języków i dialektów świata. Słowo Boże nadal pozostaje największym bestsellerem świata; co roku sprzedaje się ponad sto pięćdziesiąt milionów egzemplarzy Biblii lub jej części.

2. Godna uwagi jest dokładność Biblii pod względem historycznym. Jeszcze sto pięćdziesiąt, a nawet sto lat temu, wielu ludzi sceptycznie odnosiło się do wiarygodności sprawozdań biblijnych. Wątpiono w wiele relacji biblijnych, dlatego że nie można było, posługując się powszechnie znanymi faktami, udokumentować tych zapisów Pismo Święte donosiło o walkach, miastach, a nawet całych cywilizacjach, nieznanych historykom, spisującym powszechną historię świata. Obecnie, dokładność sprawozdań biblijnych wielokrotnie jest już potwierdzona wykopaliskami archeologicznymi. Archeolodzy odnaleźli tabliczki gliniane, a także kamienne posągi, które wydobyły na światło dzienne imiona, nazwy, miejsca i wydarzenia, o których wiedziano dotąd tylko z Biblii.

Dla przykładu, zgodnie z zapisem z I Mojż. 11,31, Abraham wraz z rodziną wyszedł „z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan”. Z uwagi na fakt, że tylko Biblia mówiła o Ur, pewni uczeni twierdzili, że takie miasto nigdy nie istniało, aż kiedyś archeolodzy odkopali w południowej części Iraku wieżę świątynną, w której znaleziono gliniany walec z pismem klinowym i nazwą Ur. Kolejne znaleziska dowiodły, że Ur było wspaniałą metropolią o wysokim stopniu rozwoju cywilizacji. Późniejsi historycy zapomnieli o istnieniu tego miasta. Jedynie Biblia przechowała jego nazwę aż do czasu, gdy łopata archeologa potwierdziła jego istnienie.

Ur jest zaledwie jednym z wielu przykładów na to, jak doniesienia archeologów potwierdzają dokładność zapisów historycznych, zamieszczonych w Biblii. Na temat odkryć archeologicznych napisano wiele książek i obecnie można je znaleźć prawie że w każdej księgarni oraz w publicznej bibliotece. Tego rodzaju książki podają setki przykładów na to, w jaki sposób historia dokumentuje wiarygodność Pisma Świętego.

3. Dokładne wypełnienie przepowiedni biblijnych jest dowodem na to, że Biblii możesz zaufać. Nasze zaufanie do Słowa Bożego może być również wzmocnione, gdy popatrzymy na proroctwa biblijne. Pismo Święte zawiera wiele niesamowitych przepowiedni, dotyczących wydarzeń, które obecnie wypełniają się na naszych oczach. W temacie siódmym będziemy szczegółowo rozważać jedno z takich proroctw. Dowiesz się, że Bóg przewidział i nakreślił dokładny bieg wydarzeń, począwszy od 606 roku przed Chrystusem, poprzez wszystkie wieki, aż do naszych dni. To samo proroctwo pozwala nam spojrzeć w przyszłość i mówi o tym, co jeszcze spotka naszą ziemię.

5. JAK ROZUMIEĆ BIBLIĘ?

Pamiętaj, że Biblia nie jest jakimś historycznym dokumentem, który może być zrozumiany jedynie przez uczonych. Wiele najbardziej głębokich myśli na temat Biblii powstało w umysłach ludzi zwykłych, bez większego wykształcenia, którzy jednak potraktowali tę księgę jako list skierowany do nich osobiście przez Jezusa. Studiując Boże Słowo pamiętaj o siedmiu poniższych zasadach:

1. Studiuj Pismo Święte z modlitwą. Kiedy do Biblii podchodzimy z sercami i umysłami otwartymi przez modlitwę, wtedy Słowo to rzeczywiście staje się osobistym przesłaniem od Jezusa. Gdy otwierasz Biblię, to pamiętaj, by zaprosić Ducha Świętego jako swego nauczyciela. Pan Jezus zapewnił: „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę (...) i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam oznajmi” (Jan 16,13-14).

