IESU STAP WANTAIM YUMI OLGETA TAIM

Taim wanpela boi bilong Scotland nem bilong em Pita i lus long wanpela hap we gras i pulap long en, God i singautim nem bilong em, "Pita" Taim dispela singaut i kam long heven i singaut gen, Pita i stop na lukluk raun long ples em sanap na em luksave olsem, klostu stret ples em sanap i gat wanpela bikpela hol ol man i save kamautim ol wesan. Sapos em i no bin stop, em bai pundaun i go daun na kisim bikpela bagarap.

Em bai gutpela tru sapos God i nap kolim nem bilong yumi wanwan. Em bai gutpela tru sapos yumi larim em kamap poroman bilong yumi we em bai stap klostu long yumi olgeta taim. Yumi wantaim em i ken sindaun na stori wantaim na em bai save long olgeta wari na hevi bilong yumi.

1. YU KEN KAM LONG JISAS OLGETA TAIM

Traim tingim, sapos Jisas i stap long taun bilong yumi, silip klostu long yu, planti manmeri moa bai laik long lukim Jisas. Ating em yet tu bai i nogat taim i nap long lukim olgeta manmeri husat i laik lukim em. Em tu bai i nogat taim long sindaun malolo na wokim sampela samting em yet. Em i bin gutpela olsem Jisas i bin go antap long heven. Dispela i mekim isi long yumi olgeta yet i gat sans long toktok long em.

Jisas i laik tru long kamapim gutpela namel wantaim yumi olgeta. Em wanpela bikpela as rison Jisas i lusim dispela graun na go long heven. Wok bilong em long heven i mekim em kamap klostu long yumi olgeta long wan wan de. Jisas i stap tasol long wanpela hap olsem bipo taim em stap long dispela graun. Long wok bilong Holi Spirit, em i nap stap long olgeta hap, stap insait long lewa bilong olgeta manmeri long olgeta hap long dispela graun.

Wanem kain gutpela promis Jisas i bin tokim bipo em lusim dispela graun long go long heven?

"Mi save stap wantaim yupela olgeta de,i go inap long dispela taim i pinis." (Matyu 28:20)

Wanem samting Jisas iwok long wokim long heven i mekim isi long em bai stap wantaim yumi olgeta taim?

"Orait yumi gat bikpela hetpris i stap, na em i go insait tru long heven. Em Jisas, Pikinini Bilong God. Olsem na yumi mas holimpas dispela bilip yumi save tokaut long en. Yumi yet i no gat strong bilong daunim sin. Yumi yet i no gat strong bilong daunim sin. Tasol yumi no ken ting, dispela hetpris bilong yumi em i no inap sori long yumi. Nogat. Olgeta traim i save kamap long yumi, dispela olgeta i bin kamap pinis long em bilong traim em tu. Tasol em i no mekim sin. Olsem na yumi ken prêt. Em i man bilong marimari. Yumi go long em, na bai yumi lukim em i sori long yumi. Na sapos yumi gat hevi, orait marimari bilong em bai i helpim yumi." (Hibru 4:14-16)

Mi laik yumi mas luksave long Jisas olsem Het Pris bilong yumi long heven. Em tasol i save makim yumi long heven. Olgeta traim yumi pilim, em save pinis. Na em sori long yumi na laik helpim yumi. Em bai helpim yumi long taim bilong nid bilong yumi. Taim Jisas i sanap makim yumi, yumi no moa stap long we long heven. Krais i nap bringim yumi go insait long heven, long ai bilong God. Olsem na Baibel i tok yumi mas kam long shia King bilong God wantaim strongpela tingting.

Wanem wok na ples long shia king Jisas i holim long heven?

"Tasol Krais em i mekim wanpela ofa tasol bilong rausim sin, na dispela ofa em inap long i stap olgeta taim. Em i mekim olsem pinis, orait em i sindaun long han sut bilong God." (Hibru 10:12)

Jisas Krais husat i gat laip - em God husat i save gut long yumi - i sanap makim yumi long sia king bilong God long heven.

Hausat tru laip bilong Jisas i bin redi-im em long kamap Het Pris bilong yumi?

