GOD I STAP WE?

Tingim taim yu kisim nius olsem wanpela boi ol rascal i kilim taim em stadi long teibol bilong class rum. Na wanpela mama long taun i bin painim aut olsem boi bilong em i bin kisim Sik AIDS taim ol i bin givim blut i gat binatang bilong AIDS insait long en.

Dispela kain stori na hevi ol manmeri i gatim long dispela graun brukim stret lewa bilong yumi olgeta. Yumi painim wanpela rot bilong pinisim olgeta dispela hevi, taso luk olsem nogat. Husait inap halipim yumi? Wanpela man bilong rait i bin tok olsem: "God i stap we taim ol man stap long ol dispela bikpela hevi? God, tru i stap long heven tasol em stap wantaim yumi long hia long graun tu o nogat?" (The Mystery of the Cross [Grand Rapids: Zondervan, 1988], p. 107.)

Yumi harim olsem God i stret olgeta, na ino save larim bagarap kam nating. David i tok olsem:

"Bikpela i laikim olgeta gutpela pasin na olgeta samting i stret. Oltaim Bikpela i save laikim olgeta manmeri bilong graun." (Buk Song 33:5)

Tasol sapos dispela i tru, Em bai mekim dispela graun kamap orait geno nogat? Ol hevi bai pinis olsem wanem long dispela graun? I tru yumi save olsem Em bai givim yumi strong long winim ol dispela hevi, tasol yumi i no laikim ol dispela hevi stap oltaim oltaim. Yumi laik lukim gutpela pasin, na gutpela sindaun mas kamap nao na oltaim.

Long dispela Baibel skul bai yu painim rot God bai bihinim long pinisim sin na hevi.Taim dispela i kamap, olgeta man bilong graun bai i tokaut olsem, God i stret long olgeta pasin bilong em. Revelesen 20 em tokim yumi wanem taim na rot God bai bihainim long pinisim olgeta hevi na trabel.

1. 1,000 KRISMAS I KAMAP KLIA

Revelesen 20 i lukluk klostu moa long 1,000 krismas. Taim Jisas i kam bek long dispela taim 1000 yia bai stat. Long arare long 1000 Krismas pait namel long Jisas na Seten bai pinis. Dispela pait i bin stat long heven taim Lucifer i bin resis long kamap olsem God. Tasol God is strong moa na Em i rausim Seten igo autsait long Heven, na tromoim em kam long graun. Dispela pait i bin go yet long gaden bilong Eden, na bihain pait i strong tru taim Seten i girisim ol man bilong graun long kilim Jisas na hagamapim em long kros. Taim Jisas I dai na kirap em winim Seten gen, na baem manmeri long blut bilong em.

Tasol dispela pait bai pinis long harere bilong 1,000 krismas long heven taim God pinism sin wantem Seten. Em bai putim graun aninit long lukaut bilong Jisas.

Revelesen 20 i soim yu tu olsem bai 2 kain dai manmeri bai kirap. Namba one Kirap na namba 2 kirap. Namba wan kirap bai kamap long stat bilong 1000 yia, na namba tu Kirap bai kamap long arare bilong 1000 yia.

Husait tru bai kirap long namba wan kirap bek?

"Ol manmeri i kirap bek long dispela namba wan taim. God i makim ol bilong em yet na ol i ken amamas. Namba 2 dai em i no gat strong bilong daunim ol dispela lain. Nogat. Ol bai i stap pris bilong God na bilong Krais. Na ol bai i stap king wantaim Krais long dispela 1,000 yia." (Revelesen 20:6)

Ol lain kisim Jisas olsem Bikman long laip bilong ol bai hamamas na bai kirap long namba 1 kirap taim Jisas kam namba 2 taim. Ol lain hia bai go stap wantem Jisas olsem bosman na Jas long 1000 Krismas long Heven.
Husat ol lain bai kirap long namba 2 Kirap bek long taim 1,000 yia i pinis?

"Olgeta arapela manmeri i dai pinis, ol i no kisim laip long dispela taim. Ol mas wetim 1,000 yia i pinis pastaim. Dispela em i namba wan taim ol manmeri i kirap bek long matmat." ( Revelesen 20:5)

Ol lain we bai kirap long namba 2 Kirap bek long matmat em ol lain we i no bilip long Jisas na ino kisim Jisas. Ol bai kirap long namba 2 kirap.

