ROT I GO LONG GUTPELA LAIP

Ol man i bin painim bun bilong wanpela man klostu long haus em save silip long en long wanpela ailan ol i kolim Ascenson i drif antap long solwara long Atlantik. Em i bin wok long sip bilong ol Dutch long 1725 tasol long sampela asua em wokim we nogat man i save, ol i kirap na lusim em long dispela ailan. Stori i tok olsem em i bin lusim sampela tok em raitim long pepa. Bikpela hevi em i bin bungim, em wari long rong em wokim we i bin bruk, namel long em wantaim God. Dispela wari i bin kilim em. Long pepa em i bin raitim i tok olsem, "Bikpela pen ol manmeri i save pilim taim ol lusim gutpela pasin na wokim pasin nogut." Tru dispela wokman bilong sip i stap em yet long dispela Ailan tasol stap em yet i no bin kilim em, hangre i no bin kilim em. Wanem i bin kilim em, em wari bilong save namel long em i bruk wantaim God.

Yu save wanem i gat planti manmeri tude i wok long pesim wankain hevi tu i stap. Ol i wok long hait i stap olsem Adam na Eve i bin hait long God taim tupela i bin kaikaim frut God i tok tupela i noken kaikaim (Stat 3:8). Dispela piling bilong sem, tingting nogut na prait i mekim na tupela marit ya i ranawe long God na hait taim God i bin singautim tupela. Dispela kain ol piling i no nupela samting long yumi, nogat. Yumi save pilim olgeta taim. Taim yumi mekim rong, yumi hait, prait na sem wantaim.

Askim em olsem: Wanem samting tru i save kamapim dispela bruk namel bilong yumi wantaim God?

"Ol sin bilong yupela tasol i mekim, na God i haitim pes bilong en na em i no harim prea bilong yupela. Ol sin bilong yupela i kamap olsem banis namel long yupela na God bilong yupela." (Aisaia 59:2)

Sin i save kamap birua na brukim namel long yumi wantaim God. Tasol dispela brukim namel, God i no kamapim. God i no ranawe long Adam na Eve - tupela i bin ranawe long Em.

1. MITIM NID NA LAIK BILONG SIKIN

Bipo sin i bagarapim piksa, Adam na Eve i bin hamamas long toktok na sindaun wantaim God long gaden bilong Iden. Sore tru olsem, Satan i giamanim tupela na tupela i bin pundaun long trik bilong Satan. Dispela sin i bin brukim nogut tru namel long God wantaim tupela na bihain i bin brukim namel long famili bilong tupela yet tu (Stat 3:15 - 4:8). Dispela brukim namel i kamapim dai. Dai e mi pe bilong sin (Rom 6:23).

Taim God i rausim tupela long gaden bilong Iden tupela i painim olsem laip autsait long Iden i hat moa yet. Eve i karim pikinini wantaim bikpela pen na Adam i wok hat tru long brukim graun long planim kaikai bilong kaikaim bihain. Olgeta samting i go hat na hat moa yet. Bikpela tru antap long olgeta hevi em tupela i painim hat moa long toktok na tingting long God. Gutpela toktok na tingting namel long tupela wantaim God i bruk pinis na tupela i painim aut olsem laik bilong sikin i winim na daunim tupela olgeta taim.

Sindaun bilong manmeri nau i olsem wanem tru?

"Yumi save, wanpela man i bin mekim sin, na long dispela sin i kamap long graun. Na sin i bringim dai i kam. Na dai i kisim olgeta man, long wanem, olgeta man i bin mekim sin." (Rom 5:12)

Long taim Adam na Eve i pundaun long sin, olgeta manmeri insait long graun nau i bungim hevi bilong sin wankain olsem tupela - olgeta i mas i dai.

Yumi olgeta i bin hangere long God i mas kam na stap insait long bel na tingting bilong yumi. Yumi laikim sikuriti God yet i mas givim yumi. Sampela taim yumi laik ol kainkain samting long traim na pinisim dispela hangere long God is tap long bel bilong yumi. Long wanem God i no kam, yumi mekim nating nating tasol na drink, spak, na wokim ol kainkain pasin sin.

Tasol wanpela rot tasol long pinisim hangere bilong yumi long God em long lewa bilong yumi?