"Olsem na long olgeta samting em mas kamap wankain tru olsem ol brata bilong en, na em bai inap i stap hetpris biong ol na mekim wok bilong God. Em i kamap hetpris bilong sori long lo manmeri, na em i save bihainim olgeta tok bilong God na mekim wok bilong em,em wok bilong lusim sin bilong ol manmeri. Ol traim i bin kamap long em na em yet bin karim pen. Olsem na em inap long helpim ol manmeri lon taim ol traim i kamap long ol." (Hibru 2:17, 18)

Brata bilong yumi Jisas i save gut tru ol hevi na traim yumi save pilim na nau em sanap olsem Hetpris bilong yumi long heven, long han sut bilong God.God i mekim em olsem yumi, em save wanem yumi wok long pilim. Kain ol hevi olsem, hangre, nek drai, traim na skin i les na i go. Em tu yet i bin laik bai wanpela man i mas klia long hevi bilong em na helpim em.

Antap long olgeta samting Jisas i nap kamap Het pris bilong yumi long wanem em dai long diwai kros. Em baim pe bilong sin bilong yumi taim em dai long kisim ples bilong yumi. Dispela em gutnius bilong yumi olgeta manmeri long olgeta hap long graun.

Taim sin i bin daunim olgeta manmeri bilong graun na mas dai, Jisas i tok; "O Papa mi laik i mas mi dai." Na Papa God i bin larim em i dai long diwai kros long kisim ples bilong yumi. Mi laik tok olsem, Krais ibin bungim bikpela hevi tru long karim sin bilong na moa antap long we yumi manmeri ino bin pilim long en.

2. GUITNIUS LONG OLPELA TESTAMEN

Taim ol Israel i bin silip aninit long maunten Sinai, God i bin tokim Moses long ol i mas wokim wanpela haus lotu. Dispela haus lotu i mas bihain stret piksa God i bin soim Moses long maunten Sinai (Kisim bek 25:40).
Klostu 500 krismas bihain long taim bilong King Solomon, em i wokim wanpela bikpela ston haus lotu, em senisim liklik haus bilong Moses.

Taim God i bin tokim Moses long wokim haus lotu, em i bin gat wanem kain tingting tru?

"Na tokim ol manmeri long wokim wanpela haus sel bilong mi, bai mi ken i stap namel long ol" (Kisim Bek 25:8)

Sin i save kamapim bikpela asua, em (sin) i save brukim namel bilong yumi wantaim God. Haus lotu em ples we bai God i nap kam stap wantaim man. Long moning na apinun ol manmeri i ken kam bung long haus lotu na lotuim God tok wantaim em long prea (Luk 1:9,10), bihainim tok promis bilong God:

"Na long dispela ples bilong lusim yupela." (Kisim Bek 30:6)

Olpela Testamen i tokim na skulim yumi long wankain gutnius olsem Nupela Testamen. Tupela Testamen wantaim i toktok long Jisas olsem sipsip bilong God, husat i dai na wok bilong em olsem HetPris long haus lotu long heven.

3. WOK MINISTRI BILONG JISAS LONG YUMI I SOAUT LONG HAUS LOTU

Haus lotu i soim yumi wanem Jisas i wok long wokim long haus lotu long heven long helpim yumi na tu long graun em wok long Spirit long stai-im na gaidim yumi long olgeta de. Haus lotu long graun i bin piksa long haus lotu long heven na wok bilong Jisas insait long en. Kisim Bek 25-40 i toktok planti long wok na ron bilong haus lotu insait long bus, taim ol Israel i bin wokabaut i go long na Canaan.

Liklik toktok tasol Paul i tokim yumi i stap long pas em salim i go long ol sios memba long Hibru.

"Dispela nambawan kontrak i gat ol lo bilong pasin bilong mekim lotu……. Long namba wan rum bilong en i gat stik lam na tebol wantaim bret i stap long ai bilong God. Dispela rum ol i kolim "Rum Tambu" Na ol i hangamapim bikpela laplap olsem banis long baksait bilong Rum Tambu, na baksait long dispela laplap i gat narapela rum ol i kolim "Rum Tambu Tru." Alta bilong kukim paura bilong kamapim smel, em ol i bin karapim smok i gat gutpela smeel, em ol i bin karamapim long go, em istap long dispela rum, wantaim Bokis Kontrak. Ol i bin kramapoim olgeta hap bilong dispela bokis long gol tasol, na insait long bokis ol i bin putim sospen gol i gat mana i stap long en, na stik wokabaut bilong Aron, bipo kru i bin kamap long en, na tupela ston God i bin raitim kontrak long en. (Buk Lo 10:1-5) Na piksa bilong tupela ensel i stap antap long bokis na wing bilong tupela i op i stap na i haitim ai bilong bokis. Tupela ensel i makim God i stap long dispela ples." (Hibru 9:1-5)

Haus lotu long graun i gat banis bilong em na insait long banis i gat dispela Alta bilong kukim ol ofa na wanpela dis ol pris i save waswas long en.

