NARAKAIN PAWA INSAIT LONG LAIP BILONG MI

Long krismas 1929 Frank Morris, wanpela ai pas man i kalap long wanpela sip we i laik long Switzerland. Taim kalap tasol long sip, ol makim wanpela man long lukautim em. Dispela man i pasim em planti taim insait long rum bilong. Na taim em kisim em kamaut long rum em no laik Frank em yet i wokabaut long laik bilong em insait long sip.

Em no laik tu bai Frank i toktok long ol narapela man na meri insait long sip. Frank Morris i les nogut tru long kain pasin man hia i wokim long em. Na em i bin no hamamas tru long man i lukautim em long sip. Frank Morris em bikman na em i gat ol laik wankain ol narapela i save gat tu. Tasol man long sip i mekim em olsem wanpela leta ol salim i go long Switzerland.

Taim em kamap long Switzerland, laip bilong em i kamap narakain olgeta. Em painimaut olsem i save gat ol dog we i nap helevim em long lukluk. Dispela dog bai i kamap ai bilong Frank Morris. Em bai Kisim em na lidim em i go long olgeta hap we Frank i laik go long en.

Taim em kam bek long Amerika, em kisim tu wantaim em wanpela dog, nem bilong em Buddy. Wantaim Buddy i stap long said bilong em, em i nap go olgeta hap. Long taim Frank Morris i laik soim ol lain pipol long Amerika long save dispela dog i gat long lidim em. Ol manmeri long nuis i kam pulap tru long kisim piksa taim Buddy i lidim em long wanpela said bilong rot i go long narapela said bilong rot. Long dispela taim planti kar i ron i go na kam tasol Buddy i lidim Frank Morris i kamap long narapela said.

Long dispela stadi yumi bai lainim olsem, Holi Spirit i nap kamap Gaid bilong yumi sapos yumi larim em kam na stiaim na lidim laip bilong yumi. Pasin bilong olgeta man i wankain tasol, olsem na sapos yumi traim wokabaut long Kristen laip bilong yumi yumi yet bai yumi lus. Planti manmeri i no laik larim Spirit i gaidim ol. Tasol bai yumi painimaut olsem wantaim Holi Spirit insait long laip bilong yumi bai yumi fri, em bai gaidim laip bilong yumi olgeta taim na yumi nonap tru long dispela graun na heven wantaim.

1. MAKIM JISAS LONG DISPELA GRAUN

Klostu long Jisas i lusim dispela graun em promisim ol disaipol bilong em wanpela gutpela presen stret.

"Tasol mi tok tru long yupela, mi lusim yupela na mi go, em i bilong helpim yupela. Sapos mi no i go, orait Spirit bilong strongim yupela em bai in nao inap i kam long yupela. Tasol sapos mi go, orait bai mi salim em i kam long yupela…. Tasol taim Spirit bilong tok tru i kam, em bai i stiaim tingting bilong yupela na bai yupela i save long olgeta tok i tru. Em bai i no mekim tok long tingting biong em yet. Nogat. Tok em i harim, dsipela tasol bai em i atuim….. Bai em i kisim tok bilong mi na autim long yupela, na long dispela pasin em kamapim biknem na strong bilong mi." (Jon 16:7, 13, 14)

Long plen bilong God Jisas i mas go bek long heven na makim yumi long kot bilong God long heven (Hibru 9:24). Taim em makim yumi long heven, spirit tambu bai kamap man bilong toktok long yumi na gaidim yumi. Em makim stret Jisas long graun.

Jisas i bin gat bodi wankain man, dispela i bin pasim em long stap wanpela hap tasol. Tasol Holi Spirit bai i stap olgeta hap wantaim. Em bai stap long tingting na lewa bilong olgeta man long olgeta hap sem taim.

2. HUSAT TRU EM HOLI SPIRIT?

Planti bilong yumi i ken klia long God Papa. Sapos yumi i gat wanpela gutpela papa. Yumi tu ken klia tu long Jisas pikinini, long em kamap man na stap wantaim yumi man. Tasol husat bai klia long Holi Spirit? Em hat tru long traim tingim husat tru em Holi Spirit na em wanem kain God tru? Baibel i givim yumi sampela stori long pasin bilong em.

Jisas i toktok long Holi Spirit olsem man. Em wanpela bilong ol God wantaim God papa na pikinini Jisas.

