HEL EM WANEM NA I STAP WE?

Long Julai, 1976, wanpela raskel man nem bilong em Gary Gilmore, wokabaut i go insait long wanpela ples bilong kisim besin na sutim i dai wanpela wok meri bilong Kampani wantem wanpela Sumatin bilong bikpela skul, Brigham Young University.

Bihain em i bin putim gan long het bilong wanpela klak bilong wanpela haus silip na askim em long givim em olgeta moni long bokis bilong moni. Taim klak i givim em pinis, em tokim em long brukim skru, na sutim beksait long het bilong em na em i dai.

Planti ol lain manmeri bilong Amerika i ting olsem Gary Gilmore mas dai. Jas husait i harim Kot tu i tok em mas dai.Tasol Jas tok Gary Gilmore mas dai long gun tu olsem ol arapela lain Gary Gilmore em yet i sutim. Taim ol lain long Amerika i harim dispela tok bilong Kot ol i no amamas. Ol tok dispela dai bai givim planti pen long Gary Gilmore. Em mas dai tasol mas no ken kisim pen na dai.

Maski em i kilim tupela man, em i mas dai wantem liklik pen, olsem givim marasin bilong slip o sindaun long sia i gat pawa bilong kilim.

Bilong wanem na ol tok olsem? Ol i sori long Gary Gilmore. Maski em raskel tasol tingting bilong sori is stap yet.

Sopas man nating i sori long raskol olsem Gary Gilmore, olsem wanem long planti Krisen i save tok God bai salim sin manmeri go long hel paia na bai kukim isi sis oltaim oltaim? God em i save sore liklik na man i save sore moa winim God o olsem wanem?

Planti gutpela Kristen manmeri i bilip olsem God Papa bai salim ol sin manmeri i go long paia na kukim ol isisi na dispela pen bai stap oltaim oltaim. Dispela tok i stap long buk Baibel o nogat? Na tu ol dispela Kristen i tok olsem paia bilong hel bai i no nap pinis. Em bai kuk stap oltaim oltaim; Em tru o nogat?

Em i gutpela long yumi painim tok bilong God long dispela.

1. LEWA BILONG JISAS I BRUK

Propet Esekiel i tok:

"Tokim ol Israel olsem, 'Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, na tru tumas mi no save amamas long taim ol bilong mekim sin, ol i dai." (Esekiel 33:11)

God i no amamas long lukim sin man dai. Em sori tru long lukim sin man dai. Em laik bai ol mas tanim bel.

Jisas i gat bikpepa sori long ol lain i hevi long sin na tok:
"Yupela ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela." (Matyu 11:28)

Taim Jisas i dai long diwai kros, Em i bin krai na sori long ol sin manmeri na tok:
"Papa, yu ken lusim sin bilong ol. Ol i no save long dispela samting ol i mekim." (Luk 23:34)

Em kirap na tok ken olsem:
"God bilong mi, God bilong mi bilong wanem yu lusim mi?" (Matyu 27:46)

I no long taim bihain, Jisas bin pulim win na dai bilong wanem lewa bilong em i bin bruk. (Jon 19:30 na 34). Em dai wantem bikpela sori long sin manmeri. Emi laikim ol mas lusim sin na kam stap wantem God na stap oltaim.

Dispela God husait i tok: "Mi no save hamamas long dai bilong sin manmeri" bai hamamas taim sin manmeri kuk long hel oltaim oltaim?

Buk Baibel i tok:

"Bel hat bilong God i stap tasol em liklik. Em i gat bikpela marimari na sori i winim belhat bilong God." (Buk Song 30:5)

Sori bilong God winim belhat bilong Em. Hel paia em belhat bilong God, tasol long lukluk bilong God yet, em bai stap liklik taim na pinis. Maski ol lain we i laikim tumas sin na go het yet long wokim sin, ol bai i bungim bikpela hevi long paia long harere long graun. Dispela bai brukim stret lewa bilong God. Em bai pinisim ol sin lain wantem sori.

Papa na mama i sori taim pikinini i dai long rong ol yet wokim, olsem tasol God tu bai sori taim ol manmeri i lus insait long sin na paia.

Baibel tok:
"Bikpela i no save wok isi isi long kamapim samting em i bin promis long mekim, olsem sampela man i save tok. Nogat. Tasol em i no laik bai wanpela man i lus. Em i laik bai olgeta man i mas tanim bel, olsem na em i isi long yupela na em i wet i stap yet." (2 Pita 3:9)

Jisas i laik olgeta i mas kisim laip long heven na habirisim dai long paia we bai klinim dispela graun long sin na Satan. (Ridim 2 Pita 3:10, 13).

