JISAS BAI I KAM HARIAP O NOGAT?

Planti bilong yumi i painim hat tru long save long wanem samting bai kamap tumora na bihain long tumora. Yumi painim hat tru long save wanem bai kamap tumora, bai i ren o bai san? Win i blo nau bai i pinis o bai i go het long narapela wik gen, o kain samting olsem.

Mi laik tokim yu olsem i gat wanpela man, Jisas nem bilong em, i save gut tru wanem samting bai kamap tumora, narapela wik, narapela yia na long taim behain. Toktok bilong em i save helpim yumi long save wanem bai kamap bihain taim. Sapos em save wanem bai kam bihain, i gutpela long yumi long ridim buk Baibel na save. Em wokim dispela graun, em bai save wanem bai kamap long harere long dispela graun.

1. MAK I SOIM OLSEM JISAS BAI KAMAP LONG DE BILONG YUMI

Bihain long Jisas i strongim ol lain disaipol bilong em olsem em bai kam bek long dispela graun nambatu taim (Matyu 23:39), wanem askim ol ibin askim em?

"Jisas i sindaun long mauten Oliv, na ol disaipel tasol i kam long em na ol i askim em olsem, " Yu tokim mipela, wanem taim ol dispela samting bai i kamap? Wanem mak bai i kamap pastaim, na mipela i ken save, yu laik i kam bek na dispela graun i laik pinis?" (Matyu 24:3)

Jisas i bekim ol na mekim klia long Matyu 24 na Luk 21, sampela mak we bai i tokim yumi olsem kambek bilong em i klostu. Ol narapela propesi i tokaut long wanem bai kamap long graun (pasin bilong ol manmeri, oli lus tingting long lotu, ol bai tingim moni moa long God) na ol kain pasin olsem. Taim yumi lukim olgeta dispela mak i wok long kamap tru, yumi save olsem kam bek bilong Jisas i klostu tru.

Yumi lukim 10 pela mak we Jisas i tok bai kamap pastem na bihain em bai kam bek long dispela graun.

MAK NAMBA 1 - TINGTING PLANTI , PORET NA WARI

Klostu 1900 krismas i go pinis Jisas i givim tok propesi, na i tokaut klia long kain laip ol manmeri bai stap long en long taim bilong yumi nau.

"Jisas i tok moa olsem, " Long dispela taim ol kain kain mak bai i kamap long san na long mun na long ol sta. Na long graun tingting bilong olgeta lain man bai i bagarap tru na ol bai i harim pairap bilong bikpela si i bruk long solwara, na ol bai i tingting planti na pret moa yet. Planti manmeri bai i tingting long ol samting i laik kamap long graun,na ol bai i pret tru na ai bilong ol bai i raun, long wanem, ol strongpela samting bilong skai bai i seksek. Na long dispela taim ol manmeri bai i lukim Pikinini bilong Man i sindaun antap long wanpela klaut na i kam wantaim strong na bikpela lait bilong en. Taim ol dispela samting i stat long kamap, orait yupela i mas sanap na litimapim het bilong yupela, long wanem, taim bilong God i kisim bek yupela i kam klostu pinis." (Luk 21:25-28)

I nogat tok gen i nap winim dispela tok Jisas i tokim we i tok klia long wanem bai kamap long graun bilong yumi. "Na long graun tingting bilong olgeta lain man bai i bagarap tru," Ol bikpela kantri i wok long bungim ol samting bilong pait, i nap long pinisim o daunim graun long liklik taim tasol. Sapos ol lain bilong bagarapim graun bilong yumi i kisim sampela bilong ol strongpela bom nau i stap, ating graun bilong yumi bai bagarap olgeta.

Tasol Jisas i strongim tingting bilong yumi long toktok i gat hop. Taim ol man i no save long Jisas ol i poret long wanem i wok long kamap long graun. Tasol ol lain i save long Jisas bai ol i sanap na tokim ol man, "Lukim, " HUSAT" i kam nau long graun."

MAK NAMBA 2 - OL SAMTING BAGARAPIM GRAUN

Hausat tru bai ol samting olsem, hangere, guria, na ol kainkain sik i pit insait long ol toktok bilong harere bilong dispela graun?

"Ol bikpela bikpela guria bai i kamap long graun, Na long sampela hap ol bai i gat taim bilong bikpela mak na ol kain kain samting bilong mekim yupela i pret nogut tru. Olsem tasol, taim yupela i lukim ol dispela samting i kamap, yupela i ken save, kingdom bilong God i kam klostu pinis." (Luk 21:11, 31)

Traim tingim hangre long liklik taim. Yu save lukim piksa bilong ol pikinini i hangre tu o nogat? Yu save wanem, ol bikpela kantri olsem USA i gat planti moni long salim ol man i go insait long mun tasol i no nap long givim kaikai long liklik pikinini na papamama ol i hangre i stap. Planti kantri we i gat planti moni i tingim ol yet tasol, ol i no tingim ol manmeri na pikinini i wok long hangre na dai long planti hap long graun tude.

