PLES BILONG YU LONG HEVEN

Taim Marco Polo i kam bek long ples bilong em long Venice bihain long raun bilong em long ol narapela hap long planti krismas, ol poroman bilong em i ting olsem em longlong. Long wanem em wok long tokim ol kainkain story ol samting we ol poroman bilong em i no bin save o lukim long laip bilong ol.

Marco i bin go long wanpela ples i pulap long gol na silva. Em lukim wanpela bikpela sinak, sapos em opim maus bilong em i nap daunim wanpela man, em lukim wanpela blekpela ston we i save lait, em pikinini diwai i bikpela olsem het bilong man na i gat mit bilong i wait olsem pepa long insait long en. Na em toktok long wanpela samting ol i save kisim long graun, i nap wokim lamp i lait. Tasol i nogat man i bin lukim kokonas, pukpuk na oel bipo. Olsem na ol man i ting olsem ol i lap long taim Marco i stori long ol dispela samting. Planti krismas i go pinis na Marco i silip long bed bilong em, klostu long dai, ol poroman bilong i kam na tokim em long tok sore long ol long ol giaman bilong em. Tasol em tokim ol olsem, mi no giaman, planti bilong ol stori i mi no bin tokim yupela na ol we mi tokim yupela pinis, em i trupela samting i stap, mi yet lukim long ai bilong mi.

Yu save wanem, dispela stori em i soim klia tru wanem ol propet husat i save raitim Baibel i save tokim yumi. Planti man i save ting olsem, ating ol dispela lain propet i mas giamanin mipela, ol imas longlong. Long vison ol i lukim heven na planti samting God i wok long redi-im bilong yumi i stap. Tasol taim ol i tokim yumi yumi save ting olsem ol i giamanim yumi. Yumi mas traim tingim sampela samting i stap long heven wankain ol pren bilong Marco i mas traim lukim kokonas na pukpuk long ai long kru bilong ol. Yumi noken ting olsem, heven em ples we bai yumi go na sindau long klaut na plaim gita na sing, nogat.

1. HEVEN EM TRUPELA PLES O NOGAT?

Jisas i wok long redi-im wanpela trupela ples bilong yumi nau i stap long heven.

"Jisas i tok moa losem "Yupela i no ken bel hevi na tingting planti. Yupela i bilip long God Yupela i mas bilip long mi tu. Long haus bilong Papa bilong mi i gat planti rum i stap, na mi go bilong redim ples bilong yupela. Sapos i no olsem, orait mi no inap mekim dispela tok long yupela. Na sapos mi go redim ples bilong yupela, bai mi kam bek na kisim yupela i go i stap wantim mi. Na ples mi stap long en, yupela tu bai i stap long en wantim mi." (Jon 14:1-3)

Jisas bai i kam bek long dispela graun long kisim yumi go antap long stap wantaim em long ples em yet i wok redi-im bilong yumi long heven, em ples yu no bin tingting long en bai yu go na lukim em stap pinis.

Bihain long taim yumi bin stap long en long 1000 yia, Jisas na olgeta manmeri i stap wantaim em bai kam bek long dispela graun bilong yumi we em yet i bin klinim pinis long paia na mekim dispela graun bai kamap ples bilong yumi na em yet wantaim God Papa bai stap wantaim yumi (Revelesen 20:7-15).

Wanem tru husat i raitim Revelesen i bin lukim bihain long dispela?

"Nau mi lukim nuopela skai na nupela graun i stap. Namba wan skai na namba wan graun i go pinis olgeta. Na solwara i no i stap moa. Na mi lukim dispela taun bilong God, em nupela Jerusalem. Mi lukim em i stap wantaim go, na i lusim heven na i kam daun. Em i gat gutpela bilas, olsem meri i laik marit na i putim gutpela bilas na i redi long maritim man bilong en. Na long sia king mi harim maus bilong wanpela man i singaut strong olsem, "Harim. Nau haus bilong God i stap wantaim ol manmeri. Em bai is tap namel long ol, na ol bai i stap ol lain manmeri bilong em. Yet, God yet bai i stap wantaim ol, na em bai i stap God bilong ol." (Revelesen 21:1-3)

Bihain long paia i klinim pinis dispela graun, husat ol lain bai i stap insait long en?

