SIKRET LONG PAINIM HAMAMAS

Long Krismas 1943, ol lain soldia bilong Japan i kam long wanpela provins bilong saina nem blong em i Shantung na kisim olgeta manmeri bilong Amerika na Urop i go kalabus. Ol dispela lain manmeri i bungim planti hevi tru. Sindaun bilong ol i no bin gutpela, ol i hangre, kros pait, ol i les long stap long wanpela hap tasol, ol planti i bung insait long wanpela liklik haus na ol birua namel long ol yet i kamap moa na moa taim ol i stap wetim ol lain bilong kam long helpim ol aut.

Wanpela pamut meri bilong Russia i bin kam insait long kamp na em i tok, wanpela man tasol husat i no bin askim laik bilong mi bihain long em helpim, em wanpela missionary nem bilong Eric Liddel. Wanpela yangpela soldia i tok olsem; Em i wanpela gutpela man stret husat i gat gutpela pasin namel long olgeta man long kamp maski i gat pait kros i stap.

Long wanpela miting ol bikman i bin krosim nogut tru ol wanpela soldia na Eric Liddel i bin kirap na wok wantaim ol dispela yangpela long kirapim sampela ol pilai, lotu, sing na wokim sampela ol samting olsem basket, long helpim ol dispela yangpela man meri.

Liddel tu i bin winim gol medol long bikpela pilai long 1924, 400 mita resis. Tasol long kain ples olsem we sindaun i no gutpela tumas, em soim klia olsem em trupela Kristen stret na em winim tingting bilong ol lain insait long dispela kamp.

Wanem samting i mekim em i narapela kain olgeta? Sapos yu stap long dispela hap long olgeta moning long 6, kilok, em save lusim ol lain bilong em i silip i stap em i save go sindaun long wanpela tabol na stadi-im Baibel bilong em. Em nau strong bilong Liddel i stap long en - stadi-im tok bilong God long givim em gutpela pasin na strong long soim dispela pasin long ol narapela manmeri.

1. GAIDBUK BILONG KRISTEN LAIP

God i raitim Baibel olsem gaidbuk bilong yumi olgeta Kristen man meri. Wankain ol kar, moto, balus, sip na olgeta samting ol man i wokim long graun i gat gaidbuk, yumi tu i gat gaidbuk. Insait long en i gat plant stori bilong ol kain manmeri olsem yumi. Sore na hamamas bilong ol manmeri insait long Baibel em bilong helim yumi long noken lainim na noken wokim sapos i nogut na wokim sapos i gutpela. Dispela ol stori bai strongim yumi ol Kristen nau.

David tok long pasin long bihainim tok bilong Baibel long stiaim laip bilong yumi olsem wanpela lam i lait.

"Tok bilong yu i olsem lam bilong helpim mi long wokabaut stret, na i olsem lait biong soim rot long mi." (Buk Song 119:105)

Ol tok piksa yumi kisim long Baibel olgeta de i helpim yumi long ol pasin yumi mas bihainim long wokim laip bilong yumi kamap gut moa yet na strongim laip bilong spirit bilong yumi. Antap long olgeta dispela tok, Baibel i soim yumi Jisas, em Lait bilong Graun. Laip i save i gat mining taim Jisas i lait insait long laip bilong yumi.

2. POROMAN HUSAT BAI SENISIM LAIP BILONG YUMI

Jisas i laikim Baibel i mas kamap olsem wanpela leta yu kisim long wanpela gutpela pren bilong yu.

"Wokboi i no save long ol samting bikman bilong en i save mekim. Olsem na mi no kolim yupela 'wokboi' moa. Nogat. Olgeta tok mi harim long Papa biong mi, em mi tokim yupela pinis. Olsem na mi kolim yupea 'Pren' (Jon 15:15)

Jisas i save laikim yumi mas kisim ol gutpela samting tasol i kam long em. Olsem na toktok bilong em i bungim yumi go insait long stret long tingting bilong God. Ol man em bungim, em bai skulim ol em yet.

"Jisas i tok moa olsem, "Liklik taim tasol na bai yupela i no lukim mi mao. Na bihain liklik taim gen na bai yupela i lukim mi." (Jon 16:16)

Sapos yumi laik i kisim pis na gutpela sindaun, yumi mas save gut wanem God i laik tokim yumi insait long leta bilong em long yumi. Maskim pasim leta bilong God long yu i stap. Sapos yu laik tru long senisim laip bilong yu, yumi opim leta na ridim.

