KATONDA MWENKANYA?

Omulenzi omuyizi ng'ali ku mmeeza mu maka gaabwe ng'asoma ebitabo bye yattibwa n'amasasi agakubibwa olw'okuyigga ababbi mu kibuga.

Omukyala omuzadde ali mu kyalo okukizuula ng'omwana we yafuna obulwadde obwa Sirimu okuva mu musaayi ogwalimu obulwadde ogwa muteekebwamu.

Ebizibu ebifaana ng'ebyo mu nsi yaffe eno tebiriiko kkomo. Ate nga naffe twetaaga nnyo eky'okuddamu ku bintu nga ebyo byonna. Mu nsi eno eteriimu ka buntu, erimu okubonaabona, n'okufa, Katonda ye ali luddawa? Omuwandisi wa Zabbuli atukakasa nti; "Ensi ejjudde ekisa kya Mukama" (Zabbuli 33:5).

Naye obanga nga kino kya mazima, lwaki tamalawo kubonaabonna awamu n'ebizibu? Essula eya 20 ey'ekitabo kya Kubikkulirwa eraga engeri Katonda gy'agenda okukomya ekibi awamu n'okubonaabona.

1. EMYAKA OLUKUMU (1,000) OKUBIKKULIBWA

Kubikkulirwa essuula eya 20 eraga entandiikwa y'emyaka 1,000 egijja okuddirira okudda kwa Kristo omulundi ogw'okubiri ku nsi eno. Ebintu ebijja okubeerawo mu kiseera eky'emyaka gino olukumi by'ebikolwa eby'enkomerero mu lutalo olunene wakati wa Kristo ne Setaani, olubadde lugenda mu maaso kasookedde ekibi kiyingira mu nsi.

Omuzanyo guno gwatandika mu ggulu Lusifa bwe yakwatirwa obuggya Kristo, n'atandika olutalo ng'alwana ne bamalayika abalungi abataagwa, era ye n'agobebwa mu ggulu era n'addukira ku nsi yaffe eno. Omuzanyo gweyongera okugenda mu maaso ku nsi eno mu lusuku Adeni era ne guyita mu byasa n'ebyasa by'emyaka, okutuusa lwe gwatuuka ku ntikko yagwo, Setaani bwe yapikiriza abantu okukomerera Kristo. (Wandyagadde okuddamu okusoma ebyafaayo bino eby'ennaku mu Mulagirizi No.3.) Omuzanyo gugenda kutuuka ku ntikko yagwo esembayo ku nkomerero ey'ekiseera eky'emyaka 1,000 ensi yaffe eno ey'ekibi lw'eneerongoosebwa era n'eteekebwa mu bufuzi bwa Kristo. Kubikkulirwa essuula eya 20 eturaga ekiseera eky'emyaka 1,000, n'okuzuukira okw'emirundi ebiri okweyawudde.

Bantu bangeri ki Katonda bagenda okuzuukira mu kuzuukira okw'oluberyeberye okujja okubeerawo ku ntandikwa y'emyaka 1,000? Agamba bw'ati,

"Aweereddwa omukisa, era ye Mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'oluberyeberye okufa okw'okubiri tekulina buyinza kubo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka olukumi." - Kubikkulirwa 20:6.

"Abatukuvu era abaweereddwa omukisa" be bantu abo abakkiriza Yesu okuba Omulokozi waabwe ba kuzuukira "mu kuzuukira okusooka." Oba nga abatukuvu ba "kufugira wamu" ne Kristo mu kiseera eky'emyaka 1,000, bateekwa okuzuukizibwa ku ntandikwa y'emyaka 1,000.

Bantu ba ngeri ki ab'okuzuukira ku nkomerero y'ekiseera eky'emyaka olukumi? Agamba bw'ati:

"Abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka olukumi lwe gyaggwaako." - Kubikkulirwa 20:5.

"Abafu abalala abasigaddewo" kisobola okubanga kyogera ku bafu aboonoonyi, kubanga abatukuvu, "abaweereddwa omukisa abatukuvu" bo bazuukizibwa ku ntandikwa y'emyaka olukumi.

Bwe kityo ekiseera eky'emyaka olukumi kiriko okuzuukira okw'emirundi ebiri, okuzuukira okusooka okw'abantu abatuukirivu ku ntandikwa y'emyaka egyo, n'okuzuukira okw'abantu aboonoonyi ku nkomerero yagyo.

