NAMBA TU SANS LONG LAIP GEN

PANIMAUT MINING BILONG LAIP

Planti manmeri i wok long rait i kam na tok olsem ol dispela stadi i bin helpim planti long ol i save long Jisas. Sampela bilong ol i no bin save bilip long Jisas, sampela ol bilip manmeri tasol ol i no save prea long God. Sampela i no save go lotu. Tasol long dispela stadi i bin helpim ol painim mining long laip.

Olsem wanem dispela ol stadi helpim bai helpim ol manmeri husat i stap insait long pekato tasol?

"Mi no save sem long autim gutnius, long wanem, strong bilong God i stap long gutnius, em strong bilong kisim bek olgeta man bilip, ol Juda pastaim, na ol manmeri bilong ol arapela lain tu." Rom 1:16

Yu save wanem, taim yu larim laip bilong yu i go long han bilong Jisas, em bai kisim yu bek long strong bilong pekato. Gutnius em pawa bilong long kisim manmeri i kambek long pasin bilong pekato na dai. Dispela pawa bilong gutnius bai i senisim laip bilong man na yu bai hamamas long stap antap long dispela graun na kamapim strongpela poroman wantaim Jisas

1. WANEM TRU EM MINING BILONG LUS OLGETA?

Wankain tru olsem i gat tupela kain laip i stap - laip bilong spirit na laip bilong bodi - igat tu tupela kain dai- dai bilong Spirit na dai long bodi. Yumi no save lukim ol man i dai pinis na wokabaut antap yet long graun, em pilai, wokim bisnis na igo, nogat tru. Wankain tu long laip bilong spirit, taim man i dai pinis long pasin bilong sin em no nap go het yet long wokim pasin bilong pekato.

"Bipo yupela i save mekim ol kain kain rong na sin, na dispela i kilim yupela idai. Long dispela aim yupela i bin wokabaut long pasin nogut bilong dispela graun. Yupela i bin bihainim pasin biong hetman bilong spirit nogut i stap long skai, em dispela strongpela spirit i wok yet insait long bel bilong ol man i save sakim tok bilong God." (Efesus 2:1, 2).

Satan i save help long daunim olgeta man isi isi i go daun lusim rot bilong laip. Tasol yu save wanem God i lavim yumi tumas maski yu manmeri bilong sin na i wok long ronawe long God na wokim ol pasin i no gutpela em bai kisim yumi bek long helpim yumi long winim pasin bilong pekato.

Tru, long rong bilong yumi em i kilim yumi na yumi dai pinis. Yumi stap olsem ol man idai pinis olgeta. Tasol marimari bilong God em i pulap tru na em i givim bel bilong en moa yet long yumi. Olsem na em i mekim yumi stap laip wantaim krais. Yes long marimari bilong God tasol em i kisim yumi kam bek. …. Yupela i bilip long Krais, na long marimari bilong God tasol, God i kisim bek yupela. Dispela e mi no samting yupela yet i mekim. Nogat. God i givim nating long yupela. Em i no olsem pe bilong wok yupela i mekim. Olsem na i no gat wanpela man em i nap litimapim nem bilong em yet." Efesus 2:4-9.

God i lavim yumi tumas olsem na em kisim bek yumi long marimari bilong Jisas i kam bek long laip bilong spirit insait long Jisas. I nonap tru long senisim yumi iet, tasol God i nap. Em givim yumi nambatu sans gen. Yu hamamas olsem God i givim yumi man nambatu sans gen o nogat?

2. LONG WANEM SAMTING TRU BAI GOD I BAIM YUMI BEK?

Long klia gut long wok bilong kisim bek man long pekato, yumi mas klia gut long yu yet, husat man, pasin bilong yu na igo. Yumi mas save wanem em i nid bilong yumi?

Mi laik tokim yu olsem, God i mas kisim bek yumi long banis bilong pekato.

Hamas pela manmeri i gat pekato na i go het long stap insait long pasin bilong pekato nau?