2. KIRAP BEK LONG TAIM KRAIS I KAM BEK

Kirap bek bilong ol lain bilong God i kamap long taim Jisas i kam bek long graun. Paul i tok olsem:

"God bai i tok strong, na namba wan ensel bai i singaut, na biugel bilong God bai i krai. Na ol man i bilip long Jisas na i dai pinis, ol bai i kirap bek pastaim. Long dispela taim yumi manmeri bai i gat laip na i stap yet, yumi bai i go antap long klaut wantaim ol dispela manmeri, na yumi bai i stap wantaim Bikpela na yumi olgeta bai bungim Bikpela. Na yumi bai i stap wantaim Bikpela oltaim oltaim. Orait yupela i mas autim dispela tok long ol arapela manmeri bilong God, bilong strongim bel bilong ol." (1 Tesalonika 4:16-18)

Taim Jisas i kam long dispela graun gen, Em bai kirapim ol manmeri husat i "dai insait long Jisas Krais" na kisim ol, wantaim ol gutpela manmeri stap laip yet, go long heven (Jon 14:1-3). Long dispela taim em bai senisim olgeta gutpela manmeri na ol bai kamap manmeri i nogat sin na ol i no inap dai, kisim sik, or kamap lapun. (1 Korin 15:51-53).

Wanem bai kamap long ol nogut manmeri ol i stap laip yet taim Jisas i kam? Ol i no nap sanap long ai bilong God; ol bai i dai "long lait" long kam bek bilong Jisas (Luk 17:29, 30; 2 Tesalonika 2:7, 8). (Sapos yu laik, lukluk gen long Leson. 8).

3. OL I PASIM SETEN LONG 1,000 YIA

Taim 1,000 yia i stat ol gutpela manmeri i go long heven na ol nogut lain lait bilong Jisas bai kilim ol i dai. Wanem bai kamap long dispela graun long 1,000 yia?

"Orait mi lukim wanpela ensel i lusim heven na i kam daun. Long han bilong en em i holim ki bilong hul i no gat as. Na em i holim bikpela sen tu. Em i holim pas dispela snek, em snek bilong bipo tru, em Satan, dispela "Man i save kotim olgeta man." Na ensel i passim em long sen na em bai i stap olsem i nap long 1,000 yia. Na ensel i tromoi em i go daun long hul i no gat as, na i pasim dua bilong dispela hu na i lokim strong. Olsem na Satan bai i no inap giamanim moa ol manmeri bilong olgeta lain. Em i mas wetim 1,000 yia i pinis pastaim, na bihain ol i mas lusim em, na long sotpela taim tasol em i ken i go nabaut." (Revelesen 20:1-3)

Long taim Jisas i kam Satan bai kalabus wantem sen inap long 1,000 yia i pinis. Ol bai pasim Seten olsem wanem? Baibel tok em bai stap long hul i nogat as long en. Dispela hap tok, 'hul nogat as' i kam long tok ples Greek na em mak tasol.

Dispela sen em i trupela sen o tok piksa tasol? Em i no trupela sen. Long 1,000 yia olgeta gutpela manmeri i go pinis long heven na ol nogut we i bin laip taim Jisas i kam i dai pinis long lait bilong God. Satan em yet nau i stap long dispela graun. Em i no nap traim na giaman gen, long wanem i nogat manmeri long traim na giamanim. Em bai stap long dispela graun tasol go i nap 1000 yia i pinis. (Revelesen 20:3).

Satan bai stap long dispela graun i nogat san, mun, sta, na no gat samting gat laip. Dispela graun i bagarap nogut tru, na antap long en Seten na ol ensel bilong em i raun nating igo kam. Em i tingim bilong wanem na em i bin mekim ol kainkain bagarap long dispela graun. Dispela hap tok, "hul i nogat as" i makim dispela graun bihaind long kam bilong Jisas i bagarapim.

4. OL GUTPELA MANMERI I SKELIM OL WIKET

1,000 yia tu em i taim bilong kot. Dispela kot em hap bilong bikpela kot bilong God we em i kamap tete na bai pinis bihain. I gat 4 pela hap bilong dispela bikpela kot bilong God.

