SIKRET LONG PAINIM MALOLO BILONG HEVEN

Sampela Krismas i go pinis sampela lain i tok olsem bai ol manmeri bai i gat planti taim long wokim ol narapela samting na malolo wantaim ol famili bilong ol. Dispela bai kamap long wanem ol masin bai i wokim olgeta wok we man i wok long wokim long taim bilong ol.

Tasol nau stadi i soim olsem; wantaim ol dispela masin ol manmeri i no gat inap taim long malolo na stap wantaim famili na poro bilong ol. Man na meri i wok long painim hat tru long i gat gutpela taim long spendim wantaim ol famili bilong ol na wantaim ol yet.

Wanpela stadi i soim olsem, papa i save i gat 37 seken tasol long spendim wantaim boi bilong em.

Hausat tru bai yumi tokim ol manmeri long isi isi liklik?

1. ROT BILONG DAUNIM HEVI BILONG LAIP

Jisas i klia tru long ol hevi bai ol famili i bungim long dispela taim bilong yumi. Em i laik yumi mas klia olsem, gutpela malolo insait long Jisas em i pat bilong gutpela laip. Jisas i kirap na tok olsem:

"Yupela ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela. Yupela kisim save long mi na aninit long tok bilong mi, olsem yupela i kisim plang ol i save putim long nek bilong ol bulumakau bilong ol i ken pulim ol samting. Yu kisim save long mi, long wanem, mi save mekim pasin isi long ol man na mi save daunim mi yet. Na bai ol samting i no ken givim hevi long yupela na bai yupela i kisim malolo" (Matyu 11:28, 29)

Baibel i tok olsem yumi bai save long dispela malolo long tupela rot: Nambawan em long wanwan de taim yumi lotu long God. Nambatu, taim yumi kam long lotu long Sabat, yumi bai painim trupela malolo insait long dispela taim. Em bai soim yumi i go long Jisas.

2. WOKABAUT WANTAIM JISAS OLGETA DE

Taim Jisas i stap long dispela graun ol man i save isi long kam long em. Dispela i mekim na Jisas i save i gat man wantaim em olgeta taim. Wanpela samting yumi lukim long Jisas, maski planti man i stap wantaim em, Jisas i stil painim taim long toktok na malolo wantaim God Papa bilong em. Na Papa God i save strongim em olgeta taim ( Jon 6:57).

Sapos yumi stap wankain olsem Jisas, yumi mas pas wantaim Jisas olgeta taim - larim tok bilong em na spirit tambu bilong em i mas pulamapim mipela. Long daunim ol samting i save daunim yumi wan wan na famili bilong yumi, yumi i mas i gat planti gutpela taim wantaim Jisas.

Em tokim yumi olsem:

"Yupela i mas pas long mi, na bi mi pas long yupela…. Sapos yupela lusim mi, yupela i no nap mekim wanpela samting" (Jon 15:4, 5)

Wanpela bikpela nid long taim bilong yumi nau, em long kamapim gutpela poro wantaim Jisas olgeta taim. Wanpela samting yumi mas klia long en, em wok bilong Jisas long baim yumi bek long banis bilong sin i pinis tru. Trupela malolo na gutpela ol samting bai kamap tasol long wanem Jisas i pinisim gut tru wok bilong em long kisim bek yumi man long sin. Taim em I laik i dai em tok; " em pinis nau" (Jon 19:30). Em min olsem, wok bilong em long baim yumi bek long sin i kamap gut tru.

"Tasol nogat. Nau em i klostu long taim biong las de, na Krais i kamap long graun wanpela taim tasol, bilong givim em yet long God olsem ofa bilong tekewe ol sin." (Hibru 9:26)

Taim Jisas i bin em pinis hevi bilong sin. Olsem em i tok, husat sin manmeri i tokautim sin bilong em i nap painim trupela malolo insait long Jisas. Yumi i mas bilip dai bilong Jisas long go insait long trupela malolo.

Jisas i pinis wok bilong bai yumi bek long sin antap long diwai kros (Titus 2:14), bihain em i bin silip malolo insait long matmat long Sabat, na taim em kirap bek gen long Sande moning, em winim strong bilong sin na Satan. Yumi Kristen bai painim trupela malolo insait long dai bilong Jisas.

"yumi mas kam klostu long em….. Orait yumi mas holim strong bilip bilong yumi, na yumi no ken prêt na surik. Yumi save, olgeta samting God i tok pinis long mekim, tru tumas bai em i mekim." (Hibru 10:22, 23)

Bikos man husat i promis i faitful yumi ken kam insait long malolo bilong Jisas we em i promisim long olgeta man i bilip long em. Gutpela sindaun, hamamas na bel isi bai kamap long yumi long wanem Jisas i bin dai pinis.

Taim yumi malolo insait long Jisas kain ol hevi i save paulim tingting bilong ol man i no nap kamap moa long yumi. Yumi bai i gat pis na reson long stap long dispela graun.

