TAIM JISAS I KAM LONG KISIM YU

Armando Valladares i bin bungim planti mekim save long haus kalabus long wanem em i bin prea insait long wanpela sios long Krismas de. Long dispela ol i kalabusim em long 30 yia olgeta. Na taim em i stap insait long haus kalabus, ol lain i go pas long haus kalabus i bin mekim pasin nogut tru long em.

Wanpela gutpela samting i bin kamap taim em i stap long haus kalabus em taim em i bin bungim wanpela yangpela meri, nem bilong Martha na tupela i bin marit insait long haus kalabus. I no long taim tupela i bin gat brukim namel na Martha i bin i go na stap long Miami long America. Dispela samting i bin brukim stret lewa bilong tupela wantaim. Tasol wanwan taim Armando i save salim pas hait i go long Martha long strongim tingting bilong em olsem, em lavim em yet maski solowara katim namel.

Em strongpela tingting bilong Armando olsem, wanpela taim bai tupela I pasim kontrak long ai bilong God insait long wanpela haus lotu. Em tokim insait long pas bilong em igo long Martha, " Yu save stap wantaim mi olgeta taim" Tok promis bilong Armando i save mekim em go het long hamamas long stap insait long haus kalabus. Na Martha tu i wok hat tru long traim tokaut long hevi man bilong em i wok long bungim insait long haus kalabus. Martha i no giv ap yet.

1. TOK PROMIS

Planti taim yumi wok long ting, Jisas Kraist bai i tru tru kam aut long despela skai long kam bek na kisim yumi? Long taim pinis nau yumi no stap wantaim em. Despela kain stori emi gut nius stret. I save kirapim tingting long lewa bilong ol manmeri we oli save harim. Jisas iet itok bai emi kam bek. Pastaim long emi bin lusim ol simatin bilong em igo long heven, Jisas I bin mekim dispela tok promis.

"Yupela i no ken bel hevi na tingting planti. Yupela i bilip long God. Yupela i mas bilip long mi tu. Long haus bilong Papa bilong mi i gat planti rum i stap, na mi go bilong redim ples bilong yupela. Sapos i no olsem, orait mi no inap mekim dispela tok long yupela. Na Sapos mi go redim ples bilong yupela, BAI MI KAM BEK na kisim yupela i go i stap wantaim mi. Na ples mi stap longen, yupela tu bai i stap longen wantaim mi." (Jon 14:1-3)

Jisas iet I bin tokim ol lain i save bihainim em pastaim emi bin go long heven olsem, "BAI MI KAM BEK!" Em i bin promis long kam bek na kisim ol lain we oli putim olgeta tingting bilong ol long Em igo long ples we Em iet i redim bilong yumi. Buk Baibel igat samting olsem 2,500 time i tok aut long kam bek bilong Em. Tok long kam bek bilong Jisas I tru tumas, wankain olsem ol man i bin stap long despela taim oli harim 2000 yar igo pinis.

Bipo bipo tru God i bin givim tok promis olsem bai i gat wanpela Mesaia bai i kam, husat bai i karim olgeta pasin nogut bilong olgeta manmeri bilong graun na karamapim olgeta sin bilong ol. Tok promis ia i sanap iet. Olsem na Jisas i bin kam na i dai long diwai kros. Dispela promis i kamap klia tru winim tingting bilong man. Tok promis Em bai kamap tru iet. Yumi ken putim olgeta tingting na bilip long Man husat i lavim yumi tru, we bai i kam bek na kisim ol we Emi bin peim bikpela skel long kisim bek ol.