Traim ridim dispela, " Taim mi nidim helpim, mi painim insait long Jisas. Olgeta samting mi laikim, em givim mi, hangre long laip bilong spirit em givim. Baibel i soim mi klia tru pasin bilong Jisas. Mi bilip long Jisas long wanem em man bilong kisim bek mi long sin. Mi bilip long Baibel long wanem mi harim God i toktok long mi taim ridim Baibel." (The Ministry of Healing, p. 461)

3. GAID BILONG LAIP INSAIT LONG BAIBEL NA LO BILONG GOD

Yumi bai lukluk liklik tasol long 10 pela Lo bilong God, long wanem ol Lo wantaim toktok bilong God (Baibel), ol bai stiaim yumi long laip bilong yumi.

Lo bilong God i stap long tupela hap: Wanpela em stiaim yumi long poromanim God na nambatu hap em bilong stiaim yumi long poromanim gut ol wan pisin bilong yumi. Yu painim Lo bilong God insait long Kisim bek 20:3-17.

Tupela pespela i toktok long namel bilong yumi wantaim God na lotu bilong yum ii go long God.

I. "Yupela i mas bihainim mi wanpela tasol. Yupela i no ken bihainim ol giaman god." (v. 3)
II. "Yupela i no ken wokim wanpela giaman god, na yupela i no ken wokim piksa bilong wanpela samting i sap long heven o i stap long graun o insait long wara i stap aninit long graun" (v.4).

Lo namba 3 na 4 i tok strong long namel bilong yumi wantaim nem bilong God na de tambu bilong em.

III. "Yu i no ken brukim skru long wanpela giaman god o piksa na lotuim em,…. (V. 5)
IV. "Yupela i mas tingim gut de Sabat na mekim olsem de bilong mi yet…Yupela i gat 6 pela de long wokim bilong yupela. Tasol de namba 7, em i bilong mi God, (V. 8-11)

Lo namba 5 na 7 i strongim sindaun bilong famili

V. "Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol." (V. 12)
VII " Yupela ol marit noken mekim pasin pamuk." ( V. 14)

Lo 6, 8, 9 na 10 i banisim sindaun na namel bilong yumi wantaim ol narapela manmeri.

VI " Yupela i no ken kilim i dai ol narapela man." (V. 13)
VIII " Yupela i no ken stil" (v. 15)
IX " Yupela no ken giaman na kotim narapela nating ol arapela manmeri." (v. 16
X " Yupela no ken mangalim haus, aigris long meri, mangalim wokboi o meri bilong
narapela man o samting bilong narapela man" ( v. 17)

Ol 10 pela Lo em stiaim yumi long strongim namel bilong yumi wantaim God na wantaim ol manmeri yumi save stap wantaim long graun. Ol bai kamap long ol pos, sanap long tok save long yumi long wanem yumi mas wokim.

4. WANEM JISAS I TOKIM LONG 10 PELA LO

Wanpela de Jisas i bin skulim ol man long toktok bilong God. Na wanpela ol yangpela man i gat planti moni i kirap na askim Jisas, "Tisa, mi mas mekim wanem gutpela pasin na bai mi kisim laip i stap oltaim?" etenal laip" ( Matyu 19:16). Jisas i luksave olsem man hia i gat planti moni tru na Jisas tokim em long rausim sampela moni em i gat na givim long ol pua manmeri. Pinis yu go long bihainim Lo bilong God (v. 17).

Dispela yangpela hia i bin tanim beksait long Jisas na em i laik saitim kona bilong tingting bilong Jisas. Tasol Jisas i sutim tok i stret long hevie mi save i gat long en (v. 18, 19).
I no long taim bihain, yangpela risman i tanim beksait long Jisas na wokabaut i go pinis. Na yumi no harim pinis bilong stori. Em i no nap tru harim singaut bilong Holi Spirit long senisim laip bilong tingim em yet, nogat.

10 pela Lo bilong God em rot God i tok bai helpim yumi long strongim namel bilong yumi wantaim God na manmeri long ples yumi stap. Jisas i tok olsem, sapos yumi harim tok na bihainim yu bai painim hamamas long laip bilong yu.

"Sapos yupela i bihainim gut ol lo na tok bilong mi, orait yupela bai i stap insait long laikim bilong mi, olsem mi bin bihainim gut ol lo na tok bilong Papa bilong mi, na mi stap insait long laikim bilong em. Mi laik bai amamas bilong mi i ken i stap long yupela, na bai dispela amamas i ken pulap tru long bel bilong yupela. Olsem na mi mekim dispela tok long yupela." (Jon 15:10, 11)

5. ROT BILONG PAINIM AMAMAS

Buk Saveman, em i toktok long Solomon, husat i bin traim painim amamas. Solomona i laik painim amamas long ples we man bilong graun i laik painim amamas. Mekim haus, bungim moni, plantim planti garden bilong kaikai na wokim moni. Em i bin i gat planti wok boi. Em painim olsem e mi gat olgeta samting graun i ken givim em. Tasol wanpela samting em i no bin painim em AMAMAS. Olsem na em rait na tok olsem:
"Tasol bihain mi tingting gut long ol dispela samting mi bin mekim long hatwok bilong mi, na mi pilim olsem, Olgeta dispela samting i olsem samting nating tasol na i no inap long helpim mi liklik. I olsem man i ran i go bilong holimpas win" (Saveman 2:11).

