SIKRET LONG GRO TAIM YU LOTU WANTAIM

Long krismas 1960, Brata Andrew, wanpela man bilong Holland i bin karim sampela Baibel insait long kar bilong em na brukim boda bilong Romania na go insait long en. Em i go silip long wanpela haus silip na em prea olsem God bai lidim em i go long sampela lain Kristen long taun em stap long en - ol bai usim Baibel em karim i go long ples bilong ol.

Long harere bilong wik em wokabaut i go long resepton na askim we em bai painim wanpela haus lotu bilong ol Kristen insait long taun. Klak sanap bihain long tebol i tokim em olsem, yu no nap painim planti ol Kristen sios insait long dispela taun. Na tu, sapos ol i stap, yu no nap klia long tokples ol i tokim. Tasol em bekim man ya na i tok, yu save wanem, mipela ol Kristen i save tokim wanpela tokples tasol. Klak i askim em, wanem tokples? Dispela tokples em bilong olgeta kristen insait long graun - em i LAV. Dispela man i sanap bihain long kaunta i no klia long dispela tok ples. Tasol Andrew i kirap tokim em olsem, em wanpela naispela tok ples.

Andrew i wokabaut insait long taun na painim olsem , yes, i gat sampela haus lotu i stap. Wanpela bilong ol we em i go insait long en, em bin i nap painim Sekretari na Presiden bilong ol. Em toktok wantaim ol na soim ol Baibel. Pestaim ol Pasta ya i poret na sindaun isi turu. I no long taim bihain, em lukim wanpela Baibel long tokples bilong ol Romania i silip long tabol, em kirap kisim Buk Tambu bilong em na kisim Baibel bilong ol na givim long han bilong wanpela bilong ol.

Em tanim Baibel bilong em i go long 1 Korin 16:20 na askim wanpela bilong ol long Ridim long Buk Baibel bilong ol. Fes bilong ol lain long Romania i smael na olgeta holim pas na hamamas tru. Bihain wanpela bilong ol i bin opim Baibel bilong em i go long Gutpela Sindaun 25:25. Andrew i bin painim dispela pas na ridim i go long ol: "Sapos man i harim gutnius i kam long wanpela longwe ples, orait bai em i amamas olsem man i tait na i dring kolwara." Ol dispela lain brata wantaim Andrew i bin spendim 30 minits long stadi-im tok bilong God. Ol i bin hamamas tru ol i ken sharim tok bilong God wantaim, maski ol i kam long narapela narapela hap long urop.

Taim em soim ol wanem em i bin karim i kam long ol. Ol i bin hamamas tru na kam holim pas em gen na tok tenkyu long em.

Taim Andrew i bin kambek long haus silip bilong em long nait. Klak i bin kirap na tokim em olsem; Mi bin go na painim mining bilong dispela hap tok Greek yu bin tokim mi ya tasol em minim lav. I nogat wanpela tok ples nem bilong em lav. Andrew i kirap na tok: tru, tumas, yu tok stret. Tasol mi laik tokim yu olsem, mi bin toktok insait long lav bilong God i go long ol manmeri long apinun nau ya bipo mi kam bek. Yu painim pinis dispela gutpela tok ples o nogat? Long dispela stadi gaid yu bai lainim hau God i bringim yumi olgeta i kam insait long lav bilong em.

1. SIOS EM BILONG FELOSIP

Jisas i bin sanapim sios em bilong mitim nid bilong yumi manmeri strongim yumi long bihainim Jisas na sapotim yumi wantaim. Yumi olgeta i nidim dispela tupela samting na i mas kam long sios bilong yumi. Sios em ples we yumi kam long felosip na helpim wanpela na narapela. Baibel i soim aut klia olsem sios i singautim olgeta manmeri long kam na felosip na dispela felosip bai i kisim tu God i kam insait long en:

"Mipela i lukim na harim pinis, na mipela i save tokaut long yupela tu, bai yupela inap long i stap WANBEL WANTAIM MIPELA. NA YUMI BAI STAP WANBEL WANTAIM PAPA, na WANTAIM PIKININI bilong en Jisas Krais. Na mipela i raitim dispela tok, bai amamas bilong yumi i ken pulap tru." (1 Jon 1:3, 4)

Wanpela lain we i kam lotu na stap wanbel wantaim ol yet na wanbel wantaim Jisas bai i mekim ol i pilim stret pawa bilong lav bilong Jisas. Olgeta bai tokim sem kain tokples - em tokples bilong lav.
Taim yumi kristen i kam save long Jisas, yumi bai i gat wankain lav insait long lewa bilong yumi na tokim sem kain tok bilong lav, long toktok bilong yumi. Dispela bai i mekim yumi kamap strong moa yet insait long Jisas.