"Ol manmeri i save daunim nem bilong ol yet, e mol i ken amamas. Bai God i givim olgeta graun long ol." (Matyu 5:5)

Jisas i promis olsem, em bai senisim dispela we sin i bagarapim i kamap nupela na ol manmeri bilong daunim ol yet bai i stap insait long en.

2. BAI YUMI I GAT TRU TRU BODI LONG HEVEN?

Taim Jisas i bin soim em long ol disaipol bilong bihain tasol long taim em kirap long matmat wantain senis bodi, em bin tok wanem tru long dispela senis bodi?

"Lukim han na lek bilong mi. Mi yet mi stap. Holim skin bilong mi, na lukim. Ol tebel i no gat mit na bun olsem yupela i lukim i stap long mi." (Luk 24:39)

Jisas i gat tru tru bodi. Em kirap na singautim Thomas husat i bin tok olsem e mi no bilip olsem Jisas i kirap pinis na askim em long tasim sikin bilong Jisas, bihain long en em tokim pas yumi redim anta (Jon 20:27). Yu save wanem Jisas i wokabaut i go insait long trupela haus, toktok wantaim ol tru tru man na kaikaim tru tru kaikai (Luk 24:43)

Olsem na heven i no ples bilong ol tebel, nogat, em ples bilong ol man we Jisas bai kam na kisim ol i go bek wantaim em. E mol manmeri husat i bin tru tru bihainim God na nau Jisas i senisim ol na kisim ol i go stap wantaim em long heven.

"Tasol yumi, yumi stap manmeri bilong heven. Na yumi wetim Bikpela Jisas Krais i lusim heven na i kam daun, na i kisim bek yumi. Long strong bilong em yet, Krais bai i mekim olgeta samting i stap aninit long em, na long dispela strong tasol em bai i senisim ol dispela bodi i save givimol kain kain hevi long yumi,m na ol bodi bilong yumi bai i kaamp gutpela moa yet olsem bodi bilong em yet" (Filipai 3:20, 21).

Yumi mas save gut tru olsem bodi bilong yumi long heven bai i wankain bilong Jisas taim em kirap long matmat, strong na i tru.

Bai yumi luksave long ol poraman na ol famili bilong yumi long heven tu o nogat?

"Nau yumi save hap hap tasol long ol samting bilong God. I olsem yumi lukim ol long glas tasol. Tasol long dispela taim bihain, bai yumi lukim tru pes biong God. Na bai yumi save tru long em, olem nau em i save tru long yumi." (1 Korin 13:12)

Long bai olgeta samting bai i klia moa long yumi. Nau nogat, yumi lukim ol samting tasol i no klia tumas.
Taim Jisas i kamap long lain disaipol bilong em, em kamap olsem man tru tru na ol tu i luksave long em ( Luk 24:36-43). Mari i harim save em long wanem em klia long singaut bilong Jisas ( Jon 20:14-16). Tupela disaipol long Emmaus i luksave long em long wanem i gat sampela samting em i save tokim na wokim i soim em klia long tupela ( Luk 24:13-35).

Ol lain we i go long heven bai pilim stret hamamas long lukim stret Jisas long ai bilong ol yet. Traim tingim bikpela hamamas we bai kamap long heven long dispela taim. Yu save wanem yumi bai i gat planti krismas long heven long strongim namel bilong yumi na God na ol wantok, famili na pren tu.

3. BAI YUMI WOKIM WANEM LONG HEVEN?

Yumi bai i gat plant wok long wokim long heven we bai kirap tingting bilong yumi.

Yu yet bai planim haus bilong yu long heven, em o rait o nogat? Ridim Aisaia 65:17-22

Yu save tu olsem Jisas i stat pinis long redi-im haus bilong yumi long heven o nogat? ( Revelesen 21; Jon 14:1-3) Dispela pas tu tok olsem, yu yet bai planim haus na planim yu yet. Ating ol stail haus yumi wanwan i save laikim long graun tasol yumi nogat moni long wokim. Long heven ol dispela haus bai sanap long liklik blok Jisas i givim yumi wanwan. Tasol e mi no setalmen, nogat em heven.