Jisas les long Sin. Ol lain pas long sin bai pinis wantem sin. God i no kros long manmeri, bikpela kros bilong em long sin. Taim manmeri i stap wantem sin ol bai pinis long paia wantem sin na Seten. (Revelesen 20:14-15).

2. LONG WANEM HAP NA LONG WANEM TAIM BAI PAIA I LAIT LONG HEL?

Planti ting hel em wanpela ples ol sin manmeri go nao taim ol i dai. Tasol dispela ino tru. Tru tru hel em ples man nogut na Satan bai go bihain long 1000 Krismas. 2 Pita 3:9-13). (Revelesen 20:14-15).

"Sapos traim i kamap long ol man i bihainim God, orait Bikpela i save long rot bilong kisim bek ol long dispela traim. Na Bikpela i save pinis long pasin bilong ol man nogut, na em i save long rot bilong bekim pe nogut long ol, i go inap long De bilong bikpela kot bilong God." (2 Pita 2:9)

Graun bilong yumi tu bai God i klinim long paia. Baibel tok:

"Na nau, long wankain tok bilong God tasol, skai na graun i stap na i wetim paia i kamap na i bagarapim ol. Skai na graun i wetim de bilong bikpela kot i kamap, na ol man i bin givim baksait long God, ol bai i bagarap olgeta." (2 Pita 3:7)

God i no plen olsem wanpela man or meri bai go insait long paia. Paia bilong pinisim Seten, tasol ol lain husait kisim strongpela thingting long bihainim Seten na pasin sin bai kisim pei wantem Seten. God bai sori tasol em i laik bilong ol yet long bihainim Seten olsem na God bai larim ol dai long paia.

Baibel tok gen:
"Orait na king bai i tokim ol lain i stap long han kais bilong em olsem, 'Yupela manmeri bilong lus, yupela klia long mi na yupela go long paia i no save dai, em dispela paia ol i redim pinis bilong Satan wantaim ol ensel bilong en." (Matyu 25:41)

Jisas i tok wanem taim em bai kam bek? (Ridim Matyu 13:39-43).

Long dispela stori long Matyu 13:39-43 yumi lukim olsem ol 'gras nogut' makim sin manmeri. Ol bai ino nap paia nau. Jisas i tok larem ol stap inap long las de.

Pait namel long Satan wantaim Jisas i wok long go het yet. Satan i laik long soim olsem rot na pasin bilong sin i gutpela moa na Jisas i laik long soim yumi man olsem, pasin bilong harim tok na bihainim laik na pasin bilong em i nambawan samting. Dispela pait bai kamap long harere bilong em long taim Satan, ol ensel bilong em na pasin sin bai i kuk insait long paia.

Long harere bilong 1,000 yia, bihain tasol long ol ensel i opim rekot long heven na soim, ol lain ino kisim Jisas long laip bilong ol bai kuk wantem paia bilong God autsaid long siti Niu Jerusalem. (Reevelesen 21:1). Na bihaind God bai mekim "nupela heven na nupela graun."

3. HEL BAI PAIA I GO I NAP WANEM TAIM?

Planti man i bilip olsem, paia bilong hel bai lait oltaim oltaim na ol ting olsem God i gat bikpela bel hat na ino gat planti sori o pasin bilong laikim manmeri. Yumi rid pastem long buk Sam 30:5 olsem belhat bilong God i liklik. Pasin tru bilong em pasin bilong laikim manmeri. Tasol igat tok long buk Baibel i luk olsem, paia bai stap oltaim. Yumi mas sindaon na lukim gut. Lukim dispela pas Pol raitim:

"Na em bai i mekim save long ol man i no laik save long God na i no bihainim gutnius bilong Jisas, Bikpela bilong yumi. Ol dispela man bai i kisim pe nogut olsem. Ol bai i stap long we long Bikpela na long lait bilong bikpela strong bilong em, na ol bai bagarap i stap oltaim, oltaim." (2 Tesalonika 1:8, 9)

Wanem dispela hap tok: "Bagarap stap oltaim"? Manmeri bai stap laip yet long hel na kisim pen long pela taim o paia bai stap longpela taim. Baibel i no tok manmeri bai stap oltaim. Em tok Hel paia tasol bai stap oltaim. Dispela tok i soim olsem laip bilong sinmeri i no inap long stap long pela taim inap long winim strong bilong paia. Paia stap longpela taim olsem na paia bai winim laip bilong bilong sin manmeri.