" Namba 1 hap em kot we God i skelim ol gutpela manmeri. Dispela kot i kamap nao long Heven. Dispela Kot bilong sekelim gutpela manmeri na rerim ol long kam bilong Jisas.
" Namba 2 hap em bilong skeleim pei bilong ol gutpela lain long givim taim Jisas kam namba 2 taim.
" Namaba 3 hap em bilong givim pei long ol nogut manmeri. Dispela i kamap long 1,000 yia long heven.
" Namba 4 hap em God bai givim pei bilong Seten na ol lain bilong em long harere bilong 1,000 yia.
(Yu traim lukluk bek gen long Stadi Namba. 13 we i toktok long hap bilong Kot 1 na 2).

Taim Jisas kisim ol gutpela man meri go long Heven ol bai wokim wanem long 1,000 yia? Buk Baibel I tok:

"Ating yupela i no save olsem, yumi manmeri bilong God yumi bai i skelim pasin bilong olgeta manmeri bilong graun?… Ating yupela i no save yumi bai skelim pasin bilong ol ensel tu?" (1 Korin 6:2, 3)

"Na mi lukim ol sia olsem sia king i stap, na ol man i sindaun i stap long ol dispela sia. God i givim wok long ol bilong skelim pasin bilong ol manmeri long kot. Na mi lukim ol tewel bilong planti manmeri i bin bilip long Jisas na autim nem bilong en na ol i bin holim strong tok bilong God, na long dispela as tasol ol birua i bin katim nek bilong ol na kilim ol i dai……….. Ol dispela manmeri ol i kisim laip, na ol i stap king wantaim Krais inap long 1,000 yia." (Revelesen 20:4)

Long 1,000 yia ol gutpela manmeri bai skelim pasin bilong Satan, ol ensel bilong en na ol nogut man meri husait i bin bihainim laik bilong Satan na sin. Ol bai skelim seten, ensel bilong em na ol manmeri husait i no go anatap wantem Jisas. Na ol yet bai klia olsem, Kot bilong God i klin na stret olgeta.

God i gutpela, olsem na Em larim yumi ol lain bilong em skelim ol lain nogut. Planti ol lain bai yumi skelim ol long heven, yumi stap wantaim, sindaun, silip, kaikai, pilai, wok na toktok wantaim. Na yumi yet bai i gat askim: Bilong wanem na dispela lain i no kam? Bilong wanem na Pasta bilong mi i no kam? Wanem samting i wokim na mama, papa, brata, susa i no kam long heven? Yumi yet bai lukim ol buk we igat stori bilong laip bilong ol stap antap long heven. (Revelesen 20:12) Mipela painim olgeta asua bilong ol na tok tru tumas kot bilong God i tru na stret olgeta. Yumi bai litimapim Nem bilong Em.

Wanpela save man bilong Baibel i askim ol sumatin bilong em olsem; Yupela i ting bai i gat krai long heven tu o nogat? Ol sumatin bilong em i painim hat tru long bekim dispela askim. Em kirap na tokim ol olsem, bai ol gutpela lain bai sekelim ol wok bilong ol lain nogut long 1,000 yia. Na ol bai painim as tru bilong ol wantok bilong ol i no stap long heven. Dispela bai mekim ol i wari tru. Ol i no bin harim tok bilong Holi Spirit. Taim God i soim trupela wok bilong ol lain yumi bai sori na wari. Tasol bihain long dispela, God bai rausim olgeta ai wara bilong yumi. (Revelesen 21:4).

5. SATAN I LUS LONG SEN BIHAIN LONG 1,000 YIA

Taim 1,000 yia i pinis God bai kisim Niu Jerusalem i kam daun long Heven. Baibel tok:

"Na mi lukim dispela taun bilong God, em niupela Jerusalem. Mi lukim em i stap wantaim God, na i lusim heven na i kam daun. Em i gat gutpela bilas, olsem na i redi long maritim man bilong en." (Revelesen 21:2)

Dispela gutpela siti, God i wokim long gol na pulmapim wantem bikpela hamamas em i bin ples bilong yumi long 1,000 yia. Nau dispela holi siti i lusim heven wantaim Jisas na ol lain bilong em insait i kam daun long graun.

Wanem smating bai kamap long ol sin manmeri we bai dai i stap? Baibel tok:

"Olgeta arapela manmeri i dai pinis, ol i no kisim laip long dispela taim. Ol i mas wetim disepla 1,000 yia i pinis pastaim." (Revelesen 20:5)

Yumi lukim pinis olsem ol sin manmeri i dai long strongpela lait bilong Jisas taim em kam namba tu taim. Nao long arare long 1000 yia ol manmeri i no bilip bai ol kirap. Dispela nau em i namba tu kirap bek.