Long taim emi bin kalabus, Armando i no bin malolo long salim hait ol pas na ol piksa igo long Martha. Na Martha iet i bin traim long putim ol despela pas long ol niuspepa nambaut. Planti lain long dispela graun i bin wok long bihainim ol stori bilong tupela. Mekim na ol Gav'man i bin putim strongpela toktok long bosman bilong kantri Cuba, Castro long lusim ol kalabus lain we oli kisim taim long bihainim trupela tingting bilong ol. President bilong kantri France i halivim na long October 1982 oli bin putim Armando long wanpela Balus igo long Paris. Emi ino nap bilip olsem emi no stap moa long kalabus - maski balus i kamap pinis long Paris. Tupela ten krismas i kisim taim long kalabus mekim em i ron stret igo long tupela han bilong Martha.

Sampela mun bihain tupela marit ia sanap long St. Kieran Church long Miami na tupela i bin tokim promis bilong ol. Kam bung ken bilong tupela i kamap tru tru nau. Dispela promis "Bai Mi Kam Bek" nau i kamap tru tru olgeta.

Tingim, wanpela kain bung wantaim tru, taim yumi lukim pes bilong Jisas Kraist? Amamas long lukim pes bilongen bai i pinisim olgeta sore na ol kainkain bel hevi, rausim olgeta pen i save stap hait long lewa. Kam bek bilong Jisas bai pinisim ol gutpela tingting yumi wok long holim taim yumi wetim em. Yu save wonem? Bai yumi stat long save gut tru long sindaon wantaim na lanim planti ol gutpela samting wantaim despela man we i Namba Wan long olgeta graun.

Jisas ino longtaim bai I kam! Yu Redi long bungim Em?

2. HAUSAT TRU BAI JISAS I KAMBEK?

Bai Jisas i hait tasol na kam o bai i kam olsem wanem tru?

"Harim. Mi tokim yupela pinis long dispela ol samting bai I kamap. Olsem na sapos ol i tokim yupela, ' Lukim, em i stap long hap i no gat man,' orait yupela i no ken i go long dispela hap. Na sapos ol i tok, 'Lukim, em i stap insait long dispela haus,' orait yupela i no ken bilip long tok bilong ol. Yupela i save, taim KLAUT I LAIT, dispela lait i save kamap long hap bilong san kamap na i lait i go olgeta long hap bilong san igo daun. Orait PIKININI BILONG MAN BAI I MEKIM OLSEM TASOL LONG TAIM EM I KAMAP, na olgeta manmeri bai i lukim em." (Matyu 24:25-27)

Laitning I save laitim olgeta hap, yumi olgeta bai lukim dispela laitning, maski em i stat long longwe hap tru. Wankain tru kam bek bilong Jisas, maski em kam long heven we i long we moa long yumi, olgeta man bai lukim em. Jisas I kirap na tok lukaot long yumi olsem, yumi mas lukaut nogut bai satan bai giamanim yumi. Jisas I tok lukaot long yumi olsem, em I no nap kam na soim em long sampela lain em makim ol long lukim Jisas, nogat. Taim em i kam olgeta man bai harim na lukim em.

Yu ting olsem Jisas bai I kam olsem yumi man na i no spirit?

"Em i go pinis, na ol i lukluk yet long skai, na wantu tupela man i sanap wantaim ol.Tupela i gat waitpela klos. Tupela i tok olsem, "Yupela man bilong Galili, bilong wanem yupela i sanap nating na lukluk i go long skai? DISPELA JISAS, nau GOD I KISIM em na em i lusim yupela na I GO ANTAP LONG HEVEN, em BAI KAM BEK GEN LONG WANKAIN PASIN oslem nau yupela i lukim em i go long heven." (Aposel 1:10, 11)

Wankain tru olsem Jisas i bin lusim graun na go heven, em bai kam bek long wankain rot. Em i go wantaim sikin olsem yumi man, em bai kam bek wantaim wankain sikin. Em wankain Jisas husat i kirapim Lazarus long matmat, wankain Jisas husat i opim ai bilong ai pas, opim iau bilong iau pas, mekim stret lek bilong ol lek nogut. Wankain Jisas husat ibin dai long diwai kros, malolo insait long matmat, na kirap bek long namba tri de.