2. ABANTU ABAZUUKIZIBWA MU KUJJA KWA KRISTO

Okuzuukira okusooka, okwo okw'abatuukirivu, kujja kubeerawo ku kiseera eky'okudda kwa Kristo omulundu ogw'okubiri. Agamba bw'ati:

"Kubanga Mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya katonda, N'ABO ABAAFIIRA MU KRISTO BE BALISOOKA okuzuukira: oluvannyuma lw'ebyo, NAFFE ABALAMU abaasigalawo NE TULYOKA TUTWALIBWA WAMU NABO mu bire OKUSISINKANA MUKAMA WAFFE MU BBANGA. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne MUKAMA waffe ennaku zonna." - 1 Abassessalonika 4:16,17.

Yesu bw'anajja ku nsi eno omulundi ogw'okubiri, ajja kuzuukiza "abaafu abaafiira mu Kristo," era wamu nabo abatuukirivu abalamu abatwale mu ggulu. Kubanga aboonoonyi bakyekutte ku kibi, tebasobola kuyimirira mu maaso ga Katonda, era ne bazikirizibwa mu kujja kwa Kristo (Lukka 17:26-30). (Ndowooza wandyagadde okuddamu okusoma Omulagirizi No.3 ku bintu ebikwata ku kujja kwa Yesu.)

3. SETAANI OKUSIBIBWA MU NJEGERE KU NSI ENO OKUMALA EMYAKA 1,000

Emyaka olukumi (1,000) bwe gitandika abatukuvu bonna bagenze mu ggulu, era n'abantu ababi bonna bafudde. Kiki ekiribeerawo ku nsi eno mu kiseera ekyo eky'emyaka olukumi?

"Ne ndaba Malayika ng'akka okuva mu ggulu, ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene mu mikono gye. N'akwata ogusota, omusota ogw'edda, ye Mulyolyomi era Setani, n'agusibira emyaka lukumi, n'agusuula mu bunnyua obutakoma n'aggalawo n'atekako akabonero, gulemenga okulimba amawanga nate, okutuusa emyaka lwe giriggwaako." - Kubikkulirwa 20:1-3.

Ku kujja kwa yesu, Setaani asibiddwa era agenda kusigala mu njegere mu kiseera ekyo eky'emyaka olukumi. Setani alisibirwa wa? Mu "ddungu" ekigambo ekyo luyoonani kitegeeza ekinnya "ekiwanvu ennyo" oba "ekinnya ekitaliiko we kikoma." Mu (Luberyeberye 1:2), mu kikyuse ekyo luyonaani mu Ndagaano Enkadde ekozesa "eddungu" okunnyonnyola ensi yaffe eno nga tennatondebwa, nga obutonzi nga tebunnabaawo. Bwe kityo ensi yaffe eno ddungu Katonda w'asibira Setani.

Ebyawandiikibwa binnyonnyola Setaani ng'asibiddwa mu "lujegere olunene." Luno lujegere lwennyini? Nedda, kano kabonero buboonero, luno lujegere lwa bintu ebimwetoloodde. Setaani yandyagadde nnyo okugenda mu maaso okulimba abantu mu kiseera eky'emyaka olukumi. Naye tasobola kusanga Mutuukirivu n'omu okukema, kubanga bonna bali mu ggulu. Tasobola kuzuula abantu aboonoonyi ab'okukulembera, kubanga bonna bafudde, beebase mu nfuufu ey'oku nsi. Tasobola kulimba yadde okukema omuntu yenna, atambula ku nsi yonna okutali muntu, kino ne kimuleetera okulowooza ku bulamu bwonna n'ebizibu bye yaleeta.

4. ABATUKUVU OKUSALIRA ABABI OMUSANGO

Emyaka olukumi nakyo kiseera kya kusala musango. Naye jjukira nti okusala omusango kulimu enitundu ebikulu bina (4).
(1) Okusala omusango ogw'abatukuvu nga Yesu tannaba kudda ku nsi omulundi ogw'okubiri.
(2) Okuwa empeera abatukuvu ku kujja kwa Yesu omulundi ogw'okubiri.
(3) Okusala omusango okw'abantu ababi mu kiseera eky'emyaka olukumi.
(4) Okusarula Setaani n'abantu ababi empeera yaabwe ku nkomerero ey'ekiseera. Ndowooza wandyagadde okuddamu okusoma Omulagirizi No.13 akwata ku kitundu ekisooka n'eky'okubiri eby'okusala omusango okwetegereza ebitabo era n'okuwa empeera abatuukirivu. Mu kiseera kino tugenda kutunula ku kitundu eky'okusatu n'eky'okuna, okukebera ebitabo era n'okuwa ababi empeera yaabwe.