"Yupela olgeta man i bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantim God long heven." (Rom 3:23)

Sapos yumi stret, yumi no bihainim gut tru ol pasin we yumi save i stret. Kainkain manmeri i save tokim na wokim ol kain pasin we i no soim pasin bilong Jisas. Ol man i save tok giaman, tok baksait, stil, kilim man i dai, tok nogutim narapela man o meri igo. "Yumi olgeta i gat sin", em pasin bilong yumi man, yumi bon wantaim.

Baibel givim wanem mining bilong sin?

"Olgeta pasin nogut em sin." (1 Jon 5:17)

God i mas baim na kisim yumi bek long olgeta kainkain pasin nogut, tok nogut, giaman, mangal, tingting nogut long narapela wantok, na i go. Baibel i tokaut long pasin nogut em yumi brukim lo bilong God, yumi ridim i stap long Kisim bek 20.

"Olgeta man husat i brukim lo i mekim sin; tru tru, sin em pasin bilong brukim lo." (1 Jon 3:4)

God i mas baim yumi bek long ol pasin bilong wokim sin bilong brukim lo bilong God. God i mas baim yumi bek na stretim namel bilong yumi wantaim em.

"Yupela i no ken ting olsem, Bikpela i no gat strong bilong kisim bek yupela. Na yupela noken ting em i yaupas na i no inap harim ol prea bilong yupela. Nogat. Ol sin bilong yupela tasol i mekim, na God i haitim pes bilong en na em i no harim prea bilong yupela." Aisaia 59:1, 2.

Sin we God I no lus tingting long em o fogivim bai pasim rot namel long yumi wantaim God, God bilong givim laip. Yumi bai no kamap poro bilong God sapos yumi nogat feit na bilip long God. Olsem na Jisas i tokaut olsem sin em kamap long wanem man i nogat bilip long God (Jon 16:9). Jisas i kam long strongim bek gen bilip we Satan i bin bagarapim.

God i mas kisim bek yumi long tru, tru dai, em pe bilong sin.

"Yumi save, wanpela man i bin mekim sin, na long dispela pasin sin i kamap long graun. Na sin i bringim dai i kam. Na dai i kisim olgeta man, long wanem olgeta man i save mekim sin." Rom 5:12

Baibel long hia i toktok long tru,tru dai, dispela dai ol man i no kirap bek gen.

God i mas kisim bek yumi long pasin sin we i mekim yumi no save hamamas.

Long ol sin manmeri, laip em i olsem tru wanpela rot i kam arere bilong em na i no nap go moa, long wanem sin i save mekim ol usim hamamas na gutpela sindaun.

God i mas kisim bek yumi long graun i pulap long sin.

God i mas kisim rausim yumi long dispela graun we i pulap long sin na hevi emi kam wantaim. Kain hevi olsem sindaun nogut, het i pen, sore na krai, manmeri i stap ol yet, pait namel long kantri, sik, ol narapela hevi na dai.

3. HUSAT BAI KISIM BEK YUMI?

Jisas i nap rausim yumi long banis bilong sin.

"Bai em i karim pikinini man, na yu mas kolim nem bilong en Jisas, long wanem, em bai i tekewe sin bilong ol manmeri bilong en na kisim bek ol." Matyu 1:21.

Wanpela man bilong Hindu it ok olsem, "Mi painim planti samting is tap insait long lotu Hindu i no stap insait long kristen lotu. Tasol wanpela samting mipela Hindu nogat na Kristen igat em, Kristen igat wanpela man bilong kisim bek yupela. Yu save wanem, lotu bilong yumi Kristen tasol i gat God husat bai kisim bek yumi long sin.

Jisas i ken helpim yumi long stretim bek rot namel bilong yumi wantaim God.