3. PAS WANTAIM JISAS OLGETA WIK

Bihain long Jisas i bin pinis long wokim graun bilong yumi long 6 pela de (Kolosia 1:16-17), Em i bin kamapim Sabat bilong malolo. Dispela malolo i save kamap wanpela taim long wanpela wik na i givim yumi sans long kamap poro bilong Jisas na pas wantaim em. (Ridim Stat 1:31 - 2:3).

Jisas, God bilong kamapim dispela graun i bin malolo wantaim Adam na Eve long pespela Sabat. Na Em i bin blesim, tambuim na malolo long em. God i kamap 7pela de long wanpela wik, em i no bin wokim bilong helpim em, nogat. Em wokim bilong helpim yumi manmeri bilong dispela graun. Long laik yumi i mas sindaun gut olsem na em i mekim kamap namba 7 de long yumi mas malolo long en. Wan wan Sabbath i mas kamap taim long kisim blessing bilong spirit na pisical malolo.

Dispela sem Jisas i husat i kamapim graun na heven na promisim malolo long Adam na Eve, i bin givim law long Moses long Maunten Sinai (1 Korin 1:1-4). Jisas i putim lo bilong malolo namel stret long 10pela kamanmen, em namba fo. (Ridim Kisim Bek 20:8-11)

God i kamapim Sabat long helpim yumi tingim God husat i kamapim heven na graun. Malolo bilong Sabat long wanwan wik i passim yumi wantaim God husat i blesim na tambui dispela de.

Taim Jisas i stap antap long graun em traim long pas wantaim God olgeta taim. Em kisim gutpela bilong malolo long Sabat taim em lotu long en. Luk i tok olsem; "Jisas i go long Nasaret. Taim em i pikinini yet, em istap long dipsela taun, na em i bin kamap bikpela long en. Long de Sabat em i go insait long haus lotu, olsem em i save mekim oltaim. Em i sanap bilong ritim tok bilong God" (Luk 4:16)

Sapos Jisas, husat i God i kamap man i nap long luksave long gutpela long malolo wantaim God, ating yumi man bai i nid long malolo long God moa long Jisas. Taim Jisas i daunim tingting bilong ol Jews long mekim sabat i kamap hevi long ol lain long lotu long en, (Matyu 12:1-12), em i laik tokaut klia olsem; God i bin wokim Sabat long kamap blessing long ol manmeri i bilip long Jisas.

"Na Jisas i tokim ol moa olsem, "God i no putim ol manmeri bilong helpim de Sabat. Nogat. Em i putim de Sabat bilong helpim ol manmeri. Olsem na Pikinini bilong Man em i bosim de Sabat." (Mak 2:27, 28)

Jisas I soim impotans bilong Sabat tu long dai bilong em yet. Em i bin dai long Fraide long apinun, klostu long Sabat i stat (Luk 23:54). Long dispela taim Jisas i bin kirap na tok;
"Em pinis nau" , em min olsem wok bilong em long kisim bek sin manmeri i pinis gut stret.

Wankain tasol olsem Jisas i bin pinisim wok bilong kamapim graun na bihain em malolo long Sabat. Olsem tasol Jisas i bin dai na silip insait long matmat. Wok bilong em long kamap iesu bilong yumi, em yet i bin pinisim taim em i malolo long Sabat insait long matmat.

Long Sande moning Jisas i bin kirap bek long matmat olsem win man antap long sin na Seten (Luk 24:1-7). Em i bin tok strong long ol disaipol bilong em long gohet yet long malolo long Sabat. Em tokim ol, taim Jerusalem i pundaun (dispela i bin kamap 40 krismas bihain) long dai bilong Jisas,

"Yupela I mas beten, bai yupela i no mas ranawe long taim bilong kol o long de Sabat." (Matyu 24:20)

Iesu bilong yumi i laikim ol disaipol wantaim ol bilip manmeri i mas bihain ol tok em i tokim ol (Jon 15:15,16). Em i laik ol bai mas pilim gutpela bilong tupela Sabat wantaim - malolo taim ol I bilip long Jisas na malolo long Sabat. Ol i no bin daunim Jisas long wanem em i tokim ol long wokim. Ol disaipol i bin gohet long lotu long Sabat bihain long Jisas i bin dai (Luk 23:54-56; Aposel 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4).

Disaipol Jisas i laikim tru, Jon husat i bin kalabus long Patmos i bin tok olsem. "Long de bilong God mi bin stap long Spirit" (Revelesen 1:10).
Jisas i tok, "De bilong God em Sabat." "Pikinini bilong man em Masta bilong Sabat." (Matyu 12:8).

Sabat i helpim yumi long tingim tupela bikpela samting Jisas i bin wokim long helpim yumi; Nambawan, em mekim kamap graun na yumi man; na tu em i bin dai long diwai kros long baim yumi bek long banis na pawa bilong sin na Seten. Dispela pasin long malolo long Sabat bai i gohet yet long heven.