Solomon i kirap na tingting olsem, ating mi no nap painim amamas long wanem mi i gat. Em kirap maritim planti meri, em drik bai, danis na kisim ol man i save pilai gut gita na ol narapela musik samting. Em pinisim laik gut tru na tok olsem:

"Saveman (Solomon) i tok, olgeta samting i olsem nating tasol na i no gat as tru bilong en." (Saveman 12:8)

Solomon i traim pinis God na em save olsem God i gutpela moa winim olgeta samting na man bilong dispela graun. Taim em i skelim laip bilong em bipo taim em i save harim tok bilong God na nau em bihainim amamas bilong graun, em kirap na tok olsem;

"Bilong pinisim olgeta toktok, mi laik tok olsem, namba wan samting long laip bilong yumi man i olsem. Yumi mas aninit long God tasol na bihainim ol lo bilong em." (Saveman 12:13)

Solomon pilim olsem em i no nap painim sotkat long painim amamas long laip bilong graun. Taim em kam long harere long laip bilong em, em i kamap man stret na em i tokaut long asua bilong em. Em rait long tok;

"Man husat i bihainim lo bilong God, em bai amamas tru." (Gutpela Sindaun 29:18)

6. LO BILONG GOD EM GAIB LONG NIU TESTAMEN

Long Niu Testamen, Jem i tok olsem;

"Sapos wanpela man i save bihainim olgeta lo, na em i brukim wanpela lo tasol, orait em i gat asua pinis wankain olsem man i brukim olgeta lo. Yumi save, God i bin tok olsem, "Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk." Na em bin tok tu olsem, Yupela i no ken kilim man i dai."Orait sapos yu no mekim pasin pamuk, tasol yu kilim i dai wanpela man, orait yu kamap man bilong brukim lo. Yupela i mas save gut long dispela. God bai i tingting long dispela lo bilong brukim strong bilong sin na mekim yumi stap fri, na em bai i skelim pasin bilong yupela.olsem na oltaim yupela i mas mekim olkain tok na pasin bilong man i aninit long dispela lo." (Jems 2:10-12)

Charles Spurgeon, wanpela bikpela minister bilong Baptist sios i tok olsem, "Lo bilong God i stret olgeta, em holi, heven yet i givim, ..... Tok tok bilong en i no sot o i no longpela tumas. Toktok bilong lo em i stret na i soim em i kam yet long God."

Jon Wesley wanpela bilong ol lain i statim Methodist sios i tok olsem; 'Lo bilong stretpela pasin insait long 10 kamanmen… Jisas i no bin rausim …. Olgeta lo is tap yet na yumi olgeta manmeri i mas bihainim." - Sermons, Vol. 1, pp. 221, 222.

Billy Graham, wanpela man bilong autim tok bilong God, olgeta man bilong graun i save amamas long em, i tok olsem, 10 pela Lo i antap olgeta, stretpela olgeta, olsem na em i bin i nap raitim wanpela buk long lo tasol we i tokim gutpela bilong Lo long helpim wanwan kristen insait long laip bilong ol.

7. PAWA BILONG BIHAINIM LO

Lo bilong God na Baibel i no nap long senis, yu no nap long tok i no wok moa nau. Nogat. Lo bilong God em i gutpela long stiaim yumi insait long laip bilong yumi. Em bai mekim yumi olgeta i amamas. Sampela taim yumi laik tru long bihainim Lo bilong God tasol yumi no i nap na yumi askim, bilong wanem tru?

As bilong en em;

"Sapos tingting bilong man i bihainim laik bilong olpela bek, bel dispela man i save birua long God, long wamem, em i no save step aninit long lo bilong God. Em i no inap tru long bihainim lo bilong God." (Rom 8:7)

Bilong wanem God i givim yumi lo bilong em?

"Olsem na long pasin bilong bihainim lo "i no gat wanpela man bai i no gat asua na is tap stret long ai bilong God." Nogat. Lo i save soim yumi long ol sin bilong yumi, em tasol." (Rom 3:20)

Lo i laik helpim yumi long luksave olsem, yumi hoples, sin manmeri na yumi i nidim wanpela man husat i nap rausim yumi long banis na pawa bilong sin. I nogat narapela man i nap mekim olsem long yumi, Jisas wanpela em i nap. Yumi yet mas askim em long kam insait long laip biong yumi.