Tingim guria; ol namba bilong ol bikpela guria i wok long go antap na antap moa yet, winim planti krismas i bin go pinis. Long yia 1700, i bin gat 6 pela guria tasol, 1800, i bin gat 7, long 1900, i bin 100 guria. Mi soim dispela long tokim yumi olsem namba bilong guria i wok long go antap yet. Ol dispela i soim toktok bilong Jisas i tru na tru tumas.

Olsem wanem taim bilong nau, bai i gat planti moa guria o bai yumi lukim Pikinini bilong man bai i kam long klaut bilong glori olsem King bilong olgeta king.

MAK NAMBA 3 - MAN I GAT PLANTI MONI

Bilong wanem na liklik lain tasol igat planti moni tru tasol planti man meri ino gat moni na oli stap pua olsem?

"Las dei klostu i laik kamap, na yupela i bin bungim nating ol dispela planti kago na moni samting bilong yupela." (Jems 5:3)

Maski ol man isave long lukautim moni i traim long helpim olgeta man long i gat inap moni, tasol liklik lain bai i holim planti moni na planti lain bai i nogat, ol bai go pua na pua moa yet (Jems 5:8)

MAK NAMBA 4 - SINDAUN BAGARAP

Bilong wanem tru bai planti man i no hamamas long sindaun gut wantaim na ol lain wokman bai i kamapim planti hevi?

"Harim gut. Ol wokboi i bin kamautim kaikai long ol gaden bilong yupela, na yupela i bin giamanim ol na pasim hap pe bilong ol. Na dispela pe yupela i bin pasim, em i singaut long God i mas bekim pasin nogut bilong yupela. Na singaut bilong ol dispela wokboi em i kamap pinis long yau bilong Bikpela i gat olgeta Strong. Orait yupela tu i mas strongim bel na stap isi na karim ol hevi i kamap long yupela. Taim bilong Bikpela i kam bek em i klostu tru. Olsem na bel bilong yupela i mas i stap strong." (Jems 5:4, 8)

Bihain tasol long Jems i lukim bikpela namel i wok long kamaplong ol lain i gat na ol we i no gat. Em i tok tu long hevi bai kamap namel long ol lain i gat planti na o we i nogat tru samting. Ol pua manmeri i pait wantaim ol we i gat planti samting. Em narapela mak i soim olsem kam bek bilong Jisas i wok long kam klostu tru.

MAK NAMBA 5 - GUTPELA PASIN I WOK LONG DAI

Bilong wanem tru yu ting ol gutpela pasin i wok long dai long ples yumi stap?

"Long taim bilong las de planti hevi nogut tru bai kamap. Na ol man nogut na ol giaman profet ol bai i wok long giamanim ol manmeri." (Ridim 2 Timoti 3:1-5, 13)

Yu i nap kisim wanpela gutpela tok klia olsem i kam long narapela ol nus pepa o wanpela buk ol man i raitim long dispela graun i tok tok long kain pasin i wok long kamap long graun nau o nogat? Mi laik tokim yu olsem ples graun i no gutpela moa. Pasin pamuk i wok long kamap moa long moa yet, ol papa i wok long bagarapim ol pikinini bilong ol stret, ol brata na susa i wok long marit na stap, ol mangi i wok long pasim rot na kisim kago bilong ol manmeri long kar. Ol kain kain pasin olsem bai i kamap planti tru. Dispela i soim olsem Jisas i wok long kamap klostu tru nau.

MAK NAMBA 6 - GIAMAN PROFET NA KRAIS

Bilong wanem tru na planti lain isave tok tok long tebel?

"Long wanem, sampela man bai i kam na tok giaman olsem, 'Mi dispela man God i makim bilng kisim bek ol manmeri bilong en,' o 'Mi wanpela profet.' Na bai ol i wokim ol bikpela mirakol na mekim ol narakain narakain samting i kamap. Ol i laik paulim olgeta manmeri, na sapos ol i nap, ol i laik paulim tu ol manmeri God i makim bilong em yet." (Matyu 24:24)

Dispela pas i tokim yumi klia tru olsem; long de bai i gat ol man i traim long mekim mirakols na askim mak i kamap long soim olsem dispela i kam long God. Tasol tru bilong en, i no kam long God em kam long Satan.