"Olsem na yupela i mas go mekim olgeta lain manmeri i kmap disaipol bilong mi. Na yupela bptaisim ol long nem bilong Papa na bilong Pikinini na bilong Holi Spirit." (Matyu 28:19)

Holi Spirit i gat pasin bilong em; olslem em i gat tingting bilong em (Rom 8:27) em laik soim lav long yumi ( Rom 15:30); em save sore taim yumi pundaun long Pekato (Efesus 4:30); em i nap skulim yumi ( Nehemaia 9:20); na pawa long gaidim yumi.

Em wok tu long kamapim dispela graun wantaim God Papa na God Pikinini.

"Bipo Bipo tru God i mekim kamap skai na graun na olgeta samting i stap long en… Na Spirit bilong God i go i kam antap long en." (Stat 1:1, 2)

3. WOK BILONG HOLI SPIRIT

(i) SENISIM LEWA NA TINGTING BILONG OL MAN.

Taim Jisas i bin bungim Nikodimas em tokim em wok bilong Holi Spirit long senisim lewa bilong man.

Jisas i bekim tok olsem,

"Tru tumas mi tokim yu, spos man i no kamap nupel long wara na long Holi Spriti, em i no inap i go insait long kingdom bilong God." (Jon 3:5)

Long bon long Holi Spirit i min olsem, Holi Spirit bai senisim laip bilong yumi na i givim yumi nupela stat gen. "… na givim nupela tingting long yupela" (Esekiel 36:26)

(ii) MAKIM YUMI KLIA LONG OL PASIN NOGUT NA GIVIM YUMI LAIK LONGKAMAP HOLI

"Em bai i kam na mekim ol man bilong graun i save tru long as bilong sin, na long as bilong stretpela pasin, na long as bilong kto bilong God." (Jon 16:8)

Taim yu harim stori bilong wanpela man o meri husat i senis long pasin bilong sin na kamap gutpela manmeri insait long ples na kam lotu. Dispela i kamap nating, nogat, em wok bilong Holi Spirit.

(iii) GAIDIM YUMI LONG KRISTEN LAIP BILONG YUMI.

Krais i save toktok long yumi long liklik tok Holi Spirit i save tokim long kru bilong yumi.

"Na taim yupela i wokabaut na yupela i paul long wanem rot yupela i mas bihainim, rot bilong han sut o rot bilong han kais,orait em bai i stap baksait long yupela na em bai i tokim yupela long rot yupela i mas bihainim." (Aisaia 30:21)

Taim yu sindaun na lukim TV insait ong haus bilong yu, yu bai lukim ol samting kamap long narapela hap long dispela graun. Yu wanem, Holi Spirit i olsem TV, em i save soim yumi God, maski God i stap long we tru (Jon 14:15-20)

(iv) HELPIM YUMI LONG PREA BILONG YUMI

"Na tu ,Holi Spirit i save helpim yumi man i no gat strong. Yumi no save yumi mas prea long wanem samting. Yumi save krai long bel tasol, na yumi no inap long tokaut. Na long dispela pasin Holi Spirit yet is save prea bilong helpim yumi….. Holi Spirit i bihainim tingting bilong God yet na i prea long helpim yumi ol manmeri bilong God." (Rom 8:26, 27)

Taim yumi painim tok long tokim taim yumi prea, Holi Spirit i save kisim tok bilong yumi na tokim long God long rot God i laik harim long en. Holi Spirit i save mekim prea bilong yumi i gat pawa taim em tokim long God.

(v) KAMAPIM OL GUTPELA PASIN

Holi Spirit i save mekim yumi man olsem graun i drai na em i kamap olsem diwai we bai i karim planti kainkain frut.

"Tasol Holi Spirit i save kirapim yumi long mekim ol gutpela pasin olsem, pasin bilong laikim tru ol arapela na paasin bilong amamas na pasin bilong i stap bel isi na pasin bilong i no belhat kwik na pasin bilong helpim ol man na mekim gutpela pasin long ol na pasin bilong wokabaut stret oltaim" (Galatia 5:22, 23).

Taim yumi i gat Holi Spirit em soim klia olsem ol pasim yumi wantaim trupela diwai rop - Jisas (Jon 15: 5). Jisas bai stap insait long laip bilong yumi na soim pasin bilong em long laip bilong yumi long ol arapela manmeri long lukim.