Taim Jisas i kam bai yumi lukim em kam tu o nogat?

Ol ensel I tok olsem, Jisas bai i kam bek wankain tru olsem em bin lusim yumi go antap long heven. Bai yumi askim, long wanem kain rot tru Jisas i bin lusim dispela graun?

"Jisas i mekim dispela tok pinis, na taim ol i lukluk i stap, em i go antap. Na klaut i haitim em, na ol i no lukim em moa." (Aposel 1:9)

Ol dispela yet i bin lukim masta bilong ol, Jesus i go antap. Em bai kam bek long wankain rot stret, olgeta man bai lukim em i kam. Aposel Jon i bin tok wanem tru long taim Jisas bai i kam?

"Lukim. Em i stap namel long klaut na i kam, na OLGETA MAN BAI I LUKIM EM LONG AI BILONG OL YET." (Revelesen 1:7)

Bai ol gutpela na sin manmeri wantaim bai lukim Jisas taim em i kam bek. Hamas tru Jisas i tok bai lukim em taim em i kam?

"Long dispela taim mak bilong Pikinini Bilong Man I kamap long skai na OLGETA LAIN MANMERI bai I krai. Na OL BAI I LUKIM Pikinini Bilong man stap antap long ol klaut bilong heven na i kam wantaim bikpela strong na bikpela lait bilong en." (Matyu 24:30)

Yu save wanem kam bek bilong Jisas bai i wanpela bikpela samting bai kamap long dispela graun. Em winim stori bilong taim ol man i bin go sanap long mun na bikpela pilai bilong graun i save kamap olgeta 4 krismas. Kambek bilong Jisas bai i winim tru olgeta samting i bin kamap antap long dispela. Pait, pilai o ol narapela samting bai i kamap tasol ol i no nap winim kambek bilong Jisas.

Wanem em sampela rot gen we Jisas bai i soim klia kambek bilong em?

"God bai i tok strong na namba wan ensel bai i singaut, na BIUGEL BILONG GOD BAI I KRAI. Na Bikpela bai i lusim heven na i kam daun. Na ol man i bilip long Jisas na i dai pinis,ol bai i kirap bek pastaim." (1 Tesalonaika 4:16)

Jisas bai kamap long klaut wantaim " pawa na bikpela glori", " olsem laitning" (Matyu 24:30, 27), na wantaim strongpela singaut bilong biugel bilong God,

Ol husat bai I kam wantaim Jisas long dispela taim?

"Jisas i tok moa osem, "Taim Pikinini Bilong Man I kam bek olsem king wantim olgeta ensel, orait em bai i tilim ol na putim ol long sindaun long sia King bilong en." (Matyu 25:31)

Long taim Jisas i kirap long matmat, wanpela ensel tasol na ol hamas ami bilong ol Rom i bin pundaun olsem dai man. Taim Jisas i kam bai ol ensel bai i kam wantaim.

I nap yumi tokaut stret wanem taim tru Jisas bai o nogat?

"Jisas i tok moa olsem, "Tasol i no gat wanpela man i save wanem de na wanem aua dispela ol samting bai i kamap. Ol ensel long heven i no save, na Pikinini tu em i no save.Papa wanpela tasol i save... Olsem na yupela tu i mas redi. Pikinini Bilong man bai i kam long wanpela taim yupela i no ting em bai i kam." (Matyu 24:36, 44)

Maski planti manmeri bai lukim na harim Jisas taim em kam, tasol planti manmeri bai i no redi long en. Yu ting yu bai redi taim Jisas i kam?

3. WANEM SAMTING BAI JISAS I WOKIM TAIM EM KAM BEK GEN?

Jisas bai I kisim bek tru ol man I wetim em.