Wanpela tok piksa God i save usim olgeta taim long soim rot namel bilong em na ol pipol bilong em insait long Baibel em Marit. Long sampela ol lain i bin kamap Kristen long Korin, Paul i rait na tok:

"God i gat strongpela laik tru long ol manmeri i mas stap aninit long em wanpela tasol, na long wankain pasin mi tu mi gat strong pela laik long yupela i mas bihainim tru Krais. Mi yet mi bin makim yupela bilong kamap ol lain bilong Krais olsem na mi laik givim long Krais olsem mi bringim yangpela meri i stap klin tru i go long man em i laik maritim." (1 Korin 11:2)

Long ol narapela sios em rait na tok:

"Na long dispela taim yupela i stap long we long Krais. Yupela i stap autsait long lain bilong Israel. God i bin mekim promis na i givim kontrak long ol lain Israel, na yupela is tap autsait long dispela lain. Yupela i stap long dispela graun, na i no gat wanpela gutpela samting i stap bilong yupela wetim i kamap bihain….. Bipo yupela i stap long we long tru. Tasol nau blut bilong Krais i bringim yupela i kam, na yupela i pas wantaim Krais Jisas na yupela is tap klostu tru long God." (Efesus 2:12, 13).

Man o meri husat i kam long Jisas i pilim kain hamamas tupela yangpela i save pilim taim tupela i kamap poroman. Taim wanpela Kristen i givim laip bilong em i go long Jisas, em kamapim wanpela kain poroman we i no nap tru pinis, em bai stap oltaim oltaim.

Jisas i nambawan poroman bilong yumi manmeri. Em laik kamapim ol gutpela samting tasol i kamaut long ol manmeri. Long blut bilong Jisas em rausim olpela sin bilong yumi na givim yumi strong long stap olsem stret pela manmeri. Yumi bai stap long haimapim nem bilong Jisas na taim yumi pundaun em bai helpim yumi long sanap bek gen.

Jisas i ken baim yumi bek long dai tru,tru, em pe bilong sin.

"Yumi olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantaim God long heven." (Rom 3:23)

Yumi ol man bilong brukim lo bilong God na pe bilong yumi em dai tasol. God insait long marimari bilong em i givim yumi laip na kisim bek yumi long banis bilong sin na dai. Nau yumi olgeta i gat sans long kisim laip i stap oltaim oltaim.

"Tasol yumi yet olsem ol manmeri bilong mekim sin, na Krais i dai bilong helpim yumi. Long dispela pasin bilong God i bin soim yumi olsem, em i laikim yumi moa yet." (Rom 5:8)

Long marimari bilong Jisas we i no save senis, Jisas i kam na dai long yumi. Taim em kisim ples bilong yumi na dai, em opim rot bilong yumi long kisim fogivnes. Em kisim ples bilong yumi, olsem na yumi no nap pilim na nau yumi stap laip. God nau i lus tingting long sin bilong yumi na i no nap karim bel hevi bilong sin i go na go yet.

Jisas i ken kisim yumi bek long ol pasin sin na bel hevi.

God i no fogivim yumi tasol, nogat. Em i helpim yumi, givim yumi hamamas na gutpela sindaun wantaim. God i promis long kisim yumi long sin bilong yumi, em i no tok bai yumi bai go het long sin yet.

"Olsem na sapos wanpela man i pas wan tiam Krais, orait God i mekim em i kamap nupela man tru. Harim gut. Nau olpela pasin i pinis olgeta na nupela pasin i kamap pinis." (2 Korin 5:17)

Yumi yet i no nap kisim bek yumi long banis bilong sin, senis na kisim laip, nogat. Olsem wanpela laion i no nap senisim em kamap sipsip (Rom 7:18). Strong bilong sin i moa yet winim strong bilong tingting bilong yumi. Olsem na Jisas yet i nap long strongim yumi wantaim helpim bilong Spirit insait long laip bilong yumi wanwan (Efesus 3:16). Em wok long helpim yumi long winim ol pasin nogut bilong yumi wantaim ol gutpela pasin bilong em olsem lav, hamamas na i go (Galatia 5:22, 23). Pasin bilong Jisas bai kamap ples klia long laip bilong yumi. John Sio em i ting olsem em i no nap tru long senis tasol taim em harim gutnius bilong Jisas na bilip long em, senis i kam isi tru. Dispela senis i no bin kam long strong bilong John, nogat, em i kam long strong bilong Jisas i stap insait long laip bilong em taim John i bilip long Jisas.
Ating i gat planti manmeri i painim hat tru long senis long ol kain pasin sin olsem, simuk, kaikai baui, drink bia na simukim spak brus. Mi laik tokim yupela olsem, yu yet i no nap tru long senis. Jisas i ken helpim yu long senis. Bilip tasol long Jisas nau, noken wet i nap gut taim bai kamap, taim em nau. Jisas i laik senisim laip bilong yu nau i no tumora.