Dispela ol sakrifais ol i kukim long Alta i makim Jisas, husat i bin Pikinini sipsip bilong God bai i rausim sin bilong dispela graun" (Jon 1:29). Taim wanpela sin manmeri i tanim na kam long God, God i rausim sin bilong em na tu klinim em wantaim long blut bilong Jisas. (1 Jon 1:9).

Long pespela rum stik lam i sanap na i save lait olgeta taim. Dispela i makim Jisas olsem lait bilong dispela graun. Lait em givim i no save dai (Jon 8:12). Tebol bilong bret i makim Jisas i nap long pulapim bel bilong yumi na pulamapim laip bilong yumi long bret bilong laip (Jon 6:35). Gol Alta bilong switpela smel i makim prayer bilong Jisas, em i wok long wokim bipo long sia king bilong God long heven (Revelesen 8:3, 4).

Namba tu rum i gat bokis bilong kontrak ol i karamapim long gol. Em makim shia king bilong God long heven. Karamap bilong dispela bokis i makim wok bilong Jisas olsem HetPris bilong yumi long heven, em makim yumi long kot bilong God long heven long wanem yumi bin brukim Lo bilong God long heven. Tupela ensel i makim God i stap insait long dispela rum na haus.

Pespela Laplap haitim Rum Tambu long ai bilong ol manmeri i kam long lotu na nambatu laplap i brukim namel long Rum Tambu na Rum Tambu tru na pasim ol pris long lukluk i go insait long Rum Tambu tru.

Taim Jisas i dai long dai long diwai kros, wanem i bin kamap long laplap insait long haus lotu long Jerusalem?

"Long dispela taim tasol dispela bikpela laplap i hangamap i stap insait long tempel em i bruk long anap i go inap long daunbilo bilong en, na i kamap tupela hap. Na graun i guria, na ol bikpela ston bin bruk." (Matyu 27:51)

Rum Tambu tru i bin kamap ples klia bihain tasol long Jisas i bin hagamap long diwai kros. Dispela i bin opim rot bilong Jisas long go insait long haus lotu long heven na wok helpim yumi long kot bilong God long heven (Hibru 10: 19-22). Nau yumi manmeri i nap go insait long haus lotu long heven long nem bilong Jisas. I nogat narapela man o meri i ken makim mi long toktok long Jisas, nogat. Yu yet i mas toktok long Jisas na tokim em hevi na wari bilong yu long em. Jisas i mekim isi long yumi long kam ai bilong God - go insait long lewa bilong God bilong lav. Olsem na yumi mas kam klostu long em.

4. DAI BILONG JISAS LONG KISIM BEK YUMI KAMAP PLES KLIA

Wankain olsem haus lotu long graun i olsem piksa bilong haus lotu long heven we Jisas i sanap makim yumi long ai bilong God, ol wok ol we ol pris i wok long wokim long graun tu em i piksa bilong wok bilong Jisas long haus lotu long heven. (Hibru 8:5) Tasol i narakain samting i stap namel long dispela tupela haus lotu na wok bilong pris insait long en: Ol pris long haus lotu long graun i no nap long fogivim sin ol yet, nogat tasol Jisas i nap long fogivim sin:

"Krais i kamap long graun wanpela taim tasol, bilong givim em yet long God oslem ofa bilong rausim ol sin." (Hibru 9:26)

Ol seremoni bilong haus lotu i kamap long tupela hap; Wanpela em long wanwan de na tu i save kamap long wanpela taim long wanpela yia.