(vi) REREIM YUMI KAMAP WITNES

Jisas i promis olsem;

"Tasol bihain Holi Spirit bai i kami stap long yupela, na yupela bai i kisim strong. Na yupela bai i autim tok bilong mi long Jerusalem, na long olgeta hap bilong Judia, na long distrik Samaria,na i go inap long olgeta hap bilong graun" (Aposel 1:8)

Olgeta man husat i hamamas long kamap witness bai Spirit usim ol. Yumi bai i nogat olgeta bekim bilong askim bilong ol manmeri tasol Spirit bai helpim yumi long tokim tok we bai kisim lewa na tingting bilong man. Ol lain dispela i painim hat tru long winim lewa bilong ol manmeri tasol bihain long God i bin kapsaitim Spirit, wok bilong autim gutnius i bin gohet strong tru na ol disaipol i bin "tanim dispela graun bilong yumi maus i go daun." (Aposel 17:6)

4. OL PRESEN BILONG HOLI SPIRIT

Buk Baibel i tok klia tru long wanem ol presen God i givim long ol manmeri long stap long dispela graun. Na tu ol presen bilong Holi Spirit long helpim ol bilip manmeri long wokim wok ministri long kainkain rot.

"Em i go antap tru, na em i kisim bikpela lain kalabus i go wantiam em. Na em i givim ol presen long ol man…… Na em tasol i givim ol presen olsem. Long sampela man em i givim wok aposel. Na long sampela em i givim wok profet. Na long sampela em i givim wok bilong autim gutnius long ol manmeri. Na long smapel em igivim wok pasto na wok bilong skuulim ol manmeri long ol pasin God i laikim. Krasi i givim ol dispela presen bilong helpim yumi manmeri bilong God bai yumi inap loing mekim gutpela wok em. Olsem na bai bodi bilong Krais i kenkamap strong na i stap gut." (Efesus 4:8, 11-12)

Olgeta Kristen i no save kisim olgeta presen, nogat. Spirit yet bai tilim ol presen i go long olgeta Kristen. Sampela em bai givim planti, ol narapela bai em i givim wanpela ol tupela, i stap long laik bilong Spirit (1 Korin 12:11).

Narapela ol lain presen yumi painim i stap long 1 Korin 12:8-10. Wantaim ol dispela presen Spirit i givim strong bilong autim gutpela tingting, save, mekim ol man i kamap orait, mirakol, profet, save bilong skelim ol kainkain spirit, save long narapela tok ples na save bilong tanim ol dispela tok ples.

Paul i tok long yumi olsem yumi mas i gat laik long kisim sampela bilong ol dispela presen God i givim long sios bilong em. Nau mi laik soim yupela nambawan presen stret (1 Korin 12:31) Dispela nambawan presen em LAV (1 Korin 13). Lav em pasin bilong Holi Spirit (Galatia 5:22)

Wanem yumi mas laik moa yet nambawan taim tru em frut bilong Holi Spirit. Bihain Holi Spirit bai i tilim ol presen long helpim ol Kristen long wokim wok ministri. (1 Korin 12:11)

5. STRONG BILONG SPIRIT LONG PENTIKOS

Ol de bilong Pentikos, Holi Spirit i kapsait na i no nap wanpela i stopim.

"Tasol bihain Holi Spirit bai i kam i stap long yupela. Na yupela bai autim tok bilong mi long Jerusalem, long hap bilong Judia, ol distrik bilong Samaria, na i go inap long olgeta hap bilong graun." (Aposel 1:8)

Long taim bilong pentikos, Holi Spirit i helpim ol disaipol long autim gutnius long tok ples bilong ol man i kam long olgeta hap aninit long heven (Aposel 2:3-6)

Joel i toktok long kam bilong Holi Spirit olsem ren i save pundaun. Pespela taim em bilong helpim sid bilong gro na nambatu taim em bilong mekim frut i redi long kisim (Joel 2:23) Taim Holi Spirit I kam long taim bilong pentikos i makim "Pespela ren" i helpim sios bilong God long stat long gro.

6. LASPELA REN BILONG HOLI SPIRIT

Baibel propesi i toktok long kam bilong Holi Spirit long strongim sios memba long tokautim gutnius, kamap witnes bilong God (Joel 2:28,29). Planti krismas tru i go pinis na save long God i kamapim planti hap long graun pinis. Nau em taim long "laspela ren" long pundaun long rereim dispela ol manmeri long kambek bilong Jisas. Taim yumi kam klostu long kambek bilong Jisas God bai rereim ol manmeri i bilip tru long Jisas long go long heven long wok bilong Holi Spirit.