Baibel i tok 'sol' bilong man save dai na pinis. Lukim dispela hap tok Jisas mekim:

"Yupela i no ken pret long ol man i save kilim i dai bodi, tasol ol i no i nap kilim spirit bilong yupela. Nogat. Yupela i mas pret long God tasol. Em i nap bagarapim spirit na bodi tu long hel" (Matyu 10:28).

Sol or spirit bilong man bai pinis. Baibel tok, God bai pinisim sol na spirit long hel. Sol o spirit bilong man ino save stap oltaim. Em i save pinis.

Jisas i tok gen:

"Liklik rot bai go stret long laip" na bikpela rot bai i go stret long bagarap" (Matyu 7:13, 14).

Ol lain bilip bai kisim laip na ol i no bilip bai dai (Jon 3:16). Ol bai dai long hel na pinis olgeta sapos ol ino bilip.

Hel em ples we sin manmeri bai dai. Dispela i bihainim tingting long Buk Baibel long narapela hap tu: Lukim Buk Song 37:28, Pita 2:12, Buk Song 37:20), Aposel 3:23 na planti hap isave tok: ol sin manmeri bai pinis long hel na i no stap laip oltaim long hel.

Pita i toktok long de bilong Kot na bagarap bilong ol lain i no bihainim God (2 Pita 3:7). Paul i tok ol bai bungim bagarap long ples ol i go (Filiapai 3:19).

As tingting bilong God, em bilong pinis sin olgeta long paia. God i no laik bai sin i stap yet na ol man bai go stap yet long paia. Nogat. Dispela em i karangi tingting bilong man bilong graun. Baibel i tok olsem paia bai i pinis taim em kukim olgeta samting em mas kukim.

"Harim gut. Wanpela De bai kamap na bai paia i kukim kunai i drai. Long dispela De bai oli bagarap long paia na bai ol i pinis olgeta." (Malakai 4:1, 2)

Ol sin manmeri i no nap paia stap longpela taim. Nogat. Paia bai pinisim ol na bihain paia tu bai pinis. Pe bilong sin em dai ( Rom 6:23), i no laip stap ol taim hel paia. Long harere bilong 1,000 yia, olgeta sin manmeri, satan i bin giamanim ol, bai traim laspela taim long winim God na ol gutpela man na kisim siti - Niupela Jerusalem (Revelesen 20:7-10). Long dispela taim nau bai God i kapsaitim paia i kam daun na kukim na pinisim olgeta man bilong sin na sin wantem Seten.

"Paia i kam daun long God na kukim ol" (Revelesen 20:9).

Sampela i save kisim ol kain pas oslem tok bilong Jisas long Mak 9:48 na tok em soim klia olsem ol sin manmeri bai i kuk insait long paia na ol liklik sinek bai kaikaim ol bai stap oltaim oltaim. Dispela i no tru long wanem dispela pas Jisas i kisim i kam long Aisaia 66:24. As tingting bilong pas em i olsem: Yu save paia i no nap lait moa sapos i nogat samting bilong kukim. Wankain tu liklik sinek bai i no nap stap moa sapos i no gat samting bilong kaikaim. Taim, paia na sinek i pinisim stret wok bilong ol na i no gat hap bai stap.

Jisas tu i tok olsem; dispela paia i no nap dai taim sin na sin manmeri stap yet. Em kuk yet inap ol sin manmeri na sin yet wantem Seten i pinis (Matyu 3:12). God i tok taim Mi pinis long klinim dispela graun, bihain bai Nupela heven na nupela graun bai kamap - em bai ples bilong ol lain we bai go long heven. (Ridim Aisaia 66:16-19)

Mi wok long tingting long dispela. Em bai wanpela gutpela de tru long yumi ol lain we bai stap wantaim Jisas, God Papa, Holi Spirit na ol Ensel long heven. Bai i nogat sin, dai, krai na sore, nogat olgeta. Olpela pasin bilong sin i pinis olgeta na yumi no nap moa tingim gen. Hamamas bilong yumi bai pulap tru na lewa bilong Jisas bai solap long hamamas long lukim ol lain bilong em we i stap wantaim em long heven.

4. STAP OL TAIM I STAP INSAIT LONG BAIBEL O NOGAT

Nau mi laik yumi lukim sampela pas ol sampela Kristen i tok, ol i toktok long strongim bilip bilong ol olsem; i gat hel paia i wok long lait i stap nau.

