SIKRET LONG GROW TAIM YU GIVIM NARAPELA MAN

Larry i bin go long haus bilong Mr. Komori long sindaun na lap, drikim milo na hamamas wantaim ol dispela famili. Taim em i wok long kaikai na drik i stat, Komori wantaim olgeta lain long haus i kisim Baibel bilong ol i kamaut na askim Larry long givim ol wanpela Baibel stadi. Larry i no bin redi long givim dispela Baibel stadi. Em tingting planti tru. Wanem Baibel stadi bai mi givim long ol dispela lain. Long skul em i save redi-im gut tru ol stadi na givim ol long skul. Em tu yet i no save gut long Jisas, na lavim em. Em i save wokim samting pasin i no stret long pasin bilong kristen. Em stat long swet nau. Long dispela taim stret, em kirap na prea i go long God long givim em wanpela tingting long tokim ol dispela lain long haus bilong Komori.

Holi Spirit i helpim em long tokim stori bilong prodikol pikinini. Na taim em wok long autim dispela stori bilong marimari bilong God i go long ol lain bilong Komori, em yet tu i bin lainim moa long lav bilong God. Taim em helpim ol long klia gut moa long lav bilong God , dispela tok em tokim i sutim stret lewa bilong em na helpim em wantaim. Pespela taim long laip bilong Larry em luksave long lav bilong God i stap antap long em.

Long dispela nait Larry i go bek long haus bilong em na brukim skru bilong em klostu long bed bilong em na tokim olsem em i laik givim laip bilong em i go long han bilong Jisas olgeta. Yu save wanem taim yu helpim ol narapela man meri long save long God, yu yet tu bai yu painim helpim long strongim laip bilong spirit bilong yu. Larry i bin senis na kisim strong wantaim long dispela nait.

1. JISAS I LAIK YUMI MAS GRO TAIM YUMI HELPIM OL NARAPELA

Ol disaipol bilong Jisas i bin kisim olgeta tok na pasin em i soim long 3pela krismas na 6pela mun. Ol tu i bin kisim gutpela save tu long taim em i bin dai na kirap bek gen. Nau Jisas i laik lusim ol nau na go bek long heven, Em i tokim ol long kamap lain long makim em long dispela graun:

"Tasol bihain HOLI SPIRIT BAI I KAM I STAP LONG YUPELA, NA YUPELA BAI I KISIM STRONG…… Na yupela bai autim tok bilong mi long Jerusalem,na long olgeta hap bilong Judia,na long distrik Samaria, na i go inap long olgeta hap bilong graun." (Aposel 1:8)

Taim ol bilip manmeri i givim laip bilong ol olgeta i go long God long taim bilong Pentikos, Jisas i bin senisim laip bilong ol long pawa bilong Holi Spirit. Ol i bin kamap gutpela witnes bilong Jisas, dai na kirap bek bilong em. Na moa long dispela, ol i bin kamap witnes bilong kirap bek long laip bilong ol man husat i bin pundaun long sin bipo. I min olsem maski yu sin man, God i nap long senisim yu.

Yu na mi, yumi witness bilong kirap bek bilong Jisas long wanem yumi pilim pinis pawa bilong em i senisim laip bilong yumi.

"Tru,rong bilong yumi em i kilim yumi na yumi dai pinis. Yumi stap olsem ol man i dai pinis. Yumi stap olesm ol man i dai pinis olgeta. Tasol marimari bilong God em i pulap tru na em i givim bel bilong em moa yet long yumi. Olsem na em i mekim yumi i stap laip wantaim Krais.Yes, long marimari bilong God tasol em i kisim bek yupela.Em i kirapim yumi wantaim Krais Jisas. Na em i mekim yumi i sindaun pinis wataim Krais long sia king bilong en long heven. Long wok bilong Krais Jisas em i mekim dispela gutpela pasin long yumi, long wanem , em i laik soim bikpela marimari tru bilong en long olgeta man long taim bihain" (Efesus 2:4-7)

God i bin mekim yumi i gat laip wantaim Jisas Krais, olsem na yumi mas soim dispela marimari bilong Jisas. Na em askim yumi long tokautim dispela gutnius i go long olgeta hap long graun, na em bai i stap wantaim yumi (Matyu 28:19-20).

