TAIM MAN I DAI, BAI I GO WE?

Yumi save kirap nogut taim mangi bilong yu i kirap na askim, "Dai em wanem samting tru? Yumi save poret long toktok long dai tu o nogat? Yumi no poretim dai tasol, yumi poret tru long tingim olsem man, meri, pikinini o wanpela wantok bilong yumi bai I laik dai. Dai em birua bilong olgeta manmeri long olgeta hap.

Olsem na wanem bekim bai yumi givim long askim bilong dai? Olsem wanem, yumi ol manmeri i bon long dai tasol a? Olsem wanem, dai em pinis bilong olgeta samting a? I gat laip bihain long man i dai o nogat? Wanem kain laip ol lain i save silip long matmat i gat? I nap yumi helpim ol? I nap yumi toktok long ol? Bai yumi lukim ol lain bilong yumi i dai pinis o nogat? Ol dai manmeri i stap we tru?

Kain kain ol man i ting olsem ol i gat bekim long hevi bilong dai. Ol kain kain lotu long dispela graun ol i gat save bilong ol long hevi bilong dai tu. Ol man we i no save bilip long God tu i gat tingting bilong ol yet tu long dai. Planti ol Kristen i bilip olsem ol dai manmeri i dai tru tru, ol i mas go long sampela hap na stap - ating heven, hel o narapela hap gen we ol i laip gen na stap.

Long kain hevi we i bungim planti man na meri long graun, yumi mas painim bekim bilong en. Wanem i kamap long ol lain we i dai? Yu save wanem, bekim bilong em i stap long Buk Baibel. Long Buk Baibel, God husat i save olgeta samting long laip na dai bai tokim yumi gutpela ol tok long strongim tingting na givim hop long laip bilong yumi.

1. NOKEN PORET LONG DAI

Yumi olgeta bai pilim liklik nogut bilong dai taim yumi lukim wanpela wantok bilong yumi i dai. Tasol wanpela wok bilong Jisas taim em kamap man em long rausim poret bilong dai long tingting bilong olgeta man husat i poret long dai (Hibru 2:15).
Insait long Buk Baibel, bekim bilong Jisas i kliaim olgeta askim bilong yumi long dai, kirap bek na laip bilong bihain. Long klia gut long wanem em dai long Buk Baibel, yumi bai stat na lukim hausait God, husat i kamapim graun na i mekim kamap man.

2. HAUSAT TRU GOD I MEKIM YUMI

"Bihain God, Bikpela i kisim graun na em i wokim man long en." (Stat 2:7)

God i nap kamapim man na meri namba wan taim long narapela kain samting bilong heven tasol nogat. God kamapim Adam long graun. Bihain long God i mekim Adam bihainim laik bilong em yet (kru, bodi, rop bilong sikin, bun na olgeta samting insait long bodi) long strong bilong em olsem Emi wokim kamapim man, em i givim laip long Adam. Adam i nidim narakain pawa tru long mekim em kamap man i gat laip - i ken tingting, lav, kros, hamamas na hangre - bret bilong laip.

"Bihain GOD, BIKPELA i kisim GRAUN na em i wokim man long en." Na em i WINIM WIN bilong laip i go insait long nus bilong man, na man i KISIM LAIP." (Stat 2:7)

Taim God i winim win i go insait long Adam, laip i stap long ron insait long bodi bilong em. Ol hap long bodi bilong em i wok. Lewa, bekwin, rop bilong sikin, tingting i wok, bek bilong kaikai na planti moa ol hap bilong bodi i wok. Win bilong God i mekim man i kamap olsem man nau yumi stap, inap tingting, krai, wari, kros, sore, lap, hangre na ol planti pasin man i mekim nau.
Olsem na yumi i nap raitim dispela olsem: Graun + Win = Laip

Bodi nogat Laip + Win bilong God = Laip

Wanwan bilong yumi i gat bodi, yumi i gat save, tingting na laik. Yumi no tupela hap i kamap wanpela. Nogat. Yumi nau i stap yumi wanpela man tasol, God yet i kamapim yumi. Yu wanpela sol i gat laip.