Yumi lukim pinis olsem Jisas toktok long stap oltaim long Matyu 25:46 em i no tok paia bai lait i go oltaim oltaim. Nogat. Em i toktok long wanem samting paia bai i kukim bai kuk na yumi no nap lukim gen (1Tesalonika 1:9).

Narapela pas we i save paulim ol man i stap long Matyu 25:41 we Jisas i toktok long "paia i no save pinis" God redim bilong Satan na ol ensel bilong em." I luk olsem dispela pas i strongim olsem paia em bilong oltaim oltaim. I gutpela yumi lukim gen wankain tingting long ol narapela pas.

Jud 7 i toktok long Sodom na Gomorrah, kamap olsem tok piksa bilong ol lain we bai pinis long paia ino save pinis. I klia tru olsem ol dispela siti i no paia i stap nau. Nogat. Tasol paia em pinisim dispela siti na i no moa stap nau. 2 Pita 2:6 i tokaut olsem, dispela paia bai kamap tu long ol long harere bilong graun. Ol dispela sin manmeri bilong Sodom na Gomorrah i no stap nau, nogat. Wan kain bai kamap long paia bilong hel.

Planti lain tu i paul long Buk Revelesen. Taim pasta na sios lida i paul ol sipsip tu i paul. Long Revelesen 14:11 we Jon i tok olsem; simuk bilong mekim save ol sin manmeri go antap oltaim oltaim.

Propet Aisaia tu i bin mekim wankain tok tu, taim em i tok: " Em bai lait strong olgeta de na nait na simuk bai i kamap oltaim." (Aisaia 34:9,10). Graun bilong Edom i no wok long paia i stap na simuk bilong em i no wok long kirap i go antap, nogat. Paia i dai long pela taim i go pinis. God i tok piksa long kliaim wanem bai kamap long ol manmeri we God bai kukim long hel. Em bai pinisim olgeta na i no nap lusim hap i stap.

Kisim bek 21:6 i toktok long ol wokboi ol masta bilong ol i save mekim hol long iau bilong ol long soim olsem, em bai wok long masta bilong em ol taim oltaim. Tasol dispela mak em stap long wok boi em inap dai. I no stap bihain long dai. Jonah tu i bin stap insait long bel bilong fis 3 pela de (Jonah 2:6). TasolJona tok mi stap oltain oltaim. (Matyu 12:40). Dispela hap tok, "oltaim oltaim" em soim inap dai painim.

Olsem na yumi mas lukaut gut long taim Baibel i usim ol tok piksa long strongim tok bilong ol. Simuk i wok long go antap oltaim oltaim em makim taim God i kukim ol sin manmeri nogat gat wanpela bai abrusim. Pei nogut God givim bai stap inap em wokim wok God laikim mas kamap. (Revelesen 21:8 i tok klia tru olsem paia we i lait wantaim hot ston em i "nambatu dai". Hel paia i bai kukim na kaikaim, ol i dai na pinis, na bihain paia tu bai pinis.

5. BILONG WANEM BAI I GAT HEL?

God i bin kamapim wanpela gutpela graun stret. Tasol taim sin i kam, em i bagarapim olgeta ples na i bringim hevi na dai. Sapos wanpela taim yu go bek long haus na painim olsem ol brukim haus bilong yu, na bagarapim nogut tru haus bilong yu. Bai yu larim olsem o bai yu klinim na mekim haus bai luk klin gen? Ating yumi bai stretim haus bilong yumi na go stap insait long en gen. God bai i wokim wankain. Em bai klinim dispela graun, rausim sin na kamapim nupela graun long kisim ples bilong olpela.

Em i laik klinim dispela graun tasol em i no laik kilim ol manmeri insait long graun. Sin i kamapim ol kain kain sik, kansa , AIDs, TB na i planti hevi long manmeri. Olsem na Jisas i mas kisim sin na kilim em pastaim, bihain em bai klinim dispela graun.

Olsem na nau yumi i gat gutpela rot long helpim yumi long sin. Olsem Baibel i tok:

"Tasol sapos yumi autim sin biong yumi, orait God bai i mekim olsem em i bin tok. Em bai i mekim stretpela pasin na lusim sin bilong yum. Na em bai i rausim olgeta pasin nogut i stap long yumi na mekim yumi i kamap klin." (Jon 1:9)

Maski God i mekim rot long savim ol, planti bai stap long sin yet. Ol dispela lain God bai larim ol kisim pei bilong sin. Emi no laik bilong God long pinisim ol tasol em laik bilong ol yet.