"Yu yet bai yu soim mi rot bilong kisim laip. Yu stap klostu long mi na mi save amamas moa yet. Yu save hlepim mi na bel bilong mi i amamas oltaim oltaim." (Buk Song 16:11)

Trupela hamamas na sindaun bai kam long yumi sapos yumi lusim ailan na brukim solwara bilong sin, go long God na stap wantaim em.

2. MEKIM KAMAP ROT NAMEL LONG BARET SIN I WOKIM

Ol man sin i brukim rot namel long ol wantaim God, tasol i no pilim olsem ol yet i stap, nogat. God tu i pilim olsem sin i mekim, na em stap long we long yumi na em stap. Dispela i mekim lewa bilong em i sore tru.
Adam na Eve i bin tanim beksait bilong tupela long God. Olsem na God i wok long sore long hevi bilong sin man i wok long bungim nau i stap. God i no pulap long lukluk na harim wari bilong yumi man, em i laik wokim samting we bai i helpim yumi long kambek long banis bilong em na stretpela pasin, lusim banis bilong sin na dai.

"God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim. God i no salim Pikinini bilong en i kam long graun bilong skelim pasin bilong ol manmeri bilong graun olsem jas. Nogat. Em i salim em i kamn bilong kisim bek ol." (Jon 34:16, 17)

God i givim Jisas, Pikinini bilong em long kamap sakrifais na dai bilong peim pe bilong sin. Laip, dai na kirap bilong em i mekim fogivnes i kamap tru long wan wan sin manmeri. Dai bilong Jisas i mekim em kamap rot namel bilong baret bilong sin na givim yumi laip we bai stap oltaim oltaim.

3. 7 PELA OL TINGTING ABAUT LONG JISAS

Dispela ol 7 pela tingting I no tru long tokim long ol narapela man long dispela graun. Em i makim Jisas wanpela.

(i) Jisas i bin kam long heven.
Jisas i bin tok em i bipo yet o nogat?

"Tru tumas mi tokim yupela, taim Abraham i no kamap yet, Mi yet Mi stap olsem." (Jon 8:58)

Maski Jisas i bon long wanpela meri olsem man, tasol em i bin stap olsem yet bipo (Matyu 1:22, 23). Em God, kamap man. Dwight L Moody i tok olsem: " Sakrifais bilong Jisas bai i bikpela samting sapos em bin silip insait long wanpela basket ol i wokim long silva, ensel i lukautim em na givim em kaikai long silva spun. Tasol Jisas, God bilong kamapim heven na graun i kam na kamap man, bon long haus bilong lukautim ol folek na i go long tupela pua manmeri."

Ensel i bin tokim Joseph long taim Jisas i bin laik bon: "Bai em karim pikinini man, na yu mas kolim nem bilong en Jisas, long wnaem, em bai i tekewe sin bilong ol manmeri bilong en na kisim bek ol." (Matyu 1:21)

Jisas God husat i kamapim heven na graun (Jon 1:1-3, 14), em i bin hamamas long kam daun long graun bilong yumi long kisim bek manmeri long banis bilong sin na dai.

(ii) Jisas i nogat sin.

"Em Jisas, Pikinini bilong God. …. Olgeta traim i save kamap long yumi, dspela olget i bin kamap pinis long em tu. Tasol em i no mekim sin." Hibru 4:14, 15).

God i mekim moa long helpim yumi long noken mekim nating insait long pasin bilong sin. Em yet kamap olsem yumi man, Jisas i mekim laip we i nogat sin i luk gut moa yet, winim kain laip bilong sin.

Satan i bin kamap birua bilong Jisas, em traim pundaunim Jisas long pasin bilong sin (Matyu 4:1-11). Long gaden Gethsemane, bipo long Jisas i dai, traim bilong Satan i bin strong nogut tru na i mekim Jisas i bin swet blut. (Luk 22:44).

Tasol Jisas i bin sanap strong long olgeta traim Satan i tromoi long em - "em i no bin sin." Em i klia long hevi I save kamap long yumi. Na em i nap tru long sore long hap yumi no save strong longen (Hibru 4:15).