Yu save laik ol gutpela ples we i gat wara kalap, gutpela bus na ol naispela plawa?

"Mi Bikpela, mi sori tru long Jerusalem, dispela taun nau i bagarap is tap, na bai mi mekim olgeta hevi bilong en i pinis, Nau e mi stap olsem ples wesan nating, tasol bai mi mekim planti guepela samting i kamap long en, na em bai i luk nais tru losem diepla gean mi bin wokim long Iden. Na em bai i kamap ples biong bikpela amamas, na oltaim ol manmeri bilong en bai i singim ol son bilong tenkyu long mi." (Aisaia 51:3)

God bai i senisim gut tru dispela graun bilong yumi na mekim e mi kamap olsem wanpela nupela ples i pulap long ol plawa, gras, diwa na wara tu i ron i go daun long ol maunten. I graun tasol bai God i wokim i kamap nupela, yumi man tu ol kru bilong yumi bai i strong moa na bai winim nau yumi stap long en.
Ridim Sista Wait - Great Controversy, p 677.

4. BAI SIN KAMAP GEN LONG HEVEN O NOGAT?

"Tasol ol samting i doti na ol man i save mekim ol kainkain pasin nogut na ol man biongtok gaiman, ol bai i no inap i go insait long taun. Nogat tru. Ol manmeri nem bilong ol is tap long buk bilong laip, em buk bilong Pikinini Sipsip, ol tasol i nap i go insait long dispela taun." (Revelesen 21:27)

God bai pinisim olgeta sin na nogut ol i save kamapim na ol i no nap kamap gen. Taim Jisas i kamap yumi bai kamap olsem em ( 1Jon 3:2). Yumi no nap moa pait long traim daunim laik bilong kilim man, stil, giaman na paulim ol manmeri, yumi bai laik long wokim ol pasin we heven i hamamas long en tasol.

"Em bai i mekim drai wara i stap long ai bilong olgeta lain bilong em. Na ol manmeri bai i no i dai moa, na ol bai i no bel hevi moa na krai moa, na ol bai i no inap kisim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta" (Revelesen 21:4).

Long heven tu, bai i nogat moa dai. Long heven em ples bilong olgeta manmeri i kamap olsem yangpela gen, ol i no nap i dai. ( 1 Korin 15:53) I no nap wanpela man o meri bai kamap lapun na dai gen.

Long heven God bai i senisim olgeta samting i wok long kamap nau. Ol manmeri husat i save bungim mekim save bilong sik we i nogat marasin bilong em, bai i no nap kamap moa.

"Orait na ol aipas bai ol i lukluk, na ol yaupas bai ol i harim toktok. Na ol lek nogut bai ol i kalap olsem ol dia, na ol mauspas bai ol i singaut na amamas. Na ol wara bai i kamap long ples wesan nating na ran i go long olgeta hap" (Aisaia 35:5, 6).

5. WANEM BIKPELA SAMTING BAI KAMAP LONG HEVEN?

Traim tingim, yu bai lukim God long ai bilong yu yet.

"Na olong sia king mi harim masu bilong anpela man i singaut strong olem, " Narim. Nau haus bilong God i stap wantaim ol manmeri. Em bai i stap namel long ol, na ol bai is tap ol lain manmeri bilong em. Yes, God yet bai is tap wantaim ol, na em bai is tap God bilong ol." (Revelesen 21:3)

God yet i tok em bai poromanim yumi taim yumi kamap long heven. Long kamap long heven em bai mekim ol man i kamapim singsing na litimapim nem bilong Jesuis. Ating ol man bilong raitim sing bai i gat planti pasin long rait na sing long en. Na ol bai i gat bikpela hamamas tru long mekim sing na mekim piksa bilong heven na God tu. Ol bai kamap poroman tru bilong God husat i bin kamapim ol na baim ol bek long sin na Satan. Dispela kain ol pasin poroman bai i mas mekim ol manmeri long pundaun long ne bilong ol lotuim God.

