TOKTOK LONG LAIP BILONG YU LONG BIHAIN

Tupela dokta, nem bilong tupela, Mclee Mathew na Jerry Tanumei i lukluk long ol piknini na sore tru long wok tupela i wok long wokim. Tupela wantaim i dokta bilong ol pikinini long Angau haus sik na tupela i bin wok long planti ol sik pikinini. Tasol tupela i luk save olsem sampela ol pikinini i kamap orait taim ol kisim marasin na sampela nogat, ol i dai. Bilong wanem tru na i kamap olsem?

Tru ya, bilong wanem sampela pikinini long sampela setalmen i kamap gutpela manmeri, go long skul na holim gutpela wok, na sampela i kamap raskol na simukim spak brus na wokim kainkain pasin nogut?

Sampela ol dokta long sampela hap long graun i painim aut olsem ol mangi we i gat gutpela tingting na lukim olsem laip i gat gutpela bilong en bihain, maski ol i bungim hevi nau, i save kamap gutpela moa yet na kamap manmeri i kamapim gutpela sindaun bihain insait long laip bilong ol. Hop em wanpela bikpela samting i save mekim yumi ken winim ol taim nogut na kamapim gutpela sindaun bihain.

Tasol, hausat tru bai yumi kisim dispela hop? Bai yumi sindaunim dispela hop antap long wanem samting tru? Sampela hop bilong yumi man i olsem balun yumi winim win i go insait na taim yumi ting olsem i kamap gut nau, nogat, nil i sutim na balun i silek olgeta.

Sampela taim yumi stap long kantri bilong yumi na yumi ting olsem gutpela sindaun bai kamap sapos yumi senisim Prim Minista, tasol taim ol senisim, sindaun bilong yumi i wankain yet na sampela i go nogut moa gen. Taim PNG i bin bungim hevi bilong moni, yumi ting olsem, Mekere bai senisim tasol taim em kamap Praim Minista, kina i bin pundaun nogut tru winim taim bilong Bill Skate. Olgeta hop bilong yumi olsem Kina bai igat hevi moa i no bin kamap na hop bilong yumi i lus nating.

Long PNG, yumi bungim kainkain hevi, ol raskol i mekim kain kain pasin bilong ol, ol lain bilong yumi long Hailans i wok long pait namel ol haus lain bilong ol na kaikai i sot na yu ken go yet long ol nem bilong hevi yumi wok long bungim long dispela kantri bilong yumi.

Manmeri i nidim hop nau long dispela taim bilong yumi, tasol hop i no isi long kam. Sapos yumi laik lukim hop na pilim hop, yumi mas lukluk long Baibel Propesi. Yumi mas lukluk long Daniel 2. Dispela propesi i winim olgeta narapela propesi long wanem em soim olsem God i lukautim na stiaim histori bilong graun bilong nau na taim bihain i stap long han bilong em.

1. BAIBEL PROPESI I OPIM AI BILONG YUMI

Faiv handret krismas bipo long taim bilong Jisas, God i givim yumi ol man bilong graun wanpela kain lukluk i go insait long histori bilong dispela graun long vison bilong propet Daniel. Em tokim stret wanem ol kantri bai lukautim dispela graun na long wanem krismas i go inap long wanem krismas. Olgeta samting i kamap olsem em i bin tokim Daniel. Dispela propesi em i stap insait long wanpela driman bilong King bilong Babylon. King i bin lus tingting long dispela driman na ol save man bilong Babylon i no nap tokim em driman bilong em. Daniel i kamap long King na yumi ridim olgeta stori is tap long Daniel 2. Daniel i sanap na tok olsem: (Ridim Daniel 2:31-35).

Dispela kaving bilong man, taim yu lukluk long en, i luk olsem sampela samting ol lain bilong Babylon i save bilip long en long taim bilong ol bipo. Holim pas sia bilong yu na bai yumi resis i go bek long histori bilong dispela graun. God yet bai holim stia.