"Olsem tasol wanpela taim tasol Krais i givim em yet long God olsem ofa, bilong karim hevi bilong ol sin bilong planti manmeri. Na bihain em bai i kamp namba 2 taim, tasol dispela taim em i no kam bilong tekewe sin. Nogat. Em bai i kam bilong kisim bek tru ol man i wetim em." (Hibru 9:28)

"Na biugel bai i karai strong moa, na em bai i salim ol ensel bilong en i go bilong bungim ol manmeri em i bin makim bilong em yet. Ol ensel bai i kisim ol long olgeta hap, i go inap long arere tru bilong graun, na bringim ol i kam." (Matyu 24:31)

Sapos yu bin larim Jisas I helpim redi-im yu insait long lewa na laip bilong yu, yu bai sanap long dispela taim na amamasim Jisas taim em Kambek.

Jisas bai kirapim ol stretpela manmeri husat i silip nau insait long matmat.

"Yupela i no ken tingting planti long dispela tok bilong mi. Taim i laik kamp naolgeta mnmeri i stap long matmat ol bai i lusim matmat ol bai harim maus bilong Pikinini na ol bai i lusim matmat na kam autsait. Ol manmeri i binmekim gutpela pasin, ol bai i kirap bek na i stap laip. Na ol bai i kirap bek na i kamap long kot na kot bai i tok olsem, ol i mas bagarap." (Jon 5:28, 29)

God bai i tok strong na namba wan ensel bai i singaut, na BIUGEL BILONG GOD BAI I KRAI. Na Bikpela bai i lusim heven na i kam daun. Na ol man i bilip long Jisas na i dai pinis,ol bai i kirap bek pastaim." (1 Tesalonaika 4:16)

Taim i kam bek, em bai kam wantaim bikpela singaut. Na ol man i silip insait long matmat i harim save nem bilong ol bai kirap. Dispela bikpela singaut bai I brukim matmat na ol manmeri i bilip long Jisas bai harim save Jisas. Em bai wanpela bikpela de bilong Hamamas.

Jisas bai senisim olgeta manmeri long taim em kam.

Aposel Paul i tok strongim olgeta Kristen olsem;

"Long dispela taim yumi manmeri gat laip na stap yet, yumi bai i go antap long klaut wantaim ol dispela manmeri, na yumi olgeta bai bungim Bikpela. Na yumi bai i stap wantaim Bikpela oltaim oltaim" ( ves 17)

"Yupela I harim.Mi laik autim wanpela tok hait long yupela. Bai yumi olgeta ino I dai. Tasol bai yumi olgeta I senis na I kamap narakain. Dispela bai I kamap wantu tasol, long taim bilong las biugel I krai. Yes, biugel bai I krai, na ol man I dai pinis bai I kirap, na ol I no inap bagarap moa. Na yumi man ino I dai yet, yumi bai I senis na kamap narakain. I olsem. Dispela bodi bodi I save bagarap, em I mas senis na I stap gut oltaim. Dispela bodi I save dai, em I mas senis na I stap laip oltaim." (1 Korin 15:51-53)

Long rereim yumi long go insait long heven Jisas i senisim bodi bilong yumi we I pulap wantaim sin, sik na mekim i kamap gut, bai i no i nap dai gen. Yumi no nap moa wari long kainkain sik bilong dispela graun, nogat. Pasim olgeta haus sik na ples bilong rereim ol dai manmeri long go insait long matmat. Jisas Kraist I kam.

Jisas bai kisim olgeta gutpela manmeri i go wantaim em long heven taim em kam.

Jisas em yet i tok promis olsem;

"Bai mi kam bek gen na kisim yupela long stap wantaim mi - insait long haus bilong papa bilong mi." (Jon 14:1-3)

Dispela emi wanpela as tingting bilong Nu Testamen. Jisas bai kam na kisim ol lain bilong em long go na stap wantaim em long heven (1 Pita 1:4), Paul i toktok long "hop bilong yumi i stap long heven." (Kolosia 1:5). Yumi ken lukluk i go pas long wanpela de bai yumi bai save gut moa long God papa bilong yumi. Long wanpela leson bilong yumi bihain bai yumi staid-im toktok long taim bai yumi stap long heven na bihain long 1,000 krismas yumi bai kambek gen long dispela graun we God i wokim kamap nupela (Revelesen 20-22).

