SIKRET BILONG HELTI LAIP STAIL

Ol lain i save mekim wok painim i bin wok hat tru long raitim wanem Baibel i bin tokim planti krismas i go pinis. Yumi man i wanpela tasol, maski yumi i gat pisical, kru, na laip bilong Spirit, olgeta i gat long wanpela man tasol. Wanem i kamap long kru bai i bagarapim bodi na laip bilong Spirit. Na wanem i bagarapim laip bilong lotu bai bagarapim, bodi na kru tu wantaim.

Sampela taim i go pinis ol man long mekim wok painimaut olsem, Sapos man i lap planti, dispela ol lap bai i helpim bodi long pait wantaim ol sik. Dispela ol stadi i soim olsem bodi na kru i save pas na wok wantaim tru.

Planti krismas i go pinis tok tok bilong God i tokim aut dispela as tingting bilong bodi na kru i pas wantaim.

"Pasin bilong belgut i olsem marasin bilong mekim man i stap gut. Tasol sapos tingting bilong man i bagarap, dispela i olsem sik nogut i wok long bagarapim ol bun bilong en." (Gutpela Sindaun 17:22)

Apostol Jon i tok wanem long bodi na kru na bodi i pas wantaim laip bilong Spirit bilong man?

"Gutpela pren, mi prea long God, bai olgeta samting yu mekim i ken kamap gutpela, na bai yu yet i ken i stap gut tu. Mi save pinis, long spirit yu stap gut tru." (3 Jon 2)

God i laik yumi i mas hamamas na sindaun gut long gutpela helt. Toktok bilong God i ken kamap olsem gaid bilong yumi long kisim gutpela helt, em tu i ken givim yumi gutpela helt long bihain taim long heven tu.

Bikos Helt bilong bodi, kru na spirit i pas wantaim, Paul i wokim dispela toktok i go long ol Korin Kristen:

"Olsem na sapos yupela i kaikai na dring o yupela i mekim narapela samting, yupela i mas mekim dispela olgeta samting bilong givim biknem long God." (1 Korin 10:31)

Gutnius bilong Jisas i laik stretim bodi (pisical) na Spirit wantaim. Sapos yumi i gat gutpela helti laip stael em bai helpim yumi Kristen long i stap laip Kristen.

Hia nau ol 8 pela as tingting yumi mas bihainim sapos yumi laik i stap helti na kamapim planti wok na mekim planti samting moa long laip bilong yumi.

1. PULIM KLIN PELA WIN

Klin pela win em nambawan samting long helt. Long wanwan de, taim yumi silip, stap long haus o wok insait long opis yumi mas opim ol windo long kisim gutpela klin win long mekim win bai i go insait long olgeta rop na mit bilong bodi bilong yumi.

Yumi no ken tru suvim nating nating ol samting nogut i go insait long bodi bilong yumi. Nau ol i painim aut olsem i gat planti binatang i save plai i go na kam insait long ol win yumi save pulim i go insait long beg win bilong yumi. Simuk nau i wok long kilim planti manmeri, long olgeta hap long graun. Ol save men bilong painimaut ol nogut bilong simuk. Simuk i save kamapim Kensa long beg win na hevi bilong lewa na nek wantaim. Pasin bilong simukim sigaret bai kilim i nap olsem, 12,000, 000 manmeri long taim yumi kamap long Krismas ( 2020), olgeta hap long graun, sapos ripot i kamap nau i tokim sampela trupela tok.

2. LAIT BILONG SAN

Gutpela bilong lait bilong san i planti tru:

(i) Sanap long san olgeta moning o apinun long samting olsem 15 minit o 30 minit. Dispela bai helpim bodi long kamapim wanpela marasin ol i kolim vaitamin D. Dispela marasin i save helpim bodi long kamapim tupela marasin moa (Kalsum na Proporas) we i kamapim na senisim ol bun bilong man.
(ii) San lait i wok olsem wanpela marasin bilong kilim ol binatang yumi kolim bekteria.
(iii) San tu i save helpim ol diwai na ol narapela kaikai olsem, kaukau, tapiok, taro na ol narapela kaikain long senisim wanpela win ol i kolim kabondai -oksait na wara i go kamap Kabohaidrat. Sapos san i no helpim ol diwai na ol kaikai mi kolim nem bilong antap. Yumi man na ol welabus bai i dai long hangre.
(iv) San tu i save helpim ol man long senis insait long ting na helpim kru bilong man i noken paul, taim tudak i long pela moa long de long taim bilong kol long sampela ples.