2. MINING BILONG PROPESI

Bihain long Daniel i tokim king driman bilong long (Daniel 2:31-35). Daniel i kirap na stat long tokim em mining bilong dispela driman, em tok:

"King dispela e mi driman yu bin lukim. Orait nau bai mi tokim yu long as bilong en." - Daniel 2:36

(a) HET BILONG KAVING - GOLD

Wanem kantri bilong graun Daniel i lukim em i het - Gold i makim?

"King, yu namba wan na yu winim olgeta arapela king. God i stap long heven em i makim yu i stap king na em i givim yu bikpela strong na biknem. Em i mekim yu bos bilong olgeta lain manmeri na ogeta animal na pisin. Yu olsem dispela het ol i wokim long gol" Daniel 2:37, 38.

Daniel i laik tokim stret King Nebuchadnezzar olsem God i salim tok i kam stret long yu. Yu nau het ol i wokim long gol. Het ol i wokim long gold i makim stret Babylon. Histori it ok olsem, gol i bin wanpela nambawan ston ol i save wokim olgeta samting ol i gat long en. Babylon i gat planti moni na strong na tru tru em sanap makim dispela het ol wokim long gol. Em i bin lukautim graun bilong yumi inap B.C. 538.

(b) BROS NA HAN - SILVA

Taim yumi lukim strong bilong Babylon, yumi man bai i ken tok olsem, Babylon bai i no nap senis, em bai sanap oltaim, oltaim. Tasol mi laik tokim yumi olsem, God i no tok olsem, em tokim yumi wanem bai kamap bihain taim.

"Narapela king bai kamap bihain long yu, tasol em bai no gat strong olsem yu" Daniel 2:39

Long kamapim tru tok bilong propesi, kindom bilong Nebukatnesa i bin pundaun long han bilong Cyrus, king bilong Persia, long 538 B.C. Bros na han i sanap makim kindom bilong Medes na Persia. Ol Persia i bin go pas long dispela kindom.

(c) BEL NA HAP LEK - BRAS

Wanem tru dispela hap bilong kaving i sanap makim?

"Na bihain namba 3 king bai i kamap na bosim olgeta hap graun. Dispela king i olsem bras" Daniel 2:39.

Bell na hap lek ol wokim long bras i sanap makim kindom bilong Greece, i bin daunim nambatu kindom long bikpela pait long wanpela ples ol i kolim Arbela long krismas 331 B.C. Alexander i bin daunim ol Medes na Persia na mekim Greece i kamap namba tri kindom bilong lukautim graun bilong yumi. Em i bin lukautim graun bilong yumi long 331 i go i nap long 168 B.C.

(d) LEK OL I WOKIM LONG AIN

Wanem kingdom bai i kam bihain long Greece?

"Bihain namba 4 king bai i kamap. Em bai i strong olsem ain. Ain i save paitim olgeta samting na ol i bruk liklik. Olsem tasol bai dispela king i bagarapim na pinisim olgeta dispela kantri i bin kamap bipo." Daniel 2:40

Taim Alexander i dai, kindom bilong em i bin bruk i go liklik na i nogat strong olgeta. Long krismas 168 B.C, bikpela pait namel long Rom na ol lain bilong Alexander i kirap na ol Rom i bin daunim ol Greece na kisim pawa long lukautim dispela graun bilong yumi.

Caesar Augustus i bin lukautim graun bilong yumi aninit long Rom taim Jisas i bin kam na bon long dispela graun, i nap olsem 2000 yia i go pinis (Luk 2:1). Jisas wantaim ol sumatin bilong em i bin stap long taim bilong Rom i lukautim dispela graun - Lek bilong Ain.