Jisas i nap kisim yumi go aut long dispela graun i pulap long sin.

Ol 4-pela painimaut Stadi i kam bihain bai kliaim yumi long lusim dispela graun.

4. GOD BAI KISIM BEK YUMI TAIM YUMI BIHAINIM DISPELA TRIPELA AS TINGTING

(1) Nambawan as tingting: ASKIM JISAS LONG WOK LONG SIN INSAIT LONG LAIP BILONG YU.

Wanem samting bai yumi wokim long rausim ol pasin sin insait long laip bilong yumi?

"Olsem na yumi i mas senisim tingting bilong yupela na tanim bel na bai God i rausim ol sin bilong yupela." (Aposel 3:19)

Wanem samting i save mekim man long tanim bel?

Olsem wanem? God i save mekim gutpela pasin long yu, na em i wetim yu longpela taim, na em i no save bekim pe nogut long yu kwiktaim. Dispela gutpela pasin bilng God, ating yu lukim em i olsem samting nating, a? God i laik bai yu bai tanim bel, olsem na em i mekim gutpela pasin long yu., Ating yu no save, a?" (Rom 2:4)

"Na nau mi amamas, tasol mi no amamas long bel hevi bilong yupeal. Nogat. Mi amamas, long wanem, dispela bel hevi na sem i bin mekim yupal i tanim bel. Mi save, God yet i bin kamapim dispela bel hevi na sem long yupela, olsem na tok bilong mipela i no bin bragrapim yupela liklik, Nogat." (2 Korin 7:9)

Tanim bel em i soim olsem yumi sore long sin yumi wokim pinis na yumi laik tokaut longen olsem yumi no laik wokim gen. Yumi no sore long wanem yumi poret long hevi yumi bai bungim, Nogat. Yumi sore long wanem yumi luksave long marimari Jisas i soim yumi long diwai kros. Yumi lusim sin long wanem em mekim God i no hamamas.

"Sapos man i ting long haitim sin bilong en, orait em i no inap i stap gut. Tasol sapos man i autim olgeta sin bilong en na i givim beksait long ol dispela sin, orait bai God i marimari long en." (Gutpela Sindaun 28:13)

Wantaim luksave na tokautim sin bilong bipo, wanem gen yumi mas wokim long tanim bel?

"Orait bai em i no inap i dai Sapos em i givim bek wanpela samting em i bin kisim long narapela man olsem mak bilong dispela man i mas bekim danau, o sapos em i bekim ol saming em i bin stilim, na em i bihainim gut olgeta lo bilong mi, na em i no mekim sin moa, orait dispela man i no inap i dai." (Esekiel 33:15)

Trupela tanim bel em min tu olsem; stretim tu ol rong yu bin wokim bipo.

Wanem tru bai God i wokim long rausim ol olpela pasin sin insait long laip bilong yumi man?

"Tasol sapos yumi autim sin bilong yumi, orait God bai i mekim olsem em i bin tok. Em bai i mekim stretpela pasin na lusim sin bilong yumi. Na em bai i rausim olgeta pasin nogut i stap long yumi na mekim yumi i kamap klin" (1 Jon 1:9).

"God i kisim em i go antap na i putim em i stap long han sut bilong em. Na em i stap man bilong soim rot long yumi na kisim bek yumi, na em bai i helpim yumi Israel long tanim bel, na em bai i lusim sin bilong yumi" (Aposel 5:31).