Wanpela tok lukaut tasol olsem, San tu i kan kamapim sikin kansa o sua bilong sikin. San tu i save mekim man i lapun hariap, bagarapim ai. Olgeta dispela tok i kam long wanpela buk nem bilong " Look Up and Live: Wanpela gaid long Helt. Ol narapela tok long dispela stadi gaid bai kam long sem buk tasol.

3. MALOLO

Bodi bilong yumi man i mas malolo long bai stretim em yet. Yumi mas i gat taim long wok, pilai na malolo long rausim ol hevi bodi i pilim long wok na famili. Sapos yu no i gat i nap malolo, yumi bai wari long planti samting, tingting bai paul na yumi bai kros klostu na hariap tru olgeta taim. I nogat wanpela gutpela senis bilong gutpela silip long nait.

Long Strongim laip bilong spirit bilong yumi olgeta de em i impotan tru long pisical helt bilong yumi. Ol Kristen we i save spendim taim wantaim God long Baibel stadi na prea long wan wan de bai kisim hiling bodi wantaim sol. Yumi nidim malolo long wan wan wik na tu malolo olgeta 3pela krismas o 2 krismas.

4. WOK NA PILAI (EXESAIS)

Wok, pilai na suvim long wara em i wanpela gutpela samting long wokim olgeta taim. Ol dispela samting bai helpim bodi bilong yumi.

(i) Exesais i save helpim long mekim blut i kamap nomal gen
(ii) Exesais i help long larim moa blut i go long olgeta hap long bodi
(iii) Exesais i rausim hevi yumi pilim insait long kru na bodi wantaim. Exesais em i gutpela marasin bilong wari na hevi long tingting. Em i save mekim klia kru bilong yumi na yumi tingting gut na klia.
(iv) Exesais bai helpim yumi stap fit na look gut yet
(v) Exesais i save mekim yu strong na daunim filing nogut.
(vi) Exesais i save helpim yumi long tingting oslem yumi orait na igat reson long stap laip na moa em mekim yu bel isi maski i gat hevi i stap.
(vii) Exesais bai i givim yumi strong i go long kur na ol rop bilong bodi. Em kamapim helt long bodi long pait long ol binatang na mekim kru bilong yumi tingting klia tru na wok gut.

Sapos yu no save exesais bipo, yu mas traim nau. Tasol stat isi isi, bihain orait yu ken mekim ol strongpela exesais. Lukim ol dokta bilong yu pastaim long yu laik stat long exesais. Mekim ol kain exesais we bai wankain olsem yu wokabaut long wanpela mael 4 pela taim long wan tan faiv minit long wanpela wik.

5. WARA

Long wanem wara i gutpela long ol olgeta rop, mit na bun long bodi, yumas drikim planti wara long wanwan de.

(i) Hevi bilong bodi em 70 pesen wara
(ii) Bodi i nidim tu na hap botol wara long wanwan de long wokim olgeta wok bilong en insait long bodi. Sampela bilong ol dispela wok em; raunim blut long bodi, rausim ol pipia, karim ol kaikai i go long olgeta hap long bodi na memeim kaikai I go liklik.
(iii) Wanwan man i save i gat 15 o 40 bilion sel insait long kru bilong em. Wanwan bilong ol dispela sel i gat 70 o 85 pesen wara. Sapos yu i gat i nap wara long ol dispela sel, em bai helpim kru long tingting klia, redi ol taim na helpim tu long stopim dipreson na kros.
(iv) I no wara yu drik tasol i save helpim bodi. Was was long kol wara long olgeta de tu i helpim blut long ron gut long bodi na em bai strongim bodi. Was was long wara bai helpim tu long kliaim ol rop bilong skin we sapos i no kliaim i ken kamapim sik, long wanem em wokim wik ol soldia bilong bodi long pait wantaim ol binatang.