Wanem samting tru Satan i wokim taim 1,000 yia i pinis?

(Ridim Revelesen 20:7-9) - Satan i bungim olgeta dispela manmeri husait kirap namba 2 taim na giamanim ol olsem bai ol i kam kisim nupela siti - Jerusalem.

Taim Satan i givim tok tasol olgeta bai i ran i go long kisim niupela Jerusalem. Wanpela tingting i kisim ol na ol luksave ol i lus pinis.

6. LASPELA KOT BAI KAMAP

Olgeta manmeri bilong graun i bung na lukim ol yet laspela taim. Jisas i go pass long ol gutpela lain stap insait long siti na Satan i go pas long ol lain autsait long siti.

(Ridim Revelesen 20:11-13) - Bikpela kot kamap long dispela taim. God bai soim long ol lain stap autsaid wanem samting ol yet wokim long taim ol stap long graun. Ol bai lukim pasin bilong ol yet kamap olsem piksa na ol bai lukim.

Ol manmeri, ol ensel na ol lain bilong narapela graun i no bin pundaun long sin bai i stap wantaim Jisas na Jisas i autim olgeta asua bilong Satan, ensel bilong em na ol manmeri nogut. Jisas bai i soim ol olsem em i dai long givim laip tasol ol yet sakim tok na nao stap long hap bilong dai. Long dispela kot olgeta bai luksave Jisas i stret olgeta long Kot bilong en.

Taim Jisas soim pinis ol pasin nogut bilong ol pinis na bihain em bai tokim pei nogut bilong ol dispela lain wantem bikpela sori.

Baibel i tok:
"Yupela i save, bai yumi olgeta i sanap long kot bilong God. Mi Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok tru tunams, olgeta manmeri bilong graun bai i kam long mi na brukim sku long mi. Na olgeta bilong ol bai i tokaut olsem, mi God tru." (Rom 14:10-11)

"Long nem bilong Jisas olgeta manmeri bai brukim skru longJiasa, ol lain stap long heven na long graun." (Plis Ridim - Filipai 2:8-11)

Seten i bin bagarapim Nem bilong God. Em i tok God em i papa bilong ol hevi an pen. Tasol nao God i soim trupela pasin bilong Seten. Olgeta i save husait i tru papa bilong asua na sin. Olgeta gutpela man, ensel na ol manmeri bilong narapela graun tu ol bai sing na tok:

"Em i nap tru long olgeta man i litimapim nem bilong em na amamas long em na givim tenkyu long em." (Revelesen 5:4)

"Na mi harim toktok bilong olgeta kain samting God i bin wokim, em ol graun na i stap aninit long graun na i stap long solwara. Yes, olgeta samting i stap long olgeta hap, mi harim ol i tok olsem, " Dispela man i save sindaun long sia king bilong en, na Pikinini Sipsip tu, tupela i ken kisim olgeta tenkyu na biknem na amamas na strong, inap oltaim oltaim." (Revelesen 5:13)

Ol gutpela lain tasol i no tok Jisas i rait, ol ensel bilong Satan na Satan em yet tu i tok aut olsem pasin bilong Satan i no gutpela na pasin bilong God i stret na trupela.

7. SIN I KAMAP LONG HARERE BILONG EN

Maski Satan wantaim ol lain bilong em i tok God is stretpela tasol, tingting bilong ol is strong tru long stap wantem pasin nogut bilong ol. Ol bai kam klostu long siti bilong God na raunim em, tasol strongpela paia bilong God bai kapsait olsem rain na kukim ol autsaid long siti. Buk Baibel i tok:

"Ol bai i kam long olgeta hap bilong graun, na raunim kem bilong ol manmeri bilong God wantaim taun God i laikim tumas. Tasol paia bai i kam daun long heven na kukim tru ol dispela ami. Satan i bin giamanim ol, olsem na God bai i tromoi em i go daun long bipela hul i gat paia bilong ol ston solfa……Bihain em i tromoi Dai na wantaim ol ples bilong ol man i dai pinis i go daun lojg dispela bikpela hul i gat paia. Dispela bikpela hul i gat paia em i namba 2 dai. Na olgeta manmeri, nem bilong ol i no i stap long buk bilong laip, ol i tromoi ol tu i go daun long bipela hul i gat paia." (Revelesen 20:9, 10, 14, 15)

