SIN MANMERI KAMAP STRETPELA MANMERI

I nogat mak bilong mak. No mak bilong gan o katres. Nogat man i lukim man i kilim dokta long opis bilong em. Nogat man i harim barap bilong gan. Tasol ol i painim dokta silip i dai pinis insait long opis bilong em. Faivpela kantres i bin brukim siot bilong em na sutim em na kilim em i dai.

I luk olsem man husat i sutim dokta i planim gut tru na nogat man i bai painimaut. Ating bai dispela man i hat olgeta. Nogat, taim ol i lukluk antap long teble bilong em ol i lukim wanpela rop i pas wantaim hap diwai i save holim pensal bilong dokta. Dispela em rop i pas wantaim wanpela masin bilong katim nek bilong ol manmeri insait long sindaun bilong em. Dispela diwai bilong holim pensal bilong dokta i holim tu wanpela maik bilong katim nek bilong ol man taim ol i toktok wantaim dokta.

Dispela maik i bin katim nek bilong wanpela nem bilong Anthony, em tasol i bin kam na tok kros wantaim dokta insait long opis bilong em na sutim em long gun. Tape i pinis taim, dokta i wok long krai isi isi long pen i go inap em dai.

Olgeta pasin na tok Anthony i wok na tokim, masin i kisim olgeta. Dispela masin bilong nek tasol i bin kamap witnes long kalabusim Anthony.

Long dispela gaid yumi bai lukluk long laspela kot bilong God taim em bai skelim olgeta manmeri bihainim book long heven (Revelesen 20:12). Ol man we i no bin acceptim Jisas olsem God bilong kisim ol bek long sin em bai nuis nogut long ol. Tasol long yumi olgeta lain we i bilip long Jisas, kot bilong God bai kamap gutnius bilong yumi, long wanem yumi hait aninit long nem bilong Jisas.

1. HAUSAT TRU BAI YU NO PORET SANAP LONG KOT

Husat bai sindaun na skelim manmeri bilong dispela graun?

"Papa i no save skelim wanpela man long kot. Olgeta wok bilong harim kot, em i givim pinis long Pikinini." (Jon 5:22)

Hausat tru kros i bin redi-im Jisas long kamap Jas bilong yumi?

"God i bin makim Jisas long em bai i dai na blut bilong en bai i kapsait bilong tekewe rausim sin bilong olgeta manmeri i bilip long em. Long dispela pasin God i soim yumi pasin em i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri. Bipo God i save isi long ol manmeri na em i no bekim kwik pe nogut bilong sin ol i mekim. Tasol nau long dispela taim God i soim yumi olsem em yet i stretpela olgeta. Na olgeta manmeri i bilip long Jisas, God i save kolim ol stretpela manmeri." (Rom 3:25, 26)

Dai bilong Jisas long diwai kros i kisim ples bilong yumi na mekim i nap sindaun olsem Jas na God husat i nap fogivim yumi long sin taim yumi tanim bel. Taim ol lain bilong narapela ples i no pundaun long sin i askim; Hausat tru bai wanpela man husat i no sin man bai inap sanap makim ol sin manmeri na kamap Jas bilong ol? Jisas i sanap na bekim ol, lukim mak bilong nil long han bilong mi. Em tru trumas i pilim hevi bilong sin insait long bodi bilong em yet.

Ol buk bilong heven i holim olgeta stori bilong laip bilong yumi olgeta manmeri insait long ol. Na dispela ol rekod bai God i usim long kotim o rausim ol man long kot bilong God. (Revelesen 20:12). Dispela em i nuis nogut long ol lain we i ting olsem pasin nogut bilong ol bai i no bagarapim ol long bihain taim. Tasol long ol gutpela lain manmeri em bai gutpela nius tru. "Blut bilong Jisas … i klinim ol long sin bilong ol." (1 Jon 1:7).

Wanem samting tru Jisas i laik givim yumi long senisim laip bilong yumi long sin?

"Krais i no save mekim sin, tasol God i laik helpim yumi, olsem na em i bin gungim olgeta sin bilong yumi antap long em, na Krais i kamap olsem man bilong mekim sin tru. God i mekim olsem bai yumi ken is tap long Krais, na long strong bilong em yumi ken kamap strepela manmeri bilong God.l" (2 Korin 5:21)

Laip bilong yumi bilong sin, God bai senisim long laip bilong Jisas bilong gutpela pasin. Bikos long stretpela laip bilong Jisas na dai bilong em, God inap fogivim yumi an lukim yumi olsem yumi no sin manmeri.

Wanem samting i mekim Jisas i pit long kamap namel man na Jas bilong yumi?