Ol memba bilong sios we Jisas i bin kamapim i bin stap gut wantaim tru. Long wanem ol i gat wankain lav, pasin, bilip na tingting long tokim aut long ol narapela lav bilong Jisas Krais. Dispela kain kam bung wantaim insait long lav na pawa bilong God i bin helpim long strongim ol liklik lain Kristen we i bungim mekim save na hevi long hovaim dispela graun.

2. SIOS JISAS YET I BIN KAMAPIM

Yu ting Jisas Krais i gat wanpela sios tu o yu ting dispela tingting bilong ronim gut sios i kam long ol man long graun tasol. Jisas yet bai bekim dispela askim:

"Na bai mi wokim sios bilong mi antap long dispela ston (Jisas). Na bai strong bilong dai i no inap daunim dispela sios." (Matyu 16:18)

Jisas em i dispela bikpela ston, em kona ston, long sios bilong Em.

Wanem lain i kamapim as tru bilong dispela ston, Jisas i toktok long en?

"Yupela i olsem haus God i wokim. Em i bin planim mipela aposel wantaim ol profet olsem pos bilong dispela haus. Na Krais Jisas em i namba wan pos tru." (Efesus 2:20)

Wanem samting tru Jisas i bin kamapim pinisim taim ol disaipol na yumi nau tu i wok long autim gutnius?

"Na long dispela pasin em i mekim namba bilong ol manmeri i bilip long Jisas i kamap planti moa." (Aposel 2:47)

Taim Jisas i bin sanapim sios, Em i bin promis olsem "na dua bilong hel bai i no nap daunim em" (Matyu 16:18) na Kristen sios bai i sanap yet. Sios i bin bungim sampela strongpela birua - olsem ol lain Rom, Kominis - tasol blut bilong ol kristen i dai i mekim Kristen sios long grow strong moa yet. Taim ol kukim wanpela kristen long paia, planti i kamap Kristen kisim ples bilong ol we i bin dai. Maskim ol man i no bilip long Jisas i laik traim daunim tok na sios bilong God, sios na tok bilong God i bin strong moa long wanem ol i bin tingim na wokim long daunim sios bilong God.

Paul i tok olsem: Jisas wantaim sios bilong em i wankain Man na meri i marit. Man i lukautim, lavim, hamamasim meri bilong em. Jisas i bin wankain tu long sios bilong Em (Efesus 5:23-25). Sios i olsem stret famili. Wanwan sios memba i helpim narapela sios memba long sanap strong na kamap poroman na meri bilong narapela sios memba (Efesus 2:19)

Paul tu i makim sios long bodi bilong man. Na Jisas em i het bilong dispela bodi (Kolosia 1:18)
Taim yumi baptais yumi tokaut long ol narapela manmeri olsem yumi i gat bilip long Jisas na laik kamap memba bilong sios bilong bodi bilong Em - Sios.

"Long wanem, wanpela Holi Spirit tasol i bin baptaisim yumi olgeta na mekim yumi i kamap wanpela bodi tasol, Na Krais tu i stap olsem." (1 Korin 12:13)

Buk bilong Revelesen i soim piksa bilong Jisas i wokabaut namel long ol sios bilong em, i soim klia olsem em i laik lukautim ol lain sios memba bilong em (Revelesen 1:20, 12, 13).

3. SIOS I GAT WOK LONG WOKIM

Long kam long lotu olgeta taim em i nambawan samting bilong strongim wanwan Kristen. Yumi nidim sapot bilong ol narapela kristen long givim laip long bilip bilong yumi na givim yumi strong long gro.

Sios i mekim 3 pela moa samting long helpim ol Kristen:

(i) Sios i save gaidim trupela tok bilong Jisas.

Olsem as na pos bilong tok bilong God (1 Timoti 3:15), sios i save holim na gaidim toktok bilong God insait long graun na long ai bilong ol man bilong graun. Yumi olgeta i nidim helpim na sapot bilong ol narapela sios memba long strongim yumi na bai yumi noken lus ting ting long toktok bilong God.

(ii) Sios em i piksa bilong wanem marimari bilong God i ken wokim long ol sin manmeri.

Senis we i kamap long laip bilong wan wan kristen i strongim toktok bilong God husat i bin kolim yumi i go insait long lait bilong gutnius (1 Pita 2:9).