6. GUTPELA KAIKAI

Long taim God i wokim man na meri, God i tokim ol long kaikaim ol kumu, pinat na ol kain kai olsem rais, kon na wit (Stat 1:29). Bihain long tupela i pundaun long sin, God i tokim tupela long kaikaim ol rut bilong ol rop na diwai (kaukau, tapiok, mami, yam) - (Stat 3:18) Bihain long hai wara long taim bilong Noah nau God i kirap long tokim ol long kaikaim ol abus (Stat 7:2-3; 9:1-6).

Ol mit bilong ol welabus i gat ol kris we i nap kamap ol hevi long bodi bilong yumi (blut presa i sut i go antap, strok, sik bilong lewa, kansa, pet moa yet, suga antap tru) na ol narapela sik. Nau ol dokta i tokim yumi ol lain bilong kaikaim abus na fis long kaikaim liklik. Na tingim kukim gut bihain kaikaim.

Planti ol dokta i wok long tok strong olsem yumi i mas go bek long pespela kaikai God i laik yumi i mas kaikaim. Tu long en, ol dokta i painim pinis olsem, ol lain manmeri i kaikaim wanem God i tok yumi mas kaikaim (gran, nat na frut wantaim ol kumu na kaikai bilong gaden) ol i save stap laip long taim moa long ol lain i save kaikaim ol abus.

Sapos yu laik stat long kaikaim ol kaikai God i laik yumi mas kaikaim, yu mas save gut long wanem long kaikaim na hamas long kaikaim pes bihain yu ken wokim olsem. Ol grin. yelo kala na muli i gutpela tu long bodi. Noken lus tingtng long kaikaim ol wit plawa na braun rais na maski long ol waitpela plawa na rais. Senisim ol kris bilong abus olsem bata, ais krim na ol narapela kaikai i kam long abus na kaikaim ol kris bilong kumu tasol. Dispela ol kaikai yumi toktok long em antap i nap long helpim bodi bilong yu maski yu no kaikaim ol abus.

Yumi ol lain we yumi stil laik kaikaim ol abus i mas bihainim wanem Baibel i tokim yumi mas kaikai. (Ridim Stat 7:2-3; Wok Pris 11:4). God i tokaut gut tru long wanem abus long kaikaim na wanem long noken kaikaim

Ridim tu Wok Pris 11 n a Buk Lo 14. Moses i tokim yumi klia tru wanem fis, abus na pisin long kaikai na noken kaikiam olgeta samting i save plai, suvim na wokabaut antap long graun. Na God i tambui tru yumi long kaikaim pik. Em ol buldosa bilong klinim ples i no pit long man long kaikaim. Long PNG pik em nambawan abus long planti manmeri. Tasol God i no tok bai yumi kaikaim dispela welabus. i moa beta yumi bihain toktok bilong God na noken bihainim laik bilong yumi yet.

Ol save man bilong graun nau i wok long painim ol liklik sinak i pulap long mit bilong pik. Na ol manmeri i kaikaim, ol dispela sinak i kalap i kam long man. Ol save man i wok long painimaut as tru bilong tok olsem na God i tok yumi noken kaikaim pik.

7. HAVIRISIM OL KAIKAI NOGUT

Wanem woning God i givim yumi long noken drikim bia?

Save man I tok olsem:
"Man i dringim planti bia, em bai tok bilas na tok nogut na pait nabaut. Sapoos man i larim bia i bosim em, orait em i no gat gutpela tingting." (Gutpela Sindau 20:1)

Paul i tok olsem:
"Na ol stilman, na ol man i save mangal long ol samting bilong narapela man, na ol man i save SPAK, na ol man i save tok bilas long ol arapela man, na ol man i save pulim samting bilong ol arapela man, olgeta dispela kain man bai i no inap i go insait long kingdom bilong God." (1 Korin 6:10)

Daunbilo em sampela birua bia i save mekim long bodi bilong man:

(i) Soldia bilong bodi - Bia i save daunim namba bilong ol waitpela sel insait long blut long pait wantaim ol binatang bilong sik. Olsem na i opim rot bilong ol kain sik olsem, Presa bilong blut i sut i go antap, sik sot win, TB na kansa tu.
(ii) Endrocine sytam - Wanpela o tupela botol bia tasol i nap long bagarapim mama na em bai rausim pikinini long bel, karim tasol pikinini i dai pinis na karim taim pikinini i no redi gut yet.
(iii) Wok bilong blut long ron - Bia i save kamap asua bilong lewa, daunim suga long blut na apim kris insait long blut, presa bilong blut.
(iv) Sistem bilong memeim kaikai - Bia i save sikirapim bek kaikai, olsem na em blut i save kapsait insait long bek kaikai wantaim wara bilong memeim kaikai. Taim man i save drik bia planti bai i mekim liva bilong em i go pet, blut presa i sut i go antap na kamapim tu kansa bilong liva.

Bia em as tru long planti dai long kar, ol man kilim ol yet, paitim ol mama na pikinini insait long haus na bagarapim sindaun bilong planti manmeri.

8. TRASTIM PAWA BILONG GOD

Ol man na meri we i nogat gutpela sindaun wantaim God bai i bungim ol kainkain hevi wantaim ol lo bilong helt yumi bin lukim ol antap. Taim yu kamap gutpela poro bilong God, bilip long em, bai yu sindaun gut na hamamas wantaim laip bilong yu.

David I tok olsem:
"Mi mas litimapim nem bilong Bikpela, na mi no ken lusim tingting long ol gutpela samting em i bin mekim long mi. Em i save lusim olgeta sin bilong mi, na em i save mekim orait olgeta sik biong mi. Bikpela i kisim bek mi na mi no i dai. Em i save marimari na sori moa yet long mi." (Buk Song 103:2-4)

David Larson em wanpela konsaltan bilong wanpela skul bilong Kru long Amerika i bin mekim wanpela wok painimaut long namel bilong lotu na helt. Stadi bilong em painimaut olsem ol manmeri we i save bilip long God na go long lotu i no save painim planti sik olsem ol lain we i lus tingting long go lotu o lusim lotu pinis. Ol i save wokim wok bilong gut na sindaun bilong ol wantaim famili i gutpela moa bihain ol lain we i no save go lotu. Yu save wanem em painimaut olsem, taim yumi trastim pawa bilong God, dispela bilip bilong yumi bai gutpela helti laip na amamas bai pulap stret.

Sampela lain i stadi-im 50,000 ol Sevende bilong Kaliponia long Amerika na ol painimaut olsem ol lain manmeri bilong sios Sevende i stap longpela taim moa long ol narapela lain i lotu long narapela lotu o i no save lotu (ol man i save 8.9 yia moa na ol meri i stap 7.5 yia moa). Ol win wokim wankain stadi long Norway, Holland na Poland na ol i painim wankain tu long dispela hap.

Taim yumi bihainim wanem God i tokim long Baibel i save helpim laip bilong yumi man na meri long stap gut na amamas long dispela graun. Ol dispela helt lo i ken senisim laip bilong yu sapos yu laik.

Yumi no nap tru brukim namel long bodi, kru na laip bilong lotu, olgeta i pas wantaim. Ol man we i bihainim laik na toktok bilong God bai laik tu long bihainim ol dispela lo bilong helt taim ol wok long redi long kambek bilong Jisas (Jon 3:1-3). Jisas i no laik tasol long yumi i mas redi long em bai kam bek long graun, em i laik yumi i mas sindaun gut tu. Em bai amamas taim yumi bihainim gut tru helt lo.

Jisas i promis pinis long kam na helpim yumi long winim ol dispela hevi bilong helt. Em i laik givim yumi pawa (Efesus 3:20). Sapos yu wok long traim long winim wanem pela hevi long laip bilong yu, Jisas i redi long helpim yu. Tokim em, askim long strong bilong winim ol dispela hevi bilong helt na em bai helpim.

Tok bilong God i promis na i tok, "Krais i save strongim mi, na long strong bilong em mi inap mekim olgeta smating." (Filipai 4:13)


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.