OLSEM WANEM, LAIP BILONG MI
EM I SAMTING TRU LONG GOD?

Sampela moning dispela giraun i save luk olsem em i wanpela Paradais stret .Yu kirap long silip, pulim traipela win stret long windo, na lukluk i go aut long gutpela san we i wok long sain na givim aut i stap o1 kainkain kala long o1 wan wan lip bilong o1 diwai .Sampela taim, i save luk olsem, laip em i winim olgeta arapela samting: olsem, pes bilong wanpela gutpela man em yu save laikim tumas na, nau yu tok gut bai long em, wanpela gutpela musik em i krai insait long iao bilong yu na, i fit tru long tingting na laik bilong yu, o, wanpela liklik pikinini em i mekim wanpela naispela samting na em i amamasim yu gut tru.

Taso1, sampela taim, dispela giraun i save luk o1sem em i wanpela kain ples bilong o1 manmeri o1 i mas poretim .Yu kirap long wanpela moning na, painim olgeta nius-pepa o1 i wok long singaut long wanpela teroris em i pairapim wanpela born na katim ol lek bilong wanpela man, or, bagarapim tupela ai bilong wanpela nais-pela pikinini, o wanpela rasko1 em i kilim yet arapela man, mekim em i amamas o1sem dispela em i namba tenpela man em i bin kilim i dai pinis 1ong en, or yu painim em i wanpela taim we i nogat rain na planti o1 manmeri i wok long i dai, or wanpela traipela pait ,or , traipela guria i kamap long wanpela ples na planti manmeri i dai.

Long dispela giraun, i save i gat sampela taim o1sem, o1geta samting i no save lukluk stret na, i no gat wanpela samting i save i go orait .Sampela taim yu save harim kain samting o1sem, wanpela yangpela misinari i bin idai pinis long supia bilong o1 lain em i bin igo long plesia bilong ha1ivim o1 na, long arapela taim, yu wok long harim o1sem, o1geta lain bos-man bilong Mafia, o1 i bungim o1geta liklik tubuna bilong o1 na, o1 i mekim traipela pati na hamamas i stap long o1 nais-pela nais-pela ples bilong o1.

Wanem tru, em i mining bilong ol dispela samting? Olsem wanem, yu inap long klia long dispela nais-pela na, wantaim i no gut-pela giraun bilong yumi? Yu ting GOD i gat plen long dispela giraun? Bilong wanem tru na yumi i stap long dispela ples? Liklik laip bilong mi, em i nambawan long GOD o, em i wanpela liklik hap samting nating tasol.

1. GOD I BIN MEKIM NA KAMAPIM GUTPELA GRAUN

Yumi mas save o1sem GOD yet i bin mekim na kamapim dispe1a giraun, em yet i bin tingim 1ukluk bi1ong ol dispe1a samting, GOD i save i stap oltaim oltaim na i gat planti pawa na em i mekim na kamapim dispela giraun wantaim olgeta samting i stap longen, i inap tru long wokim dispela wok insait long liklik taim tasol, olsem long win bilong maus bilong em yet. Tasol taim GOD i bin mekim tingting long kamapim dispela giraun we yumi wok long i stap long en, em i bin makim tasol long 6 PELA DE. GOD i no nidim 6 pela de, 6 pela minit tasol em i inap long em, sapos i nogat, six-pela sekens em i inap stret bilong em long wokim dispela wok. Pes pela sapta bilong BUK BAIBEL Stat 1, i gat olgeta toktok, olsem, samting GOD i bin wokim ol traipela traipela samting na tu o1 liklik binatang olsem bataflai.

Em i kisim hamas krismas stret long GOD bi1ong kamapim o1 dispela strongpela na bikpela bigpela o1 samting em nau o1 i wok long mekim yumi kirap nogut taim yumi lukim o1?

GOD i toktok tasol na o1 liklik samting tru we ol saitists save kolim olsem electrons, protons na, neutrons, ol i harim nek bilong em na hariap tru o1 i bihainim laik bilong Bikpela. Yumi save, GOD i no save kisim longpela taim bilong mekim na pinisim ol samting em i save laik bilong mekim na kamapim. Tasol, sapos yumi tok olsem, GOD i kisim planti milion krismas bilong mekim kamapim ol samting, em bai yumi mekim GOD i olsem man nating tasol na, i nogat pawa bilong em bilong mekim kamapim kain samting olsem dispela giraun na ol samting antap longen. Taim GOD i mekim ol samting, em i ken kisim 1ong pela taim, sapos em i laik, or, em i ken mekim kamapim olgeta samting kwik-taim tasol.

2. SIX-PELA DE BILONG MEKIM NA KAMAPIM DISPELA GIRAUN BILONG YUMI

Hamas taim God i kisim long wokim dispela graun?

"Yupela i mas mekim olsem, longwanem, long 6 pela de tasol mi Bigpela, mi bin wokim giraun na skai na solwara na olgeta samting i stap longen. Tasol long de namba seven mi bin malolo .Olsem na mi Bigpela, mi mekim de Sabat i narakain de tru .Na mi mekim em i de bilong mi stret." (Kisim Bek 20:11)
wan de bilong dispela wik taim em i wokim dispela graun. Yu gat taim na sapos yu inap ridim dispela sapta.

Wik God i Kamapim Dispela Giraun
De 1 Lait.
De 2 Win. Em raunim dispela giraun na skai
De 3 Giraun na ol diwai na ol gras
De 4 San na Mun na ol Sta i kamap
De 5 Ol pisin na ol pis i kamap
De 6 Ol wel abus bilong giraun na man (Adam na Eve)
De 7 Sabat

Wanem nambawan samting tru GOD i bin mekim na kamapim long de namba 6?