"Mi Bikpela, mi tok olsem, nupela skai na nupela graun mi wokim bai i stap strong oltaim long ai bilong mi…… Na long olgeta bikpela de bilong nupela mun na long olgeta de Sabat, ol manmeri bilong olgeta hap bilong graun bai i kam brukim skru long ai bilong mi na lotu long mi Bikpela." (Aisaia 66:22, 23)

4. GUTPELA BILONG MALOLO LONG SABAT

Ol man bilong graun i wok daunim wanpela na narapela long ples bilong wok, long haus, long skul na i go. Wanwan man i wok i go na i dai nabaut. Ol famili i wok long bruk nabaut i stap long olgeta hap. Tasol God i traim tokim yumi olsem Sabat de em bilong mekim yumi igat gutpela laip.

Bai yumi lukluk liklik long sampela gutpela yumi ken kisim long malolo long Sabat:

(I) Sabat em helpim yumi long tingim Kamap bilong graun, na em bai helpim yumi long tingim God tu.
Ol aua bilong Sabat i givim yumi gutpela taim long tingim bek wanem hap yumi kam long en. Wanem taim tru yu bin sindaun na traim tingim we yu na famili kam long en. Long han bilong God. Sabat em gutpela taim yumi i gat long kamap poro bilong Jisas na tingim wanem em i bin wokim long yumi.

(II) Long Sabat yumi bai amamas long lotu wantaim ol sampela wan lotu bilong yumi.
Sabat em gutpela taim long yumi kam long lotu na strong yumi bek gen long redi long narapela wik bai i kam. Em gutpela taim long yumi sindaun, sing, ridim Baibel na prea i go long God.

(III) Sabat i givim gutpela taim long yumi long soim na wokim gutpela pasin i go long ol arapela manmeri.
Ating wanpela ol wantaim o lain klostu long haus bilong yu i bin sik na yu no bin i gat taim long lukim ol long wik, nau em taim, God i givim yumi long soim gutpela pasin long ol arapela long pasin bilong Jisas. Sabat i taim we yumi bai senisim ol bel hevi wantaim amamas, kros wantaim lap na wan bel. Jisas i tok olsem; "Em i bihainim lo bilong God long wokim ol gutpela pasin long Sabat." (Matyu 12:12).

(VI) Sabat em de bilong strongim namel bilong ol famili memba.
Taim Jisas i tok; "Long Sabat yu noken wokim wanpela wok" ( Kisim bek 20:10). Em i givim klia piksa bilong ol lain I laikim wok tumas na mama we I save wari olgeta taim. Sabat i olsem wanpela bikpela STOP sain bilong famili. Maskim larim ol samting we i no impotan i kam na karamapim ol we i impotan. Sabat em gutpela taim long olgeta memba bilong famili i pas wantaim Jisas na strongim namel bilong yu wantaim em (Jisas).

(V) Sabat em taim we Jisas bai i kam klostu moa long yumi.
Olgeta lain i gat pren i nidim planti taim long sindaun na stori long save dispela pren bilong yu. Wankain tu long Jisas, Em laik yumi kamap pren bilong em na tu em laik pren ya i mas strongpela na nupela olgeta taim long nupela de.

Jisas i bin blesim Sabat de na mekim i kamap holi na em promis olsem em bai i stap wantaim yumi long Sabat (Stat 2:3). Yu klia long tingting bilong God. God i putim Sabat i stap long em bai poromanim yumi. God i lukluk i kam stret long taim bilong yumi, taim ol man i wok long sik long hevi bilong wok, famili o long sik, tasol yumi noken silek long poromanim Jisas.

5. TRAIM LIKLIK TASOL LONG MALOLO BILONG HEVEN

Sapos yumi laik toktok long rot bilong pas wantaim Jisas long wan wan de na wan wan wik long wanpela hap tok tasol em - "malolo". Sabat i kamap long hap tok bilong Jews i minin malolo, olsem na i no nupela samting taim Baibel i kolim Sabat de, Sabat bilong malolo (Wok Pris 23:3). (Ridim Hibru 4:4-11)

Taim yumi malolo long sabat i givim yumi sampela tingting long Sabat yumi bai go long heven na malolo long en. Dispela malolo i toktok long pis, gutpela sindaun na amamas we i sindaun stret long as bilong Kristen laip. Dispela kain sindaun yumi bai pilim taim yumi malolo tru tru insait long Jisas. Tok tok bilong ol lain we i bin pilim pinis malolo insait long Jisas na malolo long sabat i go olsem: "Sapos yu laik go insait long malolo wantaim Jisas long wanwan de na wanwan wik, yu bai painim bikpela amamas insait long laip bilong yu."

Yu laik long tok tenkyu long Jisas tu o nogat long givim yu trupela malolo? I nap tok yu tok tenkyu long Jisas long givim yu malolo insait long em? Sapos yu no bin wokim olsem, I nap yu wokim nau? I nap yu tokim em olsem yu laik long kipim Sabat long olgeta wik? I nap yu tokim Jisas, yes God! Mi laik amamas long de yumi bin kamapim bilong mi. I nap yu mekim dispela tingting nau?

(Ating yu bai askim husat tru i senisim sabat long satade namba 7th de long wik, i go long sande pespela de long wik.? Wanem tru dispela senis i bin kamap? God i amamas long dispela senis o nogat? Dispela ol askim bai yu bekim long Gaid. 21)


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.