3. WANEM SAMTING BAI I KAMAP TAIM MAN I DAI?

Taim man i dai, wanem God i wokim long taim i kamapim man (Stat 2:7) i tanim ikam bek.

"Na bodi bilong yupela bai i kamap GRAUN gen, na SPIRIT GOD I BIN GIVIM yupela bai i go bek long God." (Saveman 12:7)

Baibel i save senis long usim tupela hap tok; SPIRIT na WIN. Sampela taim Baibel bai tok win, narapela taim gen em bai tok Spirit. Taim man o meri i dai bai i go bek long graun, ples em kam long en, na win i go bek long God. Wanem tru kamap long Sol? Sol i go we?

"Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok tru tumas long yupela, bai mi mekim yupela i lusim dspela tok olgeta. Laip bilong olgeta papamama na bilong ol pikinini i stap long han bilong mi tasol. Olsem na sapos wanpela man i mekim sin, dispela man tasol i mas i dai." (Esekiel 18:3, 4)

Sol bai i dai. Em i no samting bilong stap oltaim oltaim - i no nap lus. Tupela pas bipo long tupela antap i soim klia hau man i kamap. Tasol man yet taim em sin bai i tanim rot God i kamapim laip.

Graun - win bilong laip = Sol i dai

Bodi I no gat laip - win bilong God = Dai

Dai em taim laip i pinis, win i lus na man i no moa tingting, sore, kros o mekim ol kain pasin na tingting man i save wokim.
Yumi tok tenkyu long God long wanem stori i no pinis long hia, long wanem insait long Jisas i gat hop. Tasol bipo yumi lukluk long dispela tingting, yumi mas lukluk pastaim long dispela askim:

4. DAI MAN I GAT SAVE O?

Taim man o meri i dai kru i no moa wok. Yumi ken tok olsem; man olgeta i dai na tingting tu i lus. Em i no nap luksave long wanpela samting o tingim wanpela samting.

"Ol man i dai pinis, ol i no save tingim yu, Long ples ol i stap long en, ol i no save givim biknem long yu." (Buk Song 6:5)

Pasin bilong sore, kros, krai, belhat i lus long taim wanpela man i dai.

"Taim ol manmeri i dai, laik na kros na mangal bilong ol i pinis olgeta, na ol dispela maneri i no inap mekim wanpela samting moa long graun." (Saveman 9:6)

Ol dai manmeri i no save long wanpela samting i wok long kamap long graun. Tingting bilong ol i lus pinis long taim ol i dai na ol i no save toktok wantaim yumi lain i stap laip nau. Nogat.

"Olsem tasol ol man igat laipi winim ol man I dai pinis. Long wonem oli save wanpela samating bai I kamap long ol. Ol I save bai oli dai. Tasol ol man I daipinis, oli n inap save longwanpela samtint. Bai oli no kisim gutela samting moa. Ol man I lusim gingting pinis long ol…yu mas amamas…God I makim dispela pasin tasol bilong yu long taim yu stap long graun na mekim wok bilong yu. Sapos yu mekim wanpela wok, orait taitim bun na mekim save t4u. Long wanem, bai yu no inap mekim wok o tingting o kisim gutpela tingting na save long ples blong ol man I dai pinis, dipslea ples bai yu go longen." (Saveman 9:5, 9, 10)

Dai i kamap olsem slip we man i no driman liklik. 54 taim Buk Baibel i kolim dai slip. Buk Song i tok olsem, "Mi bai slip long taim mi dai."(Buk Song 13:3). Jisas tu i tok dai i olsem slip. Em tok olsem long ol disaipol bilong em:

"Pren bilong yumi Lasarus i slip. Tasol mi bai go na kirapim em. Ol disaipel i harim dispela tok na ol i tok olsem, Bikpela, sapos em i slip, sik bilong em bai i pinis na em bai kamap orait gen. Ol disaipel i no save olsem Jisas i tok long Lasarus i slip tasol. Olsem na nau Jisas i tok klia long ol olsem, " Lasarus i dai pinis." (Jon 11:11-14)

Lasarus i bin dai pinis 4 pela de, em i stat long sting pinis. Tasol Jisas i kam na kirapim em bek gen long laip. Dispela i soim klia olsem God i nap long kirapim man maski em dai wanpela minit o 100 pela yia pinis. Em kirapim man long dai wankain yumi save kirapim wantok i slip.

Jisas i gat strong long kirapim bek ol dai man. Dispela i mas strongim tingting bilong yumi long slip insait long Jisas. Dispela dai we wan de yumi bai go insait long en, em i nais tru na bels isi.
Tingim sapos mama i dai na go stret long hel bai yu husat wantok yu stap laip bai yu no nap stap isi, bai yu wari long wanem, sindaun bilong mama long hel bai i mekim yu wari. Wankain tu papa. Yumi ken tok tenkyu long God long wanem dai em i gutpela slip.

5. YU TING GOD BAI LUS TINGTING LONG OL LAIN SLIP LONG MATMAT?

Dai em i olsem slip, tasol em pinis bilong olgeta samting. Long matmat bilong pren bilong en Lasarus, Jisas i tokim Martha olsem:

"Kirap bek, em mi yet. Na laip, em mi yet. Na man i BILIP LONG MI, maskim em dai em bai STAP LAIP YET" (Jon 11:25)

Ol lain we ol bilip long Jisas maski ol i dai nau, tasol ol bai i gat laip gen bihain. God, Jisas husat i save long namba bilong gras bilong olgeta man i holim yumi olgeta long han bilong em na em i no nap tru lus tingting long yumi.

Job i save olsem God i no nap tru lus tingting, olsem na em tok olsem:

"Tasol God, I tupela sapos yu haitim mi long PLES BILONG OL MAN I DAI PINIS…Na yu ken makim wanpela taim bilong tingim mi gen. Na bai mi wet I stap inap long taim yu makim bilong mi I stap long dispela ples, emi pinis. Na long dispela taim bai yu ting long yu yet yu bim wokim me, na bai yu laikim atumas bai mi stap klostu long yu gen. Olsem na bai yu singautim mi na bai mi lusim dispela ples na kam long yu." (Jop 14:13-15)

Jop long hia i tok olsem, maski mi dai yu yet bai makim ples mi slip inap taim yu laik kirapim mi. Mi yet mi save gut olsem yu no inap lusim tingting.

Yu save wanem, laip bilong yumi nau i hait insait long Krais long God (Kolosia 3:3), na em bai kirapim yumi long matmat olsem em i bin mekim long Lasarus.

"Krais em i as bilong laip bilong yupela. Na i kamap wantaim em long bikpela lait na laip bilong God." (Kolosi 3:4)

Ol stretpela manmeri bai kirap long taim Jisas i kam bek.

"Mipelai laik bai yupela i ken save gut long wanem ol samting bai i kamap long OL MANMERI I DAI PINIS. NOGUT YUPELA I SORI TUMAS, OLSEM OL ARAPELA MANMERI INO BILIP LONG GOD NA I NO WTIM TAIM BILONG KIRAP BEK LONG MATMAT. God bai itok strong, na namba wan ansel bai i singaut, na biugel bilong God bai i krai. Na bikpela bai i lusim heven na i kam daun. NA OL MAN I BILIP LONG JISAS NA I DAI PINIS, OL BAI I KIRAP BEK PASTAIM. Long dispela TAIM YUMI MANMERI IGAT LAIP NA I STAP YET, yumi bai igo ANTAP LONG KLAUT WANTAIM OL DISPELAMANMERI, NA YUMI OLGETA BAI I BUNGIM BIKPELA. Na yumi bai I stap wantaim bikpela oltaim oltaim. ORAIT YUPELA I MAS AUTIM DISPELA TOK LONG OL ARAPELA MANMERI BILONG GOD, BILONG STRONGIM BEL BILONG OL." (1 Tesalonika 4:13, 16-18)