H.M.S. Richards, man husat i sanapim Voice of Propesi radio ministri, i bin tokaut wanpela taim olsem; "Mi bin lukim senis i kamap long lewa bilong ol man i harim gutnius bilong Jisas. Mi bin go pinis long ol ples we ol no bin harim liklik gutnius inap sios bilong God i bin tokautim gutnius long hap. Mi bin lukim ol man i senis long doti kamap klin pela man, sik lain manmeri kamap lain i gat gutpela helt, long ol man i bin bilip na poret long masalai kamap Kristen i pulap long hamamas. Mi bin lukim senis long pasin bilong respek ol meri i save kisim. Mi bin lukim trupela Kristen famili i kirap namel long ples we save bilong Jisas i no bin i gat bipo. Long olgeta ples mi save go, mi bin lukim laip i senis. EM gospel bilong Jisas……. em i pawa bilong God i nap long kisim bek man ( Rom 1:16). Mi save taim sios bilong God i autim gutnius, senis bai i kamap long ol famili, long lewa bilong ol manmeri na yumi ken lukim long laip bilong ol manmeri husat i bin acceptim gutnius bilong gospel."

God i bin givim wok bilong autim gutnius long yumi man na meri we i nogat strong, nogat namba long ples, nogat samting long helpim manmeri bilong graun long save long Jisas na gro aninit long pawa bilong em. Sapos yumi laik fait bilong yumi i mas stap strong, yumi mas soim na tokautim gutnius long narapela manmeri. Olsem Larry i bin painim aut, taim yumi tokautim gutnius bilong Jisas, em bai helpim yumi long sanap strong long bihainim Jisas na mekim yumi gro.

2. YUMI SOIM JISAS LONG LAIP BILONG YUMI

Wanpela yangpela boi i bin tok olsem, " Mi lukim papa na mama bilong yumi na tupela i paulim mi long luksave long pasin bilong Krais. Mi no bin i gat wanpela man i gat sikin i nap long soim mi pasin bilong God."

Wantok i gat planti man na meri i wok long lukluk long yumi na ol i wok long painim husat bai i givim gutpela piksa bilong Jisas. Ol laikim man wankain ol long soim stret pasin bilong Jisas long ol. Strongpela witnes bilong yu, ino dispela tok yu autim long sios, nogat. Strongpela witnes bilong yumi em hau yumi stap insait long komuniti.

Bipo ol man i save hamas save yu i gat long Jisas, ol i laik save pastaim, yu laikim na ken lukautim ol na sharim samting wantaim ol o nogat. Pita it ok olsem;

"Yupela i mas wokabaut stret namel long ol haiden. Na sapos ol it ok nogut long yupela, bihain ol bai i lukim gutpela pasin bilong yupeal, na ol bai i litimapim nem bilong God long dispela de em bai i kam bilong kotim ol manmeri. Em i no bin mekim sin, na tu em i no bin mekim wanpela tok giaman.God i singautim yupela pinis bilong bihainim dispela kain pasin, long wanem, Krais tu i bin karim pen bilong helpim yupela. Em i soim yupela pinis dispela pasin bilong em, bai yupela i ken bihainim." (1 Pita 2:12, 21)

Jisas i bin dai olsem sakrifais long diwai kros. Dispela dai bilong em i bin kamap olsem wanpela piksa bilong yumi long lukim na bihainim. Yumi tu nau i mas sakrifais na soim lav bilong God wankain Jisas i bin wokim. Taim yumi soim dispela lav, em bai kamap strongpela pasin bilong pulim ol manmeri i no bilip long kam long han bilong Jisas.

3. YUMI SHARIM KRAIS LONG ROT YUMI SAVE TINGIM

Taim Seten i bin traim daunim Jisas long bush wantaim traim bilong kaikai, praid na traim bilong lotuim narapela God, Jisas i bin win gut tru long wanem em bekim long tok bilong God ( Matyu 4:4, 7, 10). Krais i bin redi long wanem em pulimampim kru bilong em wantaim tok tok bilong God. Insait long kru em ples yumi save winim o lusim pait.

"Wanem man i tingim long lewa bilong em, em bai wokim olsem." (Gutpela Sindaun 23:7)

Ol kristen we i gat gutpela helt, ol i save gro. Bikos pasin bilong gro, em God yet i save kamapim, i no laik bilong wanpela man. Ol i wok long tingim ol gutpela pasin ol i mas bihainim. (Ridim Filipai 4: 4-9)

Wanem yumi putim i go insait long kru bilong yumi, dispela bai i kamaut gen. Sapos yumi putim rabis i go insait, rabis bai i kam autsait. Na sapos yumi klin pela tingting i go insait, klin pela pasin bai kamaut long en. Toktok bilong God i go insait, laip bilong God bai kamaut long laip bilong yumi.