2. JISAS I KAM LONG TAIM

Long taim Jisas i baptais, Holi Spirit i bin tambuim em long kamap Messaia bilong yumi:

"Jisas i kisim baptais pinis, na kwiktaim em i lusim wara na i kam antap. Na heven i op, na em i lukim Spirit bilong God i kam daun olsem wanpela bilong ol dispela kain pisin ol i kolim balus, na i kam i stap long em. Na long heven wanpela maus i singaut olsem, "Dispela e mi Pikinini bilong mi. Mi laikim em tumas. Bel bilong mi em i amamas long em." (Matyu 3:16, 17)

Bihain tasol long taim Holi Spirit i bin tambuim Jisas olsem Messaia, ol dispela i bin tokaut olsem:

"Mi pela i lukim pinis Mesaia." (Jon 1:41)

Ol disaipol i save wanem tok bilong Hibru " Mesaia" na tok Grik " Krais" i minim. Tupela wantaim i minim sem samting; " Wanpela God i tambuim"

Luk i tok olsem ol bai tambuim Mesaia long namba 15 yia bilong King Tiberius (Luk 3:1). Long yumi nau em bai A.D 27.

Moa long 500 yia i go bipo Jisas i kamap long dispela graun. Daniel i bin tok aut olsem ol bai tambuim Jisas olsem Mesaia long AD .27.

"Stat bilong dispela tok i kamap bilng wokim gen Jerusalem, 7 taims 7pela yia …. Na 62 taims 7 pela yia - ( Daniel 9:25). 7 pela wiks plus 62 wiks i kamap 69 wiks o 483 de o 483 yia.

Long Baibel propesi, wanpela de i sanap makim wanpela yia (Esekiel 4:6; Namba 14:34), olsem na yumi ken tok 483 de o 483 yia. Daniel i tok bai i gat wanpela tok bilong statim wok bilong kamapim bek gen Jerusalem bai kamap. Long dispela taim tok i go aut i nap Mesaia bai kamap e mi 483 yia olgeta.

Olsem wanem Jisas i bin kamap long raitpela taim? Artaxerxes i givim tok long kamapim bek gen Jerusalem long krismas 457 B.C (Ezra 7:7-26). Dispela 483 yia i bin pinis stret long krismas 27 A.D. 457 B.C plas 27A.D = 484. Dekri i bin go aut long 457 B.C na Holi Spirit i bin tambui Krais long A.D 27.

Long raitpela taim stret, Jisas i bin baptais na Holi Spirit i bin tambui em tu wantaim. Jisas i kamap wantaim wanpela tok; "Taim i kamap pinis" (Mak 1:15). Kamap tru long dispela Baibel propesi i strongim stret olsem; Jisas Krais bilong Nazareth em i trupela Mesaia, God i kamap man.

Jisas bai strongim promis long hamaspela taim?

"Na dispela kontrak bai sanap i nap 7pela yia olgeta." (Daniel 9:27)

Taim yumi bihainim rul bilong Baibel propesi - wanpela de = wanpela yia. Dispela 7 pela yia bai i stat long A.D. 27 i go i nap long A.D. 34 - Long dispela taim Jisas bai strongim Kontrak o promis em i bin mekim wantaim Adam na Eve olsem em bai bai bek ol sin manmeri (Stat 3:15).

Wanem samting bai kamap long namel long namba 70th wik?

"Na bihain long 3 pela na hap yia i go pinis, em bai i pasim olgeta kain ofa ol manmeri i save givim long God." (Daniel 9:27)

Ol Jewish i bin hangamapim Jisas long diwai Kros long A.D 31, long namel stret long wik. Long moning long de bihain long Jisas i bin dai, laplap insait long haus lotu i bin bruk long antap i kam daunbilo (Matyu 27:51) Dispela sipsip ol pris i holim em i stap long kilim em i ronawe tu. ( Jisas Pikinini sipsip bilong God i dai pinis. Nogat moa nid bilong kilim ol sipsip long dispela graun, insait long haus lotu. Jisas i pinisim gut tru dispela pasin bilong lotu long kros. Olsem na nau mitupela i no moa kilim sipsip. Sapos yu wokim sin yu brukim sku bilong yu tasol na prea i go long God. Jisas i kamap rot bilong yumi long go stret long God, yumi no nap saidim nabaut, em Het Pris bilong yumi olgeta sin manmeri.

3. GOD BAI FOGIVIM SIN TRU

Bihainim propesi bilong Daniel, bilong wanem tru Jisas i dai?

"Ol man bai kilim Man God i tambuim tasol i no long rong bilong em yet." (Daniel 9:26)

Taim Jisas i bin dai long diwai kros, em i no dai long wanpela sin bilong em, nogat, em i dai long sin bilong olgeta manmeri long dispela graun.