Tingting bilong tanim bel i kam yet long God, em wanpela presen bilong God (Aposel 5:31). Taim yumi tanim bel tru, tru, God bai rausim sin bilong yumi na tromoi i go insait long sol wara na klinim yumi long sin bilong yumi. I nogat sin i nogut tru, we God i no nap stretim, em bai stretim olgeta yet. Yumi mas tingim, taim yumi mekim sin yumi nilim Jisas long diwai kros gen. Jisas i pilim sem na dai long kros em long yu na mi long wanem em i save bai i gat hamamas bihain taim (Hibru 12:2). Yu save sampela taim yumi olsem stret wanpela pikinini i ronawe long haus, em wok long hait long mama i stap. Wanpela nius i kamap long em I tok olsem mama i sik nogut tru. Em ron i go bek long haus na go insait long rum bilong mama na holim pas mama bilong em na tok, sore mama. Mama i bekim na tokim em, pikinini mi wok long wetim yu i stap, sapos yu bin kam na tok sore mi fogivim yu long taim pinis. Olsem yu tu i wankain olsem dispela pikinini, yu wok long ronowe long God na hait i stap. Mi laik tokim yu God i wok long wetim yu long kambek long em na tokim sin bilong yu na em bai fogivim yu. Yu save wanem noken wet long taim, nogut taim i pinis. Olsem na yumi mas bekim singaut bilong Jisas long kambek long em nau. Mi laik yu mas trustim tok bilong Buk Baibel em bai helpim yu.

(2) Namba tu As tingting: KISIM NUPELA LAIP I KAM LONG JISAS.

Wanem bai yu wokim long kisim nupela laip insait long Jisas em; Bilip long Jisas tasol. Em i no hatpela wok. Noken askim God, mi klin pinis o nogat? Yu mas bilip olsem yu i gat nupela laip long wanem Jisas i tokim insait long Buk Baibel bilong em pinis.

"Tasol sampela manmeri i kisim em, em ol lain bilong bilip long nem bilng em. Na em i givim namba long ol bai ol i ken kamap pikinini bilong God."(Jon 1:12)

Yu save wanem olgeta man i lus long sin i gat rait long kisim nupela laip insait long Jisas. Olsem yu tok pinis yu no nap kisim long strong na save bilong yu yet, nogat. Olsem wanpela long Mak 9:24 i tok long Jisas, Mi bilip tasol bilip bilong mi i sot, Yu mas helpim mi." Tingim olgeta tok promis bilong Jisas insait long Buk Baibel. I no hamas feit yu i gat em bikpela samting, nogat. Hau yu usim feit bilong yu em bikpela samting.

Wanem samting tru em God bai mekim long givim yumi nupela laip?

Jisas bekim tok bilong en olsem; "Tru tumas mi tokim yu, sapos man i no kamap nupela gen, em i no inap lukim kingdom bilong mi" (Jon 3:3).

Jisas i lukim nupela laip bilong wanpela Kristen olsem nupela baby i bon. Em wanpela mirakol bilong God. Em yet i kamapim nupela laip, yu mas larim laip bilong yu i go long han bilong Em.

Wanem kain senis i save kamap long laip bilong man i bilip long Jisas?

"Na bai mi givim NUPELA TINGTING na NUPELA LEWA long yupela . Bipo het bilong yupela i strong olsem ston. Tasol bai mi rausim dispela tingting nogut na givim nupela tingitng long yupela." (Esekiel 36:26)

Jisas i save senisim lewa, tingting na ol pasin bilong yumi tu. "Insait long yumi" (Kolosia 1:27). Dispela i no senis we man i tingim tasol, nogat, em tru, tru senis long manmeri. Dispela senis i mekim manmeri i kamap nupela olgeta long tingting, lewa na pasin ol i soim (Efesus 5:14). Wankain Jon na planti ol lain bilong yumi long Papua Nuigini, yumi olgeta i pilim senis i kamap long laip bilong yumi. God i givim yumi olgeta nambatu sanis gen long kisim laip is tap oltaim oltaim.