"Na long olgeta bikpela de bilong nupela mun na long olgeta de Sabat, ol manmeri bilong olgeta hap bilong graun bai i kam brukim sku long ai bilong mi na lotu long mi Bikpela." (Aisaia 66:23)

Long namel long heven, sia king bilong God i sanap. Na renbou i raunim dispela sia king, pes bilong bilong God i lait olsem san. Aninit long lek bilong solowara i luk olsem glas stret na i sut i go olgeta hap. Antap long dispela glori bilong God i lait na olgeta manmeri i kamap long heven i singaut hamamasim God.

"Na ol manmeri Bikpela i kisim bek pinis, ol bai i amamas na kam bek long Jerusalem, na ol bai i singim song na bikmaus i kam long dispela rot. Na bai ol i gat gutpela sindaun tru na ol i amamas moa yet, na dispela amamas bilong ol bai i na inap pinis. Na pen na ol bel hevi bai i no inap i stap wantaim ol moa." (Aisaia 35:10)

Dispela i piksa long God husat i no save senis liklik. Olsem na ol manmeri we em kisim ol bek i bikmaus long haimapim nem bilong em.

6. YU MAS KAMAP LONG HEVEN

Jisas i laik tumas long lukim long heven. Dispela tingting tasol i wokim em na em lusim heven na gutpela sindaun bilong em na kam dai long diwai kros. Olsem na yumi mas mekim strongpela tingting long kamap long heven na em bai lukim yumi long hap. Yu nidim fogivnes we diwai kros i mekim kamap, long wanem

"ol samting i doti na ol man i save mekim ol kain kain pasin nogtu na ol man bilong tok giaman, ol bai i no inap i go insait long taun. Nogat tru. Ol manmeri nem bilong ol is tap long buk bilong laip, em buk bilong Pikinini Sipsip, ol tasol inap i go insait long dispela taun." (Revelesen 21:27)

Jisas tasol em rot bilong yumi olgeta sin manmeri i nap long go long heven long en. Long dispela kindom i nap stat nau insait long lewa na tingting bilong yumi. Taim God i senisim laip bilong yumi em kamap liklik heven insait longlaip bilong yumi na em bai helpim yumi long daunim ol hevi yumi wok long bungim antap long dispela graun. I no gat narapela samting we bai i mekim laip hamamas wankain olsem Jisas, olsem na yumi mekim kamap Jisas olsem poroman bilong yumi.

Pita i tokim dispela ol tok:

"Yupela i no bin lukim em yet, tasol yupel i save laikim em na givim bel biong yupela long em. Nau yupela i no save lukim em, tasol yupela i bilip long em na amamas tru. Dispela amamas i winim olgeta amamas bilong dispela graun, na yumi no inap autim long maus. Nogat tru. Na God i wok long kisim bek yupela, long wanem, yupela i bilip long Krais." (1 Pita 1:8, 9)

Olgeta dispela na moa yet God i laik long givim yumi. Plis no ken tanim beksait long singaut bilong Jisas i kam long yu, yu no save, nogut dispela bai laspela singaut God i singautim yu long kam long em. Yu no save wanem bai kamap tumora,i moa beta yu stat bihainim em nau.

"Holi Spirit wantaim meri bilong Pikinini Sipsip tupela i tok, "Yu kam." Na olgeta man i harim dispela tok, ol tu i mas tok, "Yu kam" Na wanem man nek bilong en i drai, em i mask am na kisim wara bilong givim laip, em i olsem presen bilong God." (Revelesen 22:17)

Yu save wanem Jisas is tap stret wantaim yu nau, na em i wok long toktok long yu. Em i singaut long yu "Kam!", Kam!", "Kam!". Jisas i hamamas tru long singautim yu long kam long em. Na sapos yu no bin kisim em insait long laip bilong yu, nau em taim long harim em na bihainim laik bilong em.

Bilong wanem yu no laik tokim em olsem yu hamamas long bihainim laik bilong em na laik go stap wantaim em long heven. Tokim em olsem yu lavim em tu. Yu ken tok tenkyu long en na sapos i gat wanpela samting i brukim namel bilong em wantaim yu, i taim nau long lusim dispela samting i go na larim em i kam insait long laip bilong yu.

Pasim ai bilong yu nau na tokim em olsem, Jisas , yu masta bilong mi, mi laik kam long yu nau. Mi laik givim mi yet i go long yu. Mi bai bilong yu olgeta, oltaim oltaim. Amen

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.