Tulabye nti abatuukirivu abaali bafude nga bwe bazuukizibwa era n'abatukirivu ababadde abalamu bwe batwaliddwa mu ggulu mu kujja kwa Kristo omulundi ogw'okubiri. Mu myaka gino olukumi abatukuvu bali mu maka gaabwe mu ggulu. Baliba nga bakola ki? Agamba bw'ati:

"Oba temumanyi NG'ABATUKUVU (abalokole) be BALISALIRA ENSI OMUSANGO… Temumanyi nga tulisalira bamalayika omusango?" - 1 Abakkolinso 6:2,3.

"NE NDABA ENTEBE EZ'OBWAKABAKA, NGA KULIKO ABATUDDEKO, NE BAWEEBWA OKUSALA OMUSANGO… NE BABA BALAMU, NE BAFUGIRANGA WAMU NE KRISTO EMYAKA LUKUMI." - Kubikkulirwa 20:4.

Mu kiseera eky'emyaka olukumi, abatukuvu bagenda kuddamu okwetegereza emisango egy'abantu aboonoonyi n'egya bamalayika abaagwa, ng'omwo mwotwalidde omukulembeze waabwe Setaani. Nga kituufu nnyo abajjulizi ba Kristo, n'abawanguzi, era n'abo abaliko enkovu z'ebiwundu olw'okunywerera ku njiri, okwetegereza, n'okumanya ensala y'omusango gwa Katonda eri aboonoonyi.

Katonda ow'ekisa awadde omukisa abantu abanunule okutaganjula ebikolwa bya katonda ng'akolagana n'abonoonyi. Tulisobola okubeera n'ebibuuzo bingi okugeza nga, "Lwaki Senga wange tali wano? Afaanana okuba nga yali muntu mulungi." Bwe tulimala okuyita mu buwandiike bw'ebitabo era n'okusala omusango ogw'abafu, "nga basalilwa omusango mu ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali." (Olunnyiriri olwa 12), tugenda kukiraba ffe kennyini, mu bikolwa bye byonna, ng'akolagana n'omuntu, Katonda mutuukirivu era nga mwenkanya eri buli muntu yenna. Tugenda kukiraba engeri Omwoyo Omutukuvu gye yawa omukisa egya buli kaseera omuntu okujeemulukukira Katonda, era obw'enkanya bwe obwokusala omusango bigenda kutegeerekeka bulungi.

5. SETAANI OKUSUMULULWA MU NJEGERE KU NKOMERERO Y'EMYAKA OLUKUMI

Ku nkomerero y'emyaka olukumi Bayibuli egamba bw'eti:

"Ne ndaba ekibuga Ekitukuvu, Yerusalemi ekiggya nga kika okuva mu ggulu ewa KATONDA, ngakitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba." - Kubikkulirwa 21:2.

Ekibuga kino eky'ekyewuunyo kibadde amaka gaffe okumala emyaka olukumi. Mu kiseera kino ekibuga kino Ekitukuvu - awamu ne Kristo era n'abantu bonna be yanunula nga bali mu nda mu kyo - kikka ku nsi yaffe okuva mu ggulu.

Setaani agenda kukola ki ku nkomerero y'emyaka 1,000?

"Awo emyaka egyo olukumi bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye, era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi… Okubakung'anya mu lutalo: Omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyini. Ne balinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisira olw'abatukucu n'ekibuga akyagalwa." -Kubikkulirwa 20:7-9.

Abantu ababi bakuzuukizibwa mu kuzuukira okw'okubiri okulibeerawo mu nkomerero y'emyaka 1000 (olunnyiriri olwa 5). Abatukuvu bwe baliba nga bakka ku nsi nga bali mu kibuga kya Katonda ekitukuvu, abantu ababi ne bazuukizibwa olwo ne Setaani aliba "asumuluddwa akaseera katono" (olunnyiriri olwa 3). Olwo Setaani aliba afunye abantu ababi okubakulembera era n'ekigendererwa kye kwe kuwamba abatukuvu. Nga tayoonoonyewo kaseera n'akamu. Amangu ago atandika okuteekateeka ababi mu ggye eddene. Setaani n'awa ebiragiro okulwanyisa ekibuga, ng'ababi bonna beeteeseteese mu bifo byabwe okwetoloola ekibuga Yerusalemi (soma olunnyiriri olwa 9), olwo entiisa ey'okuzikirira emirembe n'emirembe n'eryoka ebakwata.