2. Czytaj Biblię codziennie. Paweł pochwalił chrześcijan w Berei, ponieważ „przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma” w celu poznania prawdy (Dz. 17,11). Codzienne studium Biblii jest kluczem do mocy w naszym życiu (patrz Rzym. 1,16).

3. Studiuj Biblię z rozwagą. Paweł doradzał Tymoteuszowi, by studiował Pismo Święte „jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy” (II Tym. 2,15). Nie chwytaj się kurczowo jakiegoś jednego oderwanego tekstu, który, jak ci się wydaje, popiera twoje własne poglądy lub skłonności. Z uwagą i tak ostrożnie, a zarazem obiektywnie, jak to jest tylko możliwe, staraj się zrozumieć poznawany fragment. Czytanie Biblii to „spotkanie się” z myślą Boga.

4. Studiuj Biblię wiersz po wierszu, rozdział po rozdziale i księgę po księdze. Czytając, pozwól, aby Biblia przemówiła sama. Skoro Biblia zawiera poselstwo od Jezusa, to nie tylko ona sama zawiera prawdę, ale jest także sprawdzianem dla wszelkiej prawdy (patrz Izaj. 8,20). Z tego też powodu nie powinniśmy pozwolić na to, by jakiekolwiek „religijne przekonanie” albo zasada stały się podstawą rozumienia i interpretacji tekstu biblijnego. Wszelkie próby dopasowywania Biblii do wcześniej, z góry już ukształtowanych pojęć, doprowadzają do „przekręcania” Pisma Świętego „ku własnej zgubie” tych, którzy to czynią (patrz II Piotra 3,16).

Staraj się zrozumieć każde stwierdzenie Biblii w świetle jego kontekstu. Dąż do znalezienia odpowiedzi na kilka prostych pytań: Do kogo skierowana jest dana wypowiedź, czego dotyczy, wśród jakich innych jeszcze stwierdzeń została zamieszczona? I tak dalej. Kluczowe pytanie brzmi: Co zamierzał powiedzieć pisarz biblijny? Wszyscy musimy nauczyć się odróżnienia zamiaru pisarza od naszych subiektywnych wrażeń i odczuć takiego rodzaju jak: co, naszym zdaniem, pisarz powinien był powiedzieć. Po uchwyceniu głównej myśli tekstu i jego znaczenia, będziemy mogli, we właściwy sposób, zastosować go do naszego codziennego życia.

5. Studiuj Biblię tematycznie. Aby rzeczywiście zrozumieć prawdę biblijną, musimy przystać na to, by Biblia sama siebie interpretowała. Jak to zrobić? Porównując ze sobą teksty Pisma Świętego, Jezus posłużył się tą metodą dla udowodnienia, że jest Mesjaszem:

„I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach” (Łuk. 24,27).

Sumując wszystko, co Biblia ma do powiedzenia na dany temat, wyrabiamy sobie całościowe, wyważone spojrzenie i dokładniej możemy uchwycić myśl Bożą. Na przykład, jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób można poznać tajemnice wysłuchania modlitwy, to zbierz na ten temat wszystkie wypowiedzi Jezusa i apostołów; obietnice i zasady wysłuchania modlitw i odpowiedzi na nie. (To właśnie uczynimy w czasie studium temacie 14). Jeśli prosić będziemy Boga i pozwolimy, by Biblia w ten sposób sama się wyjaśniała, rozumieć będziemy tak, jak rozumie Bóg, niezależnie od tego, co myślą inni ludzie, albo co na ten temat uczą niektóre kościelne zasady wiary.

6. Studiuj Biblię, by zdobyć moc potrzebną do życia dla Chrystusa. Słowo Boże, w Hebr. 4,12, zostało nazwane ostrym, obosiecznym mieczem. Jest to Coś więcej niż słowa napisane na kartce, jest to żywa broń w naszych dłoniach, którą możemy zwalczyć i odepchnąć większość trzymających się nas pokus.