Yu ting yu nau wok long pilim laspela ren i pundaun long yu o nogat yet? Olsem wanem yu larim Spirit tambu bilong God i kam stap insait long laip bilong yu pinis o no yet? Olsem wanem taim God i strongim yu long pawa bilong Holi Spirit, yu bin tokautim dispela gutnius i go long ol narapela we i no harim na save yet long Jisas na redi long wetim kambek bilong em?

7. HAUSAT BAI YU KISIM HOLI SPIRIT?

Long taim bilong Pentikos Holi Spirit I bin kirapim tingting bilong ol manmeri long krai long ol disaipol na tok, " Ol brata bai mipela wokim wanem'? (Aposel 2:37). "Pita i bin tokim ol olsem, "Yupela olgeta wan wan I mas tanim bel na kisim baptais long nem bilong Jisas Krais,na god bai I lusim ol sin bilong yupela. Yupela I mekim olsem na bai God I givim Holi Spirit long yupela." (Aposel 2:38).

Pasin bilong TOKAUTIM SIN NA TANIM BEL na kam long Jisas, em rot tasol i op i stap long wanpela man o meri i nap kisim Holi Spirit long laip bilong em. Na namba tu long en, yumi mas hamamas long harim tok bilong God na bihainim wanems Tok i tok yumi mas bihainim. (Jon 14:15-17)

8. LAIP I GAT SPIRIT INSAIT LONG EN

Bipo Jisas i lusim dispela graun, Jisas tokim ol lain i bihainim em olsem:

"Yupela i noken lusim Jerusalem, Yupela i mas wetim dispela samting Papa i tok em i laik givim long yupel, na bipo mi tokim yupela long em. Jon i bin baptaisim ol manmeri long wara. Tasol i no planti de nau na bai yupela i kisim baptais long Holi Spirit." (Aposel 1:4, 5)

Baibel i tokim na tokim gen olgeta taim olsem olgeta Kristen i mas larim Holi Spirit i mas pulamapim laip bilong ol. (Aposel 2:4; 4:8; 4:31; 6:3; 6:5; 7:55; 9:17; 13:9; 13:52; 19:6). Holi Spirit i save mekim laip bilong wanpela Kristen i gat swit na gutpela tru. Kain laip Jisas i laik yumi mas i gat long en.

Taim Paul i wok long tokautim kain laip ol Kristen bai i gat taim Spirit i stap insait long laip bilong ol, Paul i mekim prea na em i tok;

"Mi save burkim skru na prea olsesm, Papa i bin makim ol planti gutpela gutpela samting tu bilong givim uupela, olsem na em i ken pulapim Hol Spirit bilong em long bel bilong yupela, na mekim yupela i stap strong tru. …. Strong bilong God yet i save wok long bel bilong yumi, na dispela strong winim tru tingting bilong yumi. Olgeta samting yumi save askim god long mekim, ol i no inap tru long mak bilong strong bilong en." (Efesus 3:16, 17, 20)

Olsem Frank Morris wantaim faitful dok bilong em Buddy, yumi inap wantaim Holi Spirit i gaidim yumi, wokim ol kainkain gutpela pasin na wok, win moa long kain laip yumi i bin i gat bipo. Wantaim nupela laik na tingting, yumi bai laik long wokabaut i go stret tasol insait long laip bilong yumi na noken larim wari na hevi daunim yumi.

Laip wantaim Spirit i save kamap strong long wan wan de taim yumi ridim Baibel na prea. Prea i save mekim yumi kam klostu long God olgeta taim. Em brukim sampela banis we i laik stopim Jisas long helpim yumi long salim Spirit i kam long yumi. Em nau rot long senisim olpela pasin bilong sin wantaim nupela pasin bilong presen bilong Holi Spirit.

Rom 8 i givim sampela gutpela toktok long kain laip we Spirit i save pulumampim. Ridim na painim hamas taim tru Paul i tokaut olsem, Holi Spirit em pawa i save stap beksaite long olgeta Kristen laip.

Yu bin painim gutpela bilong laip we Spirit i pulumampim o nogat? Yu save na klia tu olsem Holi Spirit em i stap long laip bilong yu? Olsem wanem yu wok long pilim pawa bilong God insait long laip bilong yu? Opim laip bilong yu na larim God i pulumampim yu wantaim bikpela pawa God i laik givim long yu. Dispela pawa i winim olgeta narapela pawa long graun bilong yumi.


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.