Bilong wanem tru yu ting, i bin gutpela Jisas i no bin pundaun long sin?
"Krais i no save mekim sin, tasol God i laik helpim yumi, olsem na em i bin bungim olgeta sin bilong yumi antaplong em, na Krais i kamap olsem man bilong mekim sin tru. God i mekim olsem bai yumi ken i stap long Krais, na long strong bilong em yumi ken kamap stretpela manmeri bilong God." (2 Korin 5:21)

Jisas i winim sin na traim bilong sin, olsem na emi nap givim yumi gutpela laip bilong em long senisim olpela laip bilong yumi bilong sin.

(iii) Jisas i dai long tekewe sin.
Hamas manmeri i sin pinis?

"Yumi olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap stap wantaim God long heven." (Rom 3:23)
Wanem em pe bilong sin?

"Sin i save givim pe long ol wokboi bilong en.Dispel pe em dai tasol. Tasol God i save givim nating presen long yumi, em laip i stap oltaim. Dispela laip yumi kisim long wok bilong Jisas krais, Bikpela bilong yumi." (Rom 6:23)

Bilong wanem tru Jisas i bin dai?

"Lukim. Em i kam bilong tekewe sin bilong olgeta manmeri bilong graun." (Jon 1:29)

Yumi olgeta i bin sin na i mas dai tasol Jisas i kam na givim yumi sans long kisim laip. Dispela laip em i laik givim yumi em i presen bilong em long yumi na dispela presen em laip we i stap oltaim oltaim. (Rom 6:23). Long dai bilong Jisas yumi i gat "Pis (wanbel) wantaim God"- (Rom 5:1).

(iv) Jisas i bin kirap bek long Matmat.
Dai bilong Jisas long diwai kros i no bin pinisim stori bilong em. Yu save wanem, Jisas i no nap silip yet long matmat nau na bai kamap God long kisim bek yumi long sin, em bai i no nap tru.

"Na sapos i tru God i no bin kirapim Krais, orait bilip bilong yupela i no inap helpim yupela. Na ol man ibin bilip long Krais na i dai pinis , ol tu i lus olgeta." (1 Korin 15:17, 18)

Mohammed na Buddha i givim sampela bikpela na gutpela tingting long man bilong dispela graun. Ol i bin strongim laip bilong planti man meri insait long graun bilong yumi, tasol ol i silip yet long matmat bilong ol.

Bikos Jisas i kirap bek long matmat long namba 3 de olsem em yet i tok, wanem promis tru bai em i nap mekim long yumi?

"Mi stap laip, olsem na yupela tu bai i stap laip." (Jon 14:19)

Mi laik tokim yu olsem, Jisas i stap laip nau, long wanem em i gat pawa antap long sin na dai, na em i laik givim yumi laip we bai i stap oltaim oltaim. Em bai stap insait long lewa bilong yumi sapos yumi singautim em. Jisas i stap nau wantaim yumi long mitim ol nids bilong yumi.

"Mi save i stap wantaim yupela i go inap dispela taim bai i pinis." (Matyu 28:20)

Planti manmeri nau i wok long autim tok bilong nem bilong Jisas na em i wok long helpim planti manmeri i save simukim spak brus na ol lain we tingting bilong ol i no wok gutpela tumas tete.

Wanpela bilong ol sumatin bilong mipela long dispela skul, i bin tok olsem; em i wanpela man bilong spak tru. I nap wanpela de em i spak nogut tru tasol em i luksave long wanpela pepa i silip tambolo i stap. Em kisim dispela pepa pulumapim na painim Jisas. Laip bilong em long drink na spak i pinis nau na em hamamas tru.

Yu save wanem taim Jisas i kam insait long laip bilong wanpela sin man, em bai i no nap stap wankain gen. Long wanem Jisas i kirap pinis, Em helpim long kirapim ol manmeri we laip biong yumi i stap yet long banis bilong sin.

(v) Jisas go bek antap long heven.
Bipo long Jisas i bin go bek long Papa bilong em long heven (Aposel 1:9). Em i bin mekim dispela promis long ol lain we i bihainim em:

"Yupela i noken bel hevi na tingting planti. Yupela i bilip long God. Yupela i mas bilip long mi tu. Long haus bilong Papa bilong mi i gat planti rum i stap…. Na mi go long redim ples bilong yupela. .. Na sapos mi go redim ples bilong yupela, bai mi kambek na kisim yupela i stap wantaim mi. Ples mi stap long en, yupela tu i stap wantaim mi long en." (Jon 14:1-3)

(vi) Jisas i wok olsem Het Pris bilong heven.
Olgeta taim Jisas I traim long redim ples bilong yumi long heven.