7. Słuchaj tego, co Bóg mówi do ciebie w swoim Słowie. Jeżeli człowiek ma poznać prawdę biblijną Co do określonego tematu lub nauki, to musi być chętny w swoim życiu podążyć za jej wskazaniami.

„Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie” (Jan 7,17).

Psalmista podaje przykład zdrowego i praktycznego podejścia pod tym względem:

„Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich” (Ps. 119,9).

6. BIBLIA MOŻE ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE

Jaki jest wpływ Biblii na życie człowieka?

„Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom” (Ps. 119,130).

Studium Biblii, jak żadnej innej księgi, wzmacnia intelekt. Jeżeli dogłębnie przeanalizujesz Biblię i we własnym życiu zastosujesz jej nauki, to zdobędziesz moc do przezwyciężenia niszczących cię nałogów, i doznasz pełnego rozwoju własnej osobowości, zarówno pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym, jak i duchowym.

Biblia przemawia do serca. Porusza takie kwestie jak: narodzenie, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo i śmierć. Pismo Święte leczy najgłębszą ranę ludzkiej natury - upadek człowieka w grzech i wynikającą z tego stanu jego nędzę.

Po upadku muru berlińskiego przez ateistyczną Rosję przetoczyła się fala wielkiego ożywienia religijnego. Miliony ludzi przyjęło Biblię jako natchnione Słowo Boże i zostało chrześcijanami. Pewna kobieta, imieniem Galina, przychodziła na spotkania prowadzone przez amerykańskiego ewangelistę. Ze łzami w oczach wyznała mu: „Przed przyjściem na te spotkania byłam ateistką. Nie wierzyłam w Boga. Teraz, gdy przyjęłam Jezusa, wewnątrz jestem zupełnie nową osobą. Prawda, jakiej nas uczysz z Biblii, otworzyła moje oczy”.

Słowo Boże nie jest księgą jednej rasy, jednego wieku, jednego narodu, czy jednej kultury Chociaż spisane zostało na Wschodzie, to przemawia oraz apeluje także do mężczyzn i kobiet na Zachodzie. Wchodzi w dom człowieka skromnego, a także do pałacu bogacza. Dzieci kochają wspaniałe historie opisane w Biblii. Jej bohaterowie są natchnieniem dla młodzieży. Rodzice znajdują w niej pouczenia, jak wychowywać dzieci, a ludzie chorzy, samotni, opuszczeni i sędziwi pociechę oraz nadzieję na lepsze życie.

Biblia posiada potężną moc. Łamie nawet te serca, które są nieczułe na wszelkie ludzkie uczucia i emocje. Zmiękcza je i napełnia miłością. Widzieliśmy, jak Biblia zmieniła bandytę i palacza opium w gorliwego kaznodzieję, a kłamcę i naciągacza w uczciwego i prawego nauczyciela. Widzieliśmy, jak księga ta ratowała ludzi gotowych popełnić samobójstwo, dając im nadzieję nowego początku. Pismo Święte rozbudza miłość do wrogów Powoduje, że człowiek zarozumiały staje się pokorny, a samolub - szczodrobliwy Biblia wzmacnia nas w naszych słabościach, rozwesela w przygnębieniu, pociesza w smutku, prowadzi po niepewnym gruncie i koi nasze obawy. Mężczyznom i kobietą pokazuje, jak żyć z odwagą i godnością, i jak bez obawy umierać.

Ta Boża księga - Biblia - może zmienić także i twoje życie! W miarę studiowania lekcji tego kursu, będziesz to coraz wyraźniej zauważać. Jaki jest główny powód napisania i przekazania nam ksiąg Pisma Świętego? Pan Jezus sam udzielił odpowiedzi na to pytanie: „one składają świadectwo o mnie” (Jan 5,39).