Paia bilong God bai i pinisim gut tru sin na ol we i holim pas sin. Satan na olgeta lain bilong em bai pinis long namba 2 dai. Ol bai i no inap kirap bek. Dispela Buk Baibel i tok: "Namba 2 dai"

Pasin bilong sin i mekim ol no pit long stap wantaim God. Paia bilong heven i kukim ol na pinisim wantaim Satan. Dispela pait namel long gutpela na nogut, Krais na Satan i kam harere. Jisas i kamap king tru bilong graun na heven.

Yu plen long stap we long dispela de? Yu mekim tingting bilong yu pinis long stap wantaim Jisas insait long siti na stap oltaim oltaim? O bai yu stap autsait wantaim planti manmeri na Satan na lus wantaim em? Maski wanem kain laip yu bin i gat bipo, God i ken senisim yu sapos yu larim em i kam insait long tingting na lewa bilong yu nau. Sapos yu no bin mekim tingting bilong yu yet, nau em taim long givim lewa bilong yu long em, na em bai banisim yu wantaim sori na marimari bilong em. Dispela de em taim bilong Jisas long kisim bek yu long sin. Bai yu larim em o nogat, tingting na save i stap long yu.

8. GRAUN I KLIN NA KAMAP NUPELA GEN

Taim God kukim na pinisim ol lain bilong Seten God bai kamapim wanpela nupela graun: Baibel tok:

"Nau mi lukim nupela skai na nupela graun i stap. Namba wan skai na namba wan graun i go pinis olgeta……. Na mi lukim dispela nupela taun bilong God, em nupela Jerusalem….. na i lusim heven na kam daun. Na long sia king mi harim masu bilong wanpela man i singaut strong olsem, 'Harim, Nau haus bilong God i stap namel long ol, na ol bai i stap ol lain manmeri bilong em. Yes God yet bai i stap wantaim ol, na em bai istap God bilong ol. Em bai mekim drai wara long ai biong olgeta bilong ol. Na ol manmeri bai i no dai moa, na ol bai i no bel hevi moa na krai moa, na ol bai i no inap kisim pen gen. Ol dispela smting bilong bipo ol i pinis olgeta. Olgeta samting bai kamap nupela." (Revelesen 21:1-5)

Gaden bilong eden i bin lus nau God i mekim kamap gen na em bai i stap oltaim, oltaim. Kain pasin bilong sin olsem man i tingim em yet, sik, hevi, wari bai pinis olgeta. Yumi i gat planti samting long lainim, na wokim. Bai miplea i kamapim nupela poro na stap oltaim oltaim. Yumi bai stap long lek bilong Jisas na harim gutpela stori na amamas wantem em. (Sapos yu laik lukim gut stadi-im gut gen Leson namba 9).

Na Jisas bai i kamap Bikman bilong nupela graun na heven. Baibel i tok:

"Em bai i stap king bilong yumi, na em bai i gat ol dispela nem, "Man bilong givim gutpela tingting tu; na "God i gat bikpela strong" na "Papa bilong stap oltaim oltaim" na King bilong kamapim gutpela sindaun na bel isi."Strong bilong gavman bilong en bai i mekim em i stap strongpela king, nau na olgeta taim bihain." (Aisaia 9:6, 7)

Yu bai stap oltaim oltaim wantaim dispela man bilong givim gutpela tingting na wantem Papa bilong em oltaimoltaim. Sapos yu bin givim laip bilong yu long Jisas pinis, yu no ken wari. Taim yumi lusim laip bilong yumi long lukaut bilong Jisas na putim tingting antap long em long kot bilong God, Jisas bai sanap na tok, "larim em, mi bin dai long em pinis. Gutpela laip bilong mi em bilong dispela man o meri."

Prea bilong yu bai olsem: "Mi tenkyu stret long yu long wanem yu stretpela God. Mi tok tenkyu long yu long wanem Jisas i bin wokim pinis rot long kisim yumi go long Heven. Bilong wanem yu kisim ples bilong mi na dai long mi. Yes, Papa, mi plen long kamap long heven na stap insait long siti - Jerusalem wantaim yu. Plis helpim mi long stap strong long bilip long yu. Mi prea long nem bilong Jisas. Amen.


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.