Traim tingim dispela driman long save, lukluk na tingting bilong man. Hausat tru bai Daniel, husat i kalabus i stap long Babylon bai i save wanem bai kamap long bihain taim. Long taim bilong yumi nau i hat tru long save wanem bai kamap tumora o narapela wik. Tasol yumi lukim God i tokim Daniel wanem kingdom bai lukautim dispela graun na olgeta tok i bin kamap tru yet olsem God i tok bai kamap. I nap yumi painim hop long dispela bikpela plan bilong God? Daniel 2 i bekim yumi wantaim bikpela, yes! Tasol i gat moa yet yumi mas save.

(e) LEK OL I WOKIM LONG AIN

Wanem kingdom bai i kam bihain long Greece?

"Bihain namba 4 king bai i kamap. Em bai i strong olsem ain. Ain i save paitim olgeta samting na ol i bruk liklik. Olsem tasol bai dispela king i bagarapim na pinisim olgeta dispela kantri i bin kamap bipo." Daniel 2:40

Taim Alexander i dai, kindom bilong em i bin bruk i go liklik na i nogat strong olgeta. Long krismas 168 B.C, bikpela pait namel long Rom na ol lain bilong Alexander i kirap na ol Rom i bin daunim ol Greece na kisim pawa long lukautim dispela graun bilong yumi.

Caesar Augustus i bin lukautim graun bilong yumi aninit long Rom taim Jisas i bin kam na bon long dispela graun, i nap olsem 2000 yia i go pinis (Luk 2:1). Jisas wantaim ol sumatin bilong em i bin stap long taim bilong Rom i lukautim dispela graun - Lek bilong Ain.

Traim tingim dispela driman long save, lukluk na tingting bilong man. Hausat tru bai Daniel, husat i kalabus i stap long Babylon bai i save wanem bai kamap long bihain taim. Long taim bilong yumi nau i hat tru long save wanem bai kamap tumora o narapela wik. Tasol yumi lukim God i tokim Daniel wanem kingdom bai lukautim dispela graun na olgeta tok i bin kamap tru yet olsem God i tok bai kamap. I nap yumi painim hop long dispela bikpela plan bilong God? Daniel 2 i bekim yumi wantaim bikpela, yes! Tasol i gat moa yet yumi mas save.

(f) LEK NA PINGA BILONG LEK WANTAIM GRAUN

Bai i gat namba faiv kingdom bai i kam bihain long Rom o nogat?

"Long driman yu bin lukim olsem, lek na ol pinga bilong lek bilong dispela samting, ol i bin wokim long graun na ain. As bilong dispela i olsem. Ol manmeri dispela king i bosim bai i brukim lain. Tasol ol dispela lain bai i stap strong yet Ain is tap wantaim graun long tupela lek, na dispela i soim olsem olgeta strong bilong ol bai i no pinis kwik. Ol pinga bilong lek ol i wokim long ain an graun i soim olsem, narapela hap bilong dispela kantri bai i strong olsem ain, tasol narapela hap bai i no gat strong, olsem graun." Daniel 2:41, 42.

Propet i tok aut klia olsem bai i nogat wanpela kindom gen tasol kindom bilong Rom bai i bruk bruk i go liklik ol lain long olgeta hap long urop - (em bai bruk bruk na kam 10 pela kantri). 10 pela pinga bilong lek i makim 10 pela kantri.

Dispela i bin tru o nogat? Em i bin kamap tru. Ol dispela liklik kantri i bin pait wantaim Rom i go i go i nap Rom i pundaun na bruk bruk na kamapim 10 pela liklik ol ples nau i stap long Urop. Propesi we Daniel i tok i kamap olsem God i tok bai kamap.
7 pela bilong ol liklik kantri we i bin kamapim kingdom bilong Rom is tap yet nau long Urop na ol i makim stret i go bek long tok propesi bilong Daniel.