Jisas bai pinisim olgeta man bilong laikim sin taim em kam.

Jisas tok wanem samting bai kamap long ol sin manmeri i stap laip yet taim Jisas i kam nambatu taim?

"Kain pasin ol i bin mekim long taim bilong Noa, ol bai mekim wankain tasol long taim Pikinini Biong Man i laik i kam. Long taim bilong Noah ol i wok long kaikai na dring, na ol man i maritim meri, i go inap long taim Noa i go insait long sip. Orait na bikpela tait i bin karapim olgeta manmeri. Ol manmeri i bin mekim wankain pasin long taim bilong Lot tu. Ol i wok long kaikai na dring i stap na ol i baim na salim ol samting na ol i planim ol gaden na ol I wokim ol haus. Tasol Lot lusim Sodom na i go, na long dispela de yet paia wantaim salfa I pundaun long skai olsem ren, na i bagarapim olgeta manmeri. Orait wankain pasin tasol bai I kamap long de pikinini bilong Man I kamap ples klia." (Luke 17:26-30)

Ol lain we i bin sakim tok bilong God na laikim tumas pasin bilong sin, long taim Jisas i kam, taim ol i lukim em ol bai kisim narapela kain poret olgeta. Na ol bai kirap na singaut long ol maunten na ston long pundaun long ol na haitim pes bilong ol long Jisas, pikinini sipsip bilong God.' (Revelesen 6:16). Ol sin manmeri iet i makim dai bilong ol olsem tru taim Jisas i lukluk stret long ol taim em kambek. Ol man i wok long wari tumas long moni, biknem na wok bai i luksave olsem ol i lusim taim bilong ol nating tru long samting we i nogat tru mining bilong em. Long ol dispela kain lain "God i no save amamas long dai bilong ol sin manmeri." (Esekiel 33:11). Em i no laik tru wanpela bai lus, Em laikim olgeta mas kam long em husat i karim hevi bilong sin na em bai givim em malolo (Matyu 11:28). Tasol, sore tru sampela i no laik harim singaut bilong Jisas.

4. YU REDI LONG JISAS LONG KAM?

Jisas i wokim olgeta samting em i nap long wokim long mekim yu i nap amamas long heven. Yu save wanem, em dai long wanem em i laik yu bai hamamas long heven na kisim laip ol taim ol taim. Em i lusim laip long yu mas kisim laip.

"Sapos em i mas mekim planti taim, orait em i mas karim pen planti taim moa, stat long taim God i mekim graun i kamap na i kam inap long nau….. Na krais i kamap long graun wanpela taim tasol, bilong givim em yet long God olsem ofa bilong tekewe ol sin. Olgeta man i mas i dai wanpela taim tasol, na bihain ol i mas kamap long kot. Olsem tasol wanpela taim tasol Krais i givim em yet long God olsem ofa, bilong karim hevi bilong ol sin bilong planti manmeri. Na bihain em bai i kamap namba 2 taim, tasol dispela taim emi no kam bilong tekewe sin. Nogat. Em bai i kam bilong kisim bek tru ol man i wetim em." (Hibru 9:26-28)

Saviour bilong yumi Jisas wanpela de klostu bai kam bek, nambatu taim na em bai bringim kam long yumi as tingting tru long kisim bek man long sin. I no nap moa tok tasol, nau em kamap tru. Olsem na Jisas i laik tru kam bek hariap. Bilong wanem na em i no kambek hariap? Em wok long wetim yu na mi long senis bihain em bai kam. Yu save wanem sapos i nogat nambatu kambek bilong Jisas, dai bilong em bai i nogat as bilong em. Sapos yumi laik em bai kam na kisim bek yumi i go wantaim em long heven yumi mas larim Jisas kam na stap insait long lewa bilong yumi, nau tasol.