As tru tru bilong hel paia em olsem ol lain les long gutpela sindaun bilong God na laikim pasin bilong sin bai pinis long hel. Baibel itok:

"Ol dispela samting bai i kamap, long wanem, mi bin singaut long yupela na yupela i no bekim singut biong mi. Na tu mi bin autim tok bilong mi long yupela, tasol yupela i no bihainim, Nogat. Yupela i sakim tok bilong mi na mekim ol pasin nogut tasol long ai biong mi, em ol pasin nogut tasol mi no laikim tru." (Aisaia 65:12)

Taim ol sin lain i no moa pas wantaim Jisas, husat em as bilong laip, ol is soim ol i les long stap laip na amamas olsem na Jisas bai givm samting ol laikm, em dai long hel.

6. WANEM EM PE LONG LUS LONG KINGDOM BILONG GOD?

I tru Baibel i no skulim yumi olsem paia bilong hel bai i lait i go oltaim oltaim, tasol Baibel i tok olsem, ol lain husait bai go long hel bai pilim nogut tru. Lukim dispela tok long Baibel:

"God bai i mekim stretpela pasin olsem. Em bai i bikim hevi long ol man isave givim hevi long yupela….. God bai mekim olsem long taim Bipela Jisas wantim olgeta strongpela ensel bilong em i lusim heven na i kamap ples klia. Em bai i kam long bikpela paia tru. Na em bai mekim save long ol man i no laik save long God na i no bihainim gutnius bilong Jisas, Bikpela bilong yumi. OL DISPELA MAN BAI kisim pe nogut olsem. Ol bai i stap long we long Bikpela na ol bai i bagarap i stap oltaim oltaim." (2 Tesalonika 1:6-9)

Ol bai pilim nogut tru. Ol bai stap autsait long pes bilong God. Dispela hap em ples bilong dai na bagarap. Baibel itok dispela hap em ples bilong kaikaim teeth na teeth bai pairap (Matyu 22:13). Em bai nogut tru long luksave olsem yu lusim laip na bai yu no inap sindaun wantaim Jisas long ples em redim bilong yumi.

Taim Jisas i hangamap long kros em luksave olsem sin save mekim man stap long we long God. Taim sin i pasim God long pes bilong em dai i kam long em. Olsem tasol ol lain pas long sin na lusim Jisas bai dai taim sin bilong ol i pasim God .

Taim dispela de kam ol bai luksave laip ino save pinis i save stap God tasol. Ol bai sori na bai pundaun long skru bilong ol na tok tru tumas kot na sori bilong God i stret olgeta (Revelesen 15:4; Filipai 2:10, 11).

Olsem na ol lain i raitim Baibel i save tok strong long yumi mas kam na kisim em kam insait long laip bilong yumi.

Paul tok:

"Mipela i save wok wantaim God na mipela i tok strong long yupela olsem, "Yupela i kisim pinis marimari bilong God, na nogut yupela i lusim nating marimari bilong em. God i tok olsem, "Mi yet mi bin makim taim bilong kisim bek yu na helpim yu." Harim. Nau tasol em i taim bilong God i mekim gut long yumi. Nau tasol em i taim bilong God i kisim bek yumi." (2 Korin 6:1-2)

Jisas tok:

"God i no salim Pikinini bilong en i kam long graun bilong skelim pasin bilong ol manmeri bilong graun olsem jas. Nogat. Em i salim em i kam bilong kisim bek ol." (Jon 3:17)

Bikpela hamamas bilong God, na engel bilong En i olsem ol sin manmeri mas tanim bel. Jisas tok:

"Mi tok stret long yupela, wankain amamas i save kamap long heven taim wanpela man bilong mekim sin i tanim bel. Tru, ol i save amamas long 99 stretpela man i no nidim tanim bel. Tasol sapos wanpela man bilong mekim sin e mi tanim bel, orait ol i save amamas moa moa yet." (Luk 15:7)

Yu yet skelim, yu pinis long hel, em gutpela o kisim laip em gutpela. I moa gutpela long kisim Jisas nao na redi long go long heven na stap wantem God oltaim iltaim: Sopas yu laim kisim Jisas pray long God nao tasol:

Dia God, Mi tok tenkyu long laikim mi nataing stret. Jisas soim dispela namba 1 pasin long diwai kros. Mi givim mi yet long han bilong yu. Holim me pas inap yuk am na kisim mi go long plese bilong yu. Mekim mi stap strong long yu. Yu kamap King long laip bilong mi.

Mi prea long nem bilong Jisas. Amen.


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.