Hausat tru bai yumi save olsem em baim hevi bilong sin bilong yumi pinis?
(Ridim Rom 3:22-25)

Ol bikpela as tingting insait long dispela pas i laik tokim yumi olsem; Yumi olgeta i gat sin, tasol God insait long marimari bilong e mi baim yumi bek, long blut bilong Jisas. Na taim yumi bilip long dai bilong Jisas i kisim ples bilong yumi, God i lukim yumi olsem yumi nogat tru sin, yumi stretpela manmeri, dispela i kamap tru long wanem yumi bilip long Jisas.

Olgeta man husat i ting ol i stretpela manmeri, God i singautim yumi long kam long em nau. " Yupela ol man i save hat wok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela." (Matyu 11:28). Yumi olgeta man, husat i pilim hevi bilong sin i nap painim gutpela sindaun wantaim Jisas.

4. TAIM BILONG KOT LONG STAT

Long Daniel 8, wanpela ensel i soim wanpela piksa bilong wanem bai kamap long bihain. Daniel i lukim namba wan ( 1) a man sipsip, (2) man meme, (3) aut long wanpela ol kom bilong man meme, wanpela liklik kom i kamap, em stat liklik tasol em gro i go bikpela na strong olgeta ( Daniel 9:8, 9); ol dispela i makim (1) Medo - Persia, (2) Greece, (3) Rom ( Daniel 8:1-12, 20-26).

Wanem tru namba fo hap long dispela propesi?

"Ol dispela samting nogut yumi lukim nau, wanem taim bai ol i pinis? - Wanem taim tru bai ol manmeri i stat gen long mekim ol ofa long God….? Em tokim mi; "Dispela samting nogut bai i stap i nap long 2,300 de. Dispela taim i pinis, orait bai ol i stretim haus bilong God na mekim ol ofa gen." (Daniel 8:13, 14)

Daniel i ai raun na pundaun bipo ensel i bin nap tokim em mining bilong ol dispela vison. Olsem na Daniel 8 i no bin i gat mining insait long en. Tasol bihain liklik gen ensel i bin kam na tokim em mining bilong tok long Daniel 8.

"God i makim pinis 70 taims 7- pela yia bilong em i laik mekim gut gen long ol manmeri bilong yu na long Jerusalem…. Em bai i lusim olgeta sin bilong ol manmeri na pinisim olgeta pasin nogut bilong ol, na oltaim , oltaim ol manmeri bai i bihainim stretpela pasin tasol." (Daniel 9:22-24)

Dispela 2,300 de i sanap makim 2,300 yia, wanwan de i makim wanwan yia ( Esekial 4:6). 7o wiks, o 490 yia, i kamapim pespela hap long dispela propesi. Tupela taim wantaim i stat long sem yia - 457 B.C, taim ol lain Persia i bin tok orait long ol Jews long kirapim bek gen Jerusalem.

Taim yumi rausim 490 yia long 2,300 yia propesi, 1810 yia is tap yet. Taim yumi plusim 34 A.D, i makim pinis bilong 490 yia bai yumi kisim 1844 em taim bilong kot bilong God long heven i bin stat.

5. HAUS LOTU LONG HEVEN I KAMAP KLIN - WANPELA KOT

Ensel i bin tokim Daniel olsem, long harere long 2,300 yia bai "haus long heven bai i kamap klin gen" (Daniel 8:14). Tasol dispela i minim wanem tru? Long krismas A.D. 70 taim ol Rom i bin brukim i go daun haus lotu long Jerusalem, i nogat moa haus lotu long ol Jews i go lotu long en long dispela graun. Olsem na dispela haus lotu we bai God i klinim i mas haus lotu long heven na i no haus lotu long graun.

Long taim bilong ol Jews bipo, wanpela de tasol ol i save klinim haus long em long Yom Kippur, De bilong Atonmen. Tru tru bilong em, em de bilong kot. Olsem yumi lukim pinis long Gaid. 12. Wok bilong Jisas long heven i gat tupela hap long en, (1) Wok bilong wanwan de. Em wok ol pris i save wokim insait long "Rum Tambu". (2) Wok i kamap wanpela taim long wanwan yia. Dispela wok em Het Pris em yet i save wokim insait long "Rum Tambu Tru" (Wok Pris 16).

Long graun ol man i save tokautim sin bilong ol na kilim sipsip ol karim i kam. Bihain pris i kisim blut na tromwei long kom long fopela kona bilong alta bilong kukim ol ofa long banis bilong haus lotu. Dispela i save kamap long wanwan de. Em soim olsem, sin bilong man o meri nau i kalap i go antap long haus lotu pinis (Wok Pris 4 na 6).