"Olsem na long olgeta samting em i mas kamap wankain tru olsem ol brat bilong en, na em bai inap i stap hetpris bilong sori long ol manmeri, na em i save bihainim olgeta tok bilong God na mekim wok bilog em, em wok bilong tekewe sin bilong ol manmeri. Ol traim i bin kamap long em yet i bin karim pen. Olsem na em inap long helpim ol manmeri long traim i kamap long ol." (Hibru 2:17, 18)

Sin i kam long dispela graun long stretim hevi bilong sin na rausim manmeri long ol nogut samting sin i save kamapim. Em dai long yumi, bihain em bai pinisim hevi bilong sin na dai taim em pinisim tu Devol.
Jisas nau i wok olsem pris bilong yumi long heven. Em i save sanap long ai bilong sia King bilong God long heven olgeta taim long makim yumi. Dispela wankain Jisas husat i bin blesim ol pikinini, opim ai bilong ol man, kirapim dai man, fedim faiv tausen manmeri, stopim win na dai long diwai kros, nau i sanap namel long yumi na long heven, long helpim ol man taim Satan i traim ol.

(vii) Jisas bai kam bek.
Bipo Jisas i go bek long heven, wanem promis em i bin mekim?

"Na Sapos mi go redim ples bilong yupela, bai mi kam bek na kisim yupela i go i stap wantaim mi. Na ples mi stap long en, yupela tu bai i stap long en wantaim mi." (Jon 14:3)

Taim Jisas I kam bek, Em bai rausim yumi long banis bilong sin, sik, hevi na dai we I bin bagarapim sindaun bilong yumi man long graun. Na em bai kisim yumi I go insait long nupela ples we bai hamamas na gat laip oltaim oltaim.

4. LAV I NO NAP PINIS NATING

Ol i bin tokim wanpela stori bilong wanpela marit i bin kamap long Taiwan namel long U Long na Gol Plawa, em nem bilong meri. Taim U Long i apim laplap i save haitim pes bilong meri, em tanim beksait long Gol Plawa. U Long na Gol plawa I no bin kaikai, toktok, raun, sindaun o silip wantaim, nogat tru, inap 12 pela krismas i pinis.

U Long i bin painim olsem em i no nap lukim gut ol samting. Taim em i go lukim dokta, dokta i bin tokim em olsem, yumi mas senisim wanpela hap bilong ai bilong yu, sapos nogat bai yu no nap lukluk olgeta.
De I go na planti mun i go na ol i no painim wanpela man o meri husat i hamamas long givim hap ai bilong emi go long U Long. Wanpela de nau dokta i singautim U Long i go long haus sik na tokim em olsem i gat wanpela meri i laik givim hap ai bilong em long yu.

Meri bilong Gol Plawa i bin wok hat tru long kamapim moni long peim pe bilong haus sik bilong U Long. Taim bilong stretim ai bilong U Long i kamap na em go long haus, dokta i senisim ai bilong em pinis. Em go silip long haus i stap. Nau ai bilong em i orait nau, em i laik go na tok tenkyu long meri bilong em long moni. Taim em i go em painim aut olsem meri husat i bin givim ai bilong em long Ulong em Gol Plawa tasol. Ulong i daunim het na krai na singautim isi nem bilong Gol Plawa.

Yu save wanem Jisas i laik yu na em i mas kamap poro. Em laik yu mas kolim nem bilong em na tokim em long kisim bek yumi long banis bilong sin. Em no bin givim tasol ai bilong em long kisim bek yumi long sin, nogat, em givim em olgeta. Dispela em trupela lav we i no save pinis natinh. Lav bilong em i wokim na em dai long kros long kisim bek yumi long sin na dai (1 Timoti 1:15).

Sakrifais bilong Krais i bin kamapim rot namel long baret bilong sin na God pinis. Olsem wanem yu yet i bin painimaut olsem Jisas i laik long kisim yu kam klostu em na poromanim yu o nogat? I nap bai yu bekim em na prea olsem; Jisas, mi lavim yu. Tenkyu long dai bilong yu. Kam insait long laip bilong mi nau - savim mi olgeta na kisim bek mi oltaim.

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.