3. DE BILONG YUMI INSAIT LONG BAIBEL PROPESI

10 PELA PINGA BILONG LEK - 10 PELA HAUS LAIN
(insait long San kamap long Urop)
Anglo - Saxon ( England)
Franks ( France)
Alamanni ( Germany)
Lombards ( Italy)
Ostrogoths ( Bihain ol i bin daunim em)
Visigoths ( Spain)
Burgundians ( Switzerland)
Vandals ( North Africa, bihain ol i bin daunim em)
Suevi ( Portugal)
Heruli (I bin pinis nating bihain long sampela Krismas)

Propesi insait long Daniel i bin tok olsem bai i gat ol man bai i laik bungim ol haus lain insait long Urop o nogat?

"Ol I bin tanim ain na graun wantaim bilong wokim lek bilong dispela piksa . As bilong dispela i olsem . Ol king bai i ting long bungim gen ol lain i bin bruk, na bai ol i maritim ol pikinini meri bilong ol arapela king. Tasol ol bai i no inap pas gut wantaim, long wanem, ain i no save pas gut wantaim graun." Daniel 2:43

Planti taim ol man i traim long bungim ol lain long Urop tasol ol i no nap tru bungim ol. "Ol man bai i marit i go kam tasol ol i no nap bung wantaim.", em tok bilong Baibel propesi. Baibel i tok olsem bai France, England, Germany, Spain, Portugal, Italy and Switzerland bai i no nap kamap wanpela pawa i bung wantaim gen.

Yumi stap olsem yumi stap nau we wanwan kantri i stap yumi yet, yumi no nap save hau ol dispela lain pipol bilong bipo i save stap, Long taim bilong Egypt na Assyria i kam i nap long taim Rom i bin pundaun wanpela kingdom tasol i save lukautim dispela graun. Nau, nogat, wanwan kantri yet i save lukautim yumi yet i stap. Ting ting bilong God tasol i save wanem bai i kamap bihain long histori bilong dispela graun. Tru tumas, Jisas i tok olsem, "na tok i stap long buk bilong God i no save senis" Jon 10:35.

"Skai wantaim graun bai i lus, tasol tok bilong mi bai i no inap lus" Matyu 24:35

1400 handret krismas i go pinis, histori i soim olsem strong bilong wanpela man o planti man i bung i nap brukim tok bilong propesi, we God yet i tokim. I no min olsem ol man i no bin traim, nogat. Sampela man I gat biknem I bin traim long bungim graun i kam bung wantaim tasol ol i no nap.

Napoleon Bonaparte i bin kam klostu tru long bungim graun tasol i no bin kamap olsem em laikim. Taim em stat em i tok; " Insait long 5 pela krismas mi bai kamap masta bilong dispela graun." Tingting bilong em i stret tru na em tokim olsem; " Mi laik winim Russia, Urop na olgeta hap long graun."

I luk olsem Napoleon i no nap tru pundaun na i nogat man i nap daunim em. Tasol wanpela taim em i bin kisim ol ami bilong long go na pait wantaim ol Russia na ol Russia i bin mekim save long ol. Bilong wanem tru na em i no bin nap kamapim wanem em laik long kamapim. Maski ol man i marit i go kam tasol ol i no nap bungim na sindaun amamas wantaim. Napoleon i bin gutpela ami stret insait long graun long dispela taim tasol i no nap long winim strong bilong tok bilong God. Taim em i wok long ronowe long pait bilong Waterloo, emi singaut na tok olsem; "Strongpela God em i bikpela tumas long mi"

Kaiser Wilhelm na Adolf Hitler i bin kamapim tupela strongpela ami stret long Urop long taim bilong tupela. Tasol tupela wantaim i no bin i nap long bungim Urop i kamap wanpela. Bilong wanem tru na i no bin nap kamap olsem laik bilong tupela? Long wanem God i tok pinis, " Ol bai marit i go na kam na tasol ol i no nap bung wantaim.

Ol man husat i gat strong pela tingting long bungim ol man i no nap tru tanim na rabisim tok Daniel i tokim insait long buk bilong em. Tupela bikpela pait i bin kamap long dispela graun i tok sapotim stret tok bilong Daniel, olsem God yet i wok long ronim dispela graun. Dispela tingting em i nap long givim yumi bel isi na strong pela tingting long bel bilong yumi.