6. OKUSALA OMUSANGO OKUSEMBAYO

Wano nga gwe murundi ogusooka olulyo lw'omuntu, tukung'ana awamu amaaso n'amaaso. Yesu ng'akulembedde abaana ba Katonda abanunule abali mu nda mu kibuga kya Katonda. Setaani akulembedde oluggube lw'ababi abali ebweru w'ekibuga. Mu kiseera kino ekizibu ennyo, Katonda n'akola ekitundu ekisembayo eky'okusala omusango, era ababi ne bafuna empeera yaabwe mu kooti ye.

"Ne ndaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru, n'oyo eyali agituddeko, eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge… Ne ndaba abafu abakulu n'abato, nga bayimiridde mu maaso g'entebe era… abafu ne basalirwa omusango mu ebyo ebyawandikkibwa mu kitabo, ng'ebikolwa byabwe bwe byali." - Kubikkulirwa 20:11,12.

Ng'abantu ababi bayimiridde mu maaso g'entebe ey'obutuukirivu, obulamu bwabwe bwonna ne bubabikkulirwa mu maaso gaabwe okuva mu ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo eby'omu ggulu. Yesu omulamuzi omutuukirivu, y'asooka okulaga enkola ye yonna gy'akolaganyemu n'abasajja n'abakazi ne bamalayika abaagwa.

Eggulu lyonna n'ensi yonna ne bitunula n'addamu mangu ng'ayimiridde mu maaso g'entebe ya Katonda, Yesu n'awa buli muntu okulaba omulimu gwe omuzibu ogw'okulokola. N'akiraga nti yajja okunnoonya n'okulookola ekyo ekyabula. Yajja mu nsi yaffe ng'ayambadde omubiri ogw'omuntu n'abeera naffe mu bulamu obutuukiridde, mu bizibu ne mu kukemebwa, n'eky'enkomerero n'awaayo ssaddaaka enkulu ku musaalaba era n'aweereza nga Kabona waffe mu ggulu. N'eky'enkomerero, Yesu mu nnaku ennyingi n'avaayo era n'asalira omusango abo bonna abaalemera mu kujeemera ekisa kye. Olwo buli kitonde mu ggulu ne mu nsi yonna ne kikakasa obutuukirivu era n'obwetaavu bw'ekikolwa kya Katonda eky'okusala omusango ogw'enkomerero.

"Kubanga fenna tuliyimirira mu maaso g'entebe ey'emisango eya Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti: Nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama, buli vvivi lirinfukamirira, na buli lulimi lulyatula Katonda." - Abaruumi 14:10,11.

"Kristo Yesu… Nga muwulize okutuusa okufa… buli vvivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu, ery'omu ggulu n'ebyomu nsi… Era buli lulimi lwatule nga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda KITAFFE aweebwe ekitiibwa." - Abafiripi 2:5-11.

Kasookedde ekibi kitandika, Setaani abadde anyooma empisa za Katonda, ng'ateeka ku Katonda omusango ogw'obutaba mwenkanya. Naye mu kiseera kino ebibuuzo byonna biddiddwamu, okutabukatabuka kwonna kuvuddewo. Mu kiseera kino, ekitonde kyonna mu ggulu ne ku nsi bikakasizza nti Yesu, OMWANA ogwendiga ogwa Katonda, ateekwa okwagalibwa n'okusinzibwa.

Enteekateeka yonna awamu n'ekigendererwa kyonna ekya Katonda kibikkuliddwa mu bujjuvu, era olwo empisa za Katonda ne zisigala nga teziriko musango. Kino tekigenda kutegeerebwa abanunule bokka, yadde ne bamalayika ababi ne Setani yennyini agenda kukyatula nti amakubo ge gaali makyamu, era nti amakubo ga Katonda ga mazima era ga butuukirivu. Ebitonde byonna bya kukiraba nti ekibi, n'okwerowoozako byaleeta nnaku na butamatira kyokka era tebyetaaga kiseera kirala okubirekawo kweyongera kugenda mu maaso.