Long 1945, Augus 16, wanpela liklik mangi I bin ron I go long ol lain America I kalabus long Shantung, Not China na em tok, mi lukim wanpela balus I wok long plai I kam olsem. I no long taim olgeta kalabus manmeri I stap long dispela haus kalabus I amamas, singaut, lap na singsing na danis wantaim. Taim balus I kam klostu ol I luksave flag bilong USA. I no long taim ol I lukim man I wok long tromei han long soim ol I hamamas long lukim ol man I kalabus I laip yet na redi long helpim ol.

Ino long taim nau taim maus I op lukluk istap, aninit bilong balus wantu I op na ol man I wok long kam daon wantaim prasut. Ol lain bilong kisim ol ino bin tok bai oli kam sampela taim iet bihain. Nogat. Oli bin kam long despela dei iet.

Ol kalabus lain oli no stap isi, oli ron igo brukim bikpela get bilong kompaon. Oli no tingim olsem ol masin gan I makim ol istap long ol tawa raonim banis. Planti yar igo pinis, hat wok, bel hat na stap wanpis long kalabus I mekim ol I brukim geit bilong banis kalabus ron igo painim ol soldia we oli wok long pundaon long parasut.

Ino long taim nau ol kalabus I karim ol soldia long sol bilong ol igo long kem na Bosman bilong kem ino pait liklik, em I bin larim ol soldia bilong Amerika I kisim em wantaim ol soldia bilongen. Pait I pinis. Kalabus ino pasim ol nau. Graun I kamap niupela gen.

Ino long taim nau God bilong YUMI, Seivia bilong YUMI, bai I kam daun long kilaut long kisim yumi lusim despela graun we I bagarap pinis. Bikpela amamas bai kamap long dispela dei, bai igat singaut ikam long ol lain bilong en taim yumi luksave olsem, " Klostu emi kam, mi nap lukim ol angel I winim biugal." Krai bilongen I wok long kamap bikpela, lait bilong en I kamap klia tru, inap yumi no inap long sanap na lukim tasol olsem. Emi lukim mi pinis na Emi save wonem hap mi stap. Em bai ikam long kisim mi.

Yumi laik long run na singaut na toromoi han. Yumi olgeta man meri bilong despela graoun olsem magnet bai pulim yumi igo long Pikinini bilong God. Bai amamas bilong yumi I narakain olgeta taim yumi save osem, Despela em God bilong mi. Emi kam long kisim mi, ino sampela dei bihain, tasol tete, long despela taim.

Yu redi long givim welkam long despela King husat bai ikam long bikpela lait bilong en? Yu luksave pinis long despela hop I stap long bel bilong yu. Sapos yu no wokim iet, askim long yu long larim Jisas ikam long laif bilong yu nau longdespela taim. Kam bek bilong Jisas em long pinisim olgeta wari bilong yumi long dispela graun, olsem sapos yu larim Jisas ikam insaet long laif bilong yu emi ken halivim yu long stretim ol kain kain wari yu save bungim long wanwan dei. Taim yu kisim Jisas ikam long laif bilong yu bai I mekim bikpela senis, olsem taim Jisas bai ikam na senisim dispela grraun. Yu ken putim olgeta atingting bilong yu long Jisas. Em iet bai helpim long redi long kam bek bilongen na givim yu gutpela tingting long despela promis bilong amamas oltaim oltaim.

Papa God yu stap long heven. Mi ken harim pairap long lewa bilong mi, taim mi tingim wonem samting Jisas bai I mekim taim emi kam. Nau mi askim yu Jisas long kam insaet long laif bilongmi na mekim mi luksave. Redim mi long redi long yu taim Yu kam bek gen. Tenkiu tru! Amen.

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.