Hausat tru bai yumi kisim nupela laip insait long Jisas?
Yu mas bilip long Jisas na kisim em olsem Savior na bikman long laip bilong yumi. Yumi mas kamap poro bilong Jisas, dispela i mini olsem yumi bai igat taim long Baibel Stadi na prea. Na Jisas bai wok long strong bilong Holi Spirit long rausim ol pasin sin na senisim wantaim gutpela pasin bilong God.

(3) Namba tri As tingting. BIHAINIM LAIP BILONG JISAS OLGETA DE

Laip bilong wanwan Kristen em laip bilong daunim ol yet long olgeta de na larim Jisas i mas lukautim laip bilong ol. Taim yumi grow insait long Jisas, em bai strongim yumi long kamap gutpela poro bilong Em. Dispela i min olsem Kristen i mas i gat gutpela taim long toktok wantaim Jisas. Dispela bai kamap tru long prea Baibel stadi na witness long ol narapela manmeri. Yumi bai stadi-im moa long dispela as tingting long leson 14-20. Dispela ol leson bai givim yumi sampela gutpela tingting long hau yumi ken stap olsem ol trupela Kristen.

Taim yumi bihaimim tru pasin olsem Kristen, i no min olsem bai yumi no nap pundaun long sin gen. Yumi bai singsing, prea na stadi-im Baibel olgeta taim, nogat. Sampela taim yumi bai pundaun long sin tasol yumi noken stap insait long sin na wari na larim dispela sin i daunim yumi, nogat. Yumi pundaun, askim God long fogivim yumi, kirap na go het long bihainim Jisas i nap em kam bek. Jisas bai stap insait long lewa bilong yumi olgeta taim (Hibru 7:25; Jude 24). Jisas bai givim yumi tupela samting; nambawan, em lukautim gut yumi tru na tu em givim yumi laik bilong kamap long mak God yet i putim long yumi mas kamap long en. Dispela bai kamap tru taim yumi i gat taim long ridim Baibel olgeta de.

5. HAMAMAS BILONG NAMBATU SANIS

Jon em man bilong dring bia stret. Ol pikinini na meri bilong en i save poret long kam long toktok long em bihain long taim em dring sampela botal bia pinis. Sampela taim em i save singaut na rausim ol.
Wanpela nait Jon i lusim bia long taim liklik i go pinis. Em wok long stadi-im Buk Baibel bilong em. Em pilim wanpela han i holim sol bilong em. Taim em tanim em lukim tupela pikinini meri bilong em sanap i stap beksait bilong em. Em askim tupela, yu tupela i laikim wanem. Tupela i kirap na tokim em, mi tupela i laik na kis long yu gut nait bihain mi tupela i go silip. Ai bilong papa i op gut tru long harim olsem. Nau papa i kam bek long haus pinis na ol pikinini na mama i hamamas olsem em senis pinis.

Yu save wanem God i save givim yumi namba tu sanis olgeta taim. Em save kisim wanpela hevi we i luk olsem bai i nogat gutpela samting bai kamap long en na mekim gutpela i kamaut long en (Rom 6:23).

Olsem wanem yu bekim singaut bilong God long yu pinis o nogat? Fogivnes bilong God na amamas yu pilim i wankain olsem pikinini bilong yu i kam na holim pasim yu. Sapos yu no trustim God na larim em i kam insait long lewa na tingting bilong yu, yu ken askim em nau tasol long kam insait long laip bilong yu na prea dispela kain prea:

"Papa, mi sore olsem laip bilong mi i bin pulap long pasin sin. Jisas, plis mi laik yu fogivim mi long olgeta dispela sin mi wokim. Mi laik yu kam insait long laip bilong mi na helpim mi long bon gen na senisim pasin bilong mi. Mi laik kamap poro bilong nau na i go i nap yu kam bek long graun long kisim mi long kam stap wantaim yu. Tenkyu long kamapim senis long laip bilong mi. Mi prea long nem bilong Jisas. I Tru.

Taim yumi kam long Jisas, Jisas bai i nap kisim bek yumi long banis bilong sin.

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.