Insait long planti hap long graun ol manmeri na ol pikinini tu bai laik toktok wantaim ol dai manmeri. Sampela bai i ridim ol buk ol narapela man i raitim long traim na save gut moa long rot long tok long tebel.

Ol dispela samting i strongim toktok bilong Jisas olsem, klostu long taim emi laik kam, ol manmeri bai i wokim wanem em tokim long pas antap na i wok long kamap stret long pes bilong yumi. Yumi stap nau long taim bilong "kambkek bilong Pikinini bilong Man" (Matyu 24:27)

MAK NAMBA 7 - OL MAN I MAS KIRAP NA KAM LONG GOD

Dispela hap tok, "ol man i kirap" i minim wanem tru long ol kain ples olsem Afrika, Middle East, East Yurop na ol kantri bilong Far East?

"Ol lain manmeri i mas redi na i kam long dispela ples graun, ol i kolim God Em i Jas. De bilong Bikpela bai i kamap long dispela ples" (Ridim -Joel 3:12-14)

Nau insait long olgeta hap long graun yumi wok long lukim planti i wok long kirap na kam bihainim God. Tru tumas "de bilong God long kam bek i klostu nau"

MAK NAMBA 8 - MAN I TINGTING LONG PIS TASOL EMI REDI TU LONG PAIT

Planti krismas nau yumi wok long harim planti kantri i wok long toktok long kamapim pis namel long ol wanwan kantri. Long narapela sait gen yumi lukim olsem kantri we i toktok long daunim bel na stap isi i wok long belhat na laik kirapim pait wantaim ol birua bilong. I luk olsem graun bilong yumi i paol namel long tok bilong pait na tok bilong kamapim pis. Dispela i wanpela bilong strongpela mak bilong kambek bilong Jisas. (Ridim Maika 4:1-3 na Joel 3:9-13).

MAK NAMBA 9 - SAVE I KAMAP BIGPELA WINIM BIPO

Bilong wanem tru na graun i bin stap long pela taim pinis bihain nau save bilong mekim balus, sip na kar wantaim ol save bilong telepon na ol masin bilong salim tok i go kam i bungim ol kantri ikam klostu tru?

"Dispela buk i mas pas is tap inap klostu long taim bilong las de. Na planti manmeri bai i hawok tru long kisim save long as bilong dispela tok. Tasol bai ol i no nap." (Daniel 12:4)

Daniel i tok klia tru long hia olsem save bilong (1) propesi bai kamap klia moa iet na (2) tu, save bilong transpot na kominikaisen bai kamap gut moa yet taim yumi kam klostu long kambek bilong Jisas. Dispela tupela samting i wok long kamap tru long taim bilong yumi nau. Yumi lain long PNG i no nap go long we long lukim wanem yumi stadi-im long dispela mak. God it ok pinis olsem dispela bai kamap na i wok long kamap nau. Taim bipo ol lain bilong yumi i save wokabaut na pul long kanu na sel i go kam. Nau, nogat, yumi ron long sip,moto, kar na plai tu long balus. Taim mi yangpela mi ring long telepon i gat rop i pas long en. Nau, mi gat pony u inap ring long bus, solowara, antap long maunten, long Ailan. Tude, man i autim tok long Amerika na yumi harim na lukim em long PNG, dispela em tok bilong i kamap tru. Sapos yu painim samting long strongim bilip bilong yu long God husat i dai long yu na laik helpim yu, ating dispela mak i nap taitim gut bilip bilong yu long ston - Jisas nay u no inap drip i go long we moa long em.

Ol samting yumi wok long lukim na usim nau, i soim klia na strongim mak.9, olsem yumi stap long las de long histori bilong dispela graun.

MAK NAMBA 10 - GUTNIUS I GO LONG OLGETA HAP LONG GRAUN.

Jisas i tok pinis olsem, bipo long em kambek bai gutnius bai i go long olgeta hap long dispela graun.

"Na bai ol i atuim dispela gutnius bilong kingdom bilong God long olgeta hap bilong graun, na bai olgeta lain manmeri i ken harim, na bihain tasol bai las de i kamap." (Matyu 24:14)

Tru tumas dispela tok bilong Jisas i wok long karim kaikai long ai bilong yumi stret. Ating,yu tu i wok long pilim kamap tru longn laip bilong yu, dispela tok bilong Jisas taim em tok olsem; dispela gutnius bai i go long olgeta hap long graun bihain Jisas bai i kam. Nau yu rid i stap narapela i wok long harim gutnius long radio, lukim long TV, lukim na harim we ol i bin katim insait long masin.