(Bai yumi staid-im seremoni bilong wanpela yia long Stadi Gaid . 13)

Long wanwan de, pris i save kukim ofa bilong wanwan sin manmeri na bilong olgeta manmeri tu. Taim wanpela sin man o meri i bringim ofa bilong em i kam, em bai putim han antap long sipsip long tokautim sin bilong em, bihain em yet i kilim dispela sipsip na Pris i kisim sampela blut na go tromoi antap long Alta bilong ofa long autsait long banis bilong haus lotu (Wok Pris 4:29). Nau sin bilong man o meri hia i raus long em na senis i go antap long haus lotu na pris. Dispela I makim wok bilong Jisas long diwai kros. God Jisas Pikinini i kamap sin man na kisim ples bilong yumi. (2Korin 5:21). Taim wanpela sin manmeri i karim sipsip i kam em mas kilim dispela sipsip, blut i mas kapsait, dispela i sutim tingting bilong sin manmeri i go pas long dai bilong Jisas long peim hevi bilong sin bilong ol long diwai kros.

5. BILONG WANEM BAI BLUT I MAS KAPSAIT?

"…na sapos ol I no kilim wanpela samting I dai na mekim blut bilong en I kasait, orait God I no save rausim sin bilong ol manmeri." (Hibru 9:22)

Wanem i bin kamap insait long Olpela Testamen i sutim tingting bilong yumi i go pas long dai bilong Jisas long diwai Kros we bai i kisim yumi bek long sin. Bihain long taim em dai pinis, Jisas i bin lusim graun na go stret insait long haus lotu long heven.

"Tasol Krais em i mekim wanpela ofa tasol bilong rausim sin, na dispela ofa em inap long i stap olgeta taim" (Hibru 10:12).

Taim blut bilong Jisas i bin kapsait long diwai kros long karapim sin bilong yumi, laplap long haus lotu long Jerusalem i bin bruk long antap i go daunbilo" (Matyu 27:51). Bikos long sakrifais bilong Jisas long diwai kros, kilim bilong ol folek i bin pinis. Taim Jisas i bin dai long kros, em i givim laip bilong em olsem ofa long kisim ples bilong sin bilong yumi. Dai bilong Jisas i bin brukim namel bilong God Papa na Pikinini Jisas. Dai bilong Jisas i soim nogut bilong sin na sapos yumi gohet long stap insait long pasin bilong sin yumi yet bai bungim hevi bilong en bihain taim. Krais i mekim "pis long blut bilong em, taim blut i bin kapsait long diwai kros" (Kolosi 1:20).

6. WOK BILONG JISAS LONG KISIM BEK YUMI KAMAP PLES KLIA

Wanem tru em wok bilong Jisas long wanwan de long haus lotu long heven?

"Olsem na oltaim em inap tru long kisim bek ol manmeri i kam klostu long God long nem bilong em, long wanem, em i stap laip oltaim, na em i save beten long God long helpim ol." (Hibru 7:25)

Jisas i stap laip nau long heven na em i wok long soim God blut bilong em, kamap sakrifais bilong yumi. Em wok hat tru long traim helpim yumi long noken pundaun long hevi bilong sin. Sampela i save ting olsem, Jisas i wok hat tru long traim krisim God husat i no laik long help long kisim bek ol sin manmeri, nogat, dispela i no tru. God I wok wantaim Jisas long kisim bek yumi long nogut bilong sin.

Jisas nau i wok olsem Het Pris bilong yumi long heven na tok gut wantaim God makim yumi long ai bilong stretpela God. Em wok long helpim yumi kamapim ol kain pasin we bai helpim yumi long sanap long taim bilong traim bihain.

God i larim Jisas i dai long kisim bek olgeta manmeri husat i lus long sin. Nau em wok olsem HetPris na namel man bilong yumi. Maskim em kisim bek graun pinis tasol Jisas i no nap helpim yumi sapos yumi no laik long acceptim dai bilong em olsem bilong yumi. Ol manmeri bai i lus i no bikos ol sin manmeri, nogat. Ol man bai i lus bikos ol i no bilip olsem dai bilong Jisas i kisim ol bek long banis na strong bilong sin.

Jisas i no bin hap hap long tingting bilong em long baim yumi bek long sin, nogat. Em tru tru putim tingting, lewa na bodi bilong em long kros long kisim bek yumi. Olsem na Jisas i laik pasin tu yumi mas soim em. Em laik yumi mas putim olgeta tingting, lewa na bodi bilong yumi long han bilong em na larim em kam na stap insait long lewa bilong yumi. I nap yu mekim olsem o nogat. Jisas i wetim yu i stap long kam long em.


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.