Yumi ol Kristen i noken sori olsem ol lain i no save long God. Ol lain we i silip insait long Jisas bai kirap bek gen long laip taim Jisas i kam bek, wantaim olgeta gutpela i stap laip yet taim Jisas i kam bai i go antap na bungim Jisas long skai. Yumi mas strongim yumi olgeta wantaim dispela tingting.

Taim dispela i kamap, dai bai i olsem slip aste tasol. Taim yumi kirap, yumi gat dispela gutpela samating God I makim bilong yupela I stgap long heven na yupela I wet long kisim." (Kolosi 1:5). Buk Baibel i toktok planti tru long ples heven na rum insait long haus bilong Papa. Ol lain we bai stap insait bai harim na bihainim tok na laik bilong God. Ol tu stap "tru long Jisas" (Kamapim Tok Hait 12:17). God bai rausim ai wara long ai bilong yumi (Kamapim Tok Hait 21:4).

Ol lain we yumi lavim Jisas i noken poret long dai, long wanem Jisas i holim ki bilong dai (Kamapim Tok Hait 1: 18). Jisas i opim pinis matmat. Taim yumi stap wantaim Jisas bai i gat hop.

6. YUMI BAI STAP OLTAIM OLTAIM NAU O NOGAT?

Buk Baibel i no bin tok liklik long sol olsem em bai no nap i dai, nogat tru. Taim God i bin mekim kamap Adam, Em ino mekim em long dai gen, nogat, em mekim em long stap laip oltaim oltaim. Sapos Adam i bin harim tok bilong God em i no nap i dai. Tasol taim Adam na Eve i sin, tupela lusim rait bilong laip, na long pasin bilong tupela long sakim tok bilong God, tupela I mas i dai. Pasin sin bilong tupela i bagarapim yumi olgeta manmeri bilong graun (Rom 5:12). Long dispela as, ol manmeri we i sin, ol bai i dai (Esekiel 18:4), olgeta manmeri nau bai I dai yet.

Tok ples bilong Hibru na Grik long "SOL", "SPIRIT" na "WIN" i kamap 1,700 taim olgeta long Buk Baibel. Tasol nogat wanpela taim Buk Baibel i tok olsem, Sol, Spirit o Win bai i stap oltaim oltaim, nogat tru. Dispela em i nupela tingting o toktok Buk Baibel i no toktok liklik long en. Nau yumi stap, God tasol i no inap dai, Em bai stap oltaim oltaim.

"God em i as bilong pasin tru bilong hamamas, na em wanpela tasol i save bosim olgeta samting. Em i King bilong olgeta king, na Bikpela bilong olgeta bikman. EM WANPELA TASOL I NO SAVE DAI" (1 Timoti 6:15, 16).

Baibel i mekim klia pinis yumi ridim antap olsem, God tasol bai i no i nap long dai. Tasol yumi man bilong graun bai i dai. Tasol taim Jisas i kam bek, yumi bai senis.

Yupelal harim. M laik autim wanpwla tok hait long yupela. Bai yumi olgeta ino I dai. Tasol bai yumi olgeta I senis na I kamap narakain. Dispela bai I kamap wantu wantu tasol, long taim bilong las biugel I krail. Yes, biugel bai I krai, na ol man I dai pinis bai I kirap, na ol ino inap bagarap moa.l Na yumi man I no I dai yet, yum bai I senis na I kamap narakain. I olsem. Dispela bodi bodi I save bagarap, em I mas senis na stap gut oltaim. Dispela bodi I save dai, em I mas senis na I stap laip oltaim Tru, dispela bodi I save bagarap, em bai I senis na I stap gut oltaim. Na dispela bodi I save dai, em bai I senis na I stap laip oltaim. Longdisplea taim tok I stap long buk bilong God, emi bai I kamap tru. Buk bilong God I tok olsem, "God I winim pait na em I pinisim dai tru." (1 Korin 15:51-54)

Nau yumi no kamap olsem God yet. Yumi bai dai yet. Dispela senis bai kamap bihain long kam bek bilong Jisas. Na promis long yumi manmeri bai kisim dispela kain bodi taim Jisas I bin kirap long matmat.