Sampela krismas i go pinis i no isi long autim tok long sampela hap long graun. Nau, nogat planti hap long graun i op pinis long harim na tok autim gutnius. Nogat man bai i stopim wok bilong autim gutnius, longwanem God yet i tok, autim gutnius bai laspela mak bihain Jisas bai kam. Na wok long kamap long ai na laip bilong yumi stret nau.

2. BAI JISAS I KAM HARIAP O NOGAT?

Jisas i pinisim tok bilong em long mak bilong kambek bilong em long dispela hap tok:

"Mi tok tru long yupela, taim ol manmeri bilong dispela taim i no i dai yet, dispela olgeta samting bai i kamap." (Matyu 24:34)

Harere bilong tok bilong Jisas i klia tru olsem, ol lain i harim em taim em autim dispela tok bai i no dai yet na ol bai lukim Jisas i kambek long dispela graun. Yu save wanem?, i no long taim bai em rausim autim sin, hevi na dai na sindaunim kingdom bilong em long dispela graun. Jisas i tok,

"Nogat man i save.... de na aua" (v. 36)

Jisas i go het gen na tok:

"Olsem na yupela tu i mas redi. Pikinini bilong Man bai i kam long wanpela taim yupela i no ting em bai i kam." (Matyu 24:44)

3. JISAS, EM TASOL HOP BILONG DISPELA GRAUN

Jisas tasol i nap helpim dispela graun, long emi nap long daunim dispela samting i wok long bagarapim graun - em sin. Jisas i dai long diwai kros long mekim kamap tru na daunim sin na kisim bek ol manmeri husat i bekim singaut bilong em na kisim laip.

"Stat long bipo tru, Satan i save mekim sin oltaim, olsem na man i save mekim sin, emi man bilong Satan. Na Pikinini bilong God i bin kamap ples klia bilong bagarapim na rausim wok bilong Satan." (1 Jon 3:8)

Jisas i bin kamapim wanpela rot tasol we i nap long helpim graun i wok long pundaun na bagarap isi isi long blut bilong em yet. Na sem Jisas i tok wanpela de em bai kam na stretim graun long sik bilong sin, na nau em wok long askim yu long larim em kam insait long laip bilong yu na bai e mi rausim yu i kamaut long strong bilong sin na helpim yu long kamap win manmeri insait long nem bilong Jisas. Yu noken wet long nambatu kambek long kamaut long strong bilong sin, yu ken kam aut nau yet. Jisas i hamamas tru long givim yu kain pis na hamamas em save givim long ol man olsem yu.

Mi tingim wanpela yangpela man, husat i bin traim painim hamamas long planti kain samting long dispela graun. Wanpela de e mi bin ridim wanpela pepa i askim ol man long long wanpela miting. Em tu i soim laik na em go. Taim em sindaun namel long olgeta man na gutnius Pasta i wok long autim gutnius, i sutim bel na tingting bilong em stret. Em ting olsem Pasta i mas lukim em i wokim ol dispela pasin na tok tok long em tasol. Em laik lusim na go tasol wanpela ting ting i kisim em na tokim em, noken go.

Narapela taim Pasta wantaim ol lain long helpim i bin visitim em long haus bilong em. Na em tokim ol wane mi kamap long narapela nait. Na em tokim Pasta olsem, olgeta tok yu tokim long nait em tok bilong mi stret. Ating yu mas bin lukim mi sampela hap wokim ol dispela samting na yu tokim long nait. Nogat pasta i tokim em, em Holi Spirit bilong God i autim tok long yu, i no mi.

Long dispela de, brata i givim laip bilong e mi go long Jisas na tokim Jisas, mi laik kamap poro bilong yu. Tude em i no moa drink bai, simukim spak brus na go raun wantaim ol manmeri long rot long painim hamamas, nogat, em stap long haus na toktok wantaim Jisas na larim Jisas i toktok long em taim em ridim Baibel.

Stori bilong stilman i hangamap long diwai kros wantaim Jisas i minim planti long dispela yangpela man. Long laspela aua bilong em taim em hangamap long diwai kros, dispela stilman i askim Jisas long tingim em taim em sindaun kingdom bilong em long dispela graun (Luk 23:42).

Jisas i bek em kwik taim wan tu na em i tok,

"Mi tok tru long yu, nau bai yu stap wantaim mi long heven." (Luk 23:43)

Dispela sem Jisas husat i fogivim dispela stilman long diwai kros nau i laik kisim yu bek long strong bilong sin, fogivim yu na givim pis long tingting bilong yu. Yu traim painimaut yu yet nau. Yu tu ken prea wankain stilman:

"Jisas, taim yu kamap king, yu ken tingting long mi." Na Jisas bai bekim, "Mi bai kambek gen na yu bai i stap wantaim mi long paradais."


© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.