4. LUKLUK I GO INSAIT LONG BIHAIN TAIM

Wanpela hap bilong Daniel 2 tasol i no kamap tru yet. Wanem tru em mining bilong dispela ston Daniel i tok tok long en long lain 34, 35 we i bin hamarim lek bilong kaving na brukim kaving i go liklik na win i karim ol i go na ston i bin gro i go bikpela tru na pulamapim dispela graun bilong yumi?

Na taim ol dispela king is tap yet God bai i kirapim wanpela kingdom na dispela kingdom bai i stap oltaim oltaim. Ol arapela king i no inap daunim kingdom bilong God, tasol em bai i daunim ol na bagarapim ol arapela king na kingdom bilong en bai i stap oltaim. Yu bin lukim ston i bruk nating na i pundaun na paitim dispela piksa ol i bin wokim long ain na bras, silva, gol, na graun. Dispela ston i makim kingdom bilong God. God i gat biknem, em i bin soim yu ol samting bai i kamap bihain. Ol samting yu lukim long dispela driman bai kamap stret olsem mi tokim yu pinis." Daniel 2:44, 45.

Long taim bilong ol dispela king i min olsem, ol king long taim bilong yumi nau. Ol king we i lukautim graun bipo long Jisas bai i kam. Graun bilong yumi i sanap stret klostu long dua bilong kam bek bilong Jisas. Klostu bai Jisas i kam daun long skai na Kingdom bilong em bai i bringim bel isi na gutpela sindaun. Na Jisas bai i King long dispela graun oltaim oltaim. Dispela nau em arere long olgeta samting Daniel i tok bai i kamap na i kamap.

5. GOD I STIAIM OL KANTRI

Taim God i soim Daniel dispela propesi, Daniel i luk save han bilong God i stap long ron bilong dispela graun (Daniel 2:20-22). God i save wanem i bin kamap na em save tu wanem bai kamap bihain.
Sampela taim yumi ting olsem, God i wok long tingting tumas long wanem i bin kamap pinis, em tingting tumas long bikpela unives na em lus tingting long graun bilong yumi na tu yumi wanwan tu. Em givim yumi sampela tingting long strongim tingting bilong yumi long dispela hevi:

"Olsem na mipela i save bilip strong moa long tok biong ol profet, na sapos yupela tu i holim strong tok bilong ol, em i gutpela. Tok bilong ol profet emi olsem lam i lait i stap long ples tudak, i go inap long tulait i kamamap na sta bilong moningtaim em i kirap insait long bel bilong yupela." (2 Pita 1:19)

God i usim tok bilong propesi olsem hetlait long wanpela kar yumi ronim long nait. Em soim yumi we stret yumi wok long go long en; Em soim yumi wanem i klostu long kamap long yumi. Yumi mas gat bel isi olsem, yumi wok long wokabaut long haiway bilong God yet.

Em guidim laip bilong yu taim yu wok long stadi-im dispela Luksave leson. Ol propesi bilong Baibel we i kamap tru i tokim yumi long singautim Jisas, moning sta, long kirap na lait insait long laip bilong yumi. Taim em i stap long laip bilong yumi, yumi no nid long prait.

6. DRIMAN BILONG KING NA YU

Yes, trabol i pulap na kapsait insait long graun bilong yumi na ol man i save makim gut tru wanem hap gen bai ol i kamapim trabol. Ol bel hevi bilong ol tumbuna bilong bipo yumi wok long bungim ikam long traim long pei bek long dai bilong ol.

Tasol yumi bai luksave long sampela samting we i moa gutpela bihain ol stori i wok long kamap long graun bilong yumi bipo na nau. Dispela em i olsem; histori i wok long kamap gen long ai biong yumi yet taim yumi bai lukim Jisas. Han bilong God we i bin gaidim Daniel i nap tru long gaidim yumi tupela sapos yumi larim em long wokim olsem.