4. YU SHARIM KRAIS LONG LUKLUK BILONG YUMI

Yumi Kristen i mas lukaut gut tru long bilas na lukluk bilong yumi long ai bilong ol narapela manmeri insait long Komuniti. Maski long mekim kain stail long gras, putim kain kain stail bilas o putim ring long iau bilong yumi. Ol man i save yumi Kristen tasol lukluk bilong yum ii ken daunim yumi long ai na tingting bilong ol narapela lain. (Ridim 1 Pita 3:1-5)

Bilas bilong yumi em bikpela samting long ai bilong ol narapela manmeri long ples yumi stap. Dispela ol bilas bai soim stret olsem yumi wankain Jisas stret. Ol manmeri bilong ples graun i mask am long yumi, ino bikos yumi mekim sampela strongpela tok long wanem kain bilas yumi putim. Nogat. tasol long lukluk bilong yumi, yumi inap long tokaut long gutnius bilong Jisas.

5. YUMI SHARIM JISAS LONG WANEM YUMI WOKIM

Wanpela man bilong raitim histori i bin raitim wanpela stori bilong Galerius taim em i bin brukim i go daun kamp bilong ol Persia na wanpela bek i pundaun i kam daun na ol kiau bilong golip i pundaun long olgeta hap. Dispela soldia husat i painim dispela bek i toromoi olgeta kiau bilong golip na kisim bek tasol.

Planti man tude i wok long wokim wankain tru long Jisas. Ol painim Jisas insait long laip bilong wanpela man o meri. Ol bai lukautim gut tru man hia, givim em samting na poromanim em tasol toromoi Jisas i go. Yumi bai sindaun nogut moa winim gen dispela soldia husat i toromoi ol kiau bilong golip na karim bek i go.

Baibel it ok olsem;

"Yupela i no ken laikim ol pasin bilong graun na olgeta samting bilong graun. Sapos wanpela man i laikim ol pasin bilong graun, orait em i no save laikim tru Papa. Yumi save, olgeta pasin bilong ol man bilong graun, em pasin bilong bel kirap na aigris na bikhet, ol dipsela pasin i no kam long Papa. Nogat. Ol i pasin bilong graun tasol. Na dispela graun bai i pinis, na olgeta pasin bilong dispela graun, em ol pasin bilong bel i kirap na aigris, ol tu bai i pinis wantaim. Tasol man i bihainim tok bilong God, em bai i stap oltaim." (1 Jon 2:15-17)

Seten i wok hat tru long mekim ol sin i luk olsem Gol long ai bilong yumi. Ol dispela sin bai i luk gut. Ol man bai luk gut tai mol simuk, kaikaim unklin kaikai na mekim ol kainkain pasin i no stret. Bia bai i gutpela ol man bai it ok tasol yu bilip long ol, nogat, noken bilipim tok bilong ol.

Yum ii mas lukaut long husat yumi wok long poromanim (2 Korin 6:14). Yumi noken daunim nem na pasin bilong Krais. Yes, i tru, Jisas i laik yumi mas tokim ol man autsait long sios tasol yumi tu i mas lukaut. Jisas i no laik tru olsem, ol poroman o meri bilong yu i noken pulim yu i go bek insait long pasin sin gen.

Wanem yumi larim i go insait long kru bilong yumi, bai i daunim na ken bagarapim tu laip bilong yumi bilong bihainim Jisas gut. Yumi mas lukaut gut long wanem yumi putim i go insait long kru bilong yumi.

David i tok olsem,

"Mi no ken orait long pasin nogut. Nogat tru." (Buk Song 101:3)

Yumi noken larim ol samting bilong graun i daunim yumi kam daun. Yumi mas larim pasin bilong lotu na Kristen i sanap antap long olgeta long ol pasin na wok bilong graun. Yumi ol Kristen i gat planti moa samting i nap long mekim yumi hamamas, winim ol man bilong graun.