"Olsem na mi save strongim bel bilong mi na karim dispela olgeta hevi, bai mi ken helpim ol manmeri God i bin makim bilong em yet. Mi laik bai ol tu i mas kisim dispela laip i stap long Krais Jisas, na bai ol i stap tru wantaim em oltaim oltaim." (2 Timoti 2:10)

Dispela bilip oslem yumi bai laip oltaim oltaim - no nap i dai strongim toktok bilong satan long gaden bilong Eden. "Yu no nap i dai" (Stat 3:4). Tingting bilong God long yumi manmeri long graun i klia -laip oltaim oltaim bilong ol lain i bilip long Jisas na dai bilong ol lain i no bilip long Jisas.

7. OLSEM WANEM NAU - TAIM WANTOK BILONG YU I DAI

Poret bilong dai i save kamap strong moa taim yumi save olsem wanpela wantok klostu long yumi i laik dai nau. Ol kain hevi yumi bai bungim bihain long wantok, mama, papa, pikinini, meri o man bilong yumi i dai pinis. Sampela i save pilim olsem, ol i lusim wanpela man o meri klostu long ol na em i no moa stap, dispela kain tasol bai i mekim ol i laik toktok long tewel bilong husat i bin lusim ol. Tasol Buk Baibel i tambuim yumi long noken mekim olsem.

"Ol manmeri bai i tokim yupela long i go long dispela man na meri i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, na kisim tingting bilong ol. Dispela ol lain i save toktok olsem ol longlong man na mekim kainkain nois long maus bilong ol. Tasol ol manmeri i dai pinis, ol i no inap givim tingting long ol manmeri i stap yet. Olsem na bilong wanem ol i save ran i go long ol manmeri i dai pinis long kisim tingting bilong ol? Ol i mas go long God bilong ol. Ol i mas painimaut tingting bilong God long ol lo na tok bilong en." (Aisaia 8:19, 20)

Bekim long olgeta dai yumi i kamap long dispela graun, Jisas wanpela i ken givim long yumi. Em tasol bai holim ol lain bilong yumi i dai long han bilong em. Long wanem em i save long ol lain bilong yumi i dai. Long dispela as, yumi mas toktok wantaim em olgeta long kisim gutpela tingting na bel isi. Ol gutpela tingting em i givim yumi bai i go insait tru long kru bilong yumi na ol promis bilong em bai kamap olsem lait insait long kru bilong yumi tu wantaim.
Noken lus tingting olsem ol wantok bilong yumi i slip tasol. Taim Jisas i kam ol bai kirap na lukim Em. Long dispela de yumi bai bung wantaim ol, holim pas yumi na amamas bai pulap tru insait long laip bilong yumi olgeta.

Dai bai i pinis long dispela taim. Papa na mama bai kisim bek pikinini bilong tupela. Man na meri bai bung gen tu dispela taim. Olgeta samting dai i save mekim long yumi bai kamap long arere bilong em long dispela taim. Tru tru, "God i winim pait na pinisim dai tru." (1 Korin 15:54)

8. NOKEN PORET LONG DAI

Dai em tru tru birua bilong yumi olgeta - em i save stilim olgeta samting yumi i gat. Tasol wanpela samting em i no nap tru kisim long yumi em KRAIS, na Krais bai i givim bek long yumi olgeta samting gen. Dai bai i no nap stap olgeta long dispela graun. Satan, ol sin manmeri, dai na matmat bai i lus insait long hul bilong paia. Hul paia em i nambatu dai (Kamapim Tok Hait 20:14)