"Lo i stap olsem waspapa bilong yumi, bilong bringim yumi i kam long Krais, bai yumi ken bilip long gutnius na bai God i ken kolim yumi ol stretpela manmeri." (Galesia 3:24)

Strong i stap long Jisas wanpela. Taim yumi pundaun aninit long diwai kros, long fait bilong yumi, yumi bai i ken kisim fogivnes long sin bilong yumi na pawa long bihainim lo bilong em.

8. LAV I MEKIM YUMI BIHAINIM LO BILONG GOD

Jisas it ok klia tru olsem bihainim lo bilong God i kamap long lav.

"Sapos yupela i laikim mi tru, orait yupela bai i bihainim gut ol tok bilong mi." (Jon 14:15)

Sapos yumi lavi tru God, yumi bai bihainim wanem lo God i laik yumi mas bihainim long painim amamas. Na taim yumi lavim God, dispela lav yumi mas soim long ol man meri husat yumi stap wantaim.

Na sapos man i no bihainim lo, em wokim wanem?

"Man i save mekim sin, em i sakim long bilong God. Sin em i pasin bilong sakim lo." (1 Jon 3:4)

Tasol yumi mas amamas long God, em opim rot long dai bilong Jisas, olsem na nau yumi i gat wanpela as tingting tasol;

"Yupela i save, Krais i bin kamap bilong tekewe sin, na i no gat sin i stap long em." (1 Jon 3:5)

Jisas i nap fogivim sin bilong yumi. (1 Jon 1:9) Em promis long givim yumi lav bilong em olsem marasin bilong yumi save tingim yumi yet na sin.

"Na sapos yumi wetim God i helpim yumi, orait yumi no save wet nating. Nogat. God i givim pinis Holi Spirit long yumi, na pasin bilong God bilong laikim tru ol man, em Holi Spirit i bin kapsaitim long bel bilong yumi." (Rom 5:5)

Yumi nogat laik insait long yumi yet long bihainim lo bilong God, lav bilong God i stap insait long lewa bilong yumi i givim yumi hop.

9. MARIMARI BILONG GOD NA PASIN BILONG BIHAINIM LO BILONG GOD

Laip God i givim, em i presen bilong em long yumi. Dispela presen (laip) bai i kamap bilong yumi taim yumi bilip long dai bilong Jisas. Stretpela pasin na gutpela namel wantaim God em i kam olsem wanpela gif bilong God, em kam long fait tasol.

"Yupela i bilip long Krasi, na long marimari bilong God tasol, God i ksim bek yupela. Dispela em i no samting yupela yet i mekim. Nogat. God i givim nating long yupela." (Efesus 2:8)

Yumi no nap tru long kipim Lo bilong God yumi yet, nogat tru. Tasol taim yumi kamap long God, lav bilong em bai pulapim laip bilong yumi. Long gutpela bilong God, dispela bai i mekim yumi long laik long bihainim lo bilong God. (Rom 5:5).

"Yumi no i stap moa aninit long lo, olsem na bai yumi mekim wanem? Nau yumi stap aninit long marimari bilong God, olsem na ating i orait long yumi mekim sin? Nogat tru." (Rom 6:15)

Bilong wanem tru? Long wanem lewa we lav bilong God i ronim bai i laik tasol long bihainim lo bilong God. (Rom 13:10). Sapos yumi lavim Jisas, yumi mas bihainim laik bilong em.

"Man i kisim lo bilong mi na i bihainim gut, dispela man em i laikim mi tru. Na ma i laikim mi, Papa bilong mi bai i laikim em. Na mi tu bai mi laikim em, na bai mi soim mi yet long em." (Jon 14:21)

Eric Liddel i bin soim klia tru long pasin bilong em olsem em wanpela pikinini bilong God. Em bilip tru long God, em soim olsem em pas tru wantaim pawa bilong God. Taim em pas wantaim Jisas, Holi Spirit i givim em pawa na em i nap long bihainim lo bilong God (Rom 8:1-4). Taim yumi i gat dispela kain lav namel long yumi na Jisas, yumi bai kamapim gutpela ol pasin bilong Jisas.

Yu painimaut pinis dispela sikret o nogat? Jisas i lavim yu na em i givim laip bilong em long yu. Em i laik long givim pawa long strongim olgeta poro yu kamapim pinis. Em i laik long helpim yu long kamapim laik bilong en ( Hibru 13:21). Wanem tingting bilong yu?


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.