(iii) Yumi ol Kristen, em i witnes bilong God long Graun.

Bipo Jisas i go long heven em i bin tokim ol lain disaipol bilong em olsem:

"Tasol bihain Holi Spirit bai i kam stap long yupela, na yupela bai i kisim strong. Na yupela bai i autim tok bilong mi long Jerusalem, na long olgeta hap bilong Judia, na long distrik Samaria, na i go inap olgeta hap bilong graun." (Aposel 1:8)

Yumi laki tru, long wanem God i makim yumi long tokautim dispela gutnius i go long olgeta hap long graun.

4. YUMI OGANAIS SIOS LONG KISIM STRONG

God i bin kamapim sios bilong Em gut tru na em i ognaisim gut tu. Man i ken kamap memba bilong dispela sios o no kamap memba bilong dispela sios, bihainim laik bilong wanwan (Matyu 18:15-18). Sios bilong God i bin makim ol lida bilong en na em i gat het opis bilong graun na ol liklik lain manmeri tu long wanwan ples (Aposel 8:14' 14:23' 1 Timoti 3:1-13). Taim ol i baptais, ol bilip manmeri i go insait long wanpela organais sios o grup (Aposel 2:42 na 47).

Sios i kamap long strongim ol wanwan pikinini bilong God.

"Yumi wanwan i mas tingting tu long ol narapela manmeri bilong God, na painim rot bilong kirapim ol long laikim ol gutpela pasin long ol. Na yumi ol manmeri bilong God i no ken lusim pasin bilong bung wantaim, olsem sampela man i save mekim. Nogat. Yupela i save, De bilong Krais em i kam klostu. Olsem na yumi wan wan i mas wok strong moa long strongim bel bilong ol arapela." (Hibru 10:24, 25)

Dispela em wanem sios bilong God i mas wokim. Wan wan sios memba i mas helpim narapela long sanap strong long bilip bilong ol. God i oganaisim sios long strongim ol yet na wok long helpim ol narapela manmeri bilong graun.

Sapos yu lukluk gut insait long sios Sevende, yumi wok long wokim stret wanem Baibel i laik bai sios bilong God mas wokim long graun. Sios i gat skul, haus sik, wok bilong ADRA, balus na planti moa samting bilong helpim sios long strongim ol Kristen i nap Jisas bai kam. Jisas wantaim ol disaipol bilong em i piksaim sios bilong God olsem stret bodi. Em wanpela tasol i gat planti pat bilong em. (1 Korin 12:21-28). Olgeta pat bilong bodi i no wankain, na ol wan wan i wokim narakain wok. Sapos yumi kamautim wanpela ai bilong yu, em bai nogat wok bilong em, sapos em i no pas wantaim bodi. Dispela i wankain olgeta pat bilong bodi. Long kamap memba bilong wanpela sios na wok bung wantaim ol narapela bai strongim yumi olsem kristen.

5. HAMAMAS BILONG LOTU

Insait tru long lewa na tingting bilong olgeta man, i gat laik bilong lotuim God i stap. Tasol dispela laik bai i dai na pinis nating sapos yu no strongim long pasin bilong go long lotu.

David i bin pilim olsem wanem tru taim em i go long wanpela ples bilong lotu?

"Ol i tokim mi olsem, " Kowan, yumi go long haus bilong Bikpelal." (Buk Song 122:1)

Wanem pat tru musik i save i gat long pablik lotu?

"Yupela i mas belgut long Bikpela na lotu long em. Yupela singim song bilong amamas na go klostu long em." ( Buk Song 100:2)

Baibel i tokim yumi olsem, pasin bilong givim ofa i mas kamap long taim bilong lotu:

"Bikpela em i namba wan, olsem na yupela i mas litimapim biknem bilong en. Yupela i mas bringim ofa na go long haus bilong em.Pasin bilong Bikpela i gutpela tumas na i stretpela olgeta,na dispela pasin i olsem gutpela bilas bilong em. Olsem na yupela i mas tingim dispela na lotuim em." (Buk Song 96:8, 9)

Prea tu em wanpela impotan pat bilong lotu.