"Bihain GOD i tok olsem, "Nau yumi wokim ol manmeri bai ol i kamap olsem yumi yet. Bai yumi putim ol i stap bos bilong ol pis na ol pisin na bilong olgeta kain animal na bilong olgeta samting bilong giraun." Orait GOD i wokim ol manmeri na ol i kamap olsem GOD yet. GOD i mekim ol i kamap man na meri." (Stat 1:26, 27)

GOD i bin mekim na kamapim wan wan man na meri olsem em yet, long luk1uk bilong ol na ol bai i inap long tingting na, o1 bai i gat o1 pasin bilong pilim o1 kainkain samting na, o1 bai i gat tu, o1 pasin bilong lavim o1 arapela manmeri o ol samting. Olgeta wan wan man na meri, GOD i bin mekim na kamapim i gat "wankain luk1uk bilong em yet." Dispela em bai i nambawan nius stret bilong ha1ivim yumi long luk save gut olsem yumi wanem samting stret.

"Bihain GOD, Bigpela i kisim giraun na em i wokim man longen. Na em i winim win bilong laip i go insait long nus bilong man, na man i kisim laip." (Stat 2:7)

Insait long namba 6 de, dispela giraun i pulap pinis long ol animal, ol diwai na, o1 kunai, na GOD i rere tru nau, bilong kamapim nambawan samting stret insait long ol wok bilong em: Bigpela na GOD bilong pawa, i kisim ol dast bilong giraun na em i stat nau long wokim bodi bilong ADAM. Em nau na taim GOD i winim i go "win bilong em bilong laip" insait long nus bilong ADAM," em i kamap "MAN bilong stap laip" em i olsem, laip em i bin girap pinis insait long em.

GOD i bin givim nem bilong dispela pes-pela man em long ADAM na mining bilongen i olsem "MAN" (lain 19, 20) .Na bilong pinisim tru olgeta wok bilong em bilong mekim ol manmeri long luk1uk bilong em yet, GOD i mekim kamapim pes-pela meri, nem bilong em, em long EVE mining bilong en, em long "laip na i stap." (Lain 18 -25; 3:20)

GOD i bin kamapim dispela giraun wantaim olgeta samting, em i GOD bilong marimari na lav, longwanem, em i luk save long bigpela nid bilong MAN na dispela nid, em i MERI poroman bilong man.

Ol i kamap stret yet long han bilong GOD, ADAM na EVE tupela i soim olgeta gutpela lukluk na pasin bi1ong GOD PAPA. GOD, Bikpela i inap stret bilong mekim ol manmeri i stap amamasim em na, litimapim han bi1ong ol na singsing long em, taim ol i wokabaut raun raun insait long dispela gutpela gaden .Em i inap tu bilong mekim ol long ektim ol gutpela gutpela kainkain pilai bi1ong amamasim em na litimapim nem bilong em. Tasol GOD i bin laikim moa yet: Trupela pasin bilong poroman gut wantaim em. Ol anima1 i ken kamap naispela samting bilong bringim amamas long ol famili, tasol, ol i no inap long mekim kainkain tok em i save go insait tru long leva bilong ol manmeri, taim ol i toktok kain olsem. O1 (robot) o ol masin samting, em ol i save lukluk olsem man na ol inap long smael, toktok o wasim ol dis taim ol man i pinis kaikai tasol, ol i no inap long lavim ol manmeri.

Em olsem yet na, GOD i bin mekim kamapim ol manmeri kain olsem, nau yumi wok long lukim ol i no gat arapela kain ona i gutpela moa, or, i winim kain pasin em i bin wokim yumi longen - em long lukluk bilong em na, wantaim, pawa bilong mekim tingting na, pikim wanem em i gutpela na stretpela samting or pasin long yumi na, pasin bilong tingim ol samting na i noken lus tingting long ol na, pasin bilong kisim gutpela save na, lavim ol arapela manmeri .ADAM na EVE tupela i antap moa na winim olgeta samting GOD BIGPELA, i bin mekim na kamapim insait long dispela giraun. Tupela i pikinini stret bilong em, olsem na, tupela, i lewa stret bilong em.

3. PASIN NOGUT I KAM INSAIT LONG GUTPELA GIRAUN

Taim GOD i bin mekm na kamapim tupela ADAM na EVE, tupela i bin i gat olgeta samting bilong mekim tupela i hamamas .Tupela i hamamas long laip em i nogat sik long en na, kru bilong tupela tu i nogat sik longen na tupela i bin i stap long gaden em i winim olgeta ples insait long dispela giraun bilong yumi. (Stat 1:28-31). GOD i bin promasim ol, long ol pikinini na, ol kainkain pe bilong han bilong ol (Stat 1:28; 2:15) .Tupela i bin i gat pasin bilong toktok wantaim - GOD BIGPELA - husat nau i bin mekim kamapim tupela, long ai na pes bilong em stret (Stat 3:8). I nogat wanpela wari, or poret, or sik nogut, i save bagarapim olgeta de bilong tupela insait long dispela gaden hom bilong tupela.

Sampela de liklik taim taso1, laip bilong yumi nau long dispela giraun, yumi save pilim swit tru kain olsem gaden bilong EDEN bipo. Taso1, olsem wanem long arapela hap bilong dispela laip nau? Hauset tru dispela giraun i senis hariap tru na, i kamap pinis ples bilong ol kainkain pen sore na, ples bilong i dai? Stat sapta 3 na 4 i wok long toktok long, olsem wanem tru na pasin pekato or sin i bin kamap na ol dispela samting nogut ol i bin kam insait long dispela giraun .Ritim ol dispela long taim yu nogat 01 wok na yu i stap nating long en. Nau babai mi autim liklik taso1 ol dispela samting yumi wok long toktok long en .Bihain liklik long taim GOD i bin kamapim pinis gutpela klinpela giraun, devil satan i bin kam na giamanim ADAM na EVE long sakim toktok bilong GOD we em i bin mekim na kamapim tupela. Na GOD i bin bungim taso1 olgeta tingting na toktok giaman devil satan i bin laik long mekim long wanpela diwai taso1 insait long dispela gutpela gaden" diwai bilong givim save long ol pasin i no gutpela na ol pasin i gutpela." Na GOD i bin tokim tupela, man na meri, long tupela i noken i go klostu long dispela diwai na, tupela i noken kaikaim prut bilong dispela diwai, long wanem, i nogut tupela bai ol i dai..

Tasol wanpela de EVE em i go wokabaut nabaut klostu long dispela diwai GOD i bin tambuim tupela longen .Kwiktaim tasol, Satan i kam kamap pinis na em i stat long wokim wok nogut bilongen. Em i tokim EVE olsem, GOD i bin giamanim yu, sapos yu kaikaim prut bilong dispela diwai bai yu i no inap long idai, em bai yu kisim traipela save olsem GOD yet, na save long ol samting i no gutpela na, 0l sam, ting i gutpela .I kam inap nau long dispela taim, ADAM na EVE, tupela i save tasol long 0l gutpela samting. Tasol nau, sore tru, EVE em i bin pundaun pastaim long ol giaman bilong Satan na, bihain ADAM em i bin pundaun tu wantaim, olsem tupela i bin kaikaim prut bilong dispela diwai i tambu long en, na brukim tok promas bilong tupela long GOD PAPA bilong tupela.

GOD i bin plenim pinis olsem, ADAM na EVE babai i "bosim" dispela giraun wantaim olgeta samting insait longen na, tupela babai i kamap ol wok man na meri olsem stiwud (meneja) long olgeta samting GOD em i bin mekim na kamapim pinis longen (Stat 1:26). Tasol nau, tupela i bin sakim toktok bilong GOD na, brukim promis bilong tupela long GOD na, susim na kisim pinis Satan long kamap nupela lida bilong ol, tupela i lusim tu ol wok bilong bosim dispela giraun em GOD yet i bin givim tupela long en .Dispela pasin bilong tupela nau, em ol bin mekim na dispela graun nau, i bin kamap ples birua stret long GOD PAPA. Tete nau, Satan i bin tok pinis dispela graun em i samting bilong em na, em i wok long traim wantaim olgeta strong bilong em long kalabusim olgeta manmeri em o1 i stap insait long en.

Em olsem yet na, planti taim yumi save laik i stap stret na gutpela olgeta taim tasol, i nogat yumi kamap gridi na, kros pait nabaut i go na i kam .Em bilong wanem? Em i tru, nau insait long dispela graun i bin i gat pinis ol strongpela birua lain bilong ol manmeri. Birua ai bilong ol man na ol meri i no inap tru long lukim, em Satan tasol, man nogut bilong daunim olgeta gutpela tingting insait long olgeta gutpela manmeri .Planti stori nogut bilong kilim nabaut nabaut ol manmeri na pasin stil na, pasin bilong bagarapim ol meri nabaut ol manmeri i bin wokim i stap, em i kam yet long ol manmeri ol i save or ol i no save tasol, ol i wok long wokim ol dispela pasin nogut ananit long pawa bilong Satan na, sapos em i nogat, ol dispela manmeri ol i no inap long tingim ol wok nogut olsem na, mekim olsem .

Na taim yu ridim Stat 3, em bai yu painim olsem, pasin sin i bin mekim na ADAM na EVE, tupela i laik haid baksait long ol diwai long wanem tupela nau, i bin kisim pinis pasin bilong poretim GOD, PAPA bilong tupela. Pasin sin em i bagarapim nogut tru, olgeta samting insait long dispela giraun. Dispela samting, pasin sin, em i olsem wanpela samting i go insait long wanpela gutpela masin taim em i wok long ron i go gutpela na, em i bruk brukim. Ol ples em pastaim i nogat ol nil nogut nabaut long en, nau, i gat planti ol nil nogut i girap na ol i karamapim olgeta gutpela gutpela pulpul. Ol giraun tu, ol i bin kamap drai na i nogut olgeta bilong mekim ol gaden na, ol manmeri tu, ol i bin kamap les olgeta na, ol wok i kamap heve long mekim. Planti ol kainkain sik nogut nabaut i pulmapim dispela giraun. Na antap long ol dispela samting nogut, ol pasin bilong magalim ol samting bilong arapela manmeri na, ol pasin nogut bilong toktok baksait long ol arapela wantaim, ol gridi pasin, i bin mekim laip bilong ol manmeri bilong dispela giraun i go nogut olgeta .Antap tru, tru yet long ol dispela ol samting nogut insait long dispela giraun, pasin bilong idai i bin kamap!

4. HUSAT STRET DISPELA SATAN HUSAT STRET I BIN KAMAPIM PASIN BILONG
SIN INSAIT LONG GIRAUN BILONG YUMI?

Nupela Testamen tasol, insait long Buk Baibel, klostu wan handret taim (100), em i toktok long Devol, or Satan .Buk Baibel i bin toktok klia stret, igat i gat Devol, or Satan i stap.

Long wanem hap stret, JISAS i bin soim ol pasin bilong Devol, or Satan?

"Yupela i pikinini bilong papa bilong yupela, em Satan. Na yupela i strong long bihainim 01 laik bilong papa bilong yupela. Bipo yet em i stap man bilong kilim ol man i dai. Na em i no bihainim pasin i tru, long wanem pasi i tru em i no stap long em. Tok giaman em i save mekim, dispela em i tok bilong em stret. Em i man bilong tok giaman, na em i papa tru bilong pasin bilong tok giaman." (Jon 8:44)

JISAS stret em i bin tok, Devol, or Satan, em i man bilong statim ol pasin pekato insait long dispela giraun, na em i papa bilong ol pasin pekato or sin na, ol kain samting olsem, ol tok giaman na, pasin bilong kilim man i dai .Thomas Carlyle, wanpela (philosopher) saveman, wanpela taim em i bin kisim Ra1ph Wa1do Emerson na tupela i go wokabaut long dispela hap bilong san i kamap na, ples i nogut olgeta insait long Siti bilong London. Taim tupela i wokabaut i go, tupela i no mekim nois, tasol, tupela i wokabaut isi isi na ol i wok long lukim ol kainkain pasin nogut ol manmeri i wokim i stap na, Carlyle em i bin askim, "Olsem wanem, yu bilip long Devol, or Satan, nau?" I tru tumas, yumi inap long skruim kain wokabaut olsem i go long ol kain ples olsem, long ol hausik, long ol haus ka1abus na, insait tru bilong olgeta traipela traipela ol Siti bilong dispela giraun, o, bihainim tasol wok bilong wanpela - Camera -or masin piksa bilong TV na luk1ukim ol traipela traipela pait nabaut na lukim ol gutpela gutpela manmeri ol i dai nating nating i stap na, yumi tu, ken askim, " Olsem wanem, yu bilip long Devol, or Satan nau?"

5. OLSEM WANEM, GOD I BIN MEKIM NA KAMAPIM OL PASIN NOGUT OLSEM PASIN SIN?

JISAS i tok wanem -Devol, or Satan, i kam we?

"Na JISAS i tokim ol olsem, "Mi lukim Satan i lusim heven na i pundaun olsem lait bilong kilaut i pairap." (Luk 10:18)

Long pasin bilong lusim heven na pundaun bilong Devol, o Satan, Buk Baibel i tok wanem gen?

"Orait nau bigpela pait i kirap long heven, Maikel wantaim ol ensel bilong em ol i pait long dispela traipela snek .Na snek wantaim ol ensel bilong en ol i bekim pait long ol, tasol, ol i nogat strong bilong winim pait. Olsem na ol i no inap i stap moa long heven, na ol ensel bilong GOD i tromoi dispela snek i go daun. Em dispela snek bilong bipo yet, na ol i kolim em, Satan na - "Man i save paulim manmeri. "Em I man bilong giamanim olgeta manmeri bilong giraun na ol I tromoi ol ensel bilong en i go daun wantaim em." (Revelesen 12:7-9)

Yu ting GOD i bin mekim na kamapim Devol Satan?

No, i nogat olgeta samting GOD i bin mekim na kamapim, ol i gutpela tasol .Gutpela GOD i no inap tru long kamapim ol pasin, o ol samting, em i no gutpela .Tasol, Buk Baibel i bin tokim yumi olsem, Devol Satan, wantaim olgeta ensel em i inap long giamanim, ol i lusim ples bilong 0l long heven na, ol i bin kam daun long dispela graun na, ol bin wokim strong tru, ol dispela wok nogut bilong ol na ol i win tru, ol i winim tu ol wok bilong bosim dispela graun, em GOD yet i bin givim long ADAM na EVE long en .

Na, long wanem hap tru, o long wanem ples tru, dispela Devol, or Satan i bin kam long en? Bipo bipo yet, na, olsem wanem stret, em i bin i kam kamap na, em i bin i stap long heven?

"King, mi bin makim yu olsem wanpela ensel bilong was, na yu sanap na opim wing bilong yu i stap .Na yu bin i stap long maunten blong mi na wokabaut namel long ol naispela ston i lait moa yet. Long taim mi mekim yu i kamap long giraun, pasin bilong yu i nambawan tru, na yu i nogat asua long ai bilong mi." (Esekiel 28:14, 15)

Long Buk Baibel yet, em i no tokim olsem, GOD i bin mekim na kamapim Devol Satan .Em i bin mekim na kamapim wanpela gutpela ensel, na dispela gutpela ensel yet, em i sanisim em isi isi i go na kamap long wanpela man nogut stret 0l i kolim em long Devol. Tasol, pastaim tru, Satan em i bin statim wok bilong em long heven olsem, wanpela naispela ensel em i kamap lida bilong ol arapela ensel na, em i save sanap klostu tru long sia-king bilong GOD. Tasol, sore tru long tokim, em i bin mekim pasin pekato, or sin - "pasin nogut tru ol i bin painim long em." Pasin nogut bilong em yet, i bin rausim em long heven .Em i bin i kam kamap long dispela graun na, em i bin luk giaman olsem wanpela proman bilong ADAM na EVE, tasol, Satan i bin kamap i go olsem, wanpela nogut na, strongpela birua bilong bringim pasin bilong i dai, i no long tupela yet, tasol, long olgeta manmeri long dispela graun.

Yu save, taim yu lukim ol katun-piksa nabaut olsem Satan i gat ol long pela, long pela kom nabaut long hed bilong em na, long pela tael na, ol lek na han bilong em i bruk nabaut wantaim ol long pela long pela pinger bilong em, yu mas noken lus tingting olsem, Buk Baibel i no Buk bilong pilai pilai bilong ol manmeri. Insait yet long Buk Baibel, yumi painim olsem, dispela traipela birua bilong GOD, bipo tru, em i wanpela naispela na, ensel we i bin gat bigpela save tru, namel long olgeta ensel tambu bilong heven.

6. BILONG WANEM TRU DEVOL SATAN EM I BIN KAMAP SIN-MAN NA KAMAPIM PASIN PEKATO?

Sapos GOD i bin mekim na kamapim Devol Satan olsem wanpela gutpela ensel stret, bilong wanem tru na, em i bin kamap olsem wanpela sin man?

"Yu bin i gat bignem tru. Long ai bilong ol manmeri yu bin i stap olsem sta bilong moning i lait antap long skai. Tasol nau yu pundaun pinis, yu strongpela man bilong pait, yu man bilong winim planti kantri .Yu bin i gat tingting olsem, bai mi abrusim ol sta na i go antap tru long heven. Na bai mi putim sia king bilong mi antap tru long ol sta bilong GOD. Na tu bai mi sindaun antap tru long dispela maunten long hap not ol god i save kam bung long en. Bai mi go antap tru long ol klaud na bai mi i stap olsem GOD ANTAP TRU." (Aisaia 14:12-14)

Dispela man huset em i bin kamap olsem Devol, pastaim tru ol i bin kolim em long Lucifer, mining bilong en, " sta bilong de" o "wanpela man em i save sain." Tasol, insait long leva bilong dispela gutpela ensel, pasin bilong bikhet na, strongpela tingting bilong kisim ples bilong GOD PAPA em i wok long grow na, pasin bilong Lotuim GOD em i wok long lus i go .Dispela pasin bikhet na, tingting bilong kisim sia-king bilong GOD PAPA wantaim 0l arapela pasin nogut ol i stat long grow insait long leva bilong Lucifer. Tasol, bipo yet GOD PAPA i bin givim em pinis olsem, em i lida bilong olgeta ensel long heven. Tasol, tingting bilong em, i bin bagarap pinis na, em i bin laikim moa yet. Tingting bilong kisim ples bilong GOD i grow bigpela pinis insait long leva bilong em na, em i bin laikim tru nau long pulim nating sia-king bilong GOD PAPA.

I luk olsem, Lucifer i bin wok had tru long kaikaim tingting bilong ol arapela ensel bilong heven longwanem, em i bin tokim 0l olsem, em i gat arapela gutpela plen bilong laip em i winim ol tru ol plen bilong GOD. Em i isi long yumi long luk save olsem, Lucifer i wok long i go na kam na i mekim save long toktok baksait long GOD olsem, GOD i wok long holim bek sampela gutpela samting long ol na, ol lo bilong em tu, ol i hadpela stret long ol long bihainim na lukautim na, ol yet tu, GOD PAPA olsem KING bilong ol, em i no bin lukautim ol gut tumas. Lucifer i wok long bagarapim nem bilong BIKMAN STRET em olgeta pasin bilong em i save soim bel isi na traipela marimari na, lav long olgeta i stap antap long skai na, long graun.

Hausat tru ol dispela olgeta kain toktok nogut na, tingting nogut wantaim kros-pait insait long gutpela ples long heven, i kam long arere bilong en?

"Yu bin ting pes bilong yu i naispela, na yu bin hambak na litimapim nem bilong yu yet. Yu gat bigpela save tumas, na yu ting dispela save i bilong kisim biknem tasol. Long dispela as tasol mi bin daunim yu tru, bilong ol arapela king i ken lukim yu na ol i ken lap nogut long yu." (Esekiel 28:17)

Taim Lucifer em i bin litimapim em yet na, em i bin mekim tingting bilong em bai em i kamap bikpela na kamapim pasin bilong kros na pait, GOD i bin rausim em long heven .Bilong wanem? Em nau yumi mas save, pasin bilong litimapim yu yet na, gridi pasin em ol i as stret bilong olgeta arapela pasin nogut na pekato na, ol kain pasin olsem i no inap stret long i stap, long ai bilong GOD.

Lucifer i bin tanim dispela kain pasin bilong em bilong lavim tasol GOD pastaim, long lavim em yet long olgeta taim. Strongpela pasin nogut bilong magalim ol samting bilong GOD PAPA, i bin senisim bos bilong olgeta ensel na, em i go kamap olsem Devol o Satan. Na bihain long 0l dispela, longwanem, GOD i bin laikim tru bilong lukautim heven olsem, em i mas i stap ples bilong amamas, na bel isi wantaim olgeta arapela gutpela pasin, Satan na wantaim ol arapela ensel em i bin winim pinis long ol tok giaman ol namba bilong ol olsem "One Third", (1/3) GOD i bin tingting, em i gutpela sapos ol i mas lusim heven. Ritim dispela stori insait long (Revelesen 12:4, 7-9)


7. NA OLGETA HEVE BILONG OLGETA PASIN PEKATO NA OLGETA SIN EM OL WOK BILONG HUSAT STRET?

Na bilong wanem tru GOD PAPA i no bin mekim ol ensel na yumi ol man na meri olsem, yumi olgeta i no inap tru long pundaun long" SIN."? Em nau, sapos olsem, dispela giraun bilong yumi babai i nogat tru, tru, olgeta samting nogut na, olgeta pasin nogut .

Bilong bekim dispela askim, i gutpela sapos yumi go bek olgeta long nambawan taim GOD i bin mekim kamapim manmeri - na bilong wanem stret em i bin wokim olsem .GOD i bin laikim stret olsem ol ensel na, ol man na meri bai ol i mas gat tru pela pasin bilong istap proman wantaim em. Olsem nau na, GOD i bin wokim wanpela samting em, GOD tasol, i inap long wokim long en: "GOD i bin mekim na kamapim ol manmeri olsem yet long lukuk bilong em." (Stat 1:27)

Dispela pasin GOD i bin mekim long yumi i soim yumi, olsem yumi fri stret na, yumi yet, babai bosim yumi. Yumi ken laikim na lavim GOD, or yumi ken birua long em na, givim beksait long em. Orait, na wanem i nambawan samting tru na spesol stret, GOD i bin givim ol ensel na ol man na meri, em GOD i no bin givim long ol wel abus na, dispela spesol samting tasol, i save mekim ol wel abus i narakain long yumi?


"Tasol sapos yupela i no laik lotu long Bigpela, orait yupela i tingting gut nau. Bai yupela i lotu long husat? Yupela bai i lotu long ol dispela giaman god bilong ol tumbuna bilong yupela long Mesopotemia ? Or long ol giaman god bilong ol Amorite, nau yupela i sindaun long graun bilong ol? Tasol mi wantaim famili bilong mi, mipela bai i lotu long Bigpela tasol." (Josua 24:15)

GOD i bin putim insait long ol manmeri bilong taim bilong Joshua na, olgeta ensel wantaim olgeta manmeri bilong dispela graun bilong olgeta olgeta taim, ol pasin bilong laikim ol lotu samting na, em i inapim ol bilong tingting gut, skelim na, bihainim ol trupela pasin. GOD i bin traim ol manmeri em yet i bin mekim na kamapim ol long lukluk bilong em yet, bilong ol long wokim ol stretpela tingting na skelim long mekim ol raitpela samting long wanem, pawa bilong mekim raitpela tingting em yet i bin putim insait long ol, i mekim ol bilong tingim olsem, "we bilong GOD tasol, em i gutpela olgeta." Na long lusim ol pasin i no stret na, tanim ol yet i go stret, 1ong wanem, em dispela sempela pawa tasol, i mekim ol long wokim olsem na, sapos i nogat, heve na pen bilong sakim ol toktok bilong GOD na, bihainim ol pasin pekato or ol sin, em bai i no isi.

Sapos GOD i no bin mekim ol ensel na, ol manmeri kain olsem yumi olgeta i stap tete, em bai yumi i no inap long save stret, trupela na, strongpela marimari bilong GOD long yumi olgeta, long wanem, em bai yumi i nogat pawa bilong tingting gut namel long olgeta pasin i stretpela na, ol pasin i no stretpela. GOD i bin laikim tru bilong kamapim ol ensel na ol manmeri long save gut na laikim ol pasin bilong em na, long lav, bekim ol gutpela pasin bilong em, na tu, ol i mas lavim ol arapela.

GOD PAPA i bin laikim tru bilong mekim yumi kamap olsem em yet, long pasin bilong marimari na lav, olsem yet na, em i bin mekim na kamapim ol ensel wantaim yumi ol manmeri na, putim insait long yumi olgeta, ol pawa bilong mekim tingting na skelim wanem kain sidaun, yumi laikim long en. GOD i bin save longtaim yet, bihain bihain, wanpela de, inap tru olsem, bai wanpela long ol dispela ensel, or wanpela long ol dispela man na meri, i inap long skelim tingting na wokim disisen bilong sakim toktok bilong em na, i no bihainim em. Devol Satan nau, em i bin pespela ensel husat i bin tingting bilong mekim dispela kain tingting nogut na, pasin nogut. Bihain tasol long taim em i bin mekim pinis dispela tingting na pasin nogut longen, ol pasin pekato na sin ol i bin stat long kamap. (Jon 8:44; 1 Jon 3:8)

8. DIWAI KROS TASOL EM I INAP LONG PINISIM OL PASIN BILONG SIN

Na bilong wanem stret, dispela ol pasin heve na ol pen bilong pekato o sin i no i stap tasol na pinis wantaim Lucifa? Bilong wanem na GOD PAPA i no kilim em i dai pinis, pastaim yet long ol dispela pasin sik bilong sin bilong em i kam na karamapim yumi ol arapela? I gat nambawan samting yumi olgeta i noken lus tingting longen, em olsem, Lucifa, em i bin traim had stret bilong painm olsem gavrnan bilong GOD i stret olgeta o i nogat .Em i bin raun nabaut nabaut na toktok giaman long ol pasin bilong GOD pinis. Na long hed bilong olgeta ensel, dispela aidia bilong olsem, tokim ol toktok giaman, i no bin i stap. Olsem yet na, ol ensel i no bin harim na kisim klia gut long ol kainkain tok giaman em Lucifa i wok long mekim na, wanem ol arapela tingting nogut, i stap insait yet long tinging bilong Lucifa.

Na sapos bihain stret taim Lucifa i bin mekim pasin sin na, GOD i bin kilim em i dai, olgeta ensel wantaim yumi olgeta i no inap long bihainim GOD long wanem yumi poretim em olsem i nogut yumi tu, bai em i kilim yumi na bai yumi i dai. Olsem na, bai yumi no bihinim GOD long. Kain pasin olsem tu, i inap long bagarapim as tingting olsem, bilong wanem stret GOD i bin mekim na kamapim yumi na putim insait long hed bilong yumi pawa bilong mekim tingting na skelim ol kain samting long laip em yumi yet i laik long bihainim na, pasin olsem, i nogat arapela man i mas bosim yumi .

Na hausat tru bai yumi olgeta i inap long save olsem olgeta we bilong GOD PAPA i stret olgeta? I nogat yet wanpela ensel, man or rneri i bin traim em, long dispela samting. Em olsem yet na, GOD PAPA i bin larim Devo1 na Satan long wokim dispela kain ol wok nogut bilong em. Dispela em i as tinging tu, bilong wanem GOD i bin larim Satan long mekim kainkain toktok em i bin mekim long ADAM na EVE. Dispela kain pasin yet, i bin soim stret olsem, olgeta pasin bilong GOD, ol i stret olgeta, oltaim, oltaim.

Dispela graun i bin kamap olsem ples bilong traim na painim tru ol kain pasin tru, tru, bilong GOD na wanem kain kingdom stret bilong em na, tu, olsem yet, bilong painim tru ol kain pasin tru, tru, bilong Satan na wanem kain kingdom stret bilong em. Husat nau em i rait? Long arere bilong dispela giraun, husat stret bai yumi luksave olsem em i stretpela na trupela man we i no gat doti?

Em nau, bilong pinisim ol dispela kain heve insait long hed bilong olgeta ensel na olgeta man na meri, GOD i bin larim dispela traipela pait i bruk namel long Kraist na Satan long i go yet.

Giaman bilong Lucifa em i nogut na, em i narakain olgeta, olsem yet na, pastaim, em i inap long giamanim olgeta ensel na olgeta man na meri bilong olgeta arapela ples wantaim, Ol kainkain plen nogut bilong em, i mas kamap long ples klia na yumi olgeta i ken luk save long ol .Em dispela as tingting tasol i bin mekim na, dispela traipela pait i bin i stap pinis long pela taim stret insait long dispela graun, longwanem, GOD i laikim yumi olgeta i save gut olsem, narapela kain plen bilong laip na ol wok em Satan i laikim tru bilong mekim na kamapim, em i bilong kilim yumi i dai na, em i no gutpela olgeta .Tasol arere tru bilong ol dispela samting, Olgeta man na meri bai i luksave olsem," pasin bilong i dai, em i pe bilong sin " na "marimari bilong GOD em i laip bilong oltaim oltaim insait long KRAIST JISAS MASTA bilong yumi. (Rom 6:23).

Na long dispela tok-save, olgeta ensel na olgeta man na meri bilong olgeta kain kain ples bilong dispela iunives (heven) bilong yumi, bai ol i tok-orait na kamapim tru:

"Ol i singim song bilong Moses, em wokman bilong GOD, na song bilong Pikinini Sipsip. Dispela song i olsem Bikpela , Yu GOD i Gat Olgeta Strong, yu save mekim 01 narakain strongpela wok, na taim mipela i lukim, mipela i save girap nogut tru .King bilong olgeta lain manmeri, ol pasin bilong yu, oli stret na i tru olgeta . Bikpela, yu wanpela tasol yu i stap holi. Olsem na olgeta manmeri ol i mas poret long yu na litimapim nem bilong yu. Olgeta lain man bai i kam na lotu long yu. Long wanem, stretpela pasin bilong yu i kam ples klia pinis." (Revelesen 15:3, 4)

Bihain long arere tru, olgeta man na meri bai i luksave gut long kain tingting na, ol wok bilong Satan na, pasin pekato na sin em i save bagarapim olgeta gutpela samting, GOD yet bai i kilim i dai Satan wantaim ol sin. Na ol lain manmeri i no kisim marimari bilong GOD na holim pas long en na, ol i holim pas long ol pasin bilong sin na, i no laik long lusim i go, ol tu, bai ol ol i dai wantaim .Bai yu i painim moa long dispela toktok insait long Lesen Gaid 22 na 23.

Olsem yumi, GOD tu, i les pinis long pasin nogut sin i wok long kamapim na, em i laikim tru long pinisim olgeta. Tasol, em i wok long wetim arere bilong dispela graun, bilong em, long wokim gut dispela wok na, pasin bilong sin i noken kamap bek gen. Na taim GOD i wokim dispela ol wok bilong pinisim sin na hevi bilong en olgeta, em i laikim tru tu, long lukautim dispela pawa em i putim insait long yumi, bilong yumi yet tingting na skelim wanem yumi wan wan i laik bilong bihainim long laip bilong yumi.

Hausat tru yumi save stret olsem GOD babai i pinisim olgeta pasin bilong sin na ol heve bilong en, oltaim, oltaim?

"Tasol De bilong Bigpela bai i kamap wantu tasol olsem ol stilman i save kam. Long dispela De skai bai i pairap bigpela na i pinis olgeta. Na olgeta liklik samting GOD i bin wokim wantaim graun long en, paia bai i kukim ol na ol bai i pinis Tasol GOD i bin promas pinis long em bai i wokim nupela skai na nupela giraun .Na stretpela pasin tasol bai i stap long en." (2 Pita 3:10, 13)

Taim GOD bai i tok long -SIN, "Em i Finis Nau" (Revelesen 16: 17) "SIN" em bai i pinis ol geta .Sin i no inap long kambek gen insait long dispela iunives (heven). Olgeta pen, olgeta hevi bilong sin bai i kamap long ples klia tru long tingting bilong olgeta ensel na olgeta man na meri na ol pasin nogut bilong sakim toktok bilong GOD Bigpela i no inap long bagarapim tingting bilong ol gen oltaim oltaim.

Wanem samting stret bai i mekim na arere tru tru bilong Devol Satan na ol pasin bilong sin, bai i kamap?

"dispela pikinini JISAS i tok longen, em ol manmeri tasol. Olsem na JISAS tu i kamap man wankain olsem ol, bai em I ken i dai, na long dispela pasin em i ken bagarapim Satan, em dispela man i gat strong bilong mekim ol manmeri i dai. Ol manmeri ol i save poret long dai, na olgeta taim ol i stap long giraun, dispela poret bilong ol i mekim ol i stap olsem ol kalabus bilong Satan. Tasol, JISAS em i dai bilong halivim ol long lusim dispela kain kalabus." (Hibru 2:14, 15)

Antap long Kros Diwai, olgeta ensel na ol manmeri bilong olgeta arapela graun em ol i no bin pundaun long sin, ol i luk save stret long ol pasin bilong Satan em i man bilong toktok giaman na i save giamanim ol arapela na, man nogut bilong kilim i dai nating, ol arapela. Satan i bin mekim ol manmeri bilong dispela giraun bilong kilim i dai JISAS, Pikinini tru bilong GOD, husat em i nogat sin -na long dispela pasin yet, Satan i bin soim ol trupela pasin nogut bilong em. Olgeta ensel na, olgeta manmeri bilong olgeta arapela giraun (long dispela iunives o heven) em ol i no bin pundaun long sin wantaim yumi ol manmeri bilong dispela giraun, ol i luk-save olsem pasin pekato or pasin sin, em i samting nogut olgeta. Kros Diwai stret, i bin soim ol kain nogut tinging wantaim ol pasin nogut bilong Satan na, long taim bilong arere bilong dispela giraun, taim GOD i larim Satan i dai wantaim husat ol manmeri pasin nogut bilong sin i holim pasim ol, babai yumi olgeta i wok long i stap nau long dispela iunives, i luk-save stret, olsem, GOD em i rait na, stret olgeta.

I dai bilong JISAS i bin soim long olgeta ensel na yumi olgeta i stap insait long dispela iunives, Ol pasin nogut bilong Satan na, JISAS, i mekim we bilong rausim olgeta pasin nogut bilong ol manmeri bilong dispela giraun em ol i bilip long em (John 12:31,32). Diwai Kros tu, i soim stret husat em JISAS -EM I MAN BILONG GIVIM LAIP BILONG OLTAIM OLTAIM -long olgeta manmeri bilong giraun. Long maunten GOLGOTHA lav na marimari bilong GOD i sain strong olsem wanpela lait insait long tudak nogut na, soim autim lav na marimari bilong pawa bilong ol manmeri bilong dispela giraun. I dai bilong JISAS tu, i soim stret long ol pasin nogut bilong Satan, na ol manmeri i bin pundaun pinis insait long sin bilong Satan na Satan yet wantaim, olsem GOD em i GOD bilong marimari na lav.

Long olgeta pasin nogut em Satan i bin mekim or em i inap long mekim, GOD i bin soim long Diwai Kros, lav and marimari tru bilong GOD, we em i no inap long senisim na i no save long senis .GOD i bin winim tru Satan olgeta. Husait stret em bai i bosim dispela iunives JISAS or Satan? Tasol, Diwai Kros nau, em i pinisim olgeta dispela wari, olsem na, JISAS KRAIST nau, em i mas go antap na antap tru long olgeta!

Olsem wanem tru long yu, yu painim pinis pasin bilong i stap proman gut wantaim JISAS husait i bin i dai bilong soim kain lav na marimari bilong em, we i nogat arapela i ken inapim longen na, kain lav na marimari we i no save long senis nabaut nabaut? Yu pilim olsem wanem long dispela wanpela narapela kain man em i bin kam daun long dispela giraun na kamap man olsem yumi na, em i bin kisim pasin bilong na idai bilong yumi, longwanem, em i bin laikim tru bilong mekim yumi kamap win manmeri na lusim ol hevi bilong wokim ol pasin nogut bilong sin. Olsem wanem, yu inap long daunim hed bilong yu nau tasol na, tok tenkiu long JISAS, na askim em long kam insait long leva bilong yu na bosim laip bilong yu? Yumi beten:

PAPA GOD long heven: Mi tok tenkyu long yu longwnem, JISAS i bin winim Satan insait long dispela graun. Tenkyu tu, long dispela gutpela pasin bilong yu, em i bin stat yet long Kros Diwai, olsem, yu save rausim na lus tingting long ol pasin nogut bilong pekato na ol sin nogut bilong laip bilong mipela ol manmeri bilong dispela giraun. Plis kam insait long leva bilong mi nau tasol na, pinisim ol pasin nogut long laip bilong mi. Plis GOD mi laikim tru bai yu mas kisim mi na mekim mi olsem wanpela pikini lewa stret bilong yu. Helpim mi olsem bai mi i stap klostu tasol long JISAS olgeta de. Mi tok tenkyu long yu longwanem, yu wok long harim dispela beten mi wokim i stap nau long nem bilong JISAS. I tru.

 

© 2004 The Voice of Prophecy Radio Broadcast
Los Angeles, California, U.S.A.