Na innym miejscu czytamy natomiast wypowiedź ewangelisty: „Te zaś [prawdy o Jezusie] są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego” (Jan 20,31).

Największym powodem do zapoznania się z treścią Pisma Świętego jest fakt, iż jest ono pełne obrazów ukazujących nam Jezusa Chrystusa oraz zapewnień odnoszących się do naszego wiecznego życia. Patrząc na Chrystusa, objawionego nam na kartach Biblii, zostajemy przemienieni na Jego obraz i stajemy się do Niego podobni (patrz II Kor. 3,18). I to jest rzeczywistym celem Pisma Świętego. Zobaczymy to o wiele wyraźniej po przestudiowaniu tematów 3-6, które otrzymasz razem już następną pocztą.

Zacznij już teraz traktować pisane Słowo, Słowo żywe, jako moc, która może upodobnić cię do Jezusa.

 

 

*****************************************************************************************

Przeczytaj uwaznie caly drugi temat kursu "ODKRYCIA", a nastepnie wypelnij ten arkusz i jeszcze dzisiaj przeslij go do nas.

Odpowiadajac na ponizsze pytania, mozesz wielokrotnie korzystac z broszury z opracowanym tematu. Ten sposób poszukiwania odpowiedzi pomaga utrwalic w pamieci tresc poznawanego materialu.
Liczby arabskie: 1, 2, 3 itd. wystepujace w tym arkuszu, odpowiadaja numeracji poszczególnych rozdzialów tematu drugiego, w których mozna znalezc odpowiedzi na postawione tutaj pytania.

Przeczytaj jeszcze raz temat drugi i jesli ponizsze stwierdzenia sa prawdziwe, zakresl litere "P", a jezeli falszywe, litere "F". (Numery po lewej stronie odpowiadaja numeracji rozdzialów tematu drugiego).

1. P F Zanim grzech zaistnial na ziemi, Bóg bezposrednio rozmawial z Adamem i Ewa.
P F Od czasu gdy na naszej ziemi pojawil sie grzech, Bóg przemawia do swojego ludu za posrednictwem proroków.

2. P F Poselstwa proroków zostaly umieszczone w ksiedze zwanej Biblia.
P F Prorocy spisujacy Biblie byli natchnieni przez Ducha Swietego.
P F Przez Boga zostaly natchnione tylko niektóre czesci Pisma Swietego.
P F Moc Biblii zasadza sie na fakcie, ze jest to bardzo stara ksiega.

3. P F Biblia zostala napisana pomiedzy 200 a 1400 rokiem po Chrystusie.
P F Jednosc i spoistosc tresci biblijnych jest dowodem, ze Bóg natchnal wszystkich spisujacych ja proroków.

4. P F Historia biblijna nie jest dokladna.
P F Wypelnione proroctwa biblijne sa dowodem dokladnosci tej Ksiegi.

5. Jeszcze raz przeczytaj piaty rozdzial drugiego tematu, a nastepnie postaw znak "x" przy kazdym z czterech trafnych stwierdzen:
--- Aby zrozumiec Biblie, musimy uwaznie ja studiowac.
--- Wlasciwy poglad na dana sprawe zdobywamy wtedy, gdy uwzgledniamy wszystko, co Biblia ma do powiedzenia na ten temat.
--- Bóg przemawia do nas z kart Biblii.
--- Studiowanie Slowa Bozego jest nasza obrona przed grzechem i pokusami.
--- Powinnismy mocno trzymac sie naszych przekonan, nawet jesli sa one sprzeczne z Pismem Swietym.

PYTANIE DO PRZEMYSLENIA: Skoro Biblia zmienia zycie ludzi i wnosi w nie pocieszenie i szczescie, prowadzi, oferuje zbawienie i zycie wieczne przez Jezusa Chrystusa, czy pragniesz znalezc dla siebie to nowe zycie poprzez studiowanie Biblii?

 

© 2003 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.