"Yupela kam, yumi daunim het na lotu long em. Bikpela i bin wokim yumi. Orait yumi go klostu long em na brukim skru.Em yet i God bilong yumi. Em yet I save lukautim yumi manmeri bilong em olsem ol sipsip na em i save givim kaikai long yumi. Nau yupela i mas harim maus bilong em." (Buk Song 95:6, 7)

Baibel stadi na autim tok bilong God i bin nambawan tingting i wok long kamap strong long Nupela Testamen. I stat long taim bilong Pita em i bin autim tok long de bilong Pentikos, yumi ridim long Aposel. 2 - taim bilong ol lain protestan i kam i nap taim bilong yumi, olgeta bikpela tanim bel o rivaval i bin kamap tasol long tokautim stori bilong Buk Tambu. Bilong wanem tru? Long wanem tok em i gat laip na pawa. Na em sap moa winim bainet i gat tupela ai bilong em (Hibru 4:12-13).

6. WANEM I RAIT WANTAIM SIOS?

Sampela man i save tok olsem sios i pulap long ol sin manmeri. Ating wanem Henry Ward Beecher tokim em i tru:

"Sios i no ples bilong soautim ol stretpela Kristen, nogat, Em wanpela skul bilong stretim ol sin manmeri i kamap gut."

Long wanem yumi olgeta i sin manmeri, sios bilong God bai i no stretpela ples tu. Long wanpela stori bilong Jisas, em i bin tokim ol lain i harim olsem, wit na gras nogut bai gro wantaim i nap taim bilong kamautim ol (Matyu 13:24-30).Taim yumi ridim ol leta bilong Paul, yumi bai painim olsem; sios long taim bilong Paul i gat planti nogut i stap insait long en. Tasol ol sios nogut i no nap tru bagarapim kona ston bilong sios - Jisas Krais. Maski sios i no stret, yumi mas lukluk long Jisas - em nau em God bilong kisim bek man long sin. Na maski sios i gat hevi bilong sin, sios em bilong Jisas, putim tingting na ai bilong yumi long em tasol.

"Yupela man, yupela i mas laikim tumas ol meri bilong yupela, olsem Krais i laikim tumas sios na i givim laip bilng em yet bilong helpim sios. Long wara na long tok bilong en,Christ i wasim sios na mekim em i kamap klin long ai bilong en. Long dispela pasin em i makim sios i bilong em yet. Em i laik mekim sios i kamap naispela tru long ai bilong em, na bia sios i no gat doti na grile na kain samting olsem. Nogat. Sios i ken i stap holi na i no gat asua." (Efesus 5:25-27)

Sios em i impotan tru long Jisas olsem na em dai long em. Em dai long yumi wan wan man meri na long sios tu. Olsem na long kamap memba bilong wanpela sios i nambawan samting tru, yu mi mas mekim. Olsem wanem yu memba bilong wanpela sios pinis o nogat yet?

7. PAINIM WANPELA SIOS

Ating planti manmeri i wok long askim, Bai mi painim wanem sios tru? Hamas trupela lotu i stap antap long graun?

"I gat wanpela bodi tasol,na i gat wanpela Holi Spirit tasol.Olsem tasol God i singautim yupela bilong wetim wanpela samting tasol, em long God i ken inapim tru ol gutpela samting em i laik makim long yumi. I gat wanpela Bikpela tasol, na WANPELA PASIN BILONG BILIP, wanpela baptais tasol." (Efesus 4:4, 5)

Sapos Jisas igat wanpela bilip tasol, hausat tru bai yumi save wanem bilip (lotu) i tru? Jisas yet i givim yumi ki long usim long painim trupela bilip:

"Sapos wanpela man i gat laik tru bilong bihainim tok bilong God, orait em bai i save tru long as bilong dispela tok mi autim. Em bai i save, dispela tok i kam long God, o em i kamap long tingting bilong mi yet." (Jon 7:17) - (lukim tu Jon 8:31, 32)

Taim yumi laik tru long save long tingting na laik bilong God, em yet bai soim yumi wanem trupela bilip ol lotu yumi bai go long en. Ki bilong painim trupela sios em long painim wanem sios i save bihainim gut tru olgeta tok Jisas i tokim insait long Baibel. Yumi no ken bihainim wanpela sios bikos Pasta bilong em i man bilong klap, klap, pulim ai bilong ol man na krisim ol manmeri long bihainim em, nogat. Yumi mas bihainim sios we i tokautim ol trupela tok bilong God, i kamaut long Baibel.

Taim yu stadi-im dispela stadi gaid, God yet bai i lidim yu long painim tok bilong em na sios bilong em. Ol Kristens we i save gro, em ol lain we i opim lewa na tingting bilong ol long harim na bihainim stia bilong God long toktok bilong em. I nap yu larim God i toktok long yu na lidim yu i go long trupela sios bilong em? God bai blesim yu taim yu mekim olsem.


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.