"Bikpela i save stiaim wokabaut bilong ol manmeri. Sapos em i laikim pasin bilong wanpela man, em i save strongim em long wokabaut stret. Maski sapos dispela man i pundaun, em i no inap bagarap olgeta. Bikpela i save holim han bilong en, na helpim em long sanap gen" Buk Song 37:23, 24).

Sapos God i nap long stiaim kirap na pundaun long wan wan kingdom long dispela long laik bilong em yet. Em tu i nap long wokim wankain long laip bilong yumi wanwan tu sapos yumi larim em i wokim olsem.

"Yupela i save, ol man i save baim tupela liklik pisin long 10 teoa tasol. Na papa bilong yupela i save lukautim gut ol dispela pisin. Sapos em i no laik, orait i no inap wanpela bilong ol i pundaun long gaun. Na tu, God i kandim pinis olgeta gras long het bilong yupela, na em i save gut tru long yupela. Olsem na yupela i no ken pret. Yupela i winim planti lain liklik pisin." (Matyu 10:29-31).

Bilip na feit yumi i gat long God i ken kamap olsem wanpela samting we bai i pasim ol hevi we i laik kam bagarapim yumi. Dispela kain ol samting bai i kirapim hop insait long laip bilong yumi olsem hangga i save holim pasim ship long drip long traipela win (Hibru 6:19).

Planti krismas i go pinis (6 handret krismas mak), Erasmas i tokim wanpela stori i bin kamap long en antap long solowara we i no bin i nap lus tingting long en. Em tok olsem, ship ol i bin ron long en i bin pas long wanpela rip na solowara i wok long hamarim gut tru dispela ship na klostu long bruk nau. Olgeta manmeri insait long dispela ship i wok long singsing, prea na krai i go long god bilong ol long helpim. Namel long olgeta dispela manmeri long ship e mi lukim wanpela yangpela meri husat i holim pasim pikinini bilong en na prea isi isi i go long God. Em i no krai na singaut i go long God, em sindaun, holim pas pikinini bilong em na tokim God olsem; mi trustim yu i nap kisim mi tupela pikinini i go kamap long nambis.

Ol i givim dispela meri hap palang na wanpela pul na tokim em olsem, yu pul na helpim yu tupela kamap long nambis. Planti i ting olsem tupela bai i kapsait na drip long solowara na dai. Tasol i no kamap olsem. Em holim pikinini long wanpela han na em pul long narapela. Namel long solowara i bruk, em pul i go i nap em nambawan meri long kamap long nambis, bihain olgeta kru bilong ship na ol narapela pasindia.

Yu save wanem, taim yumi larim laip bilong yumi long han bilong husat yumi bilip long en. Bai yumi kamap long ples, maski i gat strongpela win, ren na sun, yumi bai kamap yet long heven. Dispela i kamap olsem long wanem yumi i gat feit long Jisas. Mi laik taim yumi stadi-im Luksave leson, yumi mas save long ol tok promis bilong Jisas:

"Mi laik lusim yupela, na mi givim bel isi long yupela bai em i ken i stap long yupela. Bel isi bilong mi, em mi givim yupela, em i no wankain olsem ol manmeri bilong graun i save long givim. Olsem na yupela i no ken bel hevi na tingting planti, na yupela i no ken pret." (Jon 14:27)

"Yupela ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela." (Maty 11:28)

Prea bilong mi: Papa yu i stap long heven; Mi laik tok tenkyu long yu save tingim mi olgeta taim. Mi tok tenkyu long yu long tokim mi pastaim wanem bai kamap long dispela graun, ol kingdom na mi yet tu. Mi tok tenkyu long yu long trupela tok Baibel propesi i save tokim mipela. Helpim mi long bilipim tok bilong yu na bilipim tok tru olgeta taim. Antap long olgeta larim Jisas kam na stap insait long lewa bilong mi na bringim bel isi. Long nem bilong Jisas mi prea.

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.