Wanpela taim long wanwan yia, long De bilong Atonmen, Het Pris bai wokim wok bilong klinim dispela haus lotu long ol sin bilong ol manmeri, ol i bin kam na tokautim long wanwan de i go pinis. Het Pris bihain long em wokim olgeta wok insait long haus lotu bai putim han antap long wanpela man meme na tokautim olgeta sin bilong olgeta Jews na Pris antap long dispela folek na wanpela man bai karim em na go lusim em insait long bus, was was bihain kam bek long ples (Wok Pris 16:20-22). Dispela wok Het Pris i wokim em long klinim Haus lotu long ol sin i stap insait long en long wanpela yia i go pinis. Ol Jews i save lukim dispela de olsem de bilong KOT. Husat man i no tokautim sin bilong long Haus Lotu, God bai kilim em stret long dispela de. (Wok Pris 23:29).

Wane mol Het Pris i wok long bipo i makim wok Jisas Het Pris bilong yumi long heven bai wokim, I stat long 1844 ( Hibru 9:6-12). Long de bilong dispela kot, Jisas Het Pris bilong yumi bai rausim olgeta sin yumi sin manmeri i bin tokautim long em ( Aposel 3:19). Dispela wok Jisas i bin statim pinis long 1844.

Long 1844 taim kot i stat long heven, wanpela toksave bilong kot tu i wok long go aut long olgeta man long graun (Revelesen 14:6-7). Bai yumi lukim dispela tok bihain long narapela Luksave long Jisas leson.

6. WANEM YU WOKIM BAI KOTIM YU

Long 1844 i kam i nap nau Jisas, Jas bilong yumi i bin wokim wok bilong painimaut laip bilong wan wan manmeri husat bai em kam long kisim em go bek wantaim em. Olsem Jas bilong yumi Jisas bai rausim olgeta sin we yumi luksave long nogut bilong em na tokautim i go long God (Aposel 3:19).

Taim nem bilong yumi kamap long Kot bilong Jisas em bai isi sapos yumi bilip na acceptim Jisas i kamap God bilong baim yumi bek long sin. Em makim yumi long kot bilong heven na em bai kam givim presen ol yumi (Revelesen 22:12, 14).

Yu redi long kam bek bilong Jisas? O i gat sampela samting o wanpela samting yu wok long haitim long Jisas i stap yet long laip bilong yu? Sapos is tap yet? Jisas Promis:

"Tasol sapos umi autim sin bilong yumi, orait God bai i mekim olsem em i bin tok. Em bai i mekim stretpela pasin na luism sin bilng yumi. Na em bai i rausim olgeta pasin nogut i stap long yumi na mekim yumi kamap klin." (Jon 1:9)

Tokautim sin em min olsem; yu hamamas long lusim sin na larim Jisas i fogivim yu, na yu yet i tokaut long God olsem long larim Spirit i kam stap insait long laip bilong yu.

Taim King Frederik William I i bin visit long Potsdam haus kalabus, planti ol kalabus man i kam na tokim em ol as tingting ol i ting olsem ol no nid long stap long kalabus. Ol tok olsem, rong bilong Jas o loya i no wokim gut wok bilong em o ol kain pasin long sutim tok long narapela lain man meri long ol i kam kalabus.

Tasol insait long wanpela rum, kalabus man long rum hia i nogat samting long tokim em. King i lap tru long dispela man. Ating yu tu i nogat rong a? Em bekim em na tok, nogat. Mi rong na wanem mekim save ol givim, mi mas karim. King i tanim i go long gaid na singaut i go long em, kam long lusim dispela man hariap nogut em mekim olgeta man gutpela man i kamap raskal olsem em. King i rausim em long kalabus.

Olsem wanem yu wok long redi long kot bilong God olsem wanem tru? Yu wok long redi long kambek bilong Jisas i olsem wanem tru? Yu save wanem, yumi mas tokim trupela tok tasol i go long God. Tokautim rong bilong yu na tokim God olsem, yu no stretpela man o meri na hevi bilong sin mi karim em rong bilong mi. Mi sore olsem rong bilong mi i wokim na narapela i karim hevim na mi sindaun gut kisim ples bilong em i stap. Em fogivim mi na rausim olgeta sin bilong mi.

I gutpela yu mas mekim wanpela strongpela tingting long sanap wantaim Jisas nau maski wanem i kamap. Lewa bilong yu bai pas long Jisas na em tasol bai i stap wantaim yumi long nau na igo olgeta taim long laip bilong yu.


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.