Long taim yumi stap yet insait long ples bilong dai. Hia em 4 pela tingting bilong helpim yumi long kisim strong em:

(i) Yu mas i gat hop insait long Jisas, dispela kain tingting yu i gat bai yu inap sanap strong.
(ii) Harim na bihainim tok bilong Holi Spirit na lo bilong God na yu bai yu redim yu long laip we yu no i nap dai
(iii) Tingting long dai olsem sotpela slip, i no long taim bai Jisas i kirapim yumi long en.
(iv) Strongim tingting bilong yumi long tok Jisas, em yet i givim olsem yumi bai i gat ples wantaim em long heven na stap wantaim em oltaim oltaim.

Ol toktok bilong Baibel i save pulumapim tingting bilong yumi long Jisas na mekim yumi no poret long dai. Jisas, em man husat i bin winim dai na kirap bek ken long matmat. Na taim Em i kam insait long laip bilong yumi, Em bai kamapim gutpela bel, amamas na bel isi long laip bilong yumi. Jisas i tok olsem:

"Na bel isi mi givim long yupela, em i no wankain olsem ol manmeri bilong graun i save givim. Olsem na yupela i noken ken bel hevi na tingting planti, na yupela i noken poret." (Jon 14:27)

Jisas i mekim isi tru long yumi long inap wokabaut insait long ples tudak bilong dai. Long wanem em yet tu i bin wokabaut long en pinis. Em save long dispela tudak yumi bai go insait long en tasol em i bin kirap bek gen long givim yumi hop.

"Ol dispela pikinini Jisas i tok long em, em ol manmeri tasol. Olsem na Jisas tu i kamap man wankain olsem ol, bai em i ken dai, na LONG PASIN em i ken bagarapim Satan, em dispela man i gat strong bilong mekim ol manmeri i dai. Ol manmeri ol i save prêt long dai, na olgeta taim ol i stap long graun, dispela prêt long ol i mekim ol i stap olsem ol kalabus bilong Satan. TASOL JISAS EM IDAI BILONG LUSIM OL LONG DISPELA KALABUS." (Hibru 2:14, 15)

Dr Jems Simpson, wanpela bikpela dokta husat i kamap marasin bilong rausim pen i pilim hevi long lusim Pikinini man bilong em. Em i bin sore long pela taim olsem yumi tu i nap wokim wankain. Laki bilong em, em painim rot i go long hop. Antap long matmat bilong Pikinini boi bilong em, e mi sanapim wanpela ston na em makim stret i go antap long heven. Long dispela ston em raitim dispela tok: "Mi stap laip."

Dispela hap tok i tokim olgeta tingting bilong em na bilong yumi tu. Planti samting i kamap na haitim skai long ai bilong yumi tasol yu noken lus ting, Jisas i stap laip nau long heven (Jon 11:25). Dispela hap tok Dokta i raitim long ston bilong pikinini em toktok bilong Jisas. Na Jisas i tok "long wanem mi stap laip yu tu bai stap laip" (Jon 14:19). Taim Jisas i kam bek gen em bai givim yumi olgeta laip i stap oltaim oltaim. Yumi no nap stap moa aninit long poret bilong dai, yumi i gat laip nogat arere bilongen. Yu bin painim pinis dispela hop we yu i nap tingim taim yumi bunigim hevi? Sapos yu no bin kisim Jisas i kamap Bikman long laip bilong yu yet, i nap yu kisim em nau?

God yu Papa bilong ol lain i laip na dai: Mi hamamas long gutpela pasin na marimari bilong yu, long wanem mi man nating. Helpim mi long putim strongpela bilip long yu Jisas na bilipim Buk Baibel wantaim olgeta tingting na lewa bilong mi. Hariapim dispela de we bai mi bung gen wantaim ol lain wantok i dai long matmat taim yu kam bek nambatu taim.
Long nem bilong Jisas mi prea. Amen.


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.