"Yu yet bai yu soim mi rot bilong kisim laip.Yu stap klostu long mi na rot mi save amamas moa yet. Yu save helpim mi na bel bilong mi i amamas oltaim oltaim." (Buk Song 16:11)

6. YUMI SHARIM JISAS TAIM YUMI GIVIM SAMTING LONG OL ARAPELA

Taim HMS Richards na wanpela em i laik baptaisim sanap insait long wara, Pasta i lukim insait long long poket bilong siot bilong man ya, poket book bilong em i stap. Dispela poket buk i mas bin pulap tru long moni. Na Pasta i tokim em, yu lusim tingting long poket buk bilong yu na em bekim na tokim Pasta olsem, nogat, mi wantaim poket buk bilong mi bai baptais wantaim. Dispela man i kisim tingting bilong Jisas pinis long helpim ol narapela manmeri. Yumi Kristen i save grot aim yumi amamas long givim long helpim ol narapela. Olsem na Jisas i bin tok olsem, "Amamas bilong man i givim samting long ol arapela man, dispela i winim amamas bilong man i kisim samting bilong em yet." (Aposel 20:35)

Wanem yumi givim long surukim banis bilong God i save i gat gutpela bilong em oltaim oltaim.
(Pasin bilong bungim olgeta samting - Ridim Matyu 6:19-21)

Taim yu givim samting, yum as tingim tu olsem, "Graun em bilong God na olgeta samting insait long en." (Buk Song 24:1), wantaim siva na gol (Haggai 2:8). Yu yet tu, yumi bilong God, long wanem em yet i wokim kamap yumi na taim yumi lus long sin em baim yumi bek gen (1Korin 6:19-20). Olgeta samting yumi gat em bilong God, long wanem em givim long yumi " ol save long mekim moni" (Buk Lo 8:18). Hamas tru Jisas, papa bilong olgeta samting i askim yumi long sharim wantaim em long givim gutnius i go long ol arapela manmeri? (Tok bilong pasin bilong givim hap samting long God - Ridim Malakai 3:8-10).

Long Buk Lo 14:22; na Stat 28:22. Em tok yumi mas givim ten ten long olgeta samting yumi save kisim o win moni. Long wanem bisnis man, givim tenten long propit bilong yu, long ol man i wok yu givim tenten long pe bilong yu. Sapos yumi no givim tenten na ofa, yumi stil long God. Tenten em bilong God na wok bilong tenten em bilong sapotim ol Pasta i wok long autim gutnius (1 Korin 9:14), na pinisim wok bilong em long dispela graun bipo em kam bek long graun (Matyu 24:14).

Taim Jisas i kam long stap namel long yumi, Em i givim tok orait long tenten insait long nupela Testamen (Matyu 23:23)

Hamas bai yumi givim long ofa? Ofa em samting bilong wanwan, laik bilong yu yet. Wanwan man i mas putim sampela samting em i laik long givim long God i stap na go givim God (2 Korin 9:5-7). Yu no nap winim God long pasin bilong givim.

"Yupela i mas givim ol samting long ol arapela, na bai God i givim ol samting long yupela. Em bai i skelim gutpela moa long yupela, na em bai i pulapim tru, na sakim i go daun, na pulapim moa yet, inap long ol samting i kapsait, na givim long yupela. Skel yupela i save givim long ol arapela man, long dispela skel tasol God bai i bekim long yupela." (Luk 6:38)

H.M.S Richards i bin ronim wanpela bikpela miting long Los Angeles, na e mi bin toktok long wanpela man beksait long haus ol i ronim miting. Dispela man i kamautim K500.00 na tokim Pasta olsem, em pespela tenten bilong mi. Pasta askim, hamas moni yu i gat i stap na em bekim na tok, K6 tasol. Dispela tu i no bilong mi em bilong God tu. Pasta askim em , hausat tru bai yu kaikai na stap. Em bekim Pasta na tok olsem, God yet bai givim mi moni, kaikai na olgeta samting. Tru long tok bilong em, God i lukautim em i nap em dai sampela krismas i go pinis.

Yu save wanem, God i no tok olsem olgeta lain i faitful long mi bai i kam ris manmeri. Nogat. Tasol yumi gutpela tingting olsem, God bai i givim yumi wanem yumi nidim long wanwan de long laip bilong yumi.

Krais i givim yumi olgeta samting. Olsem na yumi mas givim em lewa na laip bilong yumi. Yu mas witnes long nem bilong Jisas long ol narapela manmeri long kain rot long yumi stap, tingting, lukluk, wanem yumi wokim na pasin bilong givim samting long ol narapela.

Olsem wanem i nap yu sharim Jisas wantaim wanpela man o meri na pilim hamamas long stap na gro insait long Jisas?


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.