7. ENKOMERERO Y'EKIBI

Newankubadde nga Setaani n'oluggube lw'abantu ababi balikkiriza nti amakubo ga Katonda matuufu, naye omutima gwabwe tegugenda tegukyusibwa, era n'empisa zaabwe zisigala nga mbi. Nga omusango gwa Katonda gumaze okulangirirwa; olwo ababi:

"Ne balinnya ku bugazi bw'ensi, ne bazingiza olusiisira olw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa: omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. N'omulyolyomi eyabalimbanga n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro n'ekibiriti. … N'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Ekyo kwe kufa okw'okubiri, ennyanja ey'omuliro. Era omuntu yenna ataalabika ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro." - Kubikkulirwa 20:9-15.

Mu musango gwa Katonda ataggwaawo ogukomererayo omuliro gujja kuzikiriza ekibi awamu n'abo abakyekutteko mu bujeemu. Setaani awamu n'abantu bonna abaabula bajja kuzikirira mu "kufa okw'okubiri," okufa okw'emirembe n'e mirembe, eyo gye batagenda kuva nate. Amayisa gaabwe ag'obujeemu gaasigala nga ga kibi era nga tebasaanira essanyu ery'amazima, era kyebava bazikirizibwa awamu ne Setaani ne bamalayika be. Omuliro ogw'omu ggulu gwa kulongooseza ddala ensi yonna okugijja mu bubi obw'ekibi, era eky'enkomerero Katonda alongoosezza eggulu n'ensi obutaddayo kwonoonebwa ekibi nate. Olutalo wakati w'obulungi n'obubi, wakati wa Kristo ne Setaani luwedde, eky'enkomerero Kristo afuga. Olutimbe luddawo nga luggalawo omuzannyo ogw'edda ogw'ekibi, ate ne luggulawo ekitiibwa eky'ensi empya ey'obuyinza obutakoma.

8. ENSI ELONGOOSEBWA ERA N'ETONDEBWA BUGGYA

Okuva mu vvu ery'omuliro egw'enkomerero ogw'okulongoosa ensi, Katonda agenda kutonda ensi empya. Agamba bwati:

"Ne ndaba eggulu eriggya n'ensi empya; kubanga eggulu ery'oluberyeberye n'ensi ey'oluberyeberye nga bigenze… Ne ndaba ekibuga ekitukuvu, Yerusalemi ekiggya nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda… Laba, eweema ya Katonda awamu n'abantu, era anaatulanga wamu nabo, banaabeeranga bantu be, naye yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe: naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibeerayo nate; so tewaabenga wo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa; eby'oluberyeberye nga biweddewo… Laba, byonna mbizzizza buggya." - Kubikkulirwa 21:1-5.

Ng'ezzibwa mu bulungi bwayo obw'oluberyeberye, ensi egenda kuddamu okubeera amaka ag'abanunule emirembe gyonna. Ng'ejjiddwa mu okwerowoozako, endwadde awamu n'okubonaabona, tugenda kulambula eggulu lyonna, enkolagana ey'oluganda olw'ekitalo eddewo, era tubeere n'emyaka egitaggwaawo mwe tugenda okutuulanga ku bigere bya Yesu okuwuliriza era n'okuyiga okwagalakwe. (Okwagala okuyiga mu bujjuvu ebinnyonnyola ensi empya, okyasobola okuddamu okusoma nate Omulagirizi 9.)

Ggwe oteekateeka kubeera wa ku lunaku olwo? Omaliridde okubeera ne Kristo mu nda mu kibuga ng'olokoleddwa emirembe n'emirembe? Oba olibeera bweru wa kibuga awatali Kristo ng'ozikiridde emirembe gyonna?
Singa omaze okuteeka obulamu bwo mu mikono gya Yesu, teweetaaga kutuusibwako entiisa etayogerekeka ey'abo abali ebweru w'ekibuga nti bazikiridde emirembe gyonna.

Ekikulu si ekyo obulamu kye bukuleetedde, singa oteeka obulamu bwo mu mikono gya Kristo kaakati, osobola okubeera mu kibuga mu nda awamu ne Kristo n'abanunule. Singa nga kino tokikolanga, nsaba oweeyo omutima gwo eri Yesu olwa leero, era naye ajja kukwetooloza emikono gye n'okwagala kwe, era n'okusonyiwa kwe. Guno gwe mukisa gwe. Era luno lwe lunaku lwo olw'obulokozi.

 

